Salı, Temmuz 23, 2024

ÇİN’DEKİ MÜSLÜMANLAR

YÜCE DEVLET’İN NOTU:

Hiç bir Müslüman cemaati Çin’deki cemaat kadar az tanınmaz. Buradaki Müslümanların toplam sayılarına ilişkin güvenilir rakamlar bile ortada yoktur. Güney kıyı bölgelerinden çok, iç kısımların ve Sibirya ile batı sınırlarının dini olarak Çin İslâm’ı, İslâmî inancın güçlü yurtları olan Kuzey Hindistan ve Önasya ile çok seyrek ilişki kurduğu gibi, denizyolu bağlantısı çok kolay olabilecek Endonezya gibi güçlü Müslüman bölgelerle ilişkileri de yetersizdir. Diğer yandan Çinli Müslümanlar Mekke ve Medine’ye çok zahmetli hac yolculukları yapacak kadar heveslidirler ve bu seyahate mevcut Çin Komünist rejimi altında bile halen izin verilmektedir. Tarihî Çin sınırları içinde kalan Müslümanlar hakkında bildiğimiz tek şey; büyük bir etnik çeşitliliğe sahip olduklarıdır: Normal Çinliler (Örneğin Liaoning Çinlileriyle Kuang-tung Çinlileri arasında bütün kültürel ve ırksal farklılıklarıyla birlikte); İç Moğolistan ve Kansu sınırları boyunca Moğollar ve Hsin-chiang ya da Doğu Türkistan’da çeşitli kabilelere mensup ve sayısız göçmen soylarla birlikte Türkler Çinli Müslümanları oluşturmaktadırlar. (s. 15)”

Bu dikkat çekici satırlar C. E. Bosworth’a ait ve Raphael İSRAELİ tarafından yazılan Çin’deki Müslümanlar kitabında önsöz olarak bulunuyor. Raphael İSRAELİ, Jarusalem (Kudüs) Hebrew Üniversitesi’nde Orta Asya ve Çin İslamı Tarihi profesörüdür; bu alanda 15 kitap ve 80 kadar makaleye imza atmıştır.

Böyle bir kitabın bir Yahudi tarafından yazılması oldukça dikkat çekici. ABD ve İsrail’in dünyaya nasıl hükmettiğini bu kitapla bir kez daha anlıyoruz: Çalışkanlık, kılı kırk yararcasına her meseleyi ciddi ve ilmi olarak ele almak, insanları ve toplumları çok iyi tahlil ederek yönetmek vb.

Kitap, İbrahim KAPAKLIKAYA tarafından tercüme edilerek 2003 yılında Gelenek Yayıncılık’tan neşredilmiş. Baskısı tükenen bu önemli kitabın yeniden basılmasını diliyoruz.

Dünyanın her tarafındaki müslümanlar bizim için çok önemli. Onlar hakkında bilgi sahibi olup gerektiğinde onların her bakımdan yardımlarına koşmak İslam kardeşliğinin tabii bir gereğidir. Fakat maalesef medyamız, sadece günlük olaylarla ilgili ve at gözlüğü takmış gibi bazı meselelere odaklanmış durumda. Hâlbuki müslümanlarca kurulmuş yayın kuruluşların en önemli misyonlarından biri de dünyanın her yerindeki müslümanlar hakkında araştırmalar-haberler yapmak ve yayınlamak değil midir? Bu konu, şimdilik temenni durumundadır ama biz, Yüce Devlet Dergisi olarak karınca kararınca bunu yapmaya çalışıyoruz, inşaallah yapmaya da devam edeceğiz.

______________________________

Diyanet İslam Ansiklopesi’nden Çin’de İslamiyet bölümünden yaptığımız alıntıyla girelim konumuza ve daha sonra Çin’deki Müslümanlar kitabından aldığımız pasajlarla Çin’deki kardeşlerimiz hakkındaki bilgimizi artıralım. Çin’deki ve dünyanın her yerindeki müslüman kardeşlerimize dua etmeyi de unutmayalım. 

“Çin’de İslamiyet: Çin’in İslâm dünyasıyla temasları, İslâm öncesi Çin-Arabistan münasebetlerinin bir devamı niteliğinde, İslâmiyet’in Arabistan dışına yayılma devri olan VII. yüzyıldan günümüze kadar durmaksızın devam etmiştir. Bugün İslâm Hui, Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tacik, Tatar, Tung-hsiang, Pao-an kavimlerinden oluşan Çin’deki etnik gruplar arasında benimsenmiş durumdadır ve bu kavimlerin siyasî, iktisadî, kültürel hayatları üzerinde büyük bir tesir icra etmektedir. İslâmiyet’in Çin’e girmesi ve Çinliler tarafından kabul edilmesi hemen ilk zamanlarda olmayıp uzun bir tarih süreci içinde gerçekleşmiştir. İslâm’ın Çin’de yayılmasını ve tesirlerinin tarihî gelişmesini üç ana devrede incelemek mümkündür,

a- İslâmiyet’in Arap ve İranlı tüccarlar vasıtasıyla Çin’e girmesi ve T’ang, Beş Hanedan, Sung dönemlerinde güney ve doğu kıyı bölgelerine yerleşmesi;

b- Moğol istilâsından sonra Yüan ve Ming hanedanları zamanında Türkler başta olmak üzere çeşitli Orta Asya kavimlerinin müslümanlaşması ve İslâm’ın Çin’in iç bölgelerine yerleşmesi;

c- Doğu Türkistan’ın tamamına müslüman Türkler’in hâkim olması ve Ch’ing devrinde müs-lümanlara yapılan zulüm ve baskılar sonucu İslâm’ın karanlık bir döneme girmesi.

İslâm’ın Çin’e Girişi (İlk Devir). …  İslâmiyet’in Çin’de yayılışıyla ilgili kaynaklarda da üçüncü halife Hz. Osman tarafından gönderilen bir elçinin 25 Ağustos 651 tarihinde Tang hanedanının başşehri Çhang-an’a ulaştığı kaydedilir. Bu elçinin Çin’e geliş sebebi İslâm devletiyle İran arasında çıkan savaştır. Sâsânîler’in son hükümdarı Yezdicerd’in oğlu Fîrûz (Çince’de Pi-lu-ssu), 650 yılında Çin’den yardım talebinde bulunmuştu. Fakat Çinliler muhtemelen Araplar’ın durumunu henüz tam olarak kavrayamadıklarından ve onların Çin’e karşı herhangi bir düşmanlıklarının da olmadığını bildiklerinden istenilen yardımı göndermekten kaçındılar. Ayrıca Çinliler Hz. Osman’a elçi gönderip İran’la olan ihtilâflarında ara buluculuk yapmayı teklif ettiler ve bu vesile ile müslümanların gerçek gücünü öğrenmek istediler. Bu elçiye karşılık olarak Hz. Osman da meşhur kumandanlarından birini bir mektupla birlikte Çin sarayına gönderdi. Bu elçi, İmparator Kao-tsung ile resmî bir görüşme yaparak İslâm devletinin genel durumunu ve İslâm inancını açıkladı. Bu hadise 651 yılında iki devlet arasında vuku bulan ilk resmî temastır. …

Deniz Yoluyla Kurulan Temaslar. İslâmiyet’in Çin’e girmesi, İslâm öncesinde kurulan deniz yolu temaslarının tabii bir neticesi olarak müslüman Arap ve İranlı tüccarların Çin’in kıyı bölgelerine yerleşmeleriyle mümkün olmuştur. İslâmiyet’in doğuşundan çok önceleri Çin ile Arabistan arasında deniz yolu ve bazan da İpek yolu üzerinden sık sık temaslar oluyordu. … T’ang Rahibi Chian Chen, T’ien-pao devrinde (742-756] Basra körfezinden gelen sayısız geminin dağ gibi baharat ve nâdir mallarla yüklenmiş olarak Kanton sularında demirlediğini söylemektedir.   …

T’ang devrinden Sung devrine kadar geçen sürede Çin’e gelen İranlı ve Arap tüccarların sayısı gittikçe arttı. Bu sıralarda Abbâsîler’in başşehri olan Bağdat’ta ipekli kumaş, porselen, çay ve ham ipek gibi Çin mallarını satmak için hususi pazarlar kuruldu. Aynı şekilde T’ang’ın başşehri Chang-an’daki dükkânlarda da özellikle Arap ve İranlılar’ın ticaret ürünleri olan değerli taşlar, fildişi, baharat, cam, inci gibi mallar satılıyordu ve hükümet ülkenin güneydoğu bölgesindeki Kanton, Zeytun (Ch’üan-chou). Yang-chou ve Hang-chou limanlarını resmen yabancılarla olan ticarete tahsis etmişti. Zaman geçtikçe Çin’in güneydoğu bölgesindeki müslümanların nüfusu hızla artarak büyük bir sayıya ulaştı; yabancı ülkelerden gelenler arasında ilk sırayı Araplar alıyordu.

IX. yüzyıl Arap seyyahlarından Süleyman et-Tâcir ile Ebû Zeyd. 876’da meydana gelen Huang-ch’ao ayaklanması sırasında Kanton’da 120.000–150.000 arasında Arap, yahudi, hıristiyan ve diğer yabancının öldürüldüğünü bildirmektedirler. … Deniz yoluyla gerçekleşen ticareti büyük ölçüde baltalamış olan bu hadiseden sonra müslüman tüccarlar Çin’de Sung hanedanı kuruluncaya kadar fazla bir ticaret teşebbüsünde bulunmamışlardır. Sung hükümetinin yabancı tüccarları koruyan tedbirler alması ve ticaret politikasına belirli bir sistem getirmesiyle müslüman tüccarların Çin’e akın etmeleri yeniden hızlanmış ve hatta bunların bazıları zaman zaman Kore ve Japonya’ya kadar gitmişlerdir; ancak bunlar son durak olarak daima yine Çini seçmişlerdir. Sung devrinde özellikle Zeytun, Kanton’dan daha önemli olan bir milletlerarası ticaret merkezi halini al­mıştır. …

Kara Yoluyla Kurulan Temaslar. T’ang ve Sung dönemlerinde İslâmiyet’in İpek yoluyla Çine girmesi, daha ziyade İslâm ülkeleri ve Çin arasındaki siyasî münasebetlerin gelişmesinden dolayı mümkün oldu. Hz. Osman zamanında karşılıklı elçi göndermek suretiyle başlayan Çin-Arap resmî münasebetleri bu sülâlelerin hükümdarlığı süresince taraflar arasında dostluk heyetlerinin gidip gelmesiyle daha da gelişti. … Bu devirde iki ülke arasındaki siyasî ve kültürel münasebetleri Talaş Savaşı ile An Lu-shan isyanı büyük ölçüde etkilemiştir.

O devirde dünyanın en büyük iki imparatorluğu olan Çin ile Abbâsîler’i karşı karşıya getiren ve beş günlük çetin bir mücadeleden sonra Çin ordusunun mağlubiyetiyle sonuçlanan Talaş Savaşı (751), tarihte Çin ile müslümanlar arasında vuku bulan tek çatışmadır. 20.000 Çinli’nin esir alındığı bu savaş Türk ve İslâm tarihi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Bu savaştan sonraki tarihlerde Orta Asya topraklarında artık Çin nüfuzu görülmemektedir. Böylece İslâm dininin bu bölgede yaşayan Türkler arasında yavaş yavaş kendiliğinden benimsenmesi ve müslüman Türkler’in Abbasî Devleti’nin askerî ve idarî kadrolarını işgal etmeleri, kısa süre sonra onların İslâm dünyasında önemli bir rol oynama­larını sağladı. Ayrıca Türkler Budizm’in yaygın olduğu pek çok Orta Asya toprağında İslâmiyet’i yaydılar ve Doğu Asya’da İslâm ve Türk kültürünün ilk defa hissedilmesine vesile oldular. Talaş Savaşı dünya kültür tarihi bakımından da büyük gelişmelere zemin hazırlamıştır. Savaş sırasında müslümanların eline esir düşen bazı Çinliler vasıtasıyla Batı Türkistan bölgesinde ilk defa kâğıt yapımına başlanmıştır. Arap savaş esirleri ise kısa sürede serbest bırakılmalarından sonra Çin’in başşehrinde ticaret yapmakta olan soydaşlarıyla birleştiler.

Çin – Arap münasebetlerinde müsbet faktör olarak rol oynayan diğer bir hadise ise Talaş Savaşı’ndan dört yıl sonra Çin’de meydana gelen, kuzey eyaletleri kumandanı An Lu-shan’ın isyanını bastırmak için Çin hükümdarının isteği doğrultusunda bir Abbasî ordusunun oraya gönderilmesidir. Çin İmparatoru Su-tsung, bu isyanı bastırmak için batıya bir heyet yollayarak Arap ve Uygur ordularından yardım istemiştir. Abbasî Halifesi Ebû Ca’fer el-Mansûr 4000 veya bir rivayete göre 10.000 kişilik bir ordu göndermiş ve âsi güçler bu ordunun yardımıyla mağlûp edilerek iki yıl devam etmiş olan isyan bastırılmıştır (757). Bu hadiseden sonra T’ang Hükümdarı Su-tsung, minnet ve şükranlarını belirtmek üzere İslâm ordusuna misafir muamelesi yapmış ve istedikleri takdirde sürekli olarak Çin’de kalabileceklerini bildirmiştir. Bu teklif üzerine, Horasan’a dönen küçük bir grup dışında kalanlar Lo-yang ve Çhang-an’a yerleşmişlerdir. Üç yıl sonra 760 tarihinde yapılan bir nüfus sayımına göre Chang-an’da 4000′-den fazla müslüman ailesi bulunuyordu. Kaynaklar, 787 yılında Chang-an şehrinde yerleşmiş Horasan, Buhara ve Kâşgar gibi İslâm ülkelerinden gelen ve Çin sarayından aylık alan 4000 kadar yabancı aileden bahsetmektedirler. Halife Mansûr zamanında Çin imparatoruna yardım maksadıyla gelmiş olan bu müslüman askerlerinin ahfadı, bugünkü Çin müslümanlarının atalarının önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Şüphesiz Talaş Savaşı’ndan ve An Lu-shan isyanından sonraki dönemde batıdan Çin’in içlerine doğru çok etkili bir İslâm ve Türk kültürü yayılmış ve bu yayılmada İpek yolunun da önemli etkileri olmuştur. Chang-an’daki büyük cami bu sıralarda inşa edilmiş olup Çin’in tarihî yapılarından biri niteliğiyle bugün hâlâ ayakta durmaktadır.

İslâm’ın Çin’de Yayılması ve Tesirleri. … Çinli kadınlarla evlenerek buraya yerleşen müslümanlar dinî faaliyetlerinin merkezi olarak camiler inşa etmişlerdi. Bazıları yaptıkları ticaretten mal mülk edinirken bazıları da memur olarak çalışıyordu. Böylece İslâm’ın Çinliler arasında XIV. yüzyıla kadar hızla yayılması için sağlam bir temel atılmış oldu. Çin’e gelen müslümanların bir kısmı Çinliler arasında yaşarken büyük çoğunluğu Çin hükümetince Kanton, Zeytun, Yangchou, Hang-chou gibi şehirlerde kurulan ve Fan Fang adıyla bilinen özel mahallelerde kalıyordu. Bu mahallelerde, müslümanlar arasında en çok saygı duyulan kimseler arasından Çin hükümetince tayin edilen bir şeyh veya kadı bulunur ve bunlar bir yandan müslüman toplumdaki halkın içtimaî faaliyetlerini yürütüp tüccarları vergi vermeye çağırırken diğer yandan da dinî törenleri ve ibadetleri tertip eder; toplumda cereyan eden bütün meseleleri Kur’an ve İslâm hukukuna göre hallederlerdi. Mahallî Çin yönetimi, genellikle olaylar kendisini ilgilendirmediği sürece Fan Fang’ın iç işlerine karışmazdı. Böylece İslâm ülkelerinden Çin’e gelen müslümanlar, hoşgörülü Çin kültürü, cazip hayat şartları, idarenin müsamahası ve kârlı ticaret gibi sebeplerle nesiller boyunca yavaş yavaş Çinlileşmişlerdir. Onların günlük alışkanlıkları ve giyimleri hemen hemen Çinliler’in yaşayışlarıyla aynı hale gelirken sadece dinî inançları ve ona bağlı olarak gıdaları farklı kalmıştır.

Müslümanların Çin’de uyum içinde yerleşmeleri devam ederken 876 yılında meydana gelen Huang Çh’ao İsyanı Çin’de İslâmiyet’in gelişmesini olumsuz etkiledi. Çin yönetimine karşı isyan eden Huang Ch’ao, 879’da Kanton’u zaptettiğinde pek çok Arap ve İranlı müslümanı katletti. Aynı şekilde Tien Shen-Kung isyanı sırasında da Yang-chou’da 5000’e yakın müslüman öldürüldü. Bu iki büyük felâketten sonra müslümanlar Ch’ing hanedanının kuruluşuna kadar (1644) benzer bir talihsizlikle karşılaşmadılar. Bu devrede müslümanların Ma, P’u.Ting, Hai ve Sa gibi Çin isimleri alarak kendilerini katliamdan koruma yoluna gitmeleri, bir asırdan fazla muhafaza ettikleri Müslümanlığın özelliklerini kaybederek hızla Çinlileşmelerine sebep olmuştur. …

İslâm’ın Gelişmesi (Yüan-Ming Devri). İslâmiyet Moğol İmparatorluğu devrinde Çin’in iç bölgelerinde geniş halk kitleleri tarafından kabul edilmiştir. Bilhassa Moğollar tarafından Çin’de kurulan Yüan Hanedanı döneminde (1271–1368) fevkalade bir İslâm yayılması görülmektedir. Bütün Çin topraklarını kendi idaresi altında toplayan Moğol Hükümdarı Kubilay Han (1260–1294), 1264 yılında başşehrini Kara kurum’dan Ta-tu’ya (Pekin) taşıdı. Kubilay ve halefleri Moğollar’dan sayıca çok fazla olan ve yüksek seviyede medeniyete sahip bulunan Çinliler’i etkin biçimde kontrol edebilmek için Orta Asya’daki bozkır kültürlü Türk ve İranlı müslümanları aralarında tampon olarak kullanmışlardır. Yüan imparatorları Türk ve diğer müslümanlar arasından idareciler tayin ederek onlara sarayda geniş yetkiler vermişler, özellikle vergi toplanmasında ve milletlerarası ticaret işlerinde tecrübeli müslümanları tercih etmişlerdir. Çin ile Orta Asya, İran, Ortadoğu ve Avrupa arasındaki İpek yolu ticaretinde de müslüman tüccarlar büyük rol oynamışlardır. …

Göçebe Moğollar’ın kültür hocalığı görevini üstlenen Orta Asyalı Türk ve müslümanlar, Yüan Hanedanı döneminde bütün kültür alanlarında kendilerini gösterdiler. Kubilay büyük bir gayretle müslüman sanatkâr, doktor ve bürokratları kendi hizmetine aldı. Yüan sarayı İslâm tıp ve mimarisine de itibar etmiştir. … Ta-tu şehrinin inşa projesinde de müslüman sanatkârlardan faydalanıldığı bilinmektedir. Bu dönemde müslüman şairler Çince şiir yazıp şarkılar bestelediler; .. Yüan sarayı Arapça ve Farsça eserlerle de ilgilenmiştir. 1289 yılında müslümanların konuştuğu dili öğrenmek için İslâm Yazısı Enstitüsü kuruldu ve memurlar tayin edilerek yerli mütercimler yetiştirildi. Yüan devrinde müslümanlar Çin bilim ve teknolojisine de büyük katkılarda bulunmuş­lardır. … 1271’de Çin’de müslüman ilim adamlarının yardım ve teşvikiyle Kubilay tarafından İslâm astronomisini öğreten bir okul kuruldu.

