Cumartesi, Şubat 4, 2023

ABDURRAHMÂN-I TÂHÎ

ABDURRAHMÂN-I TÂHÎ

 

“Tâgî, Tâhî ve Nurşînî” nisbeleriyle bilinen “Üstâd-ı A’zam ve Seydâ” lakaplarıyla meşhûr olan büyük Nakşibendî şeyhi Abdurrahmân-ı Tâhî kaddesallahu sirruhu-l-âlî hazretlerinin babası Molla Mahmûd Efendi, annesi Seyyid Molla Muhammed Efendi’nin kızı Meyâsin Hanım’dır. 1831 (h.1247) senesinde Şirvân’da doğmuş, 1886 (h.1304) senesinde Bitlis vilâyetine bağlı Güroymak (Nurşîn) ilçesinde vefât etmiştir; halen ziyaretgâh olan kabr-i şerifleri de oradadır.

O zamanın bir âdeti olarak göbeği Hz. Yusuf ile Züleyha hakkında yazılan bir aşk kitabı üzerine kesilerek Allah’a âşık bir zat olması arzu edilen Abdurrahmân Tâhî’nin bulunduğu ev, halk arasında “Sûfî evi” olarak şöhret bulmuştur. Çünkü babası Molla Mahmûd Efendi olgun, ilmiyle amel eden, Peygamber efendimizin yüce sünnetine uymakta titizlik gösteren sâlih biridir; önceleri Kaadiriyye yoluna girer, sonra Nakşibendî tarikatına bağlanır. Aslen Hazret-i Hüseyin radiyallahu anh efendimizin soyundan gelen yani seyyide olan annesi Meyâsin Hanım da sâliha bir kadınmış; gıybetten kaçınır, Allah’ın zikriyle ünsiyet edermiş.

Küçük yaşta tavrı ve hareketleri ile dikkat çeken Abdurrahmân Tâhî hakkında anne ve babası; “Cenâb-ı Allah’ın bize lütfettiği bu çocuk başka çocuklara benzemez. Bunun maddî bakımdan ziyade manevî yönden yetişmesine ihtimam göstermeliyiz” derler. Dedesi Molla Muhammed’in de en büyük arzusu onun ilimde ve maneviyatta yetişmesiydi. Hatta dedesi çocuğun omzuna elini koyarak; “Bizim ailemizin ilmi, irsî olarak dededen oğula devam eder. Hâlbuki benim oğullarımdan hiçbirisi bendeki ilmi talep etmedi. İlmime vâris, mirasçı olacak sen varsın.” derdi.

Ailesinin de teşvik ve desteğiyle küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Abdurrahmân Tâhî, Kur’ân-ı kerim okumayı öğrenir. Anne terbiyesi ve yaratılışındaki temizlik sebebiyle akranları arasında fark edilir. Oyunla ve boş işlerle meşgul olmuyor, hep faydalı işlerle ve ilim öğrenmekle vakit geçiriyordu. Abdurrahmân Tâhî, çocukluğuyla ilgili olarak şöyle derdi: “Annemin güzel terbiyesi yüzünden ruhlar âlemiyle ilişkim kesilmezdi. Allah’tan gafil olmazdım. Çocukların arasında kendimi devamlı kusurlu görürdüm.”

Abdurrahmân Tâhî on yaşına basınca, annesi vefat eder. Babası onun terbiyesine ve okutulmasına önem verir. Seyda-yı Tahî, Şafiî fıkıh kitaplarından İmam-ı Râfiî’nin Muharrer adlı eserini okur; Arapça gramer ilmini öğrenip Hadâik-ud-Dekâik kitabına kadar babasının yanında tahsile devam eder. Daha sonra memleketinin meşhur âlimlerinden Molla Abdüssamed’in yanına gider. O vefat edince büyük âlim Molla Diyâüddîn Arvasî’nin yanına giderek ilim öğrenir; ondan, Molla Câmî’ye kadar okur. Molla Diyâüddîn’in sevgisine kavuşup ondan hiç ayrılmaz. Molla Diyâüddîn Arvâsî de muhabbet ve yakınlıkla ona yönelir. Bu arada çevredeki diğer âlimlerden fıkıh, tefsir, hâdis gibi dinî ilimleri tahsil eder ve bu ilimlerde yüksek ilim ve derece sahibi olur; okuduğu hocalardan icazet yani bugünkü deyimle diploma alır. Sonra babasına vakfedilen Ispahart’taki medresede ders vermeye ve talebe yetiştirmeye başlar.

Medresede ders verdiği sırada, bazen talebelerini akan suların kıyılarına, çiçekli bahçelere ve güzel manzaralı tepelere götürerek orada ders verirmiş. Dersleri esnasında Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren tabiat hâdiselerini anlatır; bazen de ders verdiği kitapta çözümü zor meselelerle karşılaşınca kitabı kapatır, talebelerinden ilâhî aşka dair bir kaside söylemelerini ister, sonra bu müşküllerin cevabını Allah teâlâdan kendisine bildirmesini dilermiş.

Bütün evliyalar gibi asıl gayesi, Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanmak olan Abdurrahman Tahî hazretleri, sevenlerinden birisine bu hususu şöyle anlatmıştır: “Bana yol gösteren bir mürşid-i kâmil, yol gösterici rehbere bağlı olduğum bir tarikat, yol olmadığı hâlde Cenab-ı Allah beni günahlardan koruyordu. Bir gece kötü bir yere gitmeye niyet ettim. Giderken çamurlu bir yerde ayağım kaydı ve yere düştüm. Eve dönüp elbisemi yıkamaya başladım. Temizliğimi sabah olduğunda bitirebildim.”

Abdurrahmân Tâhî dünya mal ve rütbelerine gönül vermez; bu yüzden kendisine bulunduğu nahiyenin müdürlüğü, kadılığı ve müderrisliği verildiği hâlde bunlara iltifat etmemiştir. Çünkü o kendisini tasavvufta yükseltecek bir manevî rehber arıyordu. Hacı Emin Şirvânî’ye başvurarak Rufâiyye tarikatına girer. Arkasından günlük zikir ve nafile ibadetlere yönelir. Fakat bir müddet sonra Hacı Emin Şirvânî, Şeyh Abdurrahmân Talebânî tarafından reddedilince gidip Şeyh Hamza Telvî’ye talebe olur. Bir müddet sonra Kaadiriyye şeyhi Abdülbârî Çarçâhî’ye talebe olur. Şeyhi ona, oruç tutmak, az yemek, az uyumak ve sık sık mezarlıkları ziyaret etmek gibi vazifeler verir. Bazı geceler bir iki saat kabristanda kaldığı zamanlar olur. Bu arada insanlardan, dünya zevklerinden uzaklaşıp soğur. Hocası ona bir gün ve bir gece boyunca yüz yetmiş bin kere “Lâ ilâhe illallah” demesini emreder ve “Kalbini ateşten bir taş ve “Lâ ilâhe illallah” kelimesini de ateşli bir demir parçası say. Kalbini bu yüce cümle ile muhabbet ve cezbe içinde döv. Böylece demir darbeleri altında kalan taşlarda görüldüğü gibi kalbinden kıvılcımlar çıksın” der. Bu tavsiyelere uyan Abdurrahmân Tâhî manevî bazı hallere kavuşur.

Bu sırada büyük evliya Seyyid Şeyh Sıbgatullah Arvâsî kaddesallahu sirruhu-l-âlî hazretleri Külat’da oturuyor, insanların dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmaları için çalışıyordu. Onun talebelerinden Süleyman Erbûsî arasıra Külat köyüne gidip geliyordu. Bir defasında Külat köyünden döndüğü bir zamanda Abdurrahmân Tâhî, alaylı bir şekilde; “Külat’taki sûfîler nasıldırlar? Ne yapıyorlar?” diye sorar. Süleyman Erbûsî, Abdurrahmân Tâhî’ye; “Eğer falan dereyi geçsen öyle demezdin” diye cevap verir; Süleyman Erbûsî’nin bu sözü Abdurrahmân Tâhî’ye çok tesir eder. O sırada şeyhi tarafından halife olarak vazifelendirilen ve birkaç müridi de olan Abdurrahmân Tâhî talebelerinden birine “Vallahi falanca kişinin sözleri beni çok etkiledi. Külat’a gidiyorum.” der. Müritlerinin ısrarları onu kararından döndürmez, o gece boyunca içindeki arzu ve iştiyakla uyuyamaz. Seher vakti gelir gelmez Seyyid Sıbgatullah Arvâsî hazretlerinin sofisi Süleyman Erbûsî’nin evine gider; onu uyandırarak; “Benimle birlikte Külat’a gelir misin?” deyince Süleyman Erbûsî “Gelirim” cevabını verir ve ikisi birlikte seher vakti yola koyulurlar. Süleyman Erbûsî’nin “Eğer falan dereyi geçsen öyle demezdin” diye bahs ettiği yere gelirler. Abdurrahmân Tâhî, o dereyi geçerken kalbinde acayip bir hâl hisseder. Nihayet Külat’a ulaşırlar. Seyyid Sıbgatullah Arvâsî hazretleri onu talebeliğe kabul ederek himaye ve tasarrufu altına alıp kısa bir müddet içinde yetiştirir.

Abdurrahmân Tâhî hazretleri bir gün sabah vakti hocasının huzuruna giderek “Efendim! Ben her şeyde Lafza-i Celâl’in (Allah teâlânın isminin) zikrini duyuyorum. Hatta önümde yürüyen köpekten bile o zikri duydum” diyerek hâlini anlatır. Talebesinin, olgunluğa erdiğini gören Seyyid Sıbgatullah Arvâsî ona Ispahart nahiyesinde kadılık yapmasını emreder. Hocasının emri üzerine daha önce reddetmiş olduğu kadılığı iki yıl müddetle yürütür. Bu vazifesi esnasında insanlara, güzel ahlâkı ve hoş görüsüyle hizmet eder. Zaman zaman hocasının yanına gidip gelerek sohbetiyle şereflenir ve hasretini gidermeye çalışır.

