Pazartesi, Temmuz 22, 2024

ALİ BEHCET EFENDİ’NİN MEZAR TAŞI KİTABESİ

 

ALİ BEHCET EFENDİ HAZRETLERİNİN

ÜSKÜDAR ÇİÇEKÇİ CAMİİ’NDE BULUNAN

MERKADİNDEKİ MEZAR TAŞI KİTABESİ

 

lâ mevcûde illâ hû

 

sâhibi kerâmâti-d-diniyyetü ve-l-ledunniye

câmi’i kemâlâti-l-mevleviyye ve-n-nakşibendiyye

huccetu-s-sulûki ve-l-irşâdi behcetu-l-aktâbi

ve-l-evtâdi el-merhûm el-mebrûr eş-şeyh ali

behcet efendi kuddise sirruhu-l-celî

rûh-ı şerîfiyçün rizâ’en lillahi-l-fâtiha

oku ey fâtiha-hân hâtime-i târîhini

göçdü da’vet-geh-i dîdâra cenâb-ı behcet

 

1238

sene                            mustafâ

câ fî isneyn                nûrî

 

Kitabenin bugünkü dille karşılığı şöyledir:

“Allah’tan başka mevcud yoktur

Dini ve ledünni kerametler sahibi, Mevlevî ve Nakşibendî kemalatını toplayan, irşad ve sülukün hücceti, kutublar ve Allah dostlarının sevinci, rahmetli ve değerli Şeyh Ali Behcet Efendi’nin (parlak ruhu takdis olunsun) şerefli ruhu için, Allah rızası için: el-Fatiha. “Ey Fatiha okuyan kişi, tarih şiirinin sonunu (vefat tarihini) oku; Behcet hazretleri, sevgilinin davet ettiği yere göçtü.” [Tarih beyti (yani son iki satırdaki mısralar), hazretin müridlerinden Mülkiye Nazırı ve şair Sa’îd Pertev Paşa tarafından düşürülmüştür.]

1238 senesi Cemaziyelevvel ayının 12’si (25 Ocak 1823)

Mustafa Nuri (kitabeyi yazan hattat)”

 

/// Bu yazı, Yüce Devlet Dergisi’nde (10. Sayı, 5 Aralık 2011) yayınlanmıştır.

Resmin daha büyüğü ve diğer resimler için bkz.:

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=536122649750050&set=a.536122456416736.132637.309120789116905&type=1&theater