Yüan devrinde dikkate değer bir husus da müslümanların ülkenin bütün bölgelerine yerleşmiş olmalarıdır. Kansu, Suchou ve Yen-an, İslâmî cemaat oluşturulan ayrı birer bölge haline geldiler. Buralara yerleşen veya seyahat eden müslümanlar genellikle tüccar, idareci, esnaf, sanatkâr ve mimarlardan oluşuyordu. 1274 yılında Kansu’da bir cami inşa edildi. Bazı Çin ve İran kaynaklarına göre başlarında “dânişmend” adı verilen dinî liderlerin bulunduğu bu bölgelerdeki müslüman toplumlar İslâmî geleneklerini muhafaza edebiliyor ve ibadetlerini serbestçe yapabiliyorlardı. Bu dönemde Sze-chuan eyaleti de müslüman tüccarlar ve sanatkârların oturdukları bir yer olmuştu. Yünnan eyaleti ise 1270’li yıllarda Yüan hükümetince tayin edilen Seyyid Ecel Şemseddin (o. 1279] adlı bir müslüman vali tarafından yönetiliyordu.

Ming hanedanı zamanında (1368–1644) önceki Yüan hanedanının meydana getirdiği uygun zemin üzerinde Çin’in müslümanlarla olan münasebetleri daha çok gelişti. XVI, yüzyılın başlarında Ali Ekber-i Hıtâî tarafından yazılan Hıtâînâme adlı Çin seyahatnamesine göre, Ming hanedanının kurucuları arasında çok sayıda müslümanın bulunması ve imparator T’ai-tsu’nun onlardan büyük destek görmesi idarede önemli rol oynamalarını sağlamış ve o dönemde İslâmiyet’e yönelik teşvik edici bir politika takip edilmiştir. Çin kaynaklarına göre İmparator T’ai-tsu 1368’de Nanking’de Chin-Çhiao-shih adlı bir cami yaptırmıştır. … Aynı hanedanın üçüncü imparatoru Ch’eng-tsu da (1403–1424) müslümanları korumak için özel bir ferman çıkarmıştır. …

Karanlık Devir (1644 sonrası). Müslümanlar ile Çinliler arasında siyasî mahiyette ilk ciddi çarpışma, Ming hanedanının yıkılmasından sonra yerine geçen Mançular’ın Çh’ing hanedanı devrinde (1644–1911) olmuştur. Mançular, ana vatanları Mançurya ile Doğu Moğolistan’ın emniyetini temin maksadıyla Moğolistan ve Türkistan’ı da kendilerine bağlamak yoluna gittiler. Ch’ing hükümeti 1755 yılında Doğu Türkistan bölgesine bir ordu göndererek ülkeyi birkaç bölgeye ayırdı. Bir kısmını doğrudan ilhak ederken bir kısmına da Çinli askerler yerleştirip bölgeyi bunların idaresine teslim etti. Buna karşılık müslüman Türkler de Mançular’a karşı sık sık isyan ettiler. … Kansu ve Türkistan’da 1820 -1828, Yünnan eyaletinde 18SS–1873, Kansu, Shensi ve Türkistan’da 1862–1877 ve tekrar Kansu’da 1895 yıllarında vuku bulan müslüman isyanlarını özellikle kaydetmek gerekir. Bu isyanlar Ch’ing rejimi tarafından büyük bir şiddetle bastırılmış ve çok sayıda müslüman katledilerek ülkedeki sayıları büyük ölçüde azaltılmıştır.

Cumhuriyet döneminin (1912–1948) iç savaş ve huzursuzluklarından sonra 1949’da kurulan komünist yönetimin İslâm’a karşı tutumu, mutedil pragmatistlerin iktidarda bulunduğu zamanda nisbeten müsamahalı, radikal ideologların iş başında bulunduğu zamanda ise nisbeten baskılı olmuştur. Genelde parti politikasının dışarıdan müsamahalı göründüğü, fakat içeride İslâmî muhtariyet ve faaliyet sahalarında gittikçe bir daralma ve taciz etme şeklinde olduğu bilinmektedir.

Osmanlı Çin Münasebetleri. İslâm birliği (panislâmizm) siyaseti çerçevesinde Sultan II. Abdülhamid Çin’e zaman zaman heyetler ve temsilciler göndererek oradaki müslümanları Osmanlı hilâfetine bağlamaya çalışmıştır. Abdülhamid’in bu husustaki ilk icraatı, Çin’de vuku bulan Boxer isyanını (1898–1901) bastırmak için Avrupa devletlerinin Çin’e cephe aldıkları sırada Abdülhamid’in, Osmanlı padişahının halife olarak tanınması için propaganda yapmak ve dünya devletleri üzerinde iyi bir etki oluşturmak düşüncesiyle yaveri Mirliva Enver Paşa’yı Çin’e göndermesi olmuştur; ancak bu teşebbüs istenilen hedefe ulaşamamıştır. Daha sonra Abdülhamid, 1902’de din adamı Muhammed Ali’yi ve 1905’te ise Osmanlı devlet memuru Süleyman Şükrü’yü gizlice Çin’e yolladı. Muhammed Ali oradaki müslümanların lideri Abdurrahman Wang Kuan ile görüşerek Çin müslümanlarının halifeye bağlanması amacıyla birtakım teşebbüslerde bulunmuştur. 1906’da ise Abdurrahman Wang Kuan İstanbul’u ziyaret etmiş ve Abdülhamid’den Çin’e ulemâ göndermesini rica etmiştir. Bunun üzerine Pekin’e gönderilen Serezli Ali Rızâ Efendi ve Bursalı Hafız Hasan Efendi, 1907–1908 yıllarında burada tesis ettikleri Osmanlı Mektebi’nde (Dârü’l-ulûmi’l-Hamîdiyye) 100’ü aşkın müslüman talebeyi okutmuşlardır. Abdülhamid’in bu teşebbüsleri siyasî olmamakla beraber bazı tesirler bırakmış ve ismi cuma hutbelerinde okunmuştur. O dönemde İslâm birliği çerçevesinde Çin ile İslâm ülkeleri arasında başlayan münasebetler uzun süre devam etmiştir. 1910’larda her yıl 200 kadar Çinli’nin hacca gittiği bilinmektedir.

Müslüman Cemaatin Şimdiki Durumu. Çin kaynaklarında müslümanlar çeşitli adlarla zikredilmişlerdir. Çinliler’in Vll. yüzyıldan itibaren ilk tanıştıkları müs­lüman olan Araplar’a Ta-shi adı verdik­leri görülmektedir. Ârâmîce Taiyaye kelimesinin Farsçalaşmış şekli olan Tacik’ten (Tazik) gelen Ta-shi isminin anlamı “Tay kabilesinden olan Arap’tır. Bu kelime sonradan anlamı genişletilerek müslüman yerine kullanılmıştır. XIII. yüzyıldan itibaren ise bütün müslümanlara “dönme” anlamına gelen Hui-hui veya Hui-tse adı verilmiştir. Genelde Hui-hui teriminin, Çin’in batısındaki Budizm’den İslâmiyet’e dönmüş Uygur kavmi için kullanılan Hui-ho veya Hui-hu kelimesinin değişik bir şekli olduğu kabul edilir. Bu kelimeleri pek benimseyememiş olan müslümanlar kendilerini Çinli soydaşlarından üstün görürler ve İslâmiyet için Hui-hui-chiao (dönme dini) ismi yerine Ch’ing-chen-chiao (saf ve hakiki din) ismini kullanırlar. Ayrıca Kansu ve Shensi eyaletlerinde oturan Çinli müslümanlara yine “dönme” anlamına gelen Türkçe döngen (tungan) denilmekte. Doğu Türkistan Türkleri ise bu adı bütün Çinli müslümanlar için kullanmaktadırlar.

Bugün Çin’de yaşayan elli beş etnik gruptan onu müslüman olup bunlardan Uygurlar, Kazaklar, Tatarlar, Özbekler, Kırgızlar, Salarlar ile Doğu Türkistan ve Chinghai bölgelerinde yaşayanlar Türk ırkındandırlar. Kansu bölgesindeki Tong-sianglar ve Pao-anlar Moğol, Tacikler ise İranlı’dır. …

Tacikler hariç Çin müslümanlarının çoğunluğu Sünnî olup Hanefî mezhebine mensupturlar ve aralarındaki dinî bağlılık geleneksel etnik farklılıklardan daha önemlidir. Müslümanlar genellikle Arap alfabesini bilirler ve ahong denilen imam ve âlimlerine büyük saygı gösterirler. Çin cumhuriyetinin kurulduğu sıralarda çeşitli mektep ve camilerde görevli binlerce imam vardı. İmamlar Kâşgar, Kansu’daki Ho-tchou, Pekin ve Honan’daki Houaiching şehirlerinde bulunan dört büyük İslâm merkezinde yetiştiriliyordu. 1930 yıllığına göre Çin’de 40.000’den fazla cami bulunuyordu. Cumhuriyetin ilk günlerinde Kâşgar’da 400, Pekin’de kırk dokuz, Nankin’de yirmi yedi, Şhang-hay’da on dört, Tching-tou’da on bir. Hankow’da on bir, Tianjin’de on, Kanton’da dört cami mevcuttu. Fakat daha sonra komünist idare zamanında çok sayıda cami tahrip edilmiş ve bazıları da fabrika haline getirilmiştir. VIII-XIII. yüzyıllar ara­sında inşa edilen Kanton’daki Kuang-tai-se Camii ile Chang-an, Ch’üanchou (Zeytun), Hang-chou ve Yang-chou’daki camiler Çin’in en eski camileridir. Bunlardan asıl adı Hui-sheng-se olan Kuang-tai-se Camii’nin, İslâm’ın başlangıç devrinde dünyada inşa edilen ilk camilerden olması muhtemel görülmektedir. Bu caminin minaresi, müslümanları namaza çağırma görevinin yanı sıra deniz feneri olarak da gemicilere hizmet veriyordu. 1930–1964 yılları arasında camilere bağlı olarak Çin’de 40.000 kadar da Kur’an kursu bulunuyordu. Kültür İhtilâli’nden sonra çoğu kapatılarak bu sayı 2000’e düşürüldü. 1985 yılında ise çoğu Doğu Türkis­tan’da olmak üzere açık bulunan Kur’an kurslarının sayısı 15.400’e çıkmıştı.

… 1912’de Pekinde Chen-tsung-ai-kuopao (vatanperverler) adlı bir müslürnan gazete çıkıyordu; ayrıca Çin genelinde 1913–1942 arasında 100 kadar da İslâmî mecmua yayımlanmıştır.

Ülkedeki müslümanlan temsil eden kuruluşların en önemlisi, 1952’de Komünist Parti’nin dine yönelik politikası çerçevesinde Çin müslümanları üzerinde kontrol tesis etmek amacıyla kurulmuş olan Çin İslâm Cemiyeti’dir. Kuruluş amacına rağmen cemiyet sınırlı da olsa bazı İslâmî faaliyetlerde bulunmuş, Kur’an başta olmak üzere çeşitli dinî eserleri yayımladığı gibi Mekke’ye hac seferleri düzenlemiştir. Ayrıca cemiyet 1955’te Çin İslâm İlahiyat Enstitüsü’nü açarak ülkenin her tarafından gelen müslüman öğrencilerin Kur’an, hadis, fıkıh, İslâm tarihi dersleri okumalarını ve Arapça öğrenmelerini sağlamıştır. Kültür İhtilâli’nden sonra hükümetin İslâm dinine karşı hoşgörülü davranması üzerine yeniden canlandırılan cemiyet, on yedi yıl aradan sonra Nisan 1980’de ilk genel toplantısını yapmış ve kadrolarını yenilemiştir. Çin Halk Cumhuriyeti rejiminin dışa açık politikası ile bu cemiyet İslâm ülkeleriyle sıkı temaslara başlamıştır.

Çin müslümanları, komünist rejimin başlattığı Kültür İhtilâli sırasında tarihlerinin en acı günlerini yaşadılar. Çin hükümetinin İslâm dinine karşı olan katı tutumu, Mao Tse-tung’un ölümünden ve 1976 yılının sonlarında radikal güçlerin iktidardan düşürülmesinden sonra daha hoşgörülü bir hal almıştır. Müslümanlara eski itibarları iade edilmiş ve kendi okullarını inşa edebilmeleri, şeriata uygun yiyeceklerin yenilebildiği lokantaları işletebilmeleri ve dinî faaliyetleri sürdürebilmeleri için devlet güvencesi sağlanmıştır. Çin’in dışa açık politika takip etmeye başlamasından sonra dünya güç dengesinde Ortadoğu’nun öneminin artması ve ülkedeki müslüman nüfusun ekseriyetinin Çin’in rakibi olan Sovyetler Birliği’ne bitişik sınır bölgelerinde oturması gibi siyasi sebepler Çin’de İslâmiyet’in gelişmesinde olumlu rol oynamaktadır. Doğu Türkistan hariç Çin’deki azınlık müslümanlar, diğer ülkelerden gelen müslüman göçü yoluyla değil nesiller boyunca ihtida eden Çinliler’den oluşmaktadır. Bu bakımdan bir yandan gayri müslim Çinlilerle Çin kültürünü paylaşırken diğer yandan da onlardan farklı olarak tamamıyla İslâm’ın inanç ve esaslarını benimsemektedirler. Çin’deki müslüman topluluk hicrî I. yüzyıldan günümüze kadar 1350 yıl boyunca hiç kesintisiz varlığını sürdürmüştür. (DİA, 8. cilt)”

                Şimdi asıl kitaba yeniden dönelim:

 

 

Belirli Müslüman Etnik Nüfus grupları için PRC Nüfus Sayımı sonuçları (s.278):

1982 1990
Huy 7.219.352 8.602.978
Uygur 5.957.112 7.214.431
Kazak 907.582 1.111.718
Kırgız 113.999 141.549
Tacik 26.503 33.538

 

Yukarıdaki tablo Huy nüfusunun, Çin’deki toplam Müslüman nüfusunun yaklaşık yüzde ellisini oluşturduğunu göstermektedir. Daha önce belirtildiği üzere, Müslüman nüfusun geriye kalan yarısı; Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Tacikler ve bir dizi küçük grupları içeren Müslüman Türklerden oluşmaktadır. Çinlileşen, Çince konuşan ve Çin’in her yerinde yaşayan Huy Müslümanlarının aksine, Müslüman Türkler daima Çin’in kuzeybatı boylarında yaşadılar ve kendi kültürlerinin giysi, âdet ve dilini, İslâm’ı kabul etmelerinden önceki dönemde olduğu gibi korudular. Bu halkların etnik bir sınıflandırılmasını yapmak güçtür; hepsi şu anda yaşadıkları topraklara başka yerlerden göç etmişlerdir. Tarihsel olarak, Müslüman Türkler büyük oranda yerel ve kendisine özgü topluluklar olarak kaldılar. Ortak dinsel miraslarına rağmen, farklı Türk grupları arasında ve Türk grupları ile Huylar arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. En büyük etnik grup olan Uygurlar, Moğolistan’dan göç edenlerin toranları olup, şimdi Sinkiang (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi olarak bilinen bölgede yoğunlaştılar. (s.280)

 

TEDİRGİN BİRARADA YAŞAMA

HUİ-HUİ ÇİNLİ MİDİR?

Çin’deki Müslüman karşıtı popüler düşüncenin kökü, Müslümanların Moğollar tarafından büyük kitleler halinde, Çin toplumunun başına zorla empoze edilen bir tür sivil grup olarak Batı ve Orta Asya’dan getirildiği Yuan Hanedanı (Moğollar) dönemine (1279–1368) kadar uzanmaktadır. Anlaşılır bir şekilde Çinliler Müslümanları (o zamanının Haçlılarına karşı çıkan Müslümanlarını) kendi işgalcileri ve baskıcılarıyla özdeşleştirmişlerdir. Marko Polo şunları yazıyordu:

“Bütün Çinliler Büyük Han’ın yönetiminden nefret ettiler, çünkü o Valilik görevlerine Tatarları ve sıklıkla Emevileri getirdi. Bunların kendilerine köle gibi muamele etmesi nedeniyle, bu Valilere katlanmadılar. Bildiğiniz gibi Büyük Han Çinli egemenliğini veraset yoluyla değil, fetih yoluyla ele geçirmiştir ve bu nedenle yerlileri hiç güvenmediği için, bütün yetkileri Tatarlar, Emeviler ve Hıristiyanların eline vermiştir. Bu kişiler onun sülalesiyle bağlantılı ve ona sadıktılar. Hepsi Çin’in yabancısıydı.”

Bu nefret Müslümanların yerleştikleri kentlerde kendilerine özel bölgelerin verilmesini ve fiilen ekstra toprak ayrıcalıklarından yararlanmasıyla daha da derinleşmiş olmalıdır. 1342 yılında Çin’i ziyaret eden İbn-i Batuta, kentlerin Müslüman kesimleriyle Çinli mahalleleri arasındaki zıtlığın çok büyük olduğun kaydediyordu:

“Müslüman kesimlerdeki pazarlar Müslüman ülkelerindeki gibiydi. Şehirlerde camiler ve müezzinler vardı, onların öğle ezanı okuduklarını işittik.” (s.35)

Müslümanlar bencil ve aç gözlü olarak ele alınmaktadır, bu da kaçınılmaz olarak Çinlilerin hoşnutsuzluğunu ve onların küçümsenmesini güçlendiriyordu. Aşağıdaki olay, Owen Lattimore tarafından Kuzey Çin’de bir Müslüman-Çinli karışık kervanda seyahat ederken gözlemlenmiştir:

“Çölün kıyısındaki su kuyusuna ilk önce ulaşmak için Müslümanlar kervanı terk edip koştular. Çinliler Büyük Dinle Küçük Din arasındaki sevgisizlikten dolayı, onlara şiddetle küfrettiler ve Müslümanların kendi çıkarlarına olduğu zaman önden koştuklarını, ancak eşkıya tehlikesinin bulunduğu bölgelerden geçerken birlikte olmanın yararlı olduğunu bildiklerinden bize sarılacaklarını söylediler.”

Çinliler Müslümanları cesaretleri, enerjileri ve girişimcilikleri nedeniyle överler ve onların konuşma ve yağ çekmede ikna edici olduklarını söylerler. Ancak ticarette güvenilmeyecek kadar kurnaz ve zeki oldukları için kötülerler. Bir ata sözü şöyle der: “Müslümanla yemek ye ama onun konuştuklarını dinleme” bu sözün anlamı; sunduklarını kabul et, ancak vaat ettiklerine inanma demektir. Bir başka halk değişinde ise: “On Pekinli kaypak, bir Tien-tsin gevezesini lafla yenemez, on Tien-tsin gevezesi de bir Müslümanı lafla yenemez.”