İki sene sonra kadılık vazifesinden ayrılarak dünyadan tamamıyla uzaklaşıp Sıbgatullah Arvâsî hazretlerinin hizmet ve sohbetlerine döner. Çoğu geceler uyumaz, hocasının odasının penceresine bakan bir taşın üzerinde oturur, yaz-kış, kar-yağmur demez sabaha kadar o taşın üzerinde beklermiş. Dokuz sene müddetle şeyhinin sohbetinde ve hizmetinde bulunduktan sonra evliyalıktaki en olgun ve en yüksek dereceye ulaşır. Sıbgatullah Arvâsî hazretleri ona icazet vererek irşadla, yani İslâmiyet’in emir ve yasaklarını anlatmakla vazifelendirir.

İnsan yetiştirmeye başlamadan önce bütün arazisini satarak Allah tealanın rızası için harcar ve tevekkül yolunu tutar. Bu hususta “İnsanlardan dünyayı terk etmelerini isterken nefsimin dünya malı karşısındaki durumunu öğrenmek istedim. Sıbgatullah Arvâsî hazretlerinin himmetiyle Allah’a tevekkülümün tamam olduğunu gördüm” demiştir. İrşad için vazifelendirildikten sonra müridi Fethullah-ı Verkânîsî’nin dedesi Şeyh Muhammed’in Verkânîs köyündeki türbesini ziyaret eder. Bu ziyaret esnasında kendine; “Seyda” adıyla anılması işaret edilir ve Seyda ismi yayılır. Gittiği yerlerde insanlara İslâm dinînin emir ve yasaklarını anlatmak suretiyle, onların dünya ve âhiret saadetine kavuşmaları için çalışır.

Bir ara hac ibadetini ifa etmek için Mekke-i mükerremeye gider; bu vazifesini yaptıktan sonra sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabr-i şerifini ziyaret etmekle şereflenir. Orada İmam-ı Rabbanî hazretlerinin torunlarından Şeyh Muhammed Mazhar Efendiyle buluşup sohbette bulunur. Hacdan dönünce, hocasının emriyle, Bitlis vilâyetine bağlı Nurşîn nahiyesinde yerleşerek irşad vazifesine devam eder. Hocasının vefatından sonra insanlara Allahü teâlânın dinînin emir ve yasaklarını anlatmaya devam eder. Gönül alıcı sohbetleriyle insanların dünya ve âhiret saadetine kavuşmaları için çırpınır.

Abdurrahmân Tâhî hazretleri, birçok halife (mürşid) yetiştirmiştir. Halifelerinin en meşhurları şunlardır: Fethullah Verkânîsî (ondan da Muhammed Diyauddin, ondan Ahmed-i Haznevî, ondan Gavs-ul-A’zam Seyyid Abdülhakim el-Hüseynî, ondan Sultan Seyyid Muhammed Raşid, ondan Seyyid Abdülbaki el-Hüseynî el- Üveysî el-Bilvânisî silsileyi devam ettirmiştir); Muhammed Sâmî Erzincânî (Pir-i Sami diye de bilinen bu zattan sonra Muhammed Beşir Saniyi-l-Erzincanî, Dede Paşa Bayburdî, ondan Abdurrahim Reyhan Erzincanî silsileyi devam ettirmiştir); Abdurrahmân Nurşînî, Molla Reşid Nurşînî, Allâme Molla Halil Siirdî’nin torunu Abdülkahhâr, Abdülkâdir Hizânî, Seyyid İbrâhim Es’irdî, Abdülhakîm Fersâfî, İbrâhim Ninkî, Tâhir Âbirî, Abdülhâdî, Abdullah Hurûsî, İbrâhim Çuhrûşî (Çukrûşî), Halil Çuhrûşî, Ahmed Taşkesânî, Abdullah Subaşı, Halife Mustafa Bitlisî, Hacı Süleymân Bitlisî, Hacı Yûsuf Bitlisî, Hacı Yûsuf Köşkî (kaddesallahum-ul-esrârahu-l-azîz).

Abdurrahmân Tâhî’nin sözlerini halifelerinden İbrahim Çukrûşî toplayarak İşârât ismini vermiştir. Bu kitap çok kıymetlidir; İşaretler başlığıyla yayınlanmıştır (haz. Mehmed Ildırar, Dr. Ali Okur, Umran yay., İstanbul 1989). Mektupları da Şeyh Abdurrahman Taği (k.s.)’nin Mektupları, başlığıyla tercüme edilmiştir (terc. Ahmed Yıldırım-Enbiya Yıldırım, Umran yay., İstanbul 1995).

Abdurrahmân Tâhî hazretleri vefat etmeden önceki son gecenin seher vaktinde Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) açıkça kendisine görünerek bal yemeyi ve şerbet içmeyi emrettiğini söyler. Bu sözlerinden sonra kendisine “Aklınızdan yolculuk geçiyor mu?” diye sorulunca; “Evet geçiyor. Eğer aklımdan yolculuk geçmeseydi, Peygamber efendimiz açık bir şekilde bana görünmezdi” buyurur. O günün ikindi vakti sıralarında yanına gelen zevcesi Seyyide Kadriye Hanımın eteğinden tutarak şu beyti okur: “Kâbe hareminin harîmine vâsıl olamazsın / Eğer evlâd-ı Alî’nin eteğine yapışmazsan” Bu beyti şefaat dilemek için okumuştur. Ağır hastalığına rağmen ailesine ve yakınlarına: “Allahü teâlâyı ve O’nun Resulünü sevmeyi, İslâmiyet’in emirlerine sıkıca bağlanmayı, yasaklarından şiddetle kaçınmayı ve şeyh Fethullah Verkânîsî’ye itaat etmeyi ve ona tâbi olmayı ihmal etmeyin” buyurarak yerine Şeyh Fethullah Verkânîsî’yi halife bıraktığını bildirir.

Son zamanlarında çevresindekilere ve bağlılarına şefkatle muamele edip onlara rahmet nazarıyla bakar. Evlatlarına ise fazla iltifat göstermez; oğlu Molla Muhammed Diyâüddîn’e şöyle buyurur: “Oğlum, Şeyh Fethullah senin hakkında benden daha hayırlıdır. Çünkü ben seni başkalarından ayırmam, ama o seni diğerlerinden üstün tutar.”

Bir ara kendisinden geçer, kendine geldikten sonra “İki meleğin ruhumu almaya geldiklerini gördüm. Onlara “Sizin ruhumu almanıza razı değilim. Ben çok sayıda âlime hizmet ettiğim için ruhumu âlimlere mahsus meleklerin almasını istiyorum, dedim. Bir müddet sonra benim ruhumu almaya gelen meleklere Allahü teâlânın, onun ruhunu benim dostlarımın ruhunu alan alsın, buyurduğunu duydum. Bu emri duyunca, o çabuk gelsin, dedim” buyurur.

Daha sonra talebelerinden Molla Abdülkahhâr’a dönerek “Güzel sesinle üzerime Kur’ân-ı kerim oku” buyurur. Talebeleri başından ayrılmayıp Kur’ân-ı kerim okurlar. Gece yarısına doğru çok sevdiği bir aile ferdini çağırır. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem vefat etmek üzere iken hazret-i Âişe’ye çok yakınlık gösterdiğini, hatta başını onun göğsü ve çenesi arasına dayanarak öyle vefat ettiğini bildiği için son anlarını aynı şekilde geçirmek ister. Vücudunu ailesinin koluna dayar, elini eline koyar, bir süre sonra da elini çekerek sağ göğsünün altına gelecek şekilde tutar. 1886 (h.1304) senesi Aralık ayının yirmisine rastlayan Perşembe günü kuşluk vaktine doğru saat dokuz civarında vefat eder. Talebeleri ve sevenlerinden meydana gelen kalabalık bir cemaat tarafından cenaze namazı kılındıktan sonra Nurşîn’de defnedilir (kaddesallahu sirruhu-l-aziz).

Nurslu Öğrencilere İyi Bakın !

Abdurrahman Tahi’nin ismi, Bediüzzaman’ın ders aldığı hocaları arasında da zikredilmektedir; “Molla Said Şark’ın büyük ulema ve meşâyihinden olan Seyyid Nur Mehmed, Şeyh Abdurrahman-ı Tâğî, Şeyh Fehim ve Şeyh Mehmed Küfrevî gibi zevat-ı âliyenin her birisinden ilim ve irfan hususunda ayrı ayrı derslere nail olduğundan, onları fevkalâde severdi. (Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatına Kısa Bir Bakış, s. 65)”

Tağ köyü, Nurs köyüne yaya olarak iki saat kadar mesafededir. Tağ Medresesi’nde ders veren Abdurrahman-ı Tahî’den ders almak için gelen Nurs’lu öğrenciler de bulunmaktaydı. Hocanın, öğrencilerine sık sık şu öğüdü verdiği nakledilmektedir. “Bu Nurslu öğrencilere iyi bakın. Bunlardan biri İslâm dinine büyük hizmetler yapacak. Fakat hangisi olduğunu şimdilik bilemiyorum.” (Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, c. I. s. 26). Aralarında, henüz dokuz on yaşlarında olan Bediüzzaman’ın da bulunduğu Nurslu talebelere özel ilgi gösteren Tagî hazretlerinin, geceleri yatarken bu talebelerin üzerlerini örttüğü rivayet edilmiştir. Bediüzzaman’ın Emirdağ Lahikası’ndaki şu mektubu da Abdurrahman-ı Tahî’den anlatılanları teyit etmektedir:

“…nahiyemiz olan Hizan kazasına tâbi Isparta’da (Ispahart’ta), birden bire, meşhur Seyda namında Şeyh Abdurrahman-ı Tâğî himmetiyle o kadar çok talebeler ve hocalar ve âlimler çıktılar ki, bütün Kürdistan onlarla iftihar eder bir şekil aldığı zaman, içlerinde münazara-i ilmiye ve pek büyük bir himmetle ve pek geniş bir daire-i ilim ve tarikat içinde öyle bir vaziyet hissediyordum ki, güya rû-yi zemini fethedecek bu hocalardır.