Çinliler Müslümanlardan, İngilizlerin İrlandalılardan ve Yahudi olmayanların Yahudilerden söz ettikleri gibi söz ederler. Böylece Müslümanlarda ya da kültürlerinde mevcut imrenilecek nitelikler bile değerlerini kaybeder. Cesaret ve enerjilerini kötü emelleri için kullandıkları söylenir; zekilikleri kurnazlık olarak yorumlanır ve ikna edici konuşma yağ çekme olarak görülür. Hatta Müslümanların, bütün yabancı gözlemciler tarafından doğrulanan meşhur temizliği bile, -ki bu temizlikleri nedeniyle MacGillivray, Müslümanları “Çin’deki Temiz Mezhep” olarak adlandırmıştır- kenara itilmiş ve İslâm’ın özünde var olan bir değer olarak değil, “bir başka yaşam tarzı” olarak yorumlanmıştır. Çinliler “elbette” derler, “onun eve benimkinden temiz olacak; o bir Müslüman”. (s.37)

 

ÇİNLİ MÜSLÜMANLAR YA DA MÜSLÜMAN ÇİNLİLER: MÜSLÜMANLARIN YANITI

Çinli Müslüman, Çinlilerin sergilediği kültürel gurur ve kendine güvenin idrakinde olabilir ya da olmayabilir veya böyle bir kaygısı bulunmayabilir. Ancak kesin olan bir husus şudur ki: Müslüman kendi kültürüyle gurur duyar ve kendi kültürüne güveni tamdır. Elbette o bir Çinlidir, ama her şeyden önce bir Müslüman’dır. Bu yaklaşım yalnızca Müslümanlıkla Çinlilik arasında bir tercih yapmağa zorlandığı zaman, şiddetli bir Çinlilik karşıtı duruş takınmasıyla değil, daha da önemlisi Müslüman olmayanları sürekli küçük görmesi ve kendisine ve Müslüman kardeşlerine, gözleri parlayarak belirli bir gülümseme ile bakmasıdır. Çinli Müslümanlarda, özellikle yanlarında Çinliler yokken, kendini beğenmiş bir dinginlik hâli görülür.

Hong Kong ve Tayvan’da kökeni Çin’in değişik bölgeleri olan Çinli Müslümanlarla yaptığım mülâkatlarda, onları yüreklerine işlemiş bir kayıtsız güven havasını hissettim. Tayvan’daki bir Müslüman lidere açıkça, kendisini önce Çinli olarak mı, yoksa Müslüman olarak mı gördüğünü sordum. Tedirginleşti, tereddüt etti ve sonra bana doğru eğilerek bir fısıltı hâlinde mırıldandı: “Çocuklarımın herhangi yabancı bir ülkeden Müslüman’la evlenmelerine izin verebilirim, ama asla Çinli bir gayr-i müslimle evlenmesi söz konusu olamaz.”

Çing Hanedanı dönemindeki Müslüman ayaklanmalarına yönelik modern Çinli Müslümanların bakış açısı hiç değişmemiştir. Görüştüğüm bütün önemli Müslümanlar, Tu Wen-hsiu gibi insanları kahraman olarak görmekte, ‘aynı dönemde gerçekleşen üç isyan arasında (Yunnan, Kansu ve Sinkiang (Sincan) işbirliği ve koordinasyon olsaydı başarıyla sona erebilirdi.” düşüncesine inanmaktadırlar. Hanedanın bu başkaldırıları bastırmasına yardım eden Ma Ju-lung gibi dönmeleri nefretle lanetlemektedirler. (s.43–44)

Çin’deki Müslümanlar kendi kimlikleri ve düşünceleri konusunda her zaman böyle çekingen değildi. T’ang ve Sung’daki ilk yerleşimlerinin başlangıcında, Müslümanlar tüccar olarak bölgeye geldiler. Çin’de yaşadılar ancak Çin’in dışında kaldılar, kalpleri ve sadakatleri uzak batıdaki Büyük İslâm İmparatorluğuna aitti. Her ne kadar İslâm İmparatorluğu yıkılmışsa da, Müslümanlar elde ettikleri ekstra toprak avantajları nedeniyle, Yuan Hanedanı (Moğollar) dönemi boyunca ayrılıkçı statülerin sürdürdüler ve sürdürmekte yarar gördüler. Aslında Müslümanlar orijinal Arapça isimlerini muhafaza ettiler ve hatta Çin mekânlarına Arapça isimler verdiler. Bunlarda en ünlüsü Çince Chuan-chou (Zaytun)’a verdikleri Zeytin ismiydi. İslâm dünyasıyla o kadar yakından özdeşleşmişlerdi ki; her hangi bir Müslüman ziyaretçiyi ağırlamaktan mutlu oluyorlar ve bu ziyaretçiyi ‘İslâm diyarından gelmesi nedeniyle kutluyor ve onu da kendileri gibi zenginleştirmek için zekât veriyorlardı.’

Ancak Ming yönetimi altında, Güney Doğu Asya’da ticaret tekelini ele geçiren Portekizlilerin Arapların yerini alması nedeniyle, dışarıdaki İslâm dünyasıyla ilişkiler oldukça azaldı. Entegrasyon ve asimilasyon politikası Müslümanları gizlenmeye zorladı ve kendi cemaat bağlılıkları ve faaliyetleri yoluyla içeride kendi kimliklerine odaklanırken, dışarıda düşük yoğunluklu bir profil sergilediler. Çinlilerle ilişkilerini ve anlaşmazlıklarını en aza indirmeye çalışarak, asimilasyon baskılarını tolere edilebilir bir düzeyde tutmayı başardılar. (s.45)

İslam, kendi teolojisine, ibadetine ve ruhban sınıfına sahip bir kurumsal din olarak, tıpkı Budizm ve Toizim gibi, devletten bağımsız olarak var olmakta ve mevcut düzenin çöküşünün ardından bile hayatta kalabilirdi. Bu nedenle, Çin’deki Müslüman cemaati, kendi yaşamını Çin yerleşik düzeninden ayrı olarak sürdürebilirdi. Ancak istikrar zamanlarında genellikle kurumsal dinin hizmetlerinden yararlanırken yaygın dini uygulayan Çinlilerin aksine, Müslümanlar münhasıran tek bir dine bağlıydılar: İslam. Bu nedenle Çinli Müslümanlar hem kurumsal hem de yaygın dinin işlevlerini üstlenmek zorundaydı. Bu durum Çin’deki kurumsal dinlerin göreceli zayıflığa zıt olarak İslam’ın Çin’de nasıl güçlü bir kurumsal din olarak var olabildiğini açıklamaktadır.

O zaman İslam hem kurumsal dinin yapısal bağımsızlığına hem de yaygın dinin dayanıklılığına sahiptir. Ancak Çin’in mevcut Çin kurumlarına (aile, klan, cemaat, yerel ve merkezi siyasal düzene) dayanan yaygın dinin aksine Çin İslam’ı tamamen ve münhasıran Müslüman topluluğuna dayanmaktadır. Çinliler için akraba grubu, atalara tapınma ritüelini gerçekleştirdikleri bir cemaat oluşturur. Ticaret loncaları kendi tanrılarına sahiptir ve bu tanrılara tapınma onların örgütsel işleyişlerinin bir parçasıdır. Tarımsal yerel toplumlarda koruyucu tanrılar o topluluğunun kolektif varlığını sembolize etmekte ve yerel liderler rahiplik görevini üstlenmektedir. Gökler ve Yeryüzü’ne ilişkin olanlar gibi tapınmanın icrası İmparator ve memurlarının idari rutinlerinin bir parçasıdır ve bütün toplum cemaat işlevi görür. Müslümanlar içinse cemaat –Ümmet- her şeydir. Zira Müslümanların, insanlığa Hz. Peygamber Muhammed tarafından getirilen Allah’ın sözlerine (Kur’an’a) uygun olarak yaşamaları beklenmektedir. (s.57)

Yokluklarıyla Çin’in kurumsal dinlerini güçsüzleştiren faktörlerin, varlıklarıyla Çin İslam’ını güçlendirmesinin aynı sonucu doğurması bir paradokstur: Her ikisinin de yapısal olarak yerelleştirilmesi. Budizm ve Taoizm’de ruhban sınıfının yetersizliği ile kendisini gösteren doğalarında mevcut örgütsel zayıflıkları, kaynak yetersizliği, geniş bir bağlı cemaatin yokluğu, eğitim ve yardım sistemlerine katılmama, bu durumu açıklamaya yetmektedir. Öbür yandan Çin İslam’ında ise merkeziyetçiliğe götürmesi gereken güç unsurları ve cemaatsel kaynaşma bulunduğunu görüyoruz. (s.60)

 

ÇİN MÜSLÜMANLARI VE EVRENSEL ÜMMET: MÜSLÜMANLARIN YANITI

Çin Müslüman’ı için yerel cemaat, yaşam çevresini ve kimliğinin odağını oluşturdu. Ancak aynı zamanda Çinli Müslüman, bu yerel cemaatin evrensel İslam cemaatinin –Ümmet- yalnızca bir parçası olduğunun bilinci vardı. Ümmet başlangıcından itibaren hem siyasal hem de dinsel örgüt olma çift karakteri sergilediği için bu karakteristik aracılığı ile Çinli Müslüman, Çin’de uğradığı siyasal hayal kırıklığını yüceltebilmekte ve siyasal amaçlarını buranın dışına yönlendirebilmektedir. Benzer şekilde, Müslüman kendi yerel mekânına mistik bir bağlılığa sahip olmadığı için, onun yerine Ümmetin kutsal toprakları olan Arabistan’ı ya da Müslümanlar için mekânsal öneme sahip başak bir yeri koymuştur.

Ondokuzuncu yüzyılın başında Çin’de seyahat eden Dr. Morrison şunları söylüyordu:

“On Eylül akşamı, kıyıda, T’ien-tsin’den yaklaşık elli mil uzaklıkta T’u-liao adlı bir köyde yürürken, bir gariban tüccarın dükkanının levhasında ‘Müslüman Mağaza’ diye bir yazı gördüm. Dükkanın önünde durunca, beni karşılamaya çıkan yaşlı dükkan sahibine nereli olduğunu sordum ‘Hsi-yang’tan (Batı Okyanusu) diye cevap verdi. Batıda hangi ülkeden diye ısrarla sorduğumda, bilmediğini söyledi. Şimdi bulunduğu köyde ailesinin beş kuşaktır yaşadığını anlattı.” (s.71)

Çin’deki Müslümanlar kafirlerin yönetimi altında bulundukları ve ümmet idealinin siyasal unsurlarını uygulamaya koyamadıkları için, nasıl davranacakları konusunda bir ikilemle karşı karşıya kaldılar. Yönetimi elinde bulunduranlara itaat edecekler miydi, yoksa isyan mı edeceklerdi? Ümmetin sınırlarına yapılan ve tolere edilebilecek tecavüzlerin sınır neydi? Hayal kırıklığını terk edip, Çin’deki değişik mezhep gruplarının daima beklemekte oldukları Ta-shih’i mi (büyük mücadele) beklemeliydiler? Bu sorunların çözümü evrensel ümmet çerçevesinde, Müslüman cemaatleri birbirine bağlayan ilişkiler bağlamında, İslâm diyarında ve yabancı diyarlardaki haklar ve yükümlülükler bağlamında arandı.

İslâm daima bu sorunlara yönelik olarak pragmatik bir yaklaşımı benimsemiştir. Müslümanlar daima bir İslâmî yönetimi altında yaşadığı ve İslâm siyasal teorisinin bu gibi yöntemlerin işleyişi hakkında kapsamlı kurallar içerdiği için bu anlaşılabilir bir durumdur. Eğer dini siyasal teori Müslüman devletinin toprakları dışında meydana gelen beklenmedik olaylar içinde kurallar getirseydi bu gibi olaylar siyasal teoriyi tamamen sınırlayacaktı. (s.72)

Çin Müslümanları Çinlilerle ilişki kurmaktan kaçınan, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini kendi cemaatleri içinde yoğunlaştıran gruplar olarak betimlenmiştir. Halbuki bir çok Müslüman yalnızca Çin sisteminde rol almakla kalmayıp, özellikle (her ne kadar münhasıran olmasa da) askerî alanda bu sistem içinde ün kazanmışlardır. Buna örnek meşhur deniz kâşifi Ming’tir. Kolomb’dan neredeyse iki yüz yıl önce gelen Ming bir Müslümandı. Bir çok yüksek makamdaki Müslüman memur sınama sistemi ile, eski Çing döneminde Fukien ve Chekiang Genel Valisi Ma Hsin-i’nin yaptığı gibi, Çin hükümetindeki en üst makamlardan bazılarına yükselmişlerdir.

Cumhuriyeti yönetimi altında Pai Ch’ung-hsi, ordudaki en prestijli makamlardan birine yükseldi: Chan Kai-shek yönetimi altında genel kurmay başkanlığı. İmparator Chi’en-lung’un gözdelerinden olağan üstü derecede güzel bir kadın olan Hsiang Fei’de bir Müslümandı.

Bu ünlüler hakkındaki ilginç bilmece, Müslüman cemaatleri tarafından dönek olarak görülmek yerine (Ma Ju-lung’un Yunnan İsyan’ı esnasında yaptığı gibi, kendi din kardeşlerine karşı savaşmadıkça), bütün Müslümanlar için gurur kaynağı olmalarıdır. Bu güne kadar, Cheng Ho’dan hep saygıyla söz edilmiştir, Pai Ch’ung-hsi’nin Taipei’deki Müslüman mezarlığındaki türbesi câzibe kaynağı olmuştur. Kafir imparatorun cinsel arzularına karşı direnen Hsiang Fei, sanki Ch’ien-lung herhangi bir erkek değilmiş gibi Müslümanlardan büyük itibar görmüştür. (s.78)

Kayıtlar Çin’deki birçok Müslüman cemaat ve Müslüman bireylerin, özellikle kişinin farklılığının, bir gurur ve üstünlük kaynağı olmaktan çok, günlük utanç ve sürekli başa bela hâle geldiği uzak ve ıssız yerleşim yerlerinde yaşayanların, kendi İslâmî kökenlerinden koptuklarını ve ev sahibi kültüre, Çinli Müslümanların genel eğiliminden farklı olarak ev sahibi kültüre daha fazla adapte olduklarını göstermektedir… Bu nedenle atalara ve yerel ruhlara tapınan Müslümanların olduğu, Çin matem törelerini benimseyen Müslümanlar olduğunu, ve hatta İslâm’ın bazı prensiplerine saygı gösteren ancak bunların kökeninin İslâm olduğunu bilmeyen Çinliler olduğunu duyuyoruz. Hıristiyan vaazlarını dinlemek için toplanan ve başka İslâm ülkelerinde duyulması hiç mümkün olmayacak şekilde, kendi dinleriyle Hıristiyanlık arasında benzerlikler bulan Müslümanların açıklamaları bulunmaktadır. Bu fenomenler Çin İslâmı’nın örgütsel parçalılığına ve küçük ve izole cemaatlerin gereksinimlerini karşılayan ve onları yok olmaktan koruyan cemaatleri üstü bir otoritenin yokluğuna bağlıdır. Skinner’in vurguladığı gibi; “bir tür ya da kültürü taşıyan insanların sayısı arttıkça, bu tür ya da kültürün yaşama şansı artar.” (s.79)

 

MÜSLÜMANLAR VE ÇİNLİLER: TEDİRGİN BİRARADA YAŞAMIN FORMÜLÜ

Çin İslâm’ı, olağan çoğunluk-azınlık ilişkilerine benzememesi nedeniyle kendisine özgüdür. Çinlilerle Müslümanlar arasındaki fark yalnızca kültürel değil, daha da belirgin bir şekilde, dinseldir. Dinsel heterojenlik daima siyasal istikrarı bozucudur, çünkü nihaî değerler hakkındaki birbirine zıt inançlar siyasal arenaya girdiği zaman, bu inançların girmemesi halinde çeşitli kültürel gruplar arasında mümkün olabilecek bir uzlaşmayı önleyerek, çatışmaları azdırmıştır. (s.84)

Konfüçyanist Çin bağlamında, Çinli Müslümanlar ne yeniden canlandırmacı ne de devrimci tutkulara sahiptiler. Onların referans çevresi Konfüçyanist değil, İslâmîydi. Bu nedenle bir Konfüçyanist hükümetin yıkılıp bir başkasının kurulmasında bir çıkarları yoktu. Çinli olmaktan çok Müslüman olmaları nedeniyle, onları tasarlayacağı değişimlerin devrimci olması gerektiği sanılabilir, ancak Çinliler arasında Müslüman olmaları nedeniyle, bütün sistemi devirmek için hiçbir realist umutlar besleyemezler. Onlar Çin düzeninin dışındaydılar ve bu nedenle ona karşı ayaklanmazlardı. Baskı düzeyi katlanılabilir olduğu sürece, -ki Çing zamanına kadar öyleydi-, sistemle birlikte var oldular ancak onun içinde yer almadılar. Baskı dayanılmaz hale geldiğinde, onların tek çaresi sistemle yollarını ayırmak, ondan ayrılmaktı. Ancak Çin Müslümanları kendi İslâm devletleri bağlamında, eğer isyan başarılı olur ve siyasal ayrılma bir realite haline geldiğinde, yeniden dirilişçidirler. (s.90)

Çin, Sovyetler Birliği gibi birçok uluslu devletti ve hâlâ öyle olmaya devam etmektedir. Han çoğunluğu yaygındır ve yaklaşık elli azınlık grubu daha çok imparatorluğun kenar kesimlerinde yer almaktadır. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, yalnızca Yunnan’da on yediden fazla ulus ve azınlık grubu vardır. Ancak, devleti bağımsız olduğu farzedilen cumhuriyetçilerden oluşan bir federasyon olarak gören Sovyet Anayasasının aksine, Komünist Çin Anayasası, geleneksel Çin’de daima algılandığı gibi, bu gün de devleti üniter bir devlet olarak algılamaktadır. Komünist rejim altında demokratik, merkeziyetçilik bürokratik ve monarşik merkeziyetçiliğin yerini almıştır, ancak devlet içinde devlet kavramı Çin siyasal düşüncesiyle bağdaşmamıştı ve hâlâ da bağdaşmaz olarak kalmaya devam etmektedir.

Bu nedenle Çin bakış açısından, Han çoğunluğu ile “ulusçu” azınlıklar arasındaki fark modern anlamda bir “ulusal” temelden çok, bir etno-kültürel, etno-dilbilimsel ya da dinsel-kültürel temele dayanmaktadır. Elbette bu bakış açısı; Çin’i bir ulustan çok bir kültür olarak gören kültürcü genel düşünce tarafından üretilmiştir. Han Çinlilerinden farklı bir yaşam biçimi süren herkes, Han Müslümanları olayında görüldüğü gibi, Han olabilecek her hangi bir antropolojik özellik ya da dile bakılmaksızın, yabancı olarak görülmüştür. Geleneksel Çin’de, etnik, dinsel ya da dilsel bütün azınlıklar mümkün olduğu kadar Çin değerlerine uymak zorundaydı ve azınlıkların kültürel uyumunun sağlanması (acculturation), imparatorluğu yönetenlerin görevlerinden birisi olarak görülmüştü. Kusursuz Çin’de farklı alışkanlıklara sahip insanların diledikleri gibi yaşamalarına karşı duyulan bu temel isteksizlik, bir yandan dört büyük azınlığın (Hui dahil) cumhuriyet şemsiyesi altında Çin halkının farklı bileşenleri olarak tanınması, diğer yandan da onların Çinlileştirilmesinin (sinicization) bir ideal olarak benimsenmesi paradoksuna neden olmuştur. (s.91)

“Tedirgin bir arada yaşam” formülünün uygulanabilirliği, yalnızca ideolojik bakımdan yıkıcı ve bozucu sapkınlık olarak Çin İslâm’ında saklı potansiyellere değil, İslâm’ın fiilî davranışına bağlıdır. Çinli makamlar bu yabancı dinin kendi düzenlerine karşı oluşturduğu potansiyel tehdidin farkında bile değildiler, çünkü İslâm doktrinleri konusunda bilgisizdiler. Tam olarak bu tür sapkın doktrinlere yönetilen, Ch’ien-lung saltanatı dönemindeki edebî sorgulama, Çin İslâm’ı konusunda çaresiz kalmaktaydı. Çünkü bu “sapkınlıklar”ın öğretildiği kitaplar Arapça ve Farsçaydı ve bu nedenle sorgulamacıların ulaşması mümkün değildi. Çince yazılan Çinli Müslüman kitaplar, Konfüçyanizme yönelik olarak uzlaşmacı bir duruş benimsemelerinden dolayı, yerleşik düzene zararlı değildiler. Böylece Çin hükümetinin onlara karşı yaklaşımını belirleyen kriter; Çinli Müslümanların niyetleri ya da doktrinleri değil, davranışlarıdır. Müslümanlar düzgün, yani pasif, davrandıkları ve kültürlenme belirtileri gösterdikleri sürece, Çinliler onları kalbi ve akıllarının kontrolünü ellerinde tutamadıkları için, onların “sapkınlık”larına aldırmıyorlardı. Ancak kültürel çatışma bir güç çatışması haline dönüştü ve Müslümanların isyankâr niyetleri aşikâr hâle geldiği zaman, Müslümanlara buna göre davranıldı (ya da kötü davranıldı). (s.96)

 

İSLAM VE ÇİN’DEKİ YAHUDİLİK: İKİ KÜLTÜREL ALT SİSTEMİN BİRLEŞMESİ

Her ne kadar Yahudilerle Müslümanlar arasındaki sevgi kaybolmamışsa da, her ikisinde de ortak olan Çinli olmayan gelenekler, sonunda asimile edilen birçok Yahudinin, İslam tarafından yutulması anlamına gelmekteydi. Bugün bile, atalarının Yahudi olduğuna inanan Müslümanlar vardır. İslamiyet büyümeye ve Müslümanların sayısı hızla artmaya devam ederken, K’ai-feng Yahudileri muhtemelen hiçbir zaman 300 aile ve 1000–1500 kişiden daha fazla sayıya ulaşamamıştır. (Donald Leslie’den alıntı; s. 102)

 

İSLAM VE ÇİN’DEKİ HIRİSTİYANLIK: YARI YERLİ BİR GRUPLA YABANCI BİR HETEROKSİ ARASINDAKİ REKABET

Çinli Müslümanlar on dokuzuncu yüzyıla kadar bir tehdit oluşturmadılar. Çünkü arkalarında onları destekleyecek bir askeri yapı yoktu. Zamanın egemen Müslüman gücü Türkiye, ancak bu yüzyılın başında Çin İslâm’ına ilgi duymaya başladı. Hatta o zaman bile bu ilgi daha çok Pan-İslamizmin uyandırılması ve Sultanın Müslümanların manevi lideri olarak tanınması girişimlerine yoğunlaşmıştı. Dağılmakta olan Türkiye’nin dinsel çabalarını güçlendirmek için askeri yoldan bir müdahaleye, ne isteği ne de gücü vardı. Müslümanların ayaklanmaya karar verdikleri zaman kendi başlarına, Batının askeri gücü kadar tehlikeli bir askeri güç toplayabildikleri bir gerçekti. Ancak böyle bir durumda bile, bu güç reformcu ya da devrimci arzuları değil, ayrılıkçıları desteklediği için, Çin sosyo-etik sistemini hedef almadı. Böylece Çin İslâm’ı barışta ve savaşta Çin sisteminin dışında kaldı ve ona karşı bir tehdit oluşturmadı. (s.126)

Hıristiyanlar Çin’e üçüncü kuşak misyonerlik çalışmasını başlatmak için geldiklerinde, Hıristiyanlığın sürekli tekrarlanan başarısızlıklarının aksine, Müslümanların ülkenin her yerine sağlam bir şekilde yerleştiklerini dehşet için gördüler. Asıl Çin’de bulunuş amaçları olan Çinliler arasında misyonerik çalışmaları yürütmenin yeterli olmayacağını, aynı zamanda, bir diğer tek tanrılı din olması ve maddi bakımdan Çinlileşmiş Hui halkının dini olması nedeniyle Çin İslâm’ı ile savaşmak zorunda olduklarını fark ettiler. Çin İslâmı’nın kendi kendine yeterlik niteliğinin de bu dehşete katkıda bulunduğu açıktır. Çünkü bu nitelik İslâm’ın ne kadar güçlü, bağımsız ve canlı bir din olduğunu gösteriyordu. Her şeyden önce Müslümanlar, Çin hükümetine ayrıcalık talepleriyle başvurmanın aksine, kendilerini unutturmak için çaba gösteriyorlardı. Her hangi bir dış güçle desteklenmemelerine rağmen, Rejime karşı isyan etmek için kendi başlarına yeterli kuvvet toplayabilirlerdi.

Misyonerlerin Çin’deki İslâm hakkında yazdıklarının miktarına bakılırsa, bu konunun Çin’deki Hıristiyanlık yayıcıları için gerçek anlamda kaygıya neden olduğu anlaşılmaktadır. Bazıları, başarılı olması halinde Çin topraklarının önemli bir parçasını ayırabilecek aynı anda Kuzeybatı ve Güneybatıda ortaya çıkan üç Müslüman isyanı boyunca, İslâm’ın Çin’i silip süpürmesi “tehlikesi” karşısında kelimenin tam anlamıyla dehşete düşmüşlerdi. 1860’larda Çin’i ziyaret eden Rus sinolog Vasilev şunları yazmaktadır:

“Dzungaria, Solan ve Sibo kabileleri mensupları Müslümanların gücünü fark ettiler ve onlarla müzakerelere başladılar. O zaman Müslümanlar, eğer güvende olmak istiyorlarsa İslâm’ı kabul etmek zorunda olduklarını ilan ettiler. Solon ve Sibo bunu kabullendiler… Bana göre eğer herhangi bir tarihte Müslümanlar siyasal bakımdan Çin’de egemenliği ele geçirirse, kesinlikle diğer Çinlilere de bu teklifi yapacaklar. Bu teklife karşı direnmeye kim cesaret edebilir?” (s.127)

Ancak İslâm hiçbir zaman Çin entelektüeli tarafından sürekli olarak ve toptan reddedilmemiş ve maddi kültürlenmesi, dizginlenmiş duruşu ve zorlayıcı olmayan davranışı nedeniyle Çin halkı tarafından zaman için daha çok katlanılabilir hale gelmeyi başarmıştır. Hıristiyan kiliseleri büyük gururla ve belirgin bir şekilde Haç sergiler şekilde görünürken, Müslüman camileri komşu tek katlı evler arasına dağılmıştır. Hıristiyan misyonerler Avrupa giysileri giyerek ve yabancı diller konuşarak, kendiliğinden bir hoşnutsuzluk ve kuşku uyandırıcılık sergilediler; Müslümanlarsa Çince konuşuyor ve Çin giysileri giyiyorlardı. Batılı güçlerce desteklenen Hıristiyan misyonerler körü körüne ve çoğu zaman şiddet yoluyla kendilerini ülkeye empoze ettiler; Müslümanlarsa dinlerinin propagandalarını sessizce, doğal davranarak ve yumuşak noktaları inceleyip, fırsat kollayarak yaptılar. Hıristiyan misyonerleri arzulananın politikasını uygularken, Müslümanlar mümkün olanın sanatını icra ettiler. (s.131–132)

 

Hint İslâmı ve Çin İslâmı:

İslâmcı Militanlığın Aracısı ve Alıcısı mı?

Hindistan ve Orta Asya İslâm’ında güçlü bir yere sâhip Sûfî Nakşibendiye Tarikatının, gizli ajanları ve misyonerleriyle Çin’e seferler düzenleyip, bir çok Müslümanın Nakşibendiye Tarikatına girmesini sağlamış olması mümkündür. Bu tarikat yeniden dirilişçi aktivizmi ve siyasal meselelerde militanca duruşuyla bilinir. Bu denenle bu hareketin etkisinin Çin’e ulaşmış olması ihtimali göz ardı edilemez. Çin’de kendisini gösteren bu düşünce akımlarının içsel dinamiklerine, daha sonra ayrıntılı olarak döneceğiz. Burada bunların her birinin Hindistan içinde faaliyet gösterdiği temel çerçeveyi ve Seyyid Ahmed’in Cihad hareketine yakınlıklarını özet olarak belirleyeceğiz. (s.138)

Çin’deki Müslümanların karşılaştığı sorunlar, Hindistan’da daha önceki dönemde ya da aynı tarihlerde görülen sorunların aynısıdır. İslâm’ın diğer dinler ve kültürlerle bağdaşmazlığına, Çin’in Dârü’l-harb olarak tanımlanmasına ve Çinli Müslümanların Cihad başlatma görevine ve dinsel mezhepçiliğe ilişkin sorunların hepsi Hindistan Müslümanları tarafından da yaşanmıştır. Çin’deki Müslüman isyancıların, Çing yönetimi altında dayanılmaz baskılara tabi tutuldukları dönemde, kısmen Hindistan deneyimini bilmeleri nedeniyle, Çinlilerden Cihad yoluyla ayrılma macerasını başlatmak için, ideolojik ve duygusal olarak yeterince hazır olduklarını düşünmek yanlış değildir. Çünkü şartlar bu amacın başarılmasının mümkün olduğunu gösteriyordu. (s.146)

Sonuç:

Müslüman Azınlıklar ve İslâmî Yönetim

1958 yılı Mayıs ayında People’s Daily, Honan’lı Hui’nin 1953 yılında iki kez ayaklandığını ve bağımsız bir İslâm devleti kurmayı planladığını açıklıyordu. 1958 yılı Nisan ve Haziran aylarında, Ning-hsia’lı Hui İmam Ma Chen-wu önderliğinde, “İslâm Adına” sloganıyla bir savaşla bir “Çin İslâm Cumhuriyeti” kurma amacıyla, bir başka ayaklanma başlatıldı.

Elbette ki bu geleneksel Çin’de Hui’nin uğruna savaştığı değerlerin, hem kendi iç Müslüman kimlikleri hem de Pan-İslamcı gayeleri bağlamında, yeniden canlandırılması anlamına geliyordu. İmparatorluk Çin’inde barış zamanlarında Müslümanların ifade etmeye bile cesaret edemeyeceği noktanın çok ilerisine geçen, İslâmî düşüncenin bu patlaması, onların inançlarına derin bağlılığını ve Müslüman azınlığın bir baskıcı sistem içinde sonsuza kadar tutulamayacaklarını göstermektedir. Ünlü Hint Müslüman modernisti Mevlana Mevdudî takrar tekrar şunu vurguluyordu:

“Bir Müslüman olmak ve İslâm dışı bir bakış açısı benimsemek anlamsızdır. “Müslüman Milliyetçisi” ve “Komünist Müslüman”; “Komünist Faşist”, “Sosyalist Faşist” ve “İffetli Fahişe” gibi çelişkili terimlerdir.”

Böylece Ortodoks Müslümanların gördüğü şekliyle İslâm bir ya/ya da meselesidir. Ya İslâm hukuku ve kurumlarına tam ifadesi kazandırılacak ve devlet yaşamına egemen olacaklar ya da bunu yapmada başarısız olurlarsa, devlet İslâmî olmadığı için, Müslüman durumu tersine çevirmek için çaba gösterecek ya da orayı terk edecektir. Ancak uygulamada sorunların sınırları bu kadar net değildir. Barış ve bağdaşlaşmanın benzerliği sürdürülebildiği müddetçe, Müslüman cemaati, kendi politik tutkularının yerine getirilmesi için muğlâk umutlarıyla birlikte yaşamlarına rağmen, realite ile hayalleri arasındaki farkı görebilir ve ikisi arasındaki gerilim çözülmeden sürüp gidebilir.

Ancak zulüm gerçek bir Müslüman yaşamının sürdürülmesinin imkânsızlaştığı bir noktaya kadar vardığında ve pratik bir fırsat çıktığında, Müslümanlar muhtemelen bu fırsatı değerlendirecek ve o bölgede Müslüman nüfusunun çoğunluk mu yoksa azınlık mı olduğuna bakmaksızın, bir İslâm devleti ilan edebileceklerdir. İslâm devleti ilan etmenin çoğunluk ya da azınlık olmayla zorunlu bir ilgisi yoktur. Müslüman hem Dârü’l-harb’de Müslüman çoğunluk olma halini, Hıristiyanların dört kat fazla olduğu Hıristiyan Endülüs’te yaşadılar, hem de Hindistan’daki Müslüman yönetimi boyunca Dârü’l-İslâm’da bir azınlık olma halini yaşadılar. İslâm’ın sınırlarını belirleyen Müslüman azınlıklar ya da çoğunluklar değil, İslâmî Yönetim’dir. Bu tanım, Müslüman azınlığın İslâmî siyasal hegemonya girişiminde bulunduğu Yunnan’daki İslâm devletiyle ilgisi nedeniyle akılda tutulmalıdır. (s.157–158)

 

II. AŞAMA: ÇATIŞMA VE İSYAN. Mançuların Yönetimi Altında Huylar: Hoşgörü ve Kollamadan, Ayrımcılık ve Zulme

İmparator Çien-lung (1736–1795) Qing (Mançu) hükümranlığının zirveye ulaşması ve düşüşünün başlangıcını oluşturdu. İhtişama, edebî başarılara, barış ve fetihlere;  katı bir edebî engizisyon, sıkı sosyal ve ideolojik kontroller ve sayısız ayaklanmalar eşlik etti. İmparatorun, Shin Ch’uan Chi (Başarıların Tamamlanmış Kütüğü) adlı eserinde, Gurka’lar, Annamlılar ve Türkistan Müslümanları’nı nasıl pasifize ettiğine ilişkin övünmesi, özellikle yozlaşmış Ho-shen’in gücü ele geçirdiği 1775 yılından sonra İmparatorluğu kasıp kavuran huzursuzlukların acı bir yansımasıdır. Çien-lung’un Müslümanlara yönelik politikası, hatta 1758 yılında Sinkiang’taki (Sincan) Müslüman isyanına rağmen, eski Çinli aygıt olan “barbarları kullanma”, -bizim örneğimizde “I-Hui chih-Hui” (Müslümanları kontrol etmek için Müslümanları kullanma)- politikasından yararlanarak, görünüşte iyiliksever ve uzlaşmacı olarak kaldı. 1765 yılında, kuzeybatıda Müslümanların huzursuzluğu yeniden başladığında, barışı sağlamak için Merkezî Hükümet bütçesinden Müslüman elite ödenek tahsis edildi.

Ancak bu muamele; göçebe kabile yapısının, liderlerin Mançular tarafından satın alınmasına imkân verdiği Türkistan gibi, İmparatorluğun kıyı boylarındaki Müslümanlara uygulanırken, yerleşik ve daha çok Çinlileşmiş, kendilerine ait herhangi bir merkezî otoriteye tabi olmayan Çin anayurdu Huy Müslümanlarına karşı ideolojik araçların kullanılması gerekiyordu. Fu An-kang, 1785 yılında Şensi-Kansu Genel Valiliği makamına geldiği zaman, bu vilayetlerin bütün vatandaşlarının, Müslüman Çinli fark etmeksizin, düzenli hisang-yueh vaazlarına katılmalarını şart koştu. Sonunda 1797 yılında bu iki vilayetin Huy Müslümanları, “cahil taşralıların eğitimi” için dizayn edilmiş on beş günlük düzenli seminerlere tabi tutuldu. (s.168)

Huy Müslümanlarına yönelik Qing (Mançu) politikalarının entrikalarını özetlediğimizde şu genel hataları görürüz: İlk olarak; Mançular kuşku ve düşmanlık bulutları arasında kendi egemenliklerini Çinlilere kabul ettirme mücadelesi verdiler. “Böl ve Yönet” stratejisi bu noktada en geçerli strateji idi ve Mançular, Huyları Çinlilerin insafına terk etmeyi reddederek, Çinlilere karşı Huy ile denge kurmaya çalıştılar. Sonra Çien-lung döneminde zaman zaman Huy isyanlarıyla karşılaşınca, Mançular bu cemaatin gücünü fark etmeye başladılar. Ve onlara karşı düşmanlık göstermekten çok onlara yer vermeyi seçtiler. …

Ancak 19. Yüzyılın yaygın sosyal huzursuzlukları bağlamında Müslüman kargaşalarının yeniden ortaya çıkmasıyla, Mançular genel mezhepçilik hareketlerinin yayılmasının parçası olarak İslâmî hareketlerin tehlikesini fark ettiler. Bu nedenle kargaşadan Yeni Mezhep sorumlu tutuldu ve Müslümanlar, her ne kadar itibarî olarak iyi Huy (liang-Hui) ve kötü Huy (Hui-fei)  olarak ayırıma tâbi tutulsa da, fiilen tamamıyla Han olmayan sorunlu azınlık ve tehlikeli mezhep örgütü olmakla suçlandı. (s.172)

Tarihleri boyunca Çin’deki Müslümanlar için cemaatlerinin Çin ortamında hayatta kalabilmesi en önemli hedef olmuştu. Daima baskı altında tutulan grup imajlarına uygun davranmaya çalışmışlar, Çinlilerle sürtüşmekten kaçınmışlar ve heterodoks olarak damgalanmalarına neden olacak her tür açık misyonerlik faaliyetinden uzak durmuşlardır. Müslümanların varoluşları kolay olmamış, ancak her zaman savunulabilir bir realite halinde kalabilmiştir. Kendi cemaatleri içinde Müslümanlar olarak yaşayabildikleri sürece, zahmetlere katlanmaya, güçlükleri yumuşatmaya ve en azından dışsal olarak ev sahibi kültürün şartlarına uymaya hazırdılar.