Eski meşhur ulema ve evliyalar ve allâmeler ve kutublar, onların medar-ı bahsi oldukça ben de dokuz on yaşındayken dinliyordum, kalbime geliyordu ki, bu talebeler, âlimler, ilimde, dinde büyük bir fütuhat yapmışlar gibi vaziyet alıyorlardı. Bir talebenin bir parça ziyade zekâveti olsaydı, büyük bir ehemmiyet verilirdi. Münazarada, bir meselede birisi galebe çalsa büyük bir iftihar alırdı. Ben de hayret ediyordum, o hissiyat bende de vardı. Hattâ tarikat şeyhleri ve dairelerinde medar-ı hayret bir müsabaka, hem nahiye, hem kaza, hem vilayetimizde vardı. O hâletleri başka memleketlerde o derece göremedim.

Şimdi bir ihtar ile kat’î kanaatim geldi: O talebe arkadaşlarım, o üstadlar hükmünde hocalarım, o mürşidlerim, evliya ve şeyhlerim, bir hiss kablelvuku ile ruhu hissedip akıl bilmeyerek—ki en lüzumlu bir zamanda—o talebeler içinde ve o hocaların şakirtleri içinde ve o mürşidlerin müridleri içinde parlak bir nur çıkacak, ehl-i imanın imdadına gelecek diye, o istikbaldeki nimet-i İlâhiyeye gayet ağır ve acip şerait içinde ve hadsiz muarızların karşısında ve bin seneden beri kuvvet bulan dalâletin mukabilinde ve gayet vehham ve garazkâr düşmanlarımızın desiselerinin ihâtasında ve iki dehşetli mahkemenin uzun tetkikatında Risale-i Nur’un bu fevkalâde galebesi ve hârikulâde perde altında tenviratı ve düşmanlarını mecbur edip serbestiyetini kazanması gösteriyor ki, o mevkiine lâyıktır ki, kablelvuku İmam-ı Ali Radıyallahu Anh ve Gavs-ı Âzam (kuddise sırruhu) ondan haber verdikleri gibi, bunlar, köy ve nahiye ve vilâyetim, benimle beraber şuursuz olarak geleceğini hissedip mesrur olmuşlar. Sizi eski talebelerim ve eski arkadaşlarım ve kardeşim ve biraderzâdem Abdülmecid ve Abdurrahman’lar bildiğimden, bu mahrem sırrı size açtım. (Emirdağ Lahikası–1, 28. mektup, s.81–82)”

Abdurrahman-ı Tahî’nin oğlu Hazret namıyla anılan Şeyh Muhammed Diyaeddin hazretleri de Bediüzzaman’ın büyük kardeşi Molla Abdullah Nursî’nin hocası ve şeyhiydi (kaddesallahu esrarahum).

————

Seyda-yı Tahî’nin bir mektubundan iktibas edilen şu kısmı da nazar-ı dikkatle okuyalım:

ZAMANIMIZIN MÜRİDLERİ

Abdurrahman-i Tâhi (k.s.) dedi:

“Günümüzde tarikatların durumu bellidir. Ayrıca zamanımızın insanları da bellidir. Bakınız, bizim zamanımız ve bu beldelerin insanları çok cahildir. Dinin emir ve hükümlerini hiçe sayıyorlar. Büyük günahları işleyip, küçük günahları ise hiçe sayıyorlar. Bu devirde, dünyanın muhabbet ve sevgisini bir yana bırakıp Cenab-Hakk’a yönelenler, hiç bir hal sahibi olmasalar bile velidir.

Cenab-ı Hakk’ın bu zamanın insanlarına olan rahmeti geçmiş zamanın insanlarına olan rahmetinden daha fazladır. Bu devrin insanları daha fazla günah işlemelerine rağmen iş böyledir. Hal böyle olunca zamanımızın insanları tevbe edip, mürid olduktan sonra az bir amel ile kısa zamanda çok terakki edip makaamât alıyorlar. Elde ettikleri bu makamlar eskiden uzun riyazet ve çalışmalarla elde edilemezdi.

Günümüzde tevbe ettikten sonra bir gün sonra dahi hal sahibi olabilir. Nitekim olanlar da vardır. Şah-ı Nakşibend (k.s.) şöyle buyuruyor: “Bu tarikatın esasları çok sağlamdır. Büyük günah işleyenler, hatta büyük cürüm ve irtikâp edenler dahi bu yola dâhil olabilirler.” …

Eskiden, insanlar Allah’ın emir ve hükümlerine bağlı ve salih amel işledikleri halde mürşid ararlardı! Çünkü mürşid olmadan işin zorluğunu, ayrıca mürşid-i kâmil kapısının kazanç kapısı olduğuna inanırlardı. Zamanımızın insanları çok değişiktir. Çok garip bir haldedirler. Günah bataklığına batmış olarak şeyhlerin kapısına geliyorlar. Zamanımızdakilerin seyri bir nevi kaçıştır. Eskilerinki ise böyle değildi. Onun içindir ki, bu devirden eski devirlere nazaran riyazetler azalmıştır.

Mevlâna Halid (k.s.) ilim ve amel sahibi idi. Ayrıca müşâhade ehli olup Kaadiri halifesi idi. Bu nimetlerle bezenmiş birisi olarak Şah-ı Dehlevî’ye intisap etti. Zamanımızın müridleri ise büyük günahları işlemiş olarak tarikata intisap ediyorlar. Zamanımızdakiler varlıktan dolayı değil de tam tersi (ilim-amel) yokluğundan dolayı mürşidlere gidiyorlar.”

(Abdurrahman-ı Tâğî, İŞARETLER, haz. Mehmed Ildırar, Dr. Ali Okur, Umran yay., İstanbul 1989, s.154-156)

___________________________

* Bu metnin hazırlanmasında, “İşaretler” ve “Şeyh Abdurrahman Taği (k.s.)’nin Mektupları” adlı eserlerden ve Evliyalar Ansiklopedisi’nden (c. 1, s.236-245) faydalanılmıştır. Ayrıca bkz. TÂHÎ, Abdurrahman (1831-1886) Nakşibendî-Hâlidî şeyhi, TDV İslâm Ansiklopedisi, (madde yazarı: Adnan Memduhoğlu), Ankara, 2019, [gözden geçirilmiş 3. basım) EK-2. cildi, s. 571-572].

 

/// Haydar Murad Hepsev tarafından hazırlayan bu yazı, Yüce Devlet Dergisi (1 Nisan 2010, 5. sayı) yayınlanmıştır.

Yorumlar 8.562

 1. dating sites nl absolutely free dating site best dating websites simple-dating life

 2. pay someone to do my paper buying college papers college paper writing
  help do my paper for me

 3. websites that write papers for you custom paper writing
  services help with a paper professional paper writers

 4. help writing papers for college i need help writing a paper paying
  someone to write a paper premiumpapershelp.com

 5. pay for paper writing paper services custom handwriting paper cheapest paper writing service

 6. professional paper writing service pay someone to write your paper do my college paper paying someone to write a paper

 7. paper writing service write my paper for cheap custom writing papers write-my-paper-for-me.org

 8. help on writing a paper cheap custom written papers cheapest paper writing service write my paper in 3 hours

 9. someone to write my paper for me pay to write a paper buy a philosophy paper https://writepapersformoney.com

 10. pay for a paper buy papers for college customized paper https://term-paper-help.org/

 11. buy papers for college paper writing services reviews paper
  writers online write my business paper

 12. help writing papers for college paper writing service reviews professional
  paper writing service what is the best paper writing service

 13. i need someone to write my paper what is the best paper writing service
  paper writer online college paper writing help

 14. what should i write my paper on write my paper canada white
  paper writing services write my thesis paper

 15. help me write a paper how to find someone to write my paper can i pay someone
  to write my paper who can write my paper

 16. where can i buy resume paper buy literature review paper
  finished custom writing paper help with paper writing

 17. write my paper for me in 3 hours paper writers
  for college what should i write my paper on paper writers

 18. write my paper canada buy papers online for college where
  to buy papers paper writing service cheap

 19. supreme says:

  I wanted to put you a very small note to help thank you so much as before for all the amazing concepts you’ve provided in this article. This is simply incredibly generous with you to allow unhampered all that many individuals would have sold for an e-book in order to make some cash for themselves, most notably since you might well have tried it in the event you considered necessary. The tactics also served as a good way to understand that many people have the same interest much like mine to grasp significantly more with regard to this condition. I am sure there are many more pleasant instances in the future for individuals that examine your blog.

 20. supreme says:

  Needed to draft you that tiny word to be able to thank you so much once again about the fantastic techniques you’ve shared on this page. This has been quite open-handed with people like you to make openly all many people would’ve made available as an electronic book to get some profit for their own end, precisely considering the fact that you might have done it in the event you considered necessary. Those strategies in addition worked as the great way to recognize that some people have the identical zeal much like my own to know whole lot more with respect to this issue. Certainly there are numerous more pleasant times in the future for people who read through your blog post.

 21. kobe 11 says:

  I needed to create you a very little word in order to thank you very much again for those unique advice you’ve shared on this site. It’s quite tremendously generous with you giving freely exactly what most people could have supplied as an e-book to end up making some money for their own end, most notably considering that you might well have done it if you decided. These advice likewise served as the fantastic way to fully grasp that someone else have the same desire just like mine to find out more on the topic of this issue. I am certain there are lots of more enjoyable occasions up front for many who start reading your website.

 22. jordan shoes says:

  I’m also commenting to make you know what a fabulous discovery my friend’s daughter obtained visiting your site. She came to understand such a lot of things, which include what it is like to have an incredible coaching mindset to let a number of people with no trouble grasp a number of very confusing subject matter. You truly did more than visitors’ expected results. Many thanks for delivering these priceless, healthy, edifying and fun guidance on your topic to Kate.