Müslümanların ellerine silah alıp ayaklanmaları, Çinlilerle komşuluk duyarlılıklarını unutmaları ve kendi kimliklerini pervasızca ileri sürmeleri için iki şartın gerçekleşmesi gerekiyordu: Birincisi; ev sahibi kültürden gelen baskının çok yoğun ve kendi kültürlerinin özünü tehdit eder hale gelmesi ve buna paralel olarak öz-kimliklerini vurgulamaya zorlayan içsel baskının da yoğunlaşması, böylece Çinlilerle başa baş çatışma sürecinin başlaması. İkincisi; Hükümet mekanizması dağıldığı ve yerel gruplar hayatta kalma mücadelesine giriştikleri zaman, Müslümanlar da bu fırsatı yalnızca husumetlerini ifade etmek için değil, aynı zamanda tıpkı diğer grupları gibi, parçalanan otoritede kendilerine ait olan payı korumak ve alternatif savunma yolları oluşturmak için kullandılar. (s.179)

Çinliler, milisleri yönetmek üzere doğal olarak yerel seçkinlere yardım ederken, Müslümanlar (onlar da gayet doğal olarak) dinî liderlerinin ardında kenetlendiler. Objektif bir ifadeyle, yerleşik sistemin dışında duran ve seçkinler tarafından korunan bu tür bir örgüt, heterodoks bir örgüttü, ancak Müslümanların bakış açısından, dinî lider cemaat içinde yalnızca seçkinlerin rolünü oynamakla kalmayıp, aynı zamanda Müslümanlara yapılan baskılara katlanılamayacağını ilan etme görevini de üstlenmek zorundaydı. Böylece dinî lider, Dârü’l-İslâm’ı, Dârü’l-harb’e çevirecek mantığı harekete geçiriyor, Cihad’ı yani isyanı onaylıyordu. …

Yaygın Chiu-chiao (eski mezhep) ile kıyaslanarak Hsin-chiao (yeni mezhep) adıyla somutlaştırılan yeni bir İslâmî ideoloji doğdu. Ancak Çin İslâmı’nın ana grupları da dönemin olaylarına, hem savunma hem de saldırıya yönelik, geçmişte örneği görülmemiş bir entelektüel dirilişe güçlü biçimde yanıt verdi. Bu diriliş; İslâmcı özgünlüğü fazla nazara vermeden ve yukarıda gördüğümüz gibi İslâm ve Konfüçyanizm’i uzlaştırmaya çalışarak, Çin aydınlarının gözetiminde İslâm’ı korumayı amaçlaması bakımından savunmacıdır. Çin etkisinin istilasına karşı korumak için Müslüman cemaatin yapısın güçlendirmeye çalışması yönüyle ise saldırgandır. Her iki hedefe birden ulaşmak için Çin Müslümanları Qing (Mançu) döneminde tahmin edilmeyecek kadar çok sayıda Çince İslâmî literatür ürettiler. Eski dönemlerde, ünlü Müslümanlar, Çin halkına Çin’e ilişkin ve genel konular hakkında Çince, İslâm’a ilişkin konularda ise Arapça ya da Farsça yazıyorlardı. Her ne kadar İslâmî eserlerin Çince yayınlanması Ming dönemi sonunda başlamışsa da, İslâm’ın temel eserlerinin Çince ve Çince-Arapça yayınlanması Qing (Mançu) döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu eserlerin bazıları, bu yüzyılın başında hâlâ bulunabiliyor idiyse de, aslında bu eserlerin daha fazla sayıda olduğu açıkça bilinmektedir. (s.181–2)

Yeni Mezhebi, Ma Ming-hsin kurmuş ve bu mezhebi 1761 yılından sonraki bir dönemde Çin’e tanıtmıştı. Saguchi Toru’nun bulgularına göre, Ma, Yeni Öğretisini Yarkent ve Kaşgar’daki eğitim döneminden dönüşünden sonra Kansu’da yaymaya başlamıştır. Su Ssu-shih-san ve Hu Ma-liu-hu’nun yardımıyla tarikatını 1762 yılında kurmuş ve Kur’an’ın yüksek sesle okunması, tokalaşarak ve dans edercesine beden hareketleriyle dua, ayakları yere vurma, el sallama ve yüzü göğe çevirme, mucizelere, öngörülere, hayaletlere inanma, iyi ve kötü kaderin tahmini ve kutsal kişilere ve türbelerine dua etmeden oluşan mistik ritüalizmi yaymıştır. Mezhep hakkında Çince ve Batılı kaynaklarda, hepsi Sûfî-derviş uygulamalarına benzeyen ilave detaylar da verilmektedir. Ancak bu tanımların zaman boyutunun yokluğu nedeniyle, hangilerinin hangi Yeni Mezhebe ilişkin olduğu, yazarın hangi özel tarih ve hangi yer hakkında konuştuğunu belirlemeyi güçleştirmektedir. (s.207)

Müslüman isyancıların 19. Yüzyıl Çin’inde yaygın kabul görmesi, bir bütün olarak Çin’deki yaygın mahrumiyetten ve diğer sosyal, ekonomik ve siyasal güçlüklerinden kaynaklanmıştır. Ancak görünüşteki sapkın özgün özelliklerine rağmen isyanların Yeni Mezhep etrafında yoğunlaşması, temelde hâlâ birçok Müslümanın duygularını harekete geçirebilecek kavramlara –Mehdi ve Cihad- sahip çıkmasından kaynaklanmaktadır. Bu iki kavram hem Sünnî hem de mezhepçi İslâm’da ortak olduğundan, farklı vurguları ve yorumlarına rağmen, bu isyanlar bütün Müslümanların kendi hayal kırıklarını boşaltabilecekleri bir çıkış kanalı oluşturdu. Bu nedenle ‘isyan’ mutlaka ‘Yeni Mezhepçiler’le özdeşleşmiş değildi. Belki Yeni Mezhepçilerin isyanlara katılımları diğerinden daha kolaydı; ancak bütün isyancılar Yeni Mezhebe mensub değildi. İsyana katılmayan birçok mezhepçi olmayan Müslüman, muhtemelen isyancılara sempati duydu ancak tarafını belirlemeden önce başarı trendini görmeyi bekledi.

Yeni Mezhebin herkesi kapsayan bir örgütsel şemsiye oluşturma, dağınık ve yerelleşmiş Müslüman cemaatini, ya da onun parçalarını bir araya toplama kapasitesi ve bu militan hareketin şaşmaz siyasal tutkuları; hiç kuşkusuz halkın kaygılarına ve tutkularına ve onların, sefaleti ve kötülüğü sona erdirerek yeni bir bolluk ve adalet devrini başlatacak bir Meşru Liderin yakında geleceğine olan inancına hitap eden özelliklerdi. …

Çinli-Qing (Mançu) bakış açısından, Müslüman mezhepçiliğini tehlikeli kılan ve bu nedenle baskı altında tutulmasını gerektiren özellikler tam da bunlardı. Hareket bir ‘heterodoks’ ideolojiye sahip olmakla kalmamış, aynı zamanda bunu, imparatorluk dışında ve bu nedenle imparatorluk karşıtı, kolektif faaliyet ve yapı olarak gerçekleştirilebilecek bir örgüt aracılığıyla güçlendirmiştir. (s.226–7)

Olayların olağanüstü bir biçimde bir araya gelmesi  -Çinlilerin, Mançuların kendi üzerlerindeki boyunduruğu nedeniyle Müslümanlara karşı aşırı davranışlara yönelmeleri, Mançuların daha fazla Çinli olmak istedikleri için Müslümanlara karşı militanca baskılarını artırmaları ve hanedanın gerilediğini gösteren sosyo-ekonomik kargaşa- Han-Huy antitezinin kutuplaşmasına katkıda bulundu ve yaygın Müslüman isyanlarına neden oldu. Ancak büyük ölçekli Müslüman isyanı; karizmatik bir liderin önderliğinde tutarlı bir örgütlenmenin, genel anlamda Müslüman toplumun duygularını etkileyecek yeni bir militan ideolojiyle birleşmesine dayanmaktaydı. Yeni ideolojinin kabul görmesi Çinli Müslümanlar arasında genel bir dirilişçi eğilimin mevcut olması şartına bağlı iken, harekete geçirici gücü ve isyanların öncülüğünü Yeni Mezhebin ve onun kollarının militanlığını sağladı. Bu militanlık aynı zamanda Mehdi dinsel sembolünü ve Cihad dinsel araçlarını somutlaştırarak, Müslümanların en azından geçici olarak, etrafında ve içinde yer almasına imkân verdi. (s.251)

1774, 1781, 1868-1876’da Kuzeybatı; 1820,-1828, 1830, 1846 ve 1855-1873’te Yunnan, milyonlarca yaşama mal olan önemli Müslüman isyanlarına sahne oldu. Bu isyanların meydana geldiği tarihler Çin İmparatorluğunun büyük bir kısmının İslâm etkisi altına girdiği dönemlerdir. (s.252)

 

Kitabın Sonundaki Ekler Bölümünden Bazı Alıntılar:

Qing (Mançu) yöneticileri 18. Yüzyılda, Sinkiang (Sincan)’ı kontrol etme çabalarını yoğunlaştırdılar. Han Çinli çiftçilerin bölgeyi kolonileşterme amacıyla Sinkiang (Sincan)’a yerleştirilmeleri, bir dizi Müslüman isyanına neden oldu. Vilayette bir İslâm teokrasisi kurmaya yönelik birkaç girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Yakup Bey komutasındaki bir Müslüman ayaklanmasında sonucunda, 1868 yılında Kaşgar’da ayrı bir İslam Devleti ilân edildi. Yakup Bey’in askerî gücü onu on iki yıl boyunca tuttu. 1878 yılında Zuo Zongtang komutasındaki Qing (Mançu) ordusu Yakup Beyin hanlığını yıktı. Altı yıl sonra 1884 yılında, bölgeye yönelik İngiliz ve Rus emperyalist girişimlerini önlemek amacıyla, Qing (Mançu)  hükümeti Sinkiang (Sincan)’ı resmen Kutsal İmparatorluğa ilhak etti. Ne Yakup Bey’in yenilmesi ne de Mançu’ların bölgeyi ilhak etmesi Müslümanların zaman zaman görülen isyanlara yansıyan bağımsızlık duygusunu yatıştıramadı. Ayrı Müslüman Türk gruplarının ittifak içinde hareket edememesi, onların Qing (Mançu) yönetiminden kopmasını engelledi. Her ne kadar Huy halkı, Han toplumunun kültürüyle kültürlenmeleri nedeniyle daha iyi durumda idiyse de, Müslümanlar ve Çinliler arasında yaklaşık üç yüz yıl süren çatışma deneyimlerinin yarattığı gerilim, iki halkı birbirinden ayırdı. 20. Yüzyıl Çini’nin hem cumhuriyetçi hem de komünist hükümetleri, Müslüman toplumla bir siyasal ve sosyal uzlaşmayı gerçekleştirmek için mücadele etmeyi sürdürdüler. (s. 281)

Bu isyanların başarısız olma nedeni; Müslüman Türklerle Huyların güç birliği yapma yeteneksizliğidir. Ortak dinleri onların etnik farlılıklarını aşamadı ve geçmişteki ilişkilerinin (kötü) mirası çok güçlüydü. Müslüman Türkler ve Huylar, Huyların kültürel bakımdan Han’a kuzeybatı vilayetindeki Türk kabilelerinden daha yakın olduğu ortak görüşünü paylaşıyordu. Yine de Müslüman Türklerin isyan ettiği ve Çin Cumhuriyeti’nin var olduğu otuz yıl içinde iki kez bağımsız Müslüman cumhuriyet kurmayı denediği gerçeği Çinli liderlerin gözünden kaçmıyordu.

Bir başka milliyetçi asimilasyonist politika, 1939 yılında Chiang Kai-shek’in Huy Halkı Ulusal Kurtuluş Cemiyetinin, Chungking (zhongqing)’teki Birinci Ulusal Kongresi Başkanlığını yaptığı dönemde geldi. Chiang, Muhammedânlar adı verilen kimselerin büyük bir kısmının aslında Han klanının İslâm’ı kabul etmiş üyeleri olduğunu ilân etti. (s.284)

Huy Müslümanları için, Mao sonrası Çin, birçok yönden erken cumhuriyet dönemine benzemektedir: Çinli sınırları dışındaki Müslümanlarla ilişki kurmak için daha geniş özgürlük, siyasal kontrolün aşamalı olarak yerelleştirilmesi ve dominant devlet ideolojisinin çöküşü. Bu faktörler, günümüz Çini’ndeki daha az baskıcı dinsel atmosfer ve okyanus ötesi ülkelerden Müslüman Çin’deki Müslüman cemaatlerini ziyaret etme imkânlarıyla birleşince, Çin’deki Huy kimliğinin yeniden öne çıkarılmasına katkıda bulunmaktadır. Hatta Kansu ve Ningxia kasabalarını ziyaret eden sıradan ziyaretçiler bile, cami inşası ve geleneksel giysiye dönmek gibi, görünür İslâmî yenilenme göstergeleri karşısında şaşkına dönmektedir.

Çin’in Huy egemen bölgelerindeki İslâmî diriliş, izole bir fenomen değildir ve dünya çapındaki İslâmî dirilişin bir unsuru ya da Çin’deki dinsel uygulamanın genel olarak yeniden uyanışının bir parçası olarak yorumlanabilir. Burada kesinlikle her iki faktör birden etkilidir. Çin’de yeniden kendisine güvenen bir Huy cemaatinin geleceği üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için, bu iki faktörün araştırılması gereklidir. Bir yanda Falungong Hareketi çerçevesindeki son olaylar, diğer yanda Orta Asya’daki ayrılıkçı Müslümanlara yapılan saldırılar, Pekin’in hükümet kontrolü dışında faaliyet gösteren dinsel hareketlere karşı gösterdiği aşırı duyarlılığı göstermektedir. Çin tarihini göz önünde bulunduran Komünist parti, ister Budist, Müslüman, isterse Hristiyanlıktan türemiş olsun, bütün militan mezhepçi hareketler konusunda çok dikkatli davranmaktadır. (s.273)

Uluslararası Alanda İslamî Kozu Oynama: Gelişen ekonomik çevre, hem Çin’in içinde hem de uluslar arası düzeyde Müslüman gruplar arasındaki teması artıracaktır. Başlangıcından itibaren PRC, diğer ‘üçüncü dünya ülkeleri’ ile ilişkiler kurma ve ilişkileri geliştirmeyi amaçlamıştır. Deng Xiaoping’in Çin’i, açıkça Ortadoğu ve Orta Asya’nın büyük uluslarına kur yapmaktadır. 1980’lerde Sovyetler Birliği ile ilişkilerin gelişmesi ticarette hızlı bir karşılıklı değişime yol açmıştır. Pakistan’la yapılan ticaret anlaşması, Çin’de iki yönlü mal akışı için sınırları açtı. Çin Müslüman Dostluk heyetleri Müslüman Afrika ve Asya uluslarını (Mısır, Kuveyt, Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen Arap Cumhuriyeti) ziyaret ettiler ve buralarda büyük rağbet gördüler. 1985 yılında Birleşik Arap Emirliklerinde bir Sinkiang (Sincan) Müslüman İhracat Malları Fuarı gerçekleştirildi. Çinli Müslüman heyetler yurtlarına, ziyaret ettikleri Müslüman heyetlerle daha geniş ticarî ve siyasal ilişkiler umutlarıyla birlikte neşe içinde döndüler. 1989 yılında Pekin’de bir Suudi Ticaret Temsilciliği ve bir yıl sonra Çinli Dış İşleri Bakanı Qian Qichen Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. Hâlen Suudi hükümeti başlıca petrol müşterilerinden olan Tayvan Çinli Cumhuriyeti’ni tanımaktadır. (s.287)

Çinli İslâm tarihini aşağıdaki dönemlere ayırmanın doğru olacağına inanıyorum:

1a. Tang Dönemi (7 ilâ 9. Asırlar) : Elçilerin ve tüccarların Çin’e gelişi: “Çin’deki Yabancılar”.

1b. Sung Dönemi (10. Yüzyıldan 13. Yüzyılın ortasına kadar): Tüccar olarak başarılı olmaları: “Çin’de Yerleşen Yabancılar”.

2. Moğollar Dönemi (13. Yüzyılın ortalarından 14. Yüzyılın ortalarına kadar): Yaygın, malî işlerde ve memuriyet işlerinde başarılı, ayrı bir sınıf: “Çin’deki Müslümanlar”.

3a. Ming Dönemi (14. Yüzyılın sonlarından 17. Yüzyılın ortalarına kadar): Kültürlenme ve Çin toplumunda başarı, Han Çinlilerinden hâlâ farklı ve ayrılabilir durumdaki Huylar : “Çinli Müslümanlar”.

3b. Erken Qing (Mançu) Dönemi (17. Yüzyılın ortalarından 18. Yüzyılın sonuna kadar): Yabancılaşmanın başlangıcı ve Müslümanların sadıklar ve isyancılar olarak iki gruba ayrılması: “Gerileyen Çinli Müslümanlar”.

4. Geç Qing (Mançu) Dönemi (19.yüzyıl): Yabancılaşma ve isyan: “Mağlup Çin Müslümanları”.

5a. Cumhuriyet Dönemi (19. Yüzyılın ilk yarısı): Geçici Rönesans: “Çinli Müslümanları, geçici Rönesans”.

5b. Halk Cumhuriyeti Dönemi (1950’den itibaren): Güçlük ve belirsizlik dönemi: “Çinli Müslümanlar, kuşkulu bir Gelecek mi?”. (s.349–50. Bu tasnif Donald Daniel Leslie’ye aittir ve 1986’da yayınlanan Islam in Traditional China: A Short History to 1800, s.134’te kayıtlıdır.)

 

/// Hayreddin MERAL tarafından hazırlanan bu kitap tanıtımı, Yüce Devlet Dergisi’nde (2011-2013’de; 9, 10, 11. ve 12 sayılarda) yayınlanmıştır.

 

Yorumlar 2.788

 1. kyrie shoes says:

  A lot of thanks for all your efforts on this web page. My mom really loves going through research and it is easy to see why. A number of us know all relating to the compelling mode you give very important thoughts on your web site and therefore foster participation from some other people about this concern then our own princess is learning a lot. Take pleasure in the rest of the year. You are always doing a dazzling job.

 2. irving shoes says:

  I am only commenting to let you be aware of what a impressive experience my friend’s daughter went through reading your webblog. She realized a lot of issues, with the inclusion of what it is like to possess a very effective coaching mood to make the mediocre ones very easily thoroughly grasp chosen tricky matters. You truly exceeded our own expectations. Thank you for churning out those necessary, trustworthy, edifying and even fun thoughts on that topic to Jane.

 3. goyard says:

  I would like to show some appreciation to you just for bailing me out of this type of challenge. Right after researching throughout the search engines and coming across suggestions which are not pleasant, I assumed my life was done. Being alive devoid of the strategies to the difficulties you’ve solved by means of your main short post is a serious case, as well as the ones which might have in a negative way affected my entire career if I hadn’t discovered your blog post. Your capability and kindness in touching the whole lot was precious. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come across such a subject like this. It’s possible to at this time look forward to my future. Thanks very much for the specialized and result oriented help. I will not hesitate to suggest your blog to any person who would like guidelines about this situation.

 4. OFF-White says:

  Thank you for your own work on this web page. My aunt takes pleasure in making time for research and it’s really simple to grasp why. I notice all about the powerful way you present very important tips and hints through this blog and as well as inspire response from others on this concern so our own girl is without question becoming educated a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You have been performing a really good job.

 5. I actually wanted to construct a simple remark in order to appreciate you for these pleasant guides you are writing here. My time intensive internet investigation has at the end of the day been recognized with really good suggestions to talk about with my partners. I ‘d express that many of us visitors actually are undeniably endowed to dwell in a wonderful site with many awesome individuals with valuable tricks. I feel rather fortunate to have discovered your entire web pages and look forward to plenty of more fabulous moments reading here. Thank you once more for all the details.

 6. Thank you for your whole work on this site. Kate loves managing internet research and it’s easy to understand why. Most of us learn all of the compelling way you produce very helpful thoughts through your web site and therefore strongly encourage participation from visitors on that issue then my child has been learning a lot. Have fun with the rest of the year. You have been conducting a powerful job.

 7. I enjoy you because of your own effort on this website. My mum take interest in managing investigation and it’s easy to understand why. Most of us hear all about the powerful way you present practical things by means of this web site and strongly encourage response from website visitors on that content while our favorite princess has been becoming educated a whole lot. Take pleasure in the rest of the new year. You have been conducting a very good job.

 8. I want to express my appreciation to you just for bailing me out of this particular dilemma. Just after checking throughout the world-wide-web and meeting principles which are not powerful, I figured my entire life was over. Being alive minus the approaches to the issues you’ve sorted out by means of the write-up is a critical case, as well as the ones which could have negatively affected my entire career if I had not noticed your website. Your own expertise and kindness in playing with the whole thing was vital. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a solution like this. I can also at this moment relish my future. Thanks a lot very much for this specialized and effective guide. I won’t be reluctant to suggest your blog to anybody who should get guidance on this subject matter.

 9. Thanks a lot for giving everyone such a breathtaking possiblity to read articles and blog posts from here. It’s usually so superb and full of fun for me personally and my office fellow workers to search your website a minimum of 3 times in 7 days to read through the fresh tips you have. And lastly, I’m so certainly happy considering the unbelievable solutions you give. Some 2 tips in this post are rather the most impressive we have all ever had.

 10. I wanted to post you this very little word to finally thank you yet again about the stunning advice you have contributed in this article. This has been certainly particularly generous with you giving freely all that many individuals could have marketed for an e-book to help with making some profit for themselves, particularly considering the fact that you could possibly have done it if you ever wanted. These tactics in addition served like the good way to realize that many people have the identical dream the same as mine to grasp way more in regard to this condition. I believe there are thousands of more pleasurable occasions ahead for people who read through your blog.