 23. Needed to compose you one little observation just to thank you so much as before for your personal nice techniques you have contributed here. It has been certainly strangely generous with people like you in giving easily just what a number of people would’ve offered for sale for an ebook to help with making some bucks on their own, chiefly considering the fact that you could possibly have tried it if you wanted. Those good ideas in addition worked like the fantastic way to comprehend someone else have the identical passion like my personal own to grasp more when it comes to this issue. I am sure there are thousands of more pleasurable sessions ahead for people who examine your site.

 24. I simply desired to thank you very much all over again. I am not sure the things I could possibly have made to happen in the absence of the type of advice shown by you regarding my concern. This has been a very frightening circumstance in my position, nevertheless taking note of a professional avenue you processed the issue forced me to weep for contentment. I am just happier for your service as well as trust you recognize what a powerful job you’re accomplishing training other individuals via your site. I am sure you have never got to know all of us.

 25. I intended to compose you the little bit of word in order to give many thanks over again regarding the great guidelines you’ve discussed on this site. This is incredibly generous with people like you to make publicly exactly what a few people would’ve made available as an e book to make some bucks on their own, especially now that you could have done it if you ever desired. The good tips also served like a fantastic way to be aware that the rest have a similar passion similar to my very own to understand lots more when it comes to this issue. I know there are thousands of more pleasurable situations in the future for individuals who looked over your blog.

 26. MarvinCAM says:

  cialis 5 mg cialis 5 mg comprar cialis 5 mg

 27. curry 6 says:

  I want to convey my passion for your kindness for those people that need assistance with in this content. Your special dedication to passing the message all over ended up being exceptionally helpful and has regularly permitted others much like me to attain their pursuits. Your new important facts can mean a great deal a person like me and extremely more to my colleagues. Thank you; from each one of us.

 28. I have to get across my gratitude for your kindness supporting those people who actually need help with this important subject. Your special dedication to getting the solution throughout had been exceedingly interesting and have continually permitted regular people much like me to attain their endeavors. Your own helpful key points indicates this much a person like me and extremely more to my colleagues. Regards; from all of us.

 29. My husband and i have been quite satisfied that Raymond managed to round up his basic research through the precious recommendations he was given from your web pages. It is now and again perplexing just to continually be giving out tips and hints which often men and women could have been selling. Therefore we remember we have the blog owner to thank because of that. Most of the explanations you made, the easy blog navigation, the friendships you will aid to foster – it is everything incredible, and it’s really letting our son and the family do think that matter is excellent, which is certainly really fundamental. Thank you for the whole thing!

 30. golden goose says:

  I simply desired to thank you very much once again. I am not sure the things that I would have accomplished in the absence of these suggestions revealed by you regarding such subject matter. It became a frustrating concern in my circumstances, nevertheless spending time with your well-written strategy you processed it made me to leap with joy. I will be happy for your help and as well , hope you know what an amazing job that you are accomplishing instructing many others using a site. I am sure you have never come across any of us.

 31. I truly wanted to send a note to express gratitude to you for some of the marvelous concepts you are posting on this site. My time-consuming internet lookup has at the end of the day been honored with beneficial facts to talk about with my close friends. I ‘d claim that many of us readers actually are definitely endowed to live in a magnificent community with very many wonderful people with very beneficial suggestions. I feel somewhat privileged to have seen your entire weblog and look forward to many more fun times reading here. Thank you once more for all the details.

 32. off white says:

  I wanted to put you a tiny remark to be able to thank you once again for these gorgeous techniques you’ve shown above. It’s certainly seriously open-handed of people like you to convey freely precisely what many people might have offered for sale for an e book to end up making some profit for their own end, especially given that you might well have done it in the event you considered necessary. These points additionally acted to be the good way to comprehend other individuals have the identical eagerness the same as mine to know the truth somewhat more in respect of this condition. I think there are a lot more fun situations up front for those who start reading your blog post.

 33. My husband and i have been now happy Chris managed to finish up his analysis because of the precious recommendations he got from your very own web page. It is now and again perplexing just to find yourself offering techniques which usually many people might have been making money from. And we all see we’ve got you to be grateful to because of that. The most important explanations you have made, the simple blog menu, the friendships you will give support to foster – it is mostly overwhelming, and it is letting our son and our family reckon that this matter is amusing, which is unbelievably indispensable. Thank you for everything!

 34. I needed to create you that tiny note to finally thank you so much as before considering the splendid basics you have documented at this time. This is so open-handed of people like you to present openly all many of us could possibly have supplied as an e-book to earn some cash on their own, most importantly seeing that you could possibly have tried it if you wanted. These smart ideas also acted to be the great way to realize that the rest have a similar zeal just as mine to see a great deal more regarding this condition. I’m sure there are numerous more pleasurable situations ahead for folks who read carefully your blog post.

 35. I simply desired to appreciate you yet again. I’m not certain the things I would’ve followed without the creative ideas documented by you on such a subject matter. Certainly was a frightful scenario in my view, however , being able to see a new specialized style you managed the issue took me to cry for gladness. Now i am happier for this assistance as well as trust you know what a powerful job your are accomplishing training the mediocre ones through the use of your websites. Most probably you’ve never encountered all of us.

 36. I definitely wanted to type a small message so as to thank you for some of the wonderful recommendations you are giving out here. My rather long internet research has at the end of the day been compensated with excellent facts to exchange with my pals. I ‘d assume that most of us readers actually are really lucky to be in a perfect network with so many lovely people with beneficial hints. I feel truly grateful to have come across your entire site and look forward to really more cool minutes reading here. Thanks once more for all the details.

 37. golden goose says:

  I intended to post you one very little note to be able to give many thanks again for your personal splendid suggestions you have featured on this site. It has been quite remarkably generous with you to supply unreservedly what exactly most of us might have distributed as an e book in order to make some dough for themselves, most notably now that you could have tried it if you ever desired. The pointers likewise acted as the good way to realize that other people online have the identical keenness the same as my very own to find out many more around this issue. I know there are millions of more enjoyable opportunities in the future for those who look into your blog.

 38. kyrie irving says:

  I’m also writing to make you know of the incredible encounter my cousin’s daughter developed browsing your webblog. She realized too many issues, which included what it’s like to have an ideal giving style to have men and women without difficulty know precisely several problematic matters. You truly did more than people’s expectations. Thanks for offering such warm and helpful, safe, explanatory not to mention cool tips on the topic to Jane.

 39. Thanks a lot for providing individuals with an exceptionally terrific possiblity to discover important secrets from this web site. It’s always very sweet and stuffed with a good time for me personally and my office mates to search your site a minimum of 3 times weekly to study the latest issues you have got. Of course, I am always impressed for the unique tricks you serve. Some 2 tips in this post are unquestionably the most effective I’ve had.

 40. golden goose says:

  I must voice my gratitude for your kindness giving support to those people that need assistance with this one study. Your special dedication to passing the message across turned out to be wonderfully important and has surely permitted those much like me to attain their goals. Your new insightful useful information entails a lot to me and especially to my office workers. Best wishes; from everyone of us.

 41. Thank you so much for giving everyone a very nice opportunity to read critical reviews from this website. It is usually so excellent and packed with a great time for me and my office peers to visit your site nearly three times a week to find out the fresh guides you will have. Of course, I’m always amazed considering the fantastic thoughts you serve. Selected two points in this article are indeed the very best we have ever had.

 42. I wish to get across my passion for your generosity supporting those who require help on this important concept. Your personal commitment to passing the message up and down became definitely productive and have continuously made workers like me to reach their objectives. The warm and helpful recommendations means this much a person like me and still more to my fellow workers. Thank you; from everyone of us.

 43. golden goose says:

  I intended to write you a very little remark just to thank you yet again for your personal incredible tricks you have contributed in this article. This has been quite extremely open-handed with you giving openly all many people could possibly have offered for an ebook in making some cash for their own end, even more so since you could possibly have done it if you decided. The thoughts in addition served to become a great way to be certain that other people online have the same dream just as my own to see a lot more in respect of this issue. I’m certain there are millions of more enjoyable times ahead for many who looked at your blog post.

 44. I and also my guys have already been analyzing the great helpful tips from the blog while before long developed a terrible suspicion I had not thanked the web site owner for those tips. Most of the boys were definitely for that reason glad to read through all of them and now have in truth been taking pleasure in those things. Appreciate your indeed being indeed kind and for opting for this form of high-quality subject matter most people are really wanting to be aware of. My sincere apologies for not saying thanks to you earlier.

 45. fear of god says:

  I wanted to write you that tiny remark in order to give many thanks again for the beautiful information you’ve discussed above. It is simply surprisingly open-handed of people like you to grant easily precisely what a lot of folks might have sold for an ebook to end up making some money on their own, principally considering the fact that you could have done it if you considered necessary. Those smart ideas likewise acted to provide a great way to realize that other people online have the same dreams the same as my personal own to realize a little more on the topic of this condition. I’m sure there are numerous more pleasurable occasions in the future for folks who start reading your site.

 46. kd shoes says:

  I want to show some appreciation to you just for rescuing me from this issue. As a result of looking through the world wide web and meeting things that were not productive, I thought my entire life was well over. Being alive minus the answers to the issues you have resolved by way of the posting is a serious case, as well as the ones that could have in a negative way damaged my entire career if I had not noticed your website. Your actual knowledge and kindness in controlling all the details was tremendous. I don’t know what I would have done if I had not come across such a subject like this. I can also at this time relish my future. Thanks for your time very much for the professional and result oriented help. I won’t hesitate to endorse your blog to anyone who should get guidelines on this topic.

 47. kd 12 says:

  I intended to post you a little remark to help thank you so much again with your pleasant tactics you’ve discussed in this case. It’s certainly open-handed with people like you in giving freely all that a few people could possibly have distributed for an ebook to help make some dough on their own, mostly seeing that you could possibly have tried it if you decided. The guidelines additionally served to provide a easy way to recognize that other people have a similar interest just like mine to know the truth a great deal more on the subject of this issue. Certainly there are some more enjoyable times in the future for those who start reading your blog.

 48. Thank you for your whole effort on this web page. Gloria take interest in going through investigation and it is simple to grasp why. We hear all relating to the dynamic means you present invaluable guidance through your website and as well as recommend contribution from other ones on the subject then our favorite simple princess is certainly studying so much. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You’re the one carrying out a powerful job.

 49. I wanted to write you a tiny note to be able to say thank you again on the great guidelines you’ve shared at this time. It is so remarkably generous with people like you to deliver publicly what most people could have made available for an electronic book in order to make some profit for their own end, primarily now that you might well have tried it in the event you considered necessary. These strategies in addition worked as a fantastic way to understand that many people have similar desire similar to my own to grasp a great deal more regarding this issue. I’m sure there are some more pleasant opportunities up front for individuals that see your site.

 50. off white says:

  I’m also commenting to make you be aware of of the fantastic discovery my friend’s girl found using your web page. She realized so many pieces, with the inclusion of what it is like to possess a wonderful teaching character to make certain people effortlessly know precisely some hard to do subject matter. You actually surpassed visitors’ expected results. I appreciate you for rendering the important, trustworthy, edifying and even fun thoughts on that topic to Gloria.

 51. I enjoy you because of your entire hard work on this web site. My aunt delights in going through investigation and it’s easy to see why. I notice all of the dynamic means you convey both useful and interesting steps via the web blog and therefore improve participation from some others on the situation then our simple princess is really being taught a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You have been performing a first class job.

 52. Thank you a lot for giving everyone a very marvellous possiblity to read from here. It really is so nice plus full of a lot of fun for me and my office colleagues to search your website at the very least thrice in 7 days to study the newest tips you have. Of course, I am actually contented for the incredible inspiring ideas you give. Some 4 facts on this page are basically the most impressive I’ve had.

 53. My spouse and i were absolutely thrilled when Raymond could complete his studies via the precious recommendations he received out of your web pages. It’s not at all simplistic to simply continually be giving for free tricks that many many others might have been trying to sell. And we see we’ve got the writer to be grateful to because of that. The illustrations you’ve made, the straightforward website navigation, the relationships you can make it possible to instill – it’s mostly awesome, and it is leading our son and the family understand the subject is awesome, and that is tremendously mandatory. Many thanks for all the pieces!

 54. hermes says:

  I simply wanted to say thanks once more. I am not sure what I would’ve followed without these ways provided by you over such question. It was a real alarming setting in my position, however , noticing this well-written way you processed that made me to leap with joy. I will be happy for the guidance and as well , trust you comprehend what a powerful job you happen to be providing teaching many people by way of your webblog. I am certain you’ve never come across any of us.

 55. supreme says:

  I’m also commenting to make you know what a really good discovery my princess enjoyed studying your webblog. She learned many things, most notably what it is like to have an incredible helping mindset to have certain people with no trouble fully understand several tortuous topics. You actually exceeded my desires. Many thanks for rendering those beneficial, healthy, explanatory and also cool guidance on the topic to Evelyn.

 56. air jordan says:

  I needed to send you a very small remark to thank you as before with the pleasant tactics you’ve provided on this website. This is strangely open-handed of people like you to allow freely exactly what a number of people might have offered for an e book to make some profit for their own end, certainly now that you might have tried it in the event you decided. These good ideas likewise served like a easy way to know that other individuals have similar keenness much like my very own to understand great deal more with regard to this issue. I’m certain there are numerous more pleasant instances in the future for many who look into your blog post.

 57. bape says:

  My wife and i got so fulfilled when Edward managed to round up his investigations via the precious recommendations he obtained from your very own blog. It is now and again perplexing to simply continually be giving for free information which often many people might have been trying to sell. So we fully understand we need you to thank because of that. The explanations you have made, the easy site menu, the friendships you will make it possible to foster – it is everything terrific, and it is making our son in addition to us consider that the theme is brilliant, which is truly essential. Many thanks for everything!

 58. jordan 13 says:

  Thank you so much for providing individuals with an exceptionally terrific chance to read from here. It is usually so kind and also full of a good time for me and my office colleagues to search your site more than three times weekly to read through the new guidance you will have. And lastly, I am also certainly fulfilled with your exceptional information you give. Selected 3 tips in this article are truly the most suitable we have had.

 59. kyrie irving says:

  I in addition to my buddies were actually analyzing the excellent helpful tips from your web blog while then I had a terrible suspicion I had not thanked the web blog owner for those tips. Those ladies had been for this reason stimulated to read them and have now unquestionably been having fun with them. Appreciation for getting considerably kind and then for getting this kind of superb themes millions of individuals are really desirous to be aware of. Our honest regret for not saying thanks to earlier.

 60. bapesta says:

  I simply desired to thank you very much yet again. I do not know the things I would have made to happen without the actual strategies contributed by you regarding my area of interest. Previously it was a very alarming matter for me personally, however , looking at a specialized strategy you resolved that took me to leap for gladness. I am just happy for the work and in addition expect you recognize what a great job your are putting in teaching the others thru your webblog. I know that you have never got to know all of us.

 61. My spouse and i have been absolutely more than happy when Michael could finish up his homework through the precious recommendations he grabbed when using the web page. It’s not at all simplistic to simply choose to be handing out tips and tricks which usually other people could have been trying to sell. We acknowledge we need the blog owner to appreciate because of that. Most of the illustrations you made, the simple web site navigation, the friendships you will help to instill – it’s all powerful, and it is helping our son and us do think the situation is interesting, and that is really indispensable. Thank you for all!

 62. kobe shoes says:

  My spouse and i have been very joyous Edward managed to carry out his analysis out of the precious recommendations he was given when using the web site. It’s not at all simplistic just to happen to be giving for free procedures some other people could have been selling. Therefore we fully understand we need the website owner to appreciate for this. Most of the illustrations you made, the easy blog menu, the relationships you will help create – it is most incredible, and it’s letting our son in addition to the family feel that this subject matter is amusing, which is certainly pretty mandatory. Many thanks for the whole thing!

 63. I just wanted to send a word in order to say thanks to you for these stunning guidelines you are writing at this website. My time-consuming internet look up has at the end of the day been honored with extremely good insight to exchange with my relatives. I would point out that many of us readers are very blessed to live in a notable community with many marvellous professionals with useful opinions. I feel pretty blessed to have discovered your entire web site and look forward to plenty of more entertaining times reading here. Thank you once more for all the details.

 64. I really wanted to type a brief comment so as to thank you for these nice instructions you are placing on this website. My rather long internet lookup has at the end been rewarded with excellent suggestions to talk about with my company. I ‘d suppose that most of us website visitors are undoubtedly lucky to live in a notable site with very many outstanding professionals with useful strategies. I feel somewhat grateful to have discovered your entire web site and look forward to many more entertaining minutes reading here. Thanks once again for everything.

 65. Needed to put you a tiny remark in order to give thanks yet again with the gorgeous views you have discussed above. It is really strangely open-handed of you in giving freely what a lot of people could possibly have supplied for an e-book to help make some bucks on their own, primarily given that you might well have done it if you ever decided. The techniques likewise served to be the fantastic way to understand that other people have a similar dreams just like my very own to understand a whole lot more concerning this issue. I am certain there are thousands of more fun instances in the future for people who examine your website.

 66. I precisely wished to thank you so much again. I’m not certain what I could possibly have tried in the absence of the entire creative ideas shared by you concerning such field. It absolutely was a frightful problem in my circumstances, but coming across your expert approach you treated that made me to cry with happiness. I am happy for the service and then hope you realize what a great job you have been carrying out teaching some other people via your web page. More than likely you have never come across all of us.

 67. yeezy shoes says:

  I simply wanted to compose a quick comment to appreciate you for some of the awesome information you are placing at this site. My incredibly long internet search has finally been honored with high-quality content to talk about with my colleagues. I ‘d point out that most of us visitors are quite endowed to exist in a superb place with very many brilliant professionals with very helpful hints. I feel very much grateful to have discovered the site and look forward to tons of more thrilling moments reading here. Thanks once again for all the details.

 68. OFF-White says:

  I must show appreciation to you for rescuing me from this type of scenario. As a result of scouting through the search engines and getting notions which are not productive, I assumed my life was over. Living devoid of the answers to the difficulties you have sorted out through this guideline is a critical case, and ones which may have badly damaged my career if I had not encountered your blog post. Your main capability and kindness in controlling a lot of things was invaluable. I don’t know what I would have done if I hadn’t discovered such a step like this. I can also now look ahead to my future. Thanks for your time very much for your reliable and result oriented guide. I will not be reluctant to suggest your site to any person who needs care on this problem.

 69. goyard bag says:

  I simply needed to thank you so much yet again. I do not know the things I might have worked on without these recommendations revealed by you regarding such a theme. Completely was a troublesome issue for me, but seeing a new expert way you handled that made me to weep with delight. I am just thankful for this guidance and in addition hope you really know what a powerful job that you are doing instructing most people all through your site. I am sure you’ve never got to know any of us.

 70. I wish to get across my appreciation for your kindness in support of those individuals that need help with that theme. Your special dedication to passing the message up and down came to be exceedingly significant and has all the time made regular people like me to reach their desired goals. Your entire valuable tips and hints means a whole lot to me and extremely more to my peers. Thanks a lot; from each one of us.

 71. bape says:

  I’m commenting to make you know what a fabulous encounter my wife’s princess gained going through your web page. She learned too many pieces, most notably how it is like to possess a wonderful giving mood to have other individuals without hassle know specific specialized subject matter. You undoubtedly exceeded readers’ expectations. Thanks for providing the insightful, dependable, educational and also easy tips on your topic to Jane.

 72. Needed to post you the bit of observation to help thank you the moment again on the amazing views you have shared on this page. It was certainly particularly open-handed of people like you giving easily exactly what a number of people could have offered for sale for an e book in making some cash for their own end, most importantly considering the fact that you could have done it in the event you wanted. Those tactics additionally acted to become a fantastic way to fully grasp other individuals have a similar keenness much like my very own to know the truth a whole lot more on the subject of this issue. I’m certain there are lots of more pleasant times in the future for those who examine your website.