 11. I together with my buddies have been going through the good helpful hints from your web blog and so immediately developed a terrible suspicion I never thanked the web site owner for them. Most of the men were very interested to read all of them and have now definitely been tapping into these things. We appreciate you genuinely so thoughtful as well as for selecting these kinds of very good resources millions of individuals are really wanting to understand about. My sincere apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 12. Thanks so much for providing individuals with such a marvellous opportunity to read articles and blog posts from this website. It is always very cool plus stuffed with fun for me and my office fellow workers to search your blog on the least thrice in one week to find out the latest guidance you have got. Of course, I’m just always motivated considering the unbelievable tips served by you. Some 3 areas in this article are rather the most impressive I’ve ever had.

 13. jordan shoes says:

  I together with my guys happened to be following the great points found on your web site then unexpectedly got a terrible feeling I never expressed respect to the web site owner for them. The young men are actually totally very interested to see all of them and now have simply been having fun with these things. Thanks for simply being really accommodating as well as for settling on this form of great information most people are really needing to understand about. My sincere apologies for not saying thanks to you earlier.

 14. kd shoes says:

  I’m also commenting to let you understand of the exceptional discovery my princess enjoyed going through the blog. She discovered numerous things, most notably what it’s like to possess an awesome helping spirit to have men and women without problems have an understanding of various tortuous topics. You really did more than our own expectations. Thank you for showing these interesting, safe, revealing not to mention fun thoughts on that topic to Jane.

 15. air jordan says:

  I am writing to make you know of the wonderful discovery our child developed studying the blog. She realized such a lot of pieces, not to mention what it’s like to have a marvelous teaching character to have others with ease completely grasp a number of extremely tough things. You really did more than our own expected results. Thanks for providing these useful, safe, edifying as well as unique thoughts on your topic to Emily.

 16. I want to convey my appreciation for your kindness for people who absolutely need guidance on that subject matter. Your very own dedication to getting the solution up and down turned out to be amazingly informative and have frequently helped somebody just like me to achieve their targets. Your insightful tips and hints implies much a person like me and even more to my colleagues. Warm regards; from everyone of us.

 17. supreme says:

  I truly wanted to post a message in order to express gratitude to you for all the pleasant recommendations you are posting at this site. My extended internet look up has finally been paid with reliable points to exchange with my company. I ‘d declare that most of us website visitors are rather endowed to be in a perfect place with many marvellous individuals with valuable ideas. I feel very privileged to have seen your entire web pages and look forward to some more entertaining minutes reading here. Thanks a lot once again for everything.

 18. I intended to compose you one bit of note to be able to give many thanks again for these amazing suggestions you have shared on this page. It is strangely open-handed with people like you to present publicly just what a number of people might have sold as an e-book to help make some bucks for their own end, specifically considering the fact that you could have tried it if you ever decided. These things also worked to be a good way to be sure that other people have a similar dreams similar to my own to know very much more when considering this issue. I am sure there are several more enjoyable occasions up front for people who start reading your site.

 19. I simply needed to thank you very much once again. I am not sure the things I could possibly have used without the actual solutions provided by you about that industry. This has been an absolute frustrating difficulty for me, however , observing this expert avenue you resolved the issue made me to cry for delight. I’m just thankful for your guidance and then have high hopes you find out what a powerful job that you’re undertaking educating most people through the use of your blog post. Probably you’ve never met all of us.

 20. I enjoy you because of your own labor on this website. My niece loves carrying out research and it’s easy to see why. Many of us hear all relating to the dynamic mode you offer simple tips and tricks by means of the web site and even strongly encourage contribution from visitors about this concern and our favorite princess has been becoming educated a lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. You’re the one doing a tremendous job.

 21. off white says:

  I have to express appreciation to this writer just for rescuing me from this particular incident. Just after browsing throughout the internet and finding things which were not powerful, I figured my entire life was gone. Existing without the solutions to the problems you’ve sorted out as a result of the guideline is a critical case, and ones which may have in a negative way affected my entire career if I had not come across your blog post. Your own personal training and kindness in controlling all the things was useful. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a solution like this. I can also at this moment look forward to my future. Thanks very much for the high quality and results-oriented guide. I will not think twice to endorse your web sites to anybody who should have care about this area.

 22. yeezy 380 says:

  I and my friends have been looking at the excellent things located on the blog and then immediately developed a horrible suspicion I never expressed respect to the website owner for them. All the people happened to be certainly warmed to see them and now have sincerely been loving those things. I appreciate you for really being indeed considerate as well as for selecting such smart subjects millions of individuals are really desirous to learn about. Our sincere regret for not expressing appreciation to you earlier.

 23. yeezy supply says:

  Thanks for each of your effort on this website. My niece loves going through research and it is easy to understand why. All of us notice all about the lively medium you provide great tactics via your web site and even strongly encourage response from other people on the matter plus my child has always been discovering a great deal. Have fun with the remaining portion of the year. You’re the one performing a superb job.

 24. cheap jordan says:

  Thank you so much for providing individuals with an exceptionally pleasant chance to read from this web site. It is always so lovely and stuffed with fun for me personally and my office peers to search your website particularly three times per week to read the new tips you have. And indeed, we are certainly amazed with your outstanding secrets you give. Some 2 facts in this posting are unquestionably the best we have all had.

 25. I in addition to my guys were found to be reading through the excellent hints from your web blog while quickly I had a horrible suspicion I never expressed respect to the blog owner for those secrets. All the young men appeared to be as a consequence joyful to learn all of them and now have really been using those things. I appreciate you for actually being simply helpful as well as for deciding on certain high-quality subjects most people are really wanting to discover. Our own honest apologies for not expressing gratitude to you earlier.

 26. jordan shoes says:

  I would like to show some thanks to this writer just for bailing me out of this matter. Just after exploring throughout the search engines and coming across strategies which were not pleasant, I figured my life was gone. Existing minus the solutions to the difficulties you’ve solved as a result of this write-up is a serious case, as well as those which could have negatively affected my career if I had not noticed your web site. Your main mastery and kindness in controlling a lot of things was crucial. I am not sure what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can at this time look forward to my future. Thank you very much for your reliable and effective help. I will not think twice to recommend the blog to anyone who should get guidelines on this problem.

 27. yeezy says:

  I have to convey my passion for your kind-heartedness supporting those individuals that must have assistance with this particular issue. Your special commitment to passing the solution throughout appeared to be amazingly good and has in every case enabled people much like me to get to their targets. Your helpful instruction denotes much a person like me and even more to my fellow workers. Thanks a lot; from all of us.

 28. I am glad for writing to let you know of the outstanding experience my wife’s princess developed visiting your webblog. She realized a good number of details, most notably what it is like to have an excellent giving nature to make the others effortlessly grasp various very confusing subject areas. You really exceeded people’s expectations. Thank you for producing the good, dependable, edifying and as well as fun thoughts on your topic to Mary.

 29. kobe shoes says:

  I intended to compose you the bit of note so as to give thanks yet again for these beautiful opinions you’ve featured on this website. This has been quite pretty generous with you to provide freely precisely what some people might have offered for sale as an e book to generate some profit on their own, principally given that you might have tried it in the event you considered necessary. The good tips likewise acted like a great way to understand that other people online have similar zeal like mine to figure out very much more in respect of this matter. I think there are some more pleasurable occasions in the future for those who check out your website.

 30. Thank you so much for providing individuals with remarkably spectacular opportunity to read from this blog. It is usually so beneficial plus packed with fun for me personally and my office friends to visit your site at least three times a week to study the latest guides you have. Not to mention, I am just actually fulfilled for the breathtaking secrets served by you. Certain 1 tips in this post are essentially the most suitable I have ever had.

 31. I am writing to let you know what a magnificent discovery my wife’s girl undergone visiting yuor web blog. She picked up such a lot of details, not to mention how it is like to have an amazing giving mindset to make most people with no trouble know precisely chosen specialized subject matter. You really did more than readers’ expected results. Many thanks for distributing these important, dependable, edifying and in addition unique tips about this topic to Sandra.

 32. I would like to express my admiration for your kindness supporting persons that actually need help on that theme. Your special dedication to getting the solution across became quite functional and has all the time permitted professionals just like me to arrive at their goals. Your new insightful advice can mean a whole lot to me and a whole lot more to my peers. Best wishes; from each one of us.

 33. I wish to voice my love for your generosity in support of those people that really want help on your concept. Your personal dedication to getting the solution throughout had been exceedingly important and has constantly encouraged somebody like me to get to their desired goals. Your own interesting guide means much a person like me and a whole lot more to my mates. Warm regards; from all of us.

 34. Needed to draft you this little remark to be able to thank you yet again for your unique concepts you have shown in this article. It is really shockingly open-handed with you in giving publicly exactly what many individuals would’ve marketed as an e-book to get some dough for themselves, certainly seeing that you might have tried it in case you wanted. Those solutions also acted to provide a good way to comprehend other individuals have a similar fervor just like my personal own to see a good deal more when considering this issue. I’m sure there are some more fun opportunities ahead for people who check out your blog post.

 35. curry 8 says:

  I am only writing to let you know of the amazing encounter my cousin’s princess had studying your site. She figured out plenty of things, including what it is like to have a wonderful helping spirit to let other people really easily learn about chosen extremely tough matters. You really did more than visitors’ expected results. Thanks for delivering such warm and friendly, safe, explanatory and in addition unique tips on the topic to Kate.

 36. hermes says:

  I have to convey my respect for your generosity in support of persons who absolutely need assistance with in this subject. Your personal dedication to passing the message all through came to be especially advantageous and has frequently empowered others much like me to attain their endeavors. Your new important suggestions means a great deal to me and especially to my colleagues. Regards; from all of us.

 37. I am also commenting to make you know what a useful encounter our girl found visiting your web page. She picked up such a lot of things, which included how it is like to possess an excellent teaching heart to let most people easily grasp chosen tricky matters. You truly surpassed visitors’ desires. Thank you for showing those warm and helpful, dependable, explanatory and also fun thoughts on that topic to Julie.

 38. I wanted to draft you this bit of remark to be able to say thanks a lot again for your marvelous basics you’ve shown at this time. It was really tremendously open-handed of you to provide easily precisely what a lot of folks would have made available as an e book to help with making some cash for their own end, even more so now that you might well have done it if you ever wanted. These advice in addition acted like the good way to be aware that other people have a similar eagerness similar to my very own to see a little more when considering this problem. I’m certain there are thousands of more enjoyable moments ahead for people who examine your site.

 39. off white says:

  My husband and i have been very more than happy Emmanuel could complete his basic research from the precious recommendations he had through your weblog. It is now and again perplexing to simply find yourself giving freely steps others may have been trying to sell. We really see we now have the blog owner to thank for that. All of the illustrations you have made, the straightforward web site menu, the friendships you will make it easier to engender – it’s got all fantastic, and it is facilitating our son and our family do think this subject is thrilling, and that is very fundamental. Thanks for everything!

 40. golden goose says:

  I must express appreciation to you just for bailing me out of this scenario. After scouting throughout the the web and seeing solutions that were not pleasant, I believed my life was well over. Being alive minus the approaches to the difficulties you have solved as a result of your good short article is a crucial case, and those that would have adversely damaged my career if I had not come across your blog. The ability and kindness in playing with every part was useful. I am not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a step like this. I’m able to at this moment look forward to my future. Thanks a lot very much for the high quality and result oriented help. I won’t think twice to endorse the blog to anybody who wants and needs care on this matter.

 41. jordan retro says:

  Thank you so much for providing individuals with an extremely marvellous opportunity to check tips from this web site. It really is so ideal and packed with a lot of fun for me personally and my office friends to visit your website at least thrice per week to see the newest stuff you will have. And indeed, I am also certainly motivated concerning the beautiful tips served by you. Some 4 areas on this page are completely the very best we’ve ever had.

 42. golden goose says:

  I’m commenting to let you be aware of what a fantastic experience my cousin’s princess developed checking your web site. She learned a wide variety of details, with the inclusion of what it’s like to possess a very effective teaching heart to let many others smoothly master chosen advanced things. You really surpassed her expected results. Thank you for giving these warm and friendly, dependable, edifying not to mention easy thoughts on your topic to Lizeth.

 43. jordan shoes says:

  I not to mention my buddies were actually reviewing the excellent helpful tips from the blog while at once got an awful feeling I had not expressed respect to the site owner for those tips. All the young men are actually as a consequence glad to read through all of them and have honestly been making the most of those things. I appreciate you for indeed being quite accommodating and then for considering these kinds of fine themes most people are really desirous to learn about. Our honest apologies for not expressing gratitude to sooner.

 44. kobe shoes says:

  I wanted to draft you this bit of note in order to thank you so much as before on the gorgeous things you’ve shared here. It is simply strangely open-handed of people like you to convey unreservedly all that many individuals would have distributed for an electronic book to help make some cash on their own, notably since you could possibly have done it if you ever desired. The good tips also served to become a great way to fully grasp that other individuals have similar dreams just as my own to find out way more in respect of this matter. I know there are a lot more enjoyable opportunities in the future for individuals who look into your site.

 45. golden goose says:

  My spouse and i were now more than happy when Jordan could do his researching while using the ideas he grabbed from your very own site. It is now and again perplexing to simply possibly be making a gift of facts that a number of people might have been making money from. And we also do know we have you to be grateful to for that. All the explanations you’ve made, the easy blog menu, the friendships you will make it possible to foster – it’s got all astounding, and it’s really helping our son in addition to the family believe that this subject is brilliant, and that is rather pressing. Thank you for the whole lot!

 46. I in addition to my guys were looking through the good secrets from the blog and at once I got a terrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for those tips. All of the young boys had been certainly glad to study all of them and have in effect pretty much been enjoying these things. Appreciate your turning out to be quite helpful and also for picking out these kinds of remarkable areas most people are really wanting to understand about. Our own sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.

 47. My spouse and i have been cheerful Louis could round up his analysis using the ideas he was given from your own web page. It is now and again perplexing just to happen to be freely giving helpful tips which often people today could have been trying to sell. And we all figure out we need the blog owner to appreciate for this. Most of the illustrations you’ve made, the straightforward website navigation, the relationships you will make it easier to instill – it is everything unbelievable, and it’s leading our son in addition to the family know that that concept is exciting, which is certainly seriously essential. Thanks for the whole lot!

 48. bape says:

  I precisely had to say thanks again. I am not sure the things that I would have taken care of without the type of secrets shown by you regarding this concern. Certainly was an absolute alarming condition in my position, nevertheless observing this skilled strategy you managed it made me to cry over delight. I’m just thankful for the advice and as well , wish you really know what a great job you are putting in instructing most people thru your site. Probably you have never come across all of us.

 49. I together with my guys ended up taking note of the nice helpful hints on your website then all of the sudden I had an awful feeling I had not expressed respect to the web site owner for those secrets. All of the men were definitely excited to read them and now have honestly been loving them. We appreciate you indeed being well helpful and then for considering some notable useful guides most people are really eager to be informed on. My very own honest regret for not expressing appreciation to sooner.

 50. golden goose says:

  I and my friends have already been reading through the good procedures found on your site then immediately I got a terrible feeling I never thanked the web site owner for those secrets. My ladies came for that reason thrilled to read through all of them and have absolutely been using these things. Appreciate your indeed being quite helpful and for selecting this kind of essential information millions of individuals are really wanting to be aware of. Our own honest apologies for not saying thanks to you earlier.

 51. goyard says:

  I wanted to compose a quick comment so as to thank you for all of the awesome facts you are giving on this site. My considerable internet lookup has at the end of the day been honored with pleasant suggestions to write about with my close friends. I ‘d say that we site visitors actually are definitely blessed to be in a really good place with many outstanding professionals with very helpful principles. I feel really happy to have seen your webpage and look forward to plenty of more thrilling moments reading here. Thank you once more for a lot of things.

 52. curry shoes says:

  I intended to draft you the bit of observation so as to thank you very much once again for these unique advice you’ve provided in this article. It is really incredibly generous with you in giving freely all that a few people might have made available for an e-book in order to make some dough on their own, especially given that you could possibly have done it in case you wanted. Those advice additionally acted to provide a good way to recognize that many people have the identical zeal much like my very own to know significantly more pertaining to this problem. I believe there are lots of more pleasant situations up front for people who read carefully your website.

 53. supreme says:

  My wife and i felt now joyful that Raymond could finish off his analysis from the precious recommendations he discovered from your web pages. It’s not at all simplistic just to happen to be giving away things which often most people have been making money from. So we discover we have the website owner to be grateful to because of that. Those explanations you made, the straightforward blog navigation, the friendships you give support to foster – it’s many spectacular, and it is aiding our son and us understand that topic is excellent, which is certainly truly important. Thank you for all the pieces!

 54. yeezy shoes says:

  I would like to show my appreciation to the writer for bailing me out of this type of challenge. Because of searching through the internet and meeting strategies that were not beneficial, I was thinking my life was well over. Existing without the presence of answers to the issues you’ve solved by way of this website is a crucial case, as well as the ones that would have negatively damaged my career if I had not encountered your blog post. Your training and kindness in controlling all the things was tremendous. I am not sure what I would have done if I had not discovered such a thing like this. I’m able to now look ahead to my future. Thanks a lot very much for the high quality and amazing guide. I won’t hesitate to endorse your blog post to any person who desires tips on this situation.

 55. fear of god says:

  I simply had to thank you very much once again. I do not know the things I might have worked on in the absence of the entire ways shared by you concerning my theme. It had become a frightful difficulty in my view, however , looking at the very specialized fashion you solved the issue took me to cry with happiness. I’m just happier for the work and then trust you know what a powerful job you are carrying out teaching men and women with the aid of your blog post. I know that you haven’t come across all of us.

 56. bape hoodie says:

  I wanted to send you one tiny remark to finally thank you again for your magnificent principles you have discussed here. This is simply extremely open-handed with you to give unhampered what exactly many individuals might have sold as an e-book to generate some dough for themselves, chiefly considering the fact that you might have tried it if you ever desired. The good ideas additionally acted to be the great way to recognize that someone else have a similar keenness really like my very own to grasp very much more when considering this issue. I am certain there are millions of more fun moments ahead for those who view your blog post.

 57. kd shoes says:

  My wife and i were now fulfilled when Chris managed to conclude his reports while using the ideas he made through the weblog. It is now and again perplexing to simply be giving away guides that many many others have been selling. We really figure out we now have the website owner to be grateful to because of that. The most important illustrations you have made, the straightforward blog navigation, the friendships your site assist to instill – it’s got everything excellent, and it’s assisting our son and us imagine that this issue is amusing, which is certainly truly important. Many thanks for all!

 58. bape outlet says:

  Thanks so much for giving everyone an exceptionally wonderful chance to check tips from here. It can be very awesome and also jam-packed with amusement for me personally and my office co-workers to search the blog at a minimum three times every week to learn the latest things you have got. And of course, I am also actually motivated concerning the unbelievable inspiring ideas served by you. Selected 3 areas in this posting are certainly the finest we have all had.

 59. I enjoy you because of your entire hard work on this website. Gloria takes pleasure in managing research and it is easy to understand why. My partner and i know all of the powerful manner you create great tips via this blog and even encourage response from some others about this concept and our favorite simple princess is truly discovering a whole lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one conducting a stunning job.

 60. Needed to write you one very small remark just to thank you once again relating to the splendid solutions you’ve discussed in this case. This is simply extremely generous with you to offer publicly what exactly numerous people would have made available as an ebook to help with making some bucks on their own, principally seeing that you could possibly have done it if you ever decided. The solutions also served to be the easy way to fully grasp someone else have the identical keenness just as my own to understand a lot more with regard to this condition. I am sure there are a lot more fun instances in the future for those who read carefully your website.