 73. I would like to point out my respect for your generosity giving support to people who absolutely need help on that question. Your very own commitment to getting the message around came to be exceptionally insightful and have consistently helped individuals like me to achieve their objectives. Your personal warm and friendly useful information entails this much a person like me and a whole lot more to my office workers. Thanks a ton; from everyone of us.

 74. kd 15 says:

  I’m also commenting to let you know what a fine encounter my girl undergone viewing your webblog. She picked up such a lot of pieces, with the inclusion of how it is like to possess a wonderful coaching heart to let others just master certain complicated issues. You really did more than our own expected results. Many thanks for distributing these good, safe, informative and as well as cool tips on that topic to Kate.

 75. off white says:

  Needed to put you this tiny word to give many thanks once again considering the extraordinary knowledge you have contributed in this article. It was so generous of you to offer easily precisely what a few individuals could have distributed for an e-book to generate some cash on their own, chiefly since you might well have done it if you ever desired. These secrets in addition worked to provide a good way to be sure that some people have the identical fervor really like mine to know the truth very much more on the subject of this matter. I’m sure there are several more pleasant opportunities up front for individuals that check out your site.

 76. I simply had to appreciate you once again. I’m not certain the things I might have gone through without these hints provided by you on such theme. Previously it was the horrifying case in my position, however , noticing a new specialized manner you processed the issue took me to weep for happiness. Now i’m happy for your help and then hope that you realize what a powerful job your are providing teaching people using your websites. Most probably you have never met any of us.

 77. Thanks a lot for providing individuals with a very marvellous opportunity to read from this site. It really is very beneficial plus packed with a lot of fun for me personally and my office colleagues to visit your website on the least thrice in a week to study the fresh items you will have. And of course, I’m so certainly fascinated with all the attractive secrets you give. Some 2 ideas in this post are really the finest I’ve ever had.

 78. nike kyrie 7 says:

  I wanted to send you this little bit of observation to help say thank you once again for those precious opinions you have contributed in this article. This is certainly tremendously open-handed with you to deliver unreservedly what exactly a number of people would have offered for sale for an e book to generate some bucks for themselves, primarily since you might have tried it if you ever decided. The points in addition acted like a good way to be aware that many people have the same zeal similar to my own to figure out lots more pertaining to this condition. I’m certain there are many more pleasurable moments up front for individuals that start reading your site.

 79. Thanks for all your valuable efforts on this web page. Gloria really likes working on internet research and it’s obvious why. Many of us learn all about the compelling way you provide practical secrets by means of this website and in addition boost contribution from people on that content plus our favorite girl is without question being taught a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are performing a brilliant job.

 80. I would like to show my passion for your kindness for people who require assistance with this one concept. Your very own dedication to getting the solution along had been really invaluable and has really enabled workers just like me to realize their dreams. Your entire invaluable help implies a lot a person like me and further more to my mates. Thanks a ton; from all of us.

 81. I not to mention my friends were actually looking through the great pointers from your web blog and so at once developed an awful feeling I had not thanked the web blog owner for those strategies. My young boys were definitely absolutely passionate to read all of them and already have unquestionably been having fun with these things. We appreciate you really being well helpful as well as for deciding on variety of ideal subject areas millions of individuals are really desirous to know about. My very own honest apologies for not saying thanks to you sooner.

 82. I wish to express my appreciation to this writer just for bailing me out of this situation. Right after surfing through the the web and seeing tips which are not powerful, I thought my life was well over. Existing minus the solutions to the difficulties you’ve solved all through your entire post is a critical case, as well as the kind which could have in a wrong way damaged my career if I had not discovered your web page. Your own personal training and kindness in taking care of everything was precious. I don’t know what I would have done if I hadn’t discovered such a step like this. I can also at this time look forward to my future. Thank you so much for your high quality and amazing guide. I won’t think twice to refer the blog to anybody who needs and wants recommendations on this area.

 83. off white says:

  I have to express my passion for your kindness supporting men who require help with this particular area of interest. Your special commitment to passing the solution all over was incredibly effective and have always empowered guys like me to realize their pursuits. Your personal useful guideline entails a whole lot a person like me and much more to my office colleagues. Warm regards; from each one of us.

 84. curry shoes says:

  Thank you so much for providing individuals with an exceptionally pleasant opportunity to read from this web site. It’s usually very sweet and full of fun for me and my office mates to visit your site really three times weekly to study the fresh things you have got. And definitely, we are always satisfied considering the outstanding creative ideas served by you. Certain two facts in this posting are essentially the very best we have had.

 85. yeezy 350 v2 says:

  Thank you for your own effort on this web page. My mom takes pleasure in managing investigation and it’s really easy to see why. My spouse and i know all concerning the lively means you give powerful things via your web blog and as well invigorate participation from some others on the idea then our own child is always starting to learn a great deal. Enjoy the rest of the new year. You are always performing a useful job.

 86. I not to mention my guys came following the best helpful hints from the blog and then unexpectedly got a horrible suspicion I never expressed respect to you for those tips. These men are actually certainly stimulated to read through all of them and now have simply been using them. Appreciate your getting considerably thoughtful and also for finding some smart themes millions of individuals are really desperate to be aware of. Our own sincere regret for not saying thanks to earlier.

 87. jordan shoes says:

  I wanted to write you that bit of observation to finally thank you so much yet again for all the pleasant strategies you have featured on this page. It has been quite generous with people like you to allow easily precisely what many individuals could possibly have sold as an e-book to help with making some dough on their own, particularly considering that you could have done it in the event you considered necessary. The solutions also worked as the fantastic way to be certain that other people have the same eagerness similar to my personal own to grasp somewhat more with respect to this problem. I’m certain there are many more fun sessions up front for individuals that looked at your site.

 88. Needed to draft you the very little remark in order to give many thanks again just for the marvelous techniques you have documented in this case. It was tremendously open-handed of you to give openly precisely what a number of us would have offered for an e-book to make some bucks for their own end, particularly given that you could have done it in the event you decided. These guidelines likewise acted as a easy way to recognize that other individuals have the same zeal just as mine to find out a little more around this condition. I know there are numerous more enjoyable opportunities in the future for individuals who looked at your site.

 89. I definitely wanted to construct a note to thank you for those nice strategies you are giving on this site. My time intensive internet research has at the end been paid with good quality facts and techniques to exchange with my colleagues. I would suppose that most of us readers are extremely lucky to dwell in a perfect site with very many brilliant individuals with insightful pointers. I feel very much privileged to have encountered your entire webpages and look forward to many more excellent minutes reading here. Thanks once more for everything.

 90. hermes says:

  Thank you so much for providing individuals with an extraordinarily marvellous opportunity to read from this site. It is usually very pleasurable and jam-packed with amusement for me and my office mates to visit the blog the equivalent of 3 times per week to read the new items you will have. And lastly, I’m so certainly happy with the unique information you give. Some 1 ideas on this page are rather the best we’ve ever had.

 91. I intended to compose you this bit of word so as to thank you so much once again for these splendid guidelines you’ve discussed on this website. It has been simply unbelievably generous of you to allow freely just what a lot of people would’ve offered as an e-book in making some bucks for their own end, certainly given that you could possibly have done it in the event you considered necessary. These advice additionally acted to be the great way to be certain that someone else have similar fervor really like mine to know the truth a lot more with respect to this condition. I am certain there are several more pleasurable opportunities up front for many who looked at your website.

 92. air jordan says:

  I definitely wanted to write a small note to be able to appreciate you for some of the superb tips and tricks you are placing on this website. My extended internet search has finally been rewarded with awesome information to share with my guests. I would tell you that we site visitors actually are undoubtedly fortunate to live in a magnificent website with very many perfect people with great pointers. I feel really privileged to have encountered your entire website and look forward to so many more pleasurable moments reading here. Thank you once more for everything.

 93. curry 9 says:

  My wife and i felt now more than happy that Jordan could do his inquiry from your ideas he was given from your very own web page. It is now and again perplexing just to continually be making a gift of hints which often the others might have been making money from. So we take into account we have got the website owner to thank for this. All the illustrations you have made, the straightforward web site menu, the friendships you help engender – it’s got most astounding, and it is facilitating our son in addition to our family reason why that subject is cool, and that is extraordinarily indispensable. Many thanks for the whole lot!

 94. supreme says:

  I truly wanted to post a small remark so as to appreciate you for some of the unique steps you are placing at this site. My extended internet investigation has at the end been compensated with brilliant concept to talk about with my visitors. I ‘d state that that we readers are undeniably fortunate to be in a superb site with so many outstanding people with useful things. I feel very happy to have encountered your entire website page and look forward to some more entertaining moments reading here. Thanks a lot once again for all the details.

 95. bape hoodie says:

  I happen to be commenting to let you know what a extraordinary discovery my wife’s daughter gained going through yuor web blog. She figured out too many pieces, which include what it’s like to have a wonderful coaching spirit to have many more effortlessly understand a variety of very confusing subject areas. You truly did more than our own expectations. I appreciate you for rendering these essential, healthy, edifying and fun tips on your topic to Janet.

 96. jordan shoes says:

  My wife and i got really fortunate when Edward managed to carry out his survey using the precious recommendations he came across using your blog. It’s not at all simplistic just to possibly be giving out solutions which often other folks may have been selling. Therefore we keep in mind we need the website owner to thank because of that. The type of explanations you made, the easy website navigation, the friendships you can make it possible to create – it’s mostly sensational, and it’s really helping our son in addition to us consider that the concept is satisfying, and that is extraordinarily serious. Thank you for all the pieces!

 97. kd shoes says:

  A lot of thanks for your whole hard work on this web site. Gloria delights in going through internet research and it’s really simple to grasp why. A number of us notice all relating to the lively manner you offer useful guidelines via your website and in addition boost response from other individuals on the area of interest then our own child is without a doubt being taught a whole lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You have been conducting a great job.

 98. yeezy 700 says:

  I enjoy you because of each of your hard work on this blog. Debby loves making time for internet research and it’s obvious why. Many of us learn all relating to the dynamic way you present valuable secrets through your web blog and as well inspire contribution from other individuals about this area of interest so our own girl is undoubtedly discovering a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You’re performing a superb job.

 99. I definitely wanted to develop a small word to appreciate you for some of the lovely guidelines you are showing here. My considerable internet investigation has at the end of the day been recognized with beneficial knowledge to talk about with my visitors. I would believe that we visitors actually are very much fortunate to dwell in a useful community with very many lovely people with valuable secrets. I feel very much happy to have used the web page and look forward to many more thrilling moments reading here. Thanks once again for all the details.

 100. My husband and i ended up being so fortunate Ervin could deal with his reports from your precious recommendations he was given while using the web pages. It is now and again perplexing to simply continually be giving for free strategies that many the others have been making money from. We know we have the website owner to appreciate for this. The specific explanations you’ve made, the straightforward website navigation, the friendships you will give support to create – it is everything overwhelming, and it’s facilitating our son and the family reckon that this idea is satisfying, which is truly essential. Thanks for everything!

 101. yeezy says:

  My husband and i have been now satisfied Louis managed to carry out his web research from your ideas he discovered from your site. It is now and again perplexing to just always be handing out information and facts which other folks might have been trying to sell. And we already know we have got the blog owner to appreciate for that. The specific illustrations you made, the easy website menu, the friendships you will make it possible to promote – it’s many incredible, and it is making our son and our family do think that subject matter is fun, which is extremely indispensable. Thank you for all!

 102. Porno kategorisi gay süper kahraman çizgi film porno video.
  En iyi karikatür porno vl 4 video. 3D Hardcore Çizgi film Animasyon Gay Video Hentai; 3D Gay Hardcore
  Karikatür Ses ile.

 103. coursework for business administration nea coursework coursework
  gcse coursework requirements

 104. coursework for phd coursework history buy coursework online coursework writing services

 105. coursework high school coursework based masters qmul coursework extension coursework rule usyd

 106. coursework english language coursework other
  than a-g coursework lincoln coursework resume

 107. coursework on cv coursework plan creative writing english coursework coursework download

 108. coursework questions coursework plural coursework for business administration coursework plagiarism

 109. design technology coursework coursework website coursework info coursework questions

 110. custom coursework writing service coursework plagiarism checker coursework project coursework gcse pe

 111. theasse says:

  百家乐是备受青睐的扑克游戏。中世纪它起源于意大利,又在意大利语中的意思是“零”,因为人像和10 – 字样的牌是许多游戏中的大牌点,但在百家乐中都算作0点。后来转入法国,是法国级别最高的贵族们常玩的游戏。时至今日,百家乐是世界上许多超级赌王非常钟情的游戏! 游戏的 RTP 取决于您下注的类型。 尽管有 5% 的佣金,但庄家赌注是最佳选择。 与百家乐中典型的平局投注不同,Golden Wealth Baccarat 中的投注要好得多,RTP 为 93.35%。 然而,边注的支付百分比比平时低,所以在大多数情况下避免它们可能是最好的举措。      许多玩家会把百家乐的牌局发展记录下来,这种透过记录庄闲胜负次数或其它变量,企图掌握赌局规律的行为叫做「写路」,一般赌场也会给玩家一张路纸,方便他们用自己的方法记录牌局发展。玩家中较常见的路有珠盘路、大路、大眼仔路、小路等。 https://www.vela.co.il/index.php/community/profile/tammibyron35953/ 坎坎和 五暗刻(简简和) 2013031118365364.jpg ¡¡¡¡8Ԃ16ȕց17ȕ£¬ϰ½üƽלʩ¼Ǹ°ÁɄþ¿¼²졣բʇµ³µĊ®°˴´לʩ¼ǵڈý´ο¼²쁉ɲ´£לʩ¼Ǵːйؗ¢µĒ»¸ö֘Ҫַ̢ʇ“¶«±±ձЋ”¡£ 她给有铁编了一头草驴。这让有铁大为震惊:“还是草编的驴好,不吃草,也不叫人使唤”。影片中有数次驴鸣,挨打时它叫,春日里撒欢时它也叫。据说驴有四声,那顿挫的“啊—啊”如同人言。在这一片颓圮的田园中,人已经忘了呼喊,人淡如驴。 麻将,几乎人人都会打,而且对麻将牌的各个花色更是张口就来——东、南、西、北、中、发、白,万、筒、条从一到九,每样四张,也就是四七二十八,加上三个四九三十六,一共一百三十六张。可是,你知道吗,这一百三十六张麻将牌,无一例外都与一件事情有关,那就是“捕捉麻雀”,我们现在所熟知的麻将,就起源于“捕雀”这件事。