 61. I wish to show appreciation to you for rescuing me from this particular dilemma. Right after looking throughout the internet and obtaining principles that were not beneficial, I was thinking my entire life was done. Living devoid of the approaches to the difficulties you have solved through your entire write-up is a crucial case, and the kind which may have negatively damaged my career if I had not come across your web blog. Your personal competence and kindness in taking care of the whole thing was very helpful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come across such a subject like this. I can also at this time look ahead to my future. Thanks a lot so much for the reliable and effective guide. I will not think twice to propose the website to anyone who ought to have counselling about this matter.

 62. jordan 6 says:

  I wish to show some appreciation to the writer just for bailing me out of this particular instance. Because of looking throughout the the web and getting views that were not powerful, I thought my life was gone. Being alive without the presence of approaches to the problems you’ve fixed by way of the site is a serious case, as well as the ones which might have in a wrong way damaged my entire career if I hadn’t encountered your website. Your personal capability and kindness in taking care of a lot of stuff was excellent. I’m not sure what I would’ve done if I had not encountered such a thing like this. I can now relish my future. Thanks a lot very much for your specialized and effective guide. I will not hesitate to suggest your web sites to any person who would like tips about this topic.

 63. I must show appreciation to you for rescuing me from this predicament. Because of looking out through the the web and obtaining concepts that were not powerful, I thought my life was over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you’ve fixed through your main short article is a critical case, as well as the ones that might have in a negative way affected my entire career if I had not encountered your web site. Your actual talents and kindness in handling all areas was invaluable. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a solution like this. I am able to at this time relish my future. Thanks for your time so much for this skilled and effective guide. I won’t hesitate to endorse your web sites to any person who needs to have support about this subject matter.

 64. Thank you for your entire work on this site. Kate really loves participating in investigation and it is obvious why. Many of us notice all concerning the lively tactic you offer sensible tips and tricks by means of this web site and foster participation from other ones on the concept plus my child is truly becoming educated a great deal. Take pleasure in the rest of the new year. You are always doing a terrific job.

 65. I needed to write you one little bit of note to be able to give thanks again for those splendid tricks you’ve provided above. It was so unbelievably open-handed of people like you to allow without restraint all a few people would’ve advertised as an e-book to help make some dough for themselves, mostly considering that you might have done it if you desired. These smart ideas as well served as the easy way to realize that most people have similar interest the same as my own to understand whole lot more when it comes to this issue. Certainly there are a lot more pleasant occasions ahead for many who take a look at your blog post.

 66. Thank you for your whole effort on this web site. My daughter really likes engaging in research and it is obvious why. Most people learn all regarding the dynamic method you render effective secrets on the web blog and as well as welcome participation from some other people on this matter while my daughter is without a doubt understanding a lot of things. Enjoy the rest of the new year. You are performing a fantastic job.

 67. I simply wanted to construct a brief word to be able to express gratitude to you for all the magnificent recommendations you are placing on this website. My considerable internet research has at the end been paid with awesome facts to go over with my two friends. I ‘d claim that we readers are truly fortunate to be in a fantastic site with very many awesome people with interesting ideas. I feel very grateful to have come across the webpages and look forward to so many more cool minutes reading here. Thank you once more for all the details.

 68. Thank you for your own efforts on this blog. My mum really likes making time for internet research and it’s obvious why. I hear all regarding the lively ways you give functional items by means of the website and in addition inspire response from website visitors on that concern while our child is now becoming educated a whole lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. You’re carrying out a brilliant job.

 69. I wish to express some appreciation to the writer for rescuing me from this challenge. As a result of scouting through the online world and obtaining tips which are not productive, I was thinking my life was done. Living without the presence of answers to the problems you have sorted out all through your entire short article is a serious case, as well as those that could have badly affected my entire career if I had not come across your website. That talents and kindness in handling all the things was crucial. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a solution like this. I am able to at this point relish my future. Thanks for your time so much for your specialized and results-oriented help. I won’t be reluctant to recommend your web site to anyone who should get care about this problem.

 70. Thank you so much for giving everyone an extremely spectacular possiblity to check tips from here. It can be so superb and also packed with a great time for me and my office friends to search your web site particularly three times a week to read the newest secrets you will have. And definitely, I am certainly amazed considering the stunning strategies served by you. Certain 2 points in this post are truly the most efficient we have ever had.

 71. curry shoes says:

  Thanks a lot for providing individuals with an extraordinarily marvellous possiblity to read from here. It is often very great plus stuffed with a good time for me personally and my office co-workers to visit your site no less than three times in 7 days to read through the latest guides you have got. And indeed, I’m also certainly amazed for the good hints you serve. Some 3 points in this post are undoubtedly the finest we have ever had.

 72. kobe shoes says:

  I wanted to develop a small word to appreciate you for these wonderful instructions you are sharing on this site. My extended internet investigation has at the end of the day been honored with reputable content to share with my colleagues. I ‘d state that that most of us readers actually are truly endowed to be in a great website with many wonderful professionals with valuable plans. I feel pretty blessed to have used your webpage and look forward to really more entertaining moments reading here. Thank you once again for everything.

 73. bapesta says:

  I simply needed to thank you so much once more. I do not know the things that I might have followed in the absence of these solutions discussed by you directly on my area of interest. Certainly was the challenging case in my opinion, nevertheless being able to view your skilled style you handled that took me to jump for contentment. I will be happier for your assistance and hope that you know what an amazing job that you’re doing instructing others through a web site. I know that you have never met all of us.

 74. fear of god says:

  I precisely needed to appreciate you yet again. I am not sure the things I would’ve tried in the absence of the entire concepts discussed by you concerning such a industry. This has been a terrifying circumstance in my position, but seeing the very skilled way you processed it took me to cry with delight. I am just thankful for this work and then believe you comprehend what a great job that you are accomplishing teaching many people with the aid of a site. I’m certain you’ve never come across any of us.

 75. birkin bag says:

  I wanted to develop a simple word to appreciate you for the remarkable tactics you are placing here. My considerable internet search has now been rewarded with good tips to go over with my good friends. I ‘d point out that many of us website visitors are undoubtedly lucky to dwell in a magnificent network with very many awesome individuals with very helpful tricks. I feel extremely lucky to have discovered your entire webpage and look forward to some more fun minutes reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.

 76. I must show my appreciation to you just for rescuing me from this particular crisis. Right after surfing throughout the online world and obtaining notions which are not helpful, I figured my entire life was done. Existing minus the solutions to the difficulties you’ve sorted out as a result of your main post is a serious case, as well as the ones which might have badly damaged my entire career if I hadn’t come across your website. Your main competence and kindness in maneuvering almost everything was crucial. I don’t know what I would have done if I had not come across such a point like this. I can also at this moment look ahead to my future. Thanks a lot very much for the professional and effective help. I won’t hesitate to refer the website to any person who should receive direction on this area.

 77. pg 1 says:

  I together with my guys were digesting the best tricks from the website and unexpectedly got an awful suspicion I had not expressed respect to the blog owner for them. Those ladies had been as a consequence stimulated to see them and have now in reality been enjoying these things. We appreciate you being quite considerate as well as for settling on varieties of cool topics most people are really desperate to be aware of. My very own honest apologies for not saying thanks to you earlier.

 78. ShugScuts says:

  hydroxychloroquine zithromax Let s go to the border to see

 79. Dsyqwf says:

  buy arimidex arimidex tablet anastrozole 1mg cost

 80. gate.io says:

  Your article helped me a lot, thanks for the information. I also like your blog theme, can you tell me how you did it?

 81. Bavjbl says:

  albuterol 100 mcg price order pantoprazole 40mg online cheap ciprofloxacin 1000mg without prescription

 82. Onvlcl says:

  tiotropium bromide order online buy minocycline 50mg without prescription terazosin pill

 83. Vrhycl says:

  cheap singulair 10mg brand sildenafil 100mg us viagra

 84. Wsdiad says:

  order pioglitazone online purchase viagra pill brand viagra pills

 85. Wtmoiu says:

  buy tadalafil without prescription Cialis cost cialis mail order

 86. Nobqdw says:

  order cialis 20mg online cheap Cialis buy online online casino games for real money

 87. Rknadx says:

  vegas casino online gambling addiction online blackjack with friends

 88. Nviyez says:

  ivermectin 3mg price order symmetrel 100mg without prescription buy dapsone 100mg generic

 89. Iflxiv says:

  online casinos real money casino games online casino roulette

 90. Xdgegw says:

  order adalat without prescription buy aceon generic allegra 180mg pill

 91. Tzdqfj says:

  online poker free essay writing hire essay writer

 92. Kzzqln says:

  altace buy online buy ramipril 5mg buy arcoxia 120mg online cheap

 93. Mjxeoh says:

  buy doxycycline sale albuterol for sale buy clindamycin generic

 94. Tublms says:

  order research paper arava 10mg ca purchase sulfasalazine online cheap

 95. Ovvavs says:

  order asacol 400mg online purchase asacol irbesartan 300mg without prescription

 96. Hwbqnf says:

  olmesartan 20mg uk generic divalproex order depakote 250mg online cheap

 97. Gvhdsm says:

  buy acetazolamide 250mg order acetazolamide online cheap azathioprine 50mg

 98. Vyvvvk says:

  oral clobetasol purchase amiodarone for sale amiodarone buy online

 99. Zyzfyb says:

  lanoxin price generic digoxin 250 mg molnupiravir drug

 100. Yfzxoj says:

  amoxil 1000mg uk cheap stromectol ivermectin 2mg

 101. Rxqhoi says:

  order carvedilol online cheap oxybutynin 5mg pills elavil 50mg cost

 102. Lyerby says:

  buy dapoxetine 90mg sale order motilium generic buy domperidone 10mg online cheap

 103. Yjisan says:

  alendronate 70mg brand oral furadantin 100mg buy ibuprofen 400mg generic

 104. Mbrqlo says:

  indomethacin online buy cenforce online buy buy cenforce 50mg pill

 105. Bimqdw says:

  pamelor 25 mg pills buy paxil generic buy paroxetine 20mg pills

 106. Achrta says:

  doxycycline 200mg cost aralen 250mg generic methylprednisolone 4 mg over counter

 107. Qrjlop says:

  order ropinirole calcitriol 0.25mg tablet trandate 100mg price

 108. Mcvsje says:

  generic tadacip 20mg order plavix 150mg pill trimox 500mg us

 109. Lhzmkc says:

  order fenofibrate 160mg pill viagra buy online buy viagra 100mg pills

 110. Hirojo says:

  order esomeprazole 20mg order generic clarithromycin 500mg buy furosemide 100mg

 111. Enrossy says:

  buying cheap cialis online We thank Andrea Dengler, Hans Fees, Marcela Loza, Miriam Reutelshöfer, Brigitte Rogge, Barbara Teschemacher, and Reiko Ueki for excellent technical assistance

 112. Ircwgu says:

  order tadalafil for sale Get cialis cheap viagra online

 113. Muiwen says:

  buy minocycline 50mg online cheap order neurontin 800mg hytrin pills

 114. Kxetyk says:

  buy cialis 10mg sale Real tadalafil for sale buy best erectile dysfunction pills

 115. Vvktsp says:

  purchase glycomet for sale buy verapamil 120mg online order tamoxifen 10mg generic

 116. Lularw says:

  provigil online buy order generic modafinil order phenergan generic

 117. Mwniid says:

  clomid price order atorvastatin 40mg for sale order prednisolone 5mg generic

 118. Thmboo says:

  purchase deltasone generic order amoxil 250mg without prescription cheap amoxil 1000mg

 119. Dueefp says:

  accutane 40mg drug oral isotretinoin 10mg order generic ampicillin 250mg

 120. Hnmqya says:

  order sildenafil 50mg online order sildenafil without prescription order proscar 5mg online

 121. Runtyp says:

  stromectol for human buy deltasone pill prednisone 40mg sale

 122. Sidtdd says:

  ondansetron 8mg brand order generic amoxicillin 1000mg order bactrim online

 123. Vfmhjn says:

  order accutane 40mg for sale purchase absorica without prescription azithromycin for sale

 124. Zhmpnd says:

  order albuterol 4mg for sale buy synthroid for sale augmentin cost

 125. Ugziar says:

  prednisolone 10mg generic order prednisolone 20mg pills furosemide pill

 126. Akwbjj says:

  provigil online lopressor cost metoprolol uk

 127. Muejbn says:

  purchase avodart pill oral cephalexin 500mg oral xenical 120mg

 128. Wcvtns says:

  order imuran 25mg generic azathioprine 25mg oral naprosyn 250mg cost

 129. Pprifr says:

  ditropan 5mg us buy trileptal 300mg sale order trileptal 600mg

 130. Tmnrsy says:

  order omnicef 300 mg online buy protonix 40mg for sale protonix cheap

 131. Blgnrc says:

  purchase zocor sale purchase promethazine generic sildalis cost

 132. Mdhjpi says:

  buy avlosulfon generic atenolol 100mg over the counter atenolol 100mg canada

 133. Vqtjzn says:

  order alfuzosin desyrel order buy diltiazem

 134. Cyzbbj says:

  viagra 100mg uk buy cialis in usa cheap tadalafil for sale

 135. Xwvnme says:

  purchase zetia online order zetia 10mg pills methotrexate 5mg pills

 136. Ldteyi says:

  phenergan price phenergan for sale online order cialis pills

 137. Wipdzj says:

  cheap levaquin 250mg purchase zyban sale order bupropion sale

 138. Exzvnn says:

  coumadin pill warfarin price zyloprim cheap

 139. Izzvfh says:

  buy cetirizine 10mg strattera 25mg drug buy zoloft paypal

 140. Hnqmki says:

  where to buy cenforce without a prescription glucophage 1000mg brand metformin 500mg over the counter

 141. Tbdlsb says:

  cost lexapro 10mg buy prozac 40mg pills revia 50 mg drug

 142. Boldcx says:

  atorvastatin 10mg ca sildenafil for men over 50 price viagra

 143. Jhvczz says:

  femara 2.5mg price viagra 25mg purchase sildenafil pills

 144. Xbhevi says:

  canadian cialis online pharmacy cialis women erection pills that work

 145. Ahopkz says:

  cialis online buy cialis for women where to buy ed pills online

 146. Fogkil says:

  ivermectin 3 mg over the counter buy generic deltasone 5mg order isotretinoin 40mg generic

 147. Jckmis says:

  purchase provigil pills provigil 100mg sale buy prednisone 20mg online cheap

 148. Lcdayo says:

  buy generic amoxicillin zithromax 500mg price order prednisolone 20mg sale

 149. Zhsmgv says:

  brand accutane 40mg buy azithromycin without a prescription azithromycin 250mg over the counter

 150. Oghtsp says:

  buy neurontin tablets order neurontin online doxycycline pills

 151. Avdbly says:

  prednisolone 20mg us neurontin 100mg pill buy lasix without a prescription

 152. Boygfd says:

  buy albuterol for sale buy augmentin online synthroid without prescription

 153. Ttqlib says:

  buy clomiphene 50mg for sale buy hydroxychloroquine 400mg pill plaquenil online order

 154. Oyceiw says:

  doxycycline tablet doxycycline 200mg generic augmentin 1000mg oral

 155. Bzqysz says:

  levothroid oral purchase levoxyl for sale generic vardenafil 10mg

 156. Jfxego says:

  buy albenza 400 mg online buy medroxyprogesterone 10mg generic buy medroxyprogesterone 10mg generic

 157. Byxhuz says:

  order glucophage 500mg pills atorvastatin 40mg cost norvasc over the counter

 158. Wstynx says:

  buy praziquantel medication cyproheptadine order online periactin us

 159. Zrhwcv says:

  zestril generic buy generic prilosec over the counter buy lopressor 50mg

 160. Wwxmmr says:

  lyrica 75mg over the counter loratadine pill buy generic dapoxetine 90mg

 161. Wnhqmb says:

  order methotrexate generic buy methotrexate pills for sale buy reglan 20mg generic

 162. Pkkkmt says:

  xenical medication where can i buy xenical zyloprim 100mg drug

 163. Igunrt says:

  cozaar 25mg tablet topamax 100mg without prescription order topiramate 200mg generic

 164. Arbbgl says:

  rosuvastatin 10mg sale buy ezetimibe generic purchase motilium generic

 165. cef says:

  As we mentioned earlier, casinos and game developers aren’t forced to release the payout percentages for specific games, but they still publish some valuable information on slots. First, most states set a minimum and maximum payout percentage that casinos must follow. Second, they release average payout percentages that include all the casino’s gambling machines. By using these numbers, we can get a general idea which of states have the loosest slots and the highest RTP. Perhaps the biggest draw for mobile players is the vast selection of games available at Red Dog Casino. With over 200 options to choose from, you’ll have no trouble finding something to suit your tastes. And the best part? You can try out each game for free before playing for real money, giving you a chance to get a feel for the game before risking any of your own cash.
  http://member8.withi.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=57152
  This is a low to medium volatility slot game that provides a chance for gamers to take a little-calculated risk without worrying about losing huge money amounts. The volatility is a very important factor when playing online casino games. The theoretical return to a player of the Spartacus: Gladiator of Rome is 95.98%. Make sure to adjust all gaming parameters before the start for easier and relaxed spinning. Use a starting promotion to create winning chances for free. When this is the case, a player will be able to play more aggressively which often brings huge payouts because a gambler is not infusing any cash from his/her own pocket. If a player wants to really get things started and use all chances to obtain big cash rewards in the Spartacus slot machine, he/she should definitely check for online betting places that offer lots of special welcome promotions. Gamers can easily check out many online reviews and use tips from professional players who already tried this game. Any gambler would always have a question whilst coming to a new slot and playing the same for the first time. Here we have mentioned some FAQ that will prove useful for players in their playing endeavour.

 166. Vmdawf says:

  order imitrex online cheap buy sumatriptan 25mg sale buy generic avodart 0.5mg

 167. Yjemgk says:

  buy toradol 10mg inderal sale inderal pills

 168. Kgpcmp says:

  ranitidine where to buy ranitidine 300mg for sale generic celebrex 100mg

 169. Wiyase says:

  brand clopidogrel 75mg cost ketoconazole cost nizoral 200 mg

 170. Qtvsxc says:

  order tamsulosin 0.4mg sale order aldactone 25mg without prescription buy spironolactone 100mg generic

 171. Tirty says:

  Связаться с Glamour Москва и МО По многочисленным просьбам, для наших постоянных клиентов, мы вводим накопительную систему скидок. Вы можете накопить за достаточно короткий период значительную скидку на товары из нашего каталога. Максимальный размер: 8 МБ. В частности, если заказать сыворотку для роста ресниц, можно сократить фазу роста, за счет чего обновление будет происходить значительно быстрее. Практика показывает, что самые эффективные препараты позволяют увеличить рост волосков от 0,12 до 0,14 миллиметров день. Advanced Lash наносится ежедневно, после снятия декоративной косметики тонкой линией, как жидкая подводка, на ресничный край у основания верхних и нижних  ресниц (или бровей) одним движением один раз в день предпочтительно перед сном.Нет необходимости наносить средство обильно или повторно сразу после аппликации. Средство для роста ресниц Mavala Double-Lash, цена: от 1 890 руб.
  https://reidazvt418518.dbblog.net/48387744/касторове-масло-для-ресниц
  Категории Категории Избранное После этого вы точно захотите сделать Toplash частью своего ежедневного beauty-ритуала. Через два месяца использования ваши ресницы и брови полностью раскроют потенциал красоты, заложенный в них самой природой!* 2010-2023 © GDEOTZIV.RU — независимый сайт-агрегатор отзывов и альтернатив товаров на основе нейросети. Косметика стала настоящей волшебной палочкой, которая может преобразить любую женщину всего за несколько минут. Но сегодня в моде простота и натуральность. Toplash подсказывает, какая косметика восстановит реснички и брови и подчеркнет вашу естественную красоту. Предлагаем 5 уходовых и декоративных бьюти-продуктов. Почему Toplash? Все продукты компании Toplash сертифицированы, абсолютно безопасны и гипоаллергенны. Формула Toplash Lash and Brow ориентирована на три основные фазы жизни ресниц и бровей. С ее помощью запускаются регенеративные процессы, усиливается рост волосков, обеспечивается их комплексный профессиональный уход. Благодаря значительной активизации фазы роста, ваши брови и ресницы растут значительно дольше.