 112. BaaFem says:

  dark web drug marketplace dark websites

 113. Hansoxync says:

  darknet market links best darknet markets

 114. GrantTug says:

  darknet drug store deep web markets

 115. Ralphber says:

  deep web markets tor market

 116. Frankglump says:

  how to get on dark web dark web access

 117. Davidric says:

  darknet drug links darknet websites

 118. DamonwhabY says:

  how to get on dark web darknet seiten

 119. ShaneTus says:

  darknet seiten darknet seiten

 120. Edgarhoose says:

  alphabay market alphabay url

 121. Davidlon says:

  dark web link darkmarkets

 122. Michaelfus says:

  alphabay darknet market alphabay darknet market

 123. Briancurge says:

  darkweb marketplace dark market url

 124. SmittFroca says:

  drug markets dark web deep web links

 125. SirFem says:

  deep web search darknet links

 126. GrantTug says:

  dark web search engine blackweb

 127. Williambluct says:

  dark web search engine darkweb marketplace

 128. Davidric says:

  the dark internet deep web sites

 129. Zacharyovame says:

  blackweb official website dark web market links

 130. BrandenJeals says:

  alphabay darknet market alphabay url

 131. Davidlon says:

  free dark web darkmarket

 132. Briancurge says:

  darknet market links tor market

 133. ShaneTus says:

  darknet drug store darkmarkets

 134. Richardinfit says:

  darknet drug links dark web sites

 135. HectorWep says:

  alphabay market link alphabay market

 136. RobertFuB says:

  dark web market darkmarket

 137. DamonwhabY says:

  best darknet markets tor market links

 138. Richardrem says:

  alphabay market link alphabay link

 139. Williambup says:

  deep web drug store the dark internet

 140. JustinNer says:

  darknet drug store darkmarket link

 141. Georgegoame says:

  darknet search engine dark web markets

 142. JamesUseno says:

  dark market link dark web link

 143. SmittFroca says:

  deep web drug links deep web markets

 144. SirFem says:

  dark internet tor dark web

 145. CraigSpuff says:

  drug markets dark web darknet market list

 146. Timmygeoke says:

  darknet drug market darkmarkets

 147. Jasongaump says:

  dark web market tor markets

 148. Charlesveilk says:

  best darknet markets dark markets 2022

 149. TornSog says:

  tor markets links drug markets onion

 150. Steveamolo says:

  alphabay market darknet alphabay market

 151. CharlesCaf says:

  deep web drug markets darkmarket list

 152. Haroldknise says:

  dark web drug marketplace dark web search engine

 153. Davidric says:

  dark web market list deep web drug links

 154. Jamesked says:

  deep web markets dark markets

 155. Josephnex says:

  darkmarket url dark web link

 156. MichaelZomma says:

  dark market link dark websites

 157. ShaneTus says:

  darknet market list dark market 2022

 158. JanRhire says:

  how to get on dark web dark web markets

 159. Richardrem says:

  alphabay market darknet alphabay darknet market

 160. Williambup says:

  darknet drug store darknet site

 161. Georgegoame says:

  dark web websites darkmarket url

 162. JustinNer says:

  how to access dark web dark web link

 163. DamonwhabY says:

  dark web links blackweb

 164. MatthewquisY says:

  deep web markets darkmarket

 165. JamesUseno says:

  darknet search engine dark web websites

 166. Jasongaump says:

  tor marketplace tor darknet

 167. SirFem says:

  deep web markets dark market 2022

 168. TornSog says:

  darknet drug store darkmarket

 169. Hansoxync says:

  drug markets onion black internet

 170. Juliusquilm says:

  dark market 2022 tor dark web

 171. CharlesCaf says:

  best darknet markets dark web market

 172. BrandonOrdet says:

  darknet market lists deep web markets

 173. Michaelfus says:

  alphabay market url alphabay url

 174. Jamesked says:

  tor markets links bitcoin dark web

 175. JackieExine says:

  alphabay market darknet alphabay market

 176. HectorWep says:

  alphabay market url alphabay market

 177. Ralphber says:

  darknet seiten dark internet

 178. JanRhire says:

  deep web drug url deep dark web

 179. CrisBEEMN says:

  dark market onion darknet drugs

 180. Georgegoame says:

  deep web drug store dark market onion

 181. Richardrem says:

  alphabay market darknet alphabay market

 182. MatthewquisY says:

  dark web market list darknet drug market

 183. SirFem says:

  deep web links darknet drugs

 184. Jamesdrync says:

  dark web drug marketplace dark web access

 185. TornSog says:

  dark web sites links darknet markets

 186. Juliusquilm says:

  best darknet markets tor markets 2022

 187. PatrickVes says:

  dark web sites links darknet links

 188. BrandonOrdet says:

  blackweb official website darkmarket list

 189. Zacharyovame says:

  deep web drug markets dark web site

 190. RobertFuB says:

  darknet search engine dark net

 191. Davidric says:

  deep dark web tor markets

 192. RonaldAttet says:

  deep web drug links black internet

 193. Josephnex says:

  deep web markets black internet

 194. MichaelZomma says:

  darknet drug store dark markets

 195. Ralphber says:

  darknet marketplace deep web search

 196. Frankglump says:

  darkmarket list dark web link

 197. Georgegoame says:

  dark web market list dark market url

 198. ShaneTus says:

  tor markets 2022 tor marketplace

 199. Williambup says:

  deep web drug store free dark web

 200. Richardrem says:

  alphabay market url alphabay link

 201. Wendellscema says:

  dark web drug marketplace bitcoin dark web

 202. GrantTug says:

  dark market link deep dark web

 203. SirFem says:

  best darknet markets deep web markets

 204. SmittFroca says:

  tor markets 2022 darkmarket

 205. CraigSpuff says:

  tor markets 2022 deep web links

 206. Richardinfit says:

  dark market 2022 darknet links

 207. TornSog says:

  dark web market deep web sites

 208. Steveamolo says:

  alphabay market link alphabay market url

 209. BrandenJeals says:

  alphabay market darknet alphabay link

 210. Williambluct says:

  drug markets onion deep web links

 211. Hansoxync says:

  dark market onion bitcoin dark web

 212. RobertFuB says:

  deep web drug url blackweb

 213. HectorWep says:

  alphabay darknet market alphabay market darknet

 214. Michaelfus says:

  alphabay market alphabay url

 215. RonaldAttet says:

  drug markets onion darknet market

 216. Frankglump says:

  dark web access onion market

 217. Williambup says:

  dark web search engine how to access dark web

 218. Richardrem says:

  alphabay market link alphabay url

 219. MatthewquisY says:

  how to access dark web bitcoin dark web

 220. JulianVem says:

  deep web drug markets dark web market links

 221. Wendellscema says:

  darknet market links deep web drug url

 222. Jamesdrync says:

  dark web market darknet drugs

 223. JamesUseno says:

  tor market links darknet links

 224. SmittFroca says:

  tor market links free dark web

 225. CraigSpuff says:

  tor markets links darknet market

 226. PatrickVes says:

  deep web drug url dark web market

 227. RobertFuB says:

  darknet market lists darknet markets

 228. Steveamolo says:

  alphabay market link alphabay link

 229. Zacharyovame says:

  best darknet markets darknet drug store

 230. RonaldAttet says:

  dark web market list tor market url

 231. Richardrem says:

  alphabay darknet market alphabay market

 232. MatthewquisY says:

  deep dark web dark net

 233. JulianVem says:

  dark web access onion market

 234. Charlesveilk says:

  dark web search engines bitcoin dark web

 235. DamonwhabY says:

  darknet websites free dark web

 236. CrisBEEMN says:

  dark web links dark internet

 237. RobertFuB says:

  darkmarket link black internet

 238. Josephnex says:

  dark web sites links deep web drug url

 239. BrandenJeals says:

  alphabay market link alphabay link

 240. Hansoxync says:

  deep web drug store dark markets 2022

 241. Michaelfus says:

  alphabay market link alphabay link

 242. Ralphber says:

  deep web drug markets darknet websites

 243. Williambup says:

  the dark internet tor market links

 244. ShaneTus says:

  darknet market lists deep web search

 245. JustinNer says:

  darknet drug market darknet drug links

 246. Haroldknise says:

  dark web drug marketplace dark market url

 247. Timmygeoke says:

  tor market links darknet drugs

 248. CharlesCaf says:

  deep web drug store dark web link

 249. Davidlon says:

  tor market links deep web links

 250. JamesUseno says:

  dark market link darknet sites

 251. CraigSpuff says:

  how to get on dark web tor market url

 252. SmittFroca says:

  deep web drug markets deep web links

 253. DamonwhabY says:

  darknet market links darknet drug links

 254. Randykic says:

  darknet search engine dark web access

 255. Steveamolo says:

  alphabay market link alphabay link

 256. RonaldAttet says:

  how to access dark web dark web market links

 257. Michaelfus says:

  alphabay market link alphabay market

 258. Jamesdrync says:

  drug markets dark web drug markets onion

 259. ShaneTus says:

  darknet search engine tor marketplace

 260. Briancurge says:

  darknet market lists darkmarket link

 261. DannyPar says:

  dark web market darkmarkets

 262. Richardinfit says:

  dark market onion blackweb

 263. Timmygeoke says:

  dark market 2022 dark market

 264. GrantTug says:

  best darknet markets dark web search engine

 265. JamesUseno says:

  dark web search engine dark web markets

 266. JanRhire says:

  darknet drug links dark web market

 267. Georgegoame says:

  dark market list darknet site

 268. JackieExine says:

  alphabay market link alphabay market

 269. PatrickVes says:

  how to access dark web best darknet markets

 270. Zacharyovame says:

  deep web drug markets darkmarkets

 271. Josephnex says:

  dark web markets dark web sites

 272. DamonwhabY says:

  dark market list tor darknet

 273. BrandonOrdet says:

  dark web market list tor dark web

 274. Steveamolo says:

  alphabay market darknet alphabay market url

 275. MichaelZomma says:

  how to get on dark web deep web links

 276. Hansoxync says:

  dark web search engines darknet search engine

 277. Danieladalp says:

  bitcoin dark web dark web link

 278. Michaelfus says:

  alphabay darknet market alphabay market url

 279. RonaldAttet says:

  dark web sites links darknet drug store

 280. MatthewquisY says:

  darknet market links darkmarkets

 281. Jamesdrync says:

  deep web drug markets dark web access

 282. Ralphber says:

  dark web access tor dark web

 283. Haroldknise says:

  deep web drug markets darknet market

 284. DannyPar says:

  dark web market dark website

 285. JustinNer says:

  bitcoin dark web darknet drugs

 286. ShaneTus says:

  dark web sites links drug markets onion

 287. GrantTug says:

  darknet market lists tor market url

 288. CrisBEEMN says:

  tor markets links dark web websites

 289. SirFem says:

  dark web market list dark market link

 290. RobertFuB says:

  darkweb marketplace deep web search

 291. Richardrem says:

  alphabay darknet market alphabay market

 292. Hellybom says:

  tor market links darkmarket url

 293. JulianVem says:

  dark web sites links darknet market list

 294. Jamesked says:

  deep web drug store deep web drug links

 295. PatrickVes says:

  darknet drug links deep web sites

 296. Josephnex says:

  darknet drug links darknet market list

 297. BrandonOrdet says:

  drug markets dark web best darknet markets

 298. MichaelZomma says:

  darknet drug store darkmarket link

 299. Steveamolo says:

  alphabay market darknet alphabay darknet market

 300. BrandenJeals says:

  alphabay market darknet alphabay link

 301. Davidric says:

  dark market link tor market url

 302. GeraldDrape says:

  deep web search tor market

 303. RonaldAttet says:

  darknet market list darkmarket

 304. DannyPar says:

  darknet marketplace free dark web

 305. Davidlon says:

  dark web search engines deep dark web

 306. Richardinfit says:

  how to get on dark web darknet search engine

 307. Williambup says:

  dark market onion dark web access

 308. JustinNer says:

  deep web drug markets tor marketplace

 309. CrisBEEMN says:

  how to access dark web dark web sites

 310. JamesUseno says:

  blackweb official website darkmarket url

 311. HectorWep says:

  alphabay market link alphabay url

 312. RobertFuB says:

  darkmarket list tor darknet

 313. Charlesveilk says:

  dark market 2022 onion market

 314. JackieExine says:

  alphabay market link alphabay market

 315. Jamesked says:

  darknet market links dark market

 316. SmittFroca says:

  drug markets onion tor marketplace

 317. JulianVem says:

  dark web market links onion market

 318. Josephnex says:

  darknet drug market darknet sites

 319. BrandonOrdet says:

  deep web drug markets tor darknet

 320. Davidric says:

  dark web drug marketplace dark market

 321. WilliamCable says:

  dark web search engine bitcoin dark web

 322. Juliusquilm says:

  the dark internet deep web links

 323. DannyPar says:

  bitcoin dark web deep web markets

 324. Timmygeoke says:

  deep web drug url tor market

 325. GeraldDrape says:

  deep web drug markets dark web market list

 326. ShaneTus says:

  deep web drug store dark web websites

 327. CorryQuact says:

  drug markets dark web drug markets onion

 328. GrantTug says:

  darknet markets tor market url

 329. JanRhire says:

  dark market 2022 tor darknet

 330. Davidlix says:

  drug markets dark web dark market

 331. JamesUseno says:

  dark web market links tor market

 332. RobertFuB says:

  dark web market darkmarkets

 333. SmittFroca says:

  dark web markets tor darknet

 334. Zacharyovame says:

  blackweb official website tor marketplace

 335. JulianVem says:

  tor market links dark web markets

 336. Richardinfit says:

  darknet search engine deep web drug links

 337. Hansoxync says:

  how to access dark web dark market 2022

 338. Ralphber says:

  drug markets dark web dark web websites

 339. Williambup says:

  tor markets links dark markets

 340. CorryQuact says:

  dark markets 2022 deep web sites

 341. JustinNer says:

  darknet market links tor markets 2022

 342. SirFem says:

  darknet websites darknet seiten

 343. Hellybom says:

  dark web sites darknet links

 344. Jamesked says:

  deep web drug links dark web link

 345. CraigSpuff says:

  dark market list darkmarket list

 346. Donaldopicy says:

  darknet seiten dark net

 347. Josephnex says:

  black internet dark net

 348. Briancurge says:

  tor markets 2022 dark web sites

 349. Davidlon says:

  black internet dark web link

 350. DannyPar says:

  deep web drug url darknet sites

 351. Davidric says:

  darkmarket list darkmarket link

 352. Ralphber says:

  dark web link darknet site

 353. TornSog says:

  tor markets links darknet links

 354. RonaldAttet says:

  drug markets onion black internet

 355. ADnax says:

  deep web drug markets deep web drug markets

 356. Georgegoame says:

  drug markets dark web dark markets 2022

 357. JanRhire says:

  dark web sites links drug markets onion

 358. JamesUseno says:

  dark web markets dark market url

 359. GrantTug says:

  deep web drug links dark web websites

 360. ShaneTus says:

  darknet market links dark market onion

 361. SirFem says:

  darknet market dark web links

 362. RobertFuB says:

  darkweb marketplace deep web drug links

 363. MichaelZomma says:

  best darknet markets darkmarket link

 364. Jamesked says:

  dark web sites links free dark web