 172. Sehutr says:

  cheap cialis pill tadalafil 10mg over the counter usa pharmacy viagra

 173. Rkzxit says:

  cefadroxil order online duricef 500mg cost finasteride over the counter

 174. Wsahzq says:

  diflucan 200mg tablet brand acillin order cipro 500mg pills

 175. Wnivqq says:

  buy estrace online cost minipress 2mg buy minipress 2mg without prescription

 176. Mdlsyt says:

  buy flagyl without a prescription oral flagyl 200mg cephalexin 250mg cheap

 177. Xruvrw says:

  mebendazole usa order retin gel online tadalis 20mg brand

 178. Aegbti says:

  buy generic cleocin 300mg buy cleocin online sildenafil buy online

 179. Yrcrlj says:

  avanafil 100mg ca diclofenac online order cambia oral

 180. Ukpqai says:

  order nolvadex pill buy ceftin medication cost ceftin

 181. Vtbnwg says:

  buy indomethacin 75mg capsule buy suprax 200mg generic buy suprax 200mg for sale

 182. Kvwjmq says:

  purchase careprost pill robaxin 500mg price order desyrel 50mg

 183. Vtawod says:

  order amoxicillin 250mg sale buy generic clarithromycin 500mg order clarithromycin 250mg without prescription

 184. Ozxray says:

  catapres 0.1 mg canada catapres 0.1 mg cost order tiotropium bromide online cheap

 185. Vwrkdn says:

  suhagra 50mg canada sildenafil 100mg pill purchase sildalis online

 186. Fax says:

  The CasinoEuro Jackpots are not joking matter either, there some of the highest jackpots around – exceeding a million Euro! There’s also a Fisticuffs Tournament every Wednesday where you could get €1,000 to help give you a little extra playing stamina. In addition to the live roulette there is also Blackjack HD, Live Casino Common Draw Blackjack, Baccarat Squeeze, Blackjack Party and Three Card Poker for alternative live games. This live casino section is huge and much better than at many online casinos, so if realistic casino games are your thing then this is a great choice of casino. We have blacklisted all Club World casinos because of their management decisions. Players are urged to look elsewhere should they want to find a casino to wager at.
  https://fairitarian.com/community/profile/roberti4403198/
  I like to mix up the content by providing useful information such as ‘how to get started in the games industry’ with the big questions (down the pub) such as ‘who are the biggest game bad guys, which game location would i go on vacation to’ and ‘which gaming hero could you take home to meet your mum’. We know blackjack payout percentages are better than most games, so it stands to reason this social casino has an impressive RTP. We can’t class this as a fast payout online casino in USA gaming because you can’t convert tokens to cash prizes. We can, however, put it among the top payout casinos within the social gaming sector because its collection of blackjack tables has RTP rates topping 98%. Sweepstakes casinos share similarities with real money online casinos, allowing players to enjoy casino-style games like slots, progressive games, table games, and video poker.

 187. Rjsvhp says:

  minocin without prescription pioglitazone 30mg canada buy actos medication

 188. Pzgjqv says:

  arava 10mg over the counter order leflunomide 10mg online cheap purchase azulfidine without prescription

 189. Xfqzss says:

  isotretinoin uk buy isotretinoin 10mg online cheap buy generic zithromax

 190. Lobaue says:

  buy tadalafil 20mg generic buy cialis 10mg pill cialis 10mg uk

 191. Qbbuty says:

  buy azithromycin cheap neurontin ca buy neurontin 800mg generic

 192. Dmkfur says:

  ivermectin 0.1 buy stromectol 6mg for sale prednisone online

 193. stota says:

  Esta es la versión de nuestra página web dirigida a los hablantes de Español en España. Si resides en otro país u otra región, selecciona la versión correspondiente de Tripadvisor en el menú desplegable. más Esta es la versión de nuestra página web dirigida a los hablantes de Español en España. Si resides en otro país u otra región, selecciona la versión correspondiente de Tripadvisor en el menú desplegable. más Si todos los pasos mencionados más arriba se han evaluado de forma positiva, le otorgamos una puntuación final y escribimos una reseña detallada con nuestras conclusiones. Cada casino se revisa de nuevo cada tres meses, y nuestras evaluaciones y calificaciones se actualizan según convenga. Abogamos por la transparencia, de modo que enumeraremos todos los aspectos, tanto positivos como negativos, de cada casino. Los casinos que obtengan una mala puntuación se incluirán en nuestra lista negra, para que tú, como jugador, puedas estar seguro de que tu dinero y ganancias están a salvo evitando estos casinos.
  http://xn--s39ak7hbvl7lbn9fs5lvtcdyyqgj0vb.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=76300
  Si eres nuevo en el blackjack, puede ser difícil entender algunas cosas, por lo que no recomendamos empezar a jugar con dinero real. Lo mejor es practicar con “envoltorios”, es decir sin riesgo para tu propio dinero. Nuestros simuladores de blackjack transmiten casi por completo el entorno y las condiciones del juego de casino con dinero real. Si siempre has sido un crack de las matemáticas o eres capaz de llevar todo tipo de cuentas sin perderte ni una sola vez, el blackjack puede llegar a ser uno de tus juegos de casino favoritos. ¿Qué es el blackjack, cómo se juega y qué términos debes conocer antes de jugar? Descubre las respuestas a estas y muchas otras preguntas en nuestra guía completa de blackjack online. Muchos autores coinciden en que el juego desembarcó en América sobre el año 1800. En sus inicios, no fue un juego particularmente popular en las casas de juego. Para atraer a un mayor número de jugadores, los casinos cambiaron algunas reglas y empezaron a pagar un premio de 10 a 1 cuando las cartas iniciales de un jugador eran un as de picas junto a una jota bien de tréboles o bien de picas. Como resultado de estos cambios, los americanos bautizaron al nuevo juego como “blackjack”. Algunos lo llaman también blackjack americano. 

 194. Grade says:

  Infelizmente, isso não é possível. A longo prazo, é impossível “derrotar” uma roleta a funcionar adequadamente, e continuar a ganhar dinheiro ao casino. A incapacidade de vencer a roleta está profundamente enraizada nos fundamentos matemáticos e estatísticos do jogo. Aprofundaremos isso mais tarde. De casinos físicos a casinos ao vivo e jogos eletrônicos, a Roleta dominou os casinos com suas apostas de alto risco e enorme potencial de prêmios. No Mummys Gold, você pode encontrar uma grande variedade de jogos de Roleta, incluindo a clássica Roleta Francesa, Roleta Americana, Roleta Europeia e Roleta com Dealer ao Vivo. Você notará que os números alternam entre vermelho e preto, alto e baixo, par e ímpar, tanto quanto possível. Isso significa que quando você faz uma aposta vermelha preta, alta baixa ou par ímpar, o resultado será o mais aleatório e justo possível. Além disso, ambos as casas verdes estão localizadas uma em frente à outra, separando novamente as duas metades da roda e mantendo o jogo equilibrado e imprevisível.
  http://chumdanmask.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=11942
  Os cassinos online contemplam pessoas que podem gastar muito e quem prefere pagar menos. É tudo bastante acessível, então busque jogos menos dispendiosos, salas mais baratas e boas condições de depósito para que a experiência seja completa. Mas não se esqueça de verificar se a idoneidade do cassino foi comprovada antes de fazer a sua aposta. Há uma quantidade surpreendente de cerca de 1400 jogos dentro do Bacana Play. Você também tem a opção de escolher suas diferentes opções de filtro que atenderão às suas preferências.  O último passo de nossa análise é provavelmente o mais importante para qualquer jogador de cassinos online. Com nossos fundos acabados de depositar, jogamos uma grande variedade de jogos de cassino online, como os caça-níqueis, jogos de mesa, como o blackjack ou roleta, poker, loterias ou apostas esportivas. Depois de experimentarmos todos os jogos, retiramos nossos ganhos e cassinos que oferecem retiradas rápidas, ganham pontos extra.

 195. Pnkaqi says:

  order levitra 20mg online cheap order vardenafil for sale hydroxychloroquine over the counter

 196. sit says:

  Kostenlose Bargeldboni sind eine Art Casino-Boni, bei denen Sie keine Einzahlung vornehmen müssen, um in den Genuss dieses Bonus zu kommen. Nachdem ein Spieler diese vom Casino ein verlangt hat, wird der betreffende Bonusbetrag als Bonusgeld dem Spielerkundenkonto gutgeschrieben. Der Spieler kann dann praktisch alle Casinospiele spielen, mit Ausnahme der sogenannten „eingeschränkten Spielen\”, die aber in den Nutzungsbedingungen jedes einzelnen Bonus angegeben sein sollten. Wir empfehlen Ihnen daher immer, die AGBs bereits vor dem Spielen aufmerksam zu lesen. Gib Deine E-Mail ein: Bei GGBet können Sie Online Casino Echtgeld Spiele in großer Menge entdecken. Sie können alle Spiele mit Ausnahme des Live Casinos kostenlos und ohne Registrierung testen. Wir sind uns sicher, dass unser Angebot Sie überzeugen wird, denn bei uns findet jeder Spieler genau das, wonach er sucht, sowohl klassische Tischspiele als auch hochmoderne Video Slots mit spannenden Funktionen. Stöbern Sie einfach in unserem umfangreichen Angebot!
  https://wiki-legion.win/index.php?title=Bally_wulff_caipi
  Teile dieses Video indem du oben im Bild auf den Teilen-Button klickst. Asian Fortunes kam 2018 auf den Markt und war danach nie mehr wirklich weg. Ähnlich wie Starburst von NetEnt hat es eine treue Gruppe von Spielern, die immer wieder zu diesem Spiel zurückkehren. Die Tatsache, dass es einen progressiven Jackpot hat, hat wahrscheinlich etwas damit zu tun! Das Spiel hat auch zwei Bonus-Symbole, wobei das rote Symbol alle Gewinne verdoppelt, an denen es beteiligt ist. Und schließlich gibt es noch eine Freispielrunde, in der Spielkarten mit niedrigerem Wert von den Walzen entfernt werden. Aufgebaut ist das Online Casino sehr übersichtlich, spielerfreundlich und selbsterklärend. Niemand muss lange suchen, da das Online Casino in die verschiedenen Rubriken unterteilt ist. Außerdem macht das Casinia Casino einen guten und spannenden Eindruck. Es lädt ganz einfach zum Spielen ein.

 197. rat says:

  Looks like you haven’t added anything to your cart yet. Let’s put something in there. FREE STANDARD SHIPPING ON ALL U.S ORDERS $50 OR MORE (EXCLUDES HAWAII AND ALASKA) Looks like you haven’t added anything to your cart yet. Let’s put something in there. Opened in 2010 to bring a new boutique experience to skincare & cosmetics retail in the Cayman Islands, we offer exclusive products and deliver world-class customer service. From shop MyMakeupBrushes Available with a rose gold handle, this Luxie brush will help transform your average makeup set to an Insta-worthy professional studio. Pretty in pink, the 231 Small Tapered Blending Brush costs a cool $14.  Please double check the email you have entered! To take advantage of all HSN has to offer, please upgrade your browser to a newer version. You may get the latest here: browsehappy.
  https://hotel-wiki.win/index.php?title=Short_handle_makeup_brushes
  Before the snow melts away and winter makes way for spring, cozy up with sitewide savings. This facial roller uses three heads to massage and lift the face, neck, eyes, shoulders, and décolletage while minimizing puffiness. For anyone looking into face massage guasha board, just use a regular chinese ceramic spoon. There are no “healing properties” for quartz, jade, etc (it probably isn’t even real stone, just plastic lookalikes). The only use for them is the cooling and massaging, and you can get that with a ceramic thas has a rounded edge. Just use good oils and serums! “I have eczema, and this has really helped it when its flaring up on my face since the roller is cooling and soothing—makes me way less itchy. Lovely.” —Milo K. Uniquely, using this material translates into the gua sha and roller being 100 percent recyclable, too, and each provides a different set of benefits. The gua sha helps drain lymph fluids, melts away tension, relaxes overactive muscles, and firms and lifts your skin. The roller calms inflammation, depuffs, and aids in skin reparation.

 198. Kbzyom says:

  buy generic ramipril for sale order arcoxia pill brand arcoxia 60mg

 199. Rdwlch says:

  levitra drug order tizanidine 2mg without prescription order plaquenil 400mg generic

 200. Xryjvg says:

  buy asacol without prescription irbesartan 300mg for sale avapro cheap

 201. Uwldcx says:

  olmesartan 20mg pill buy generic depakote online buy generic depakote

 202. Yagmui says:

  temovate online buy temovate over the counter amiodarone 100mg cost

 203. zed says:

  P-24 24 Up se remarcă prin cele 2 ecrane de 24” cu rezoluție înaltă si ecranul principal cu funcție tactilă integrată ce sporește interactivitatea. Sistemul stereo de calitate îmbunătățită atrage și convinge, ca și lumina LED ambientală, atractivă, de pe marginile cabinetului. P-24 24 Up beneficiază de contori mecanici bine poziționați pentru a avea acces ușor și bună vizibilitate. Detaliile ergonomice sofisticate ale P-24 24 Up asigură confortul distinct al jucătorului. P-24 24 Up este susținut de platforma Exciter II și Exciter III. Poti gasi anunturi similare din aceeasi categorie. Recent selectate: Numele orasului introdus nu este corect În 2009, pe fondul reglementării legale dedicate organizării și exploatării de jocuri de noroc, 20% din aparate erau exploatate de companii care erau și producătoare de aparate sau de companii afiliate producătorilor de profil. Acum, aceștia exploatează aproximativ 60% din aparatele slot machines de pe piață.
  https://touch-wiki.win/index.php?title=Poker_gratis_on_line
  The Poker Show Vă rugăm să transmiteţi în avans la Kings Resort ora estimată a sosirii dumneavoastră. Puteţi folosi căsuţa de Cereri Speciale când faceţi rezervarea sau să contactaţi direct proprietatea, folosind detaliile de contact transmise în confirmarea rezervării. King’s Casino din Rozvadov, Republica Cehă, este unul dintre cele mai de succes cazinouri private din Europa. Acesta a fost deschis în 2003 pentru a crea o atmosferă unică. Proprietarul, Leon Tsoukernik, a creat aici o adevărată bijuterie, prin acest cazino situat aproape de frontiera cu Germania. Oameni din întreaga lume vin aici, pentru a vizita şi a juca la King’s Casino. The Poker Show Global Poker Index – GPI Latest poker news, poker strategies and special offers.

 204. Wrrbft says:

  cheap acetazolamide diamox 250 mg canada azathioprine 50mg uk

 205. Fiyulm says:

  order coreg 6.25mg for sale cenforce 50mg for sale buy aralen paypal

 206. Hfhgnd says:

  purchase digoxin without prescription oral telmisartan 80mg molnupiravir 200mg pill

 207. mp3juices says:

  No matter if some one searches for his required thing, thus he/she desires
  to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

  Feel free to surf to my webpage : mp3juice

 208. Gvunqf says:

  naprosyn 500mg oral prevacid 30mg cheap lansoprazole tablet

 209. Chalvt says:

  albuterol tablet brand pantoprazole 40mg buy generic pyridium over the counter

 210. ytmp3 says:

  No matter if some one searches for his required thing, thus he/she desires\r\nto be available that in detail, thus that thing is maintained over here.\r\n\r\nFeel free to surf to my webpage : ytmp3

 211. youtube mp3 says:

  What’s up mates, good post and pleasant arguments\r\ncommented at this place, I am genuinely enjoying by these.\r\n\r\nMy website : youtube to mp3

 212. Dsgtuo says:

  buy montelukast without a prescription avlosulfon 100 mg canada dapsone 100mg drug

 213. Ezechi says:

  buy olumiant 2mg pill buy generic baricitinib 2mg buy atorvastatin 20mg pills

 214. Ctazdp says:

  nifedipine 10mg tablet brand fexofenadine order fexofenadine 120mg pill

 215. Ngnbis says:

  cheap amlodipine 10mg buy amlodipine 10mg generic omeprazole 20mg cost

 216. Dmxnqu says:

  buy priligy 90mg dapoxetine 30mg drug orlistat 120mg oral

 217. Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

 218. Eqhtgn says:

  cost metoprolol 50mg buy methylprednisolone 16 mg buy methylprednisolone 16 mg online

 219. Eqegzs says:

  purchase diltiazem generic buy zovirax 800mg online allopurinol ca

 220. Kloaih says:

  where can i buy aristocort buy clarinex 5mg online cheap loratadine us

 221. bossyLody says:

  2, and 30 had established microvascular disease can i take viagra if i have heart palpitations If you experience acute renal failure after surgery, you may need dialysis

 222. Amczyd says:

  crestor drug buy generic crestor 10mg buy motilium 10mg generic

 223. Ocpbga says:

  tetracycline 250mg pill baclofen pills order baclofen 25mg for sale

 224. dic says:

  Patriots players Matthew Slater, Deatrich Wise Jr., Matthew Judon and more addresses the media on Sunday, November 6, 2022. Because the developer has absolutely no idea how to present this data in a mobile friendly format, so he didn’t even try. The Cowboys’ rout of the Vikings delivered one of the NFL’s largest audiences all season with nearly 28 million viewers on CBS. Meanwhile, Thursday Night Football scored a multi-month high of Titans-Packers. Week 1 is officially in the books after the Seattle Seahawks and Denver Broncos played out a classic. It was Russell Wilson’s homecoming of sorts as he returned to the field where he spent ten years of his career. See the full 2022 Thursday Night Football schedule below. Note that this option will not work for games on the NFL Network, which is not broadcast over the air.
  https://artmight.com/user/profile/1406970
  After checking out our football betting tips for tomorrow, you must consider some factors before placing a bet. Some of them are the statistics of the last matches, predicted lineups, injuries, and special promotions. You can check our site for more betting tips on our prediction for tomorrow’s football matches. You must be 18 years old or over to use this site. Please bet responsibly. Not only does it provide  predictions but betimate brings accurate football predictions of all tournaments around the world such as: Premier League, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, International Cup Competition, Friendly… of countries Football development: England, France, Germany, Italy, USA, Netherlands, Spain, Portugal, Poland, Finland, Sweden, Korea, Japan, Brazil, Croatia, Vietnam,. ..

 225. Mpnnfu says:

  buy ampicillin 250mg generic order flagyl 400mg pills metronidazole over the counter

 226. This blog post was very informative and presented a unique viewpoint. Keep up the great work!

 227. Your posts never fail to enlighten me. Thanks for consistently sharing your knowledge and expertise.

 228. The clarity in your writing is something I truly appreciate. This was easy to understand, yet detailed enough to cover the topic thoroughly.

 229. Jllbpy says:

  buy toradol pills buy gloperba paypal how to get inderal without a prescription

 230. Zcbwbl says:

  brand bactrim 960mg buy generic keflex cleocin 150mg without prescription

 231. Satvkp says:

  buy plavix no prescription order methotrexate 5mg pill how to buy warfarin

 232. Hluimu says:

  buy erythromycin 500mg without prescription tamoxifen price nolvadex pills

 233. Jqzzue says:

  buy reglan without prescription generic cozaar 25mg oral esomeprazole 20mg

 234. Orexy says:

  My kids and I all loved this experiment! My kids excitedly ran to check on the plants every time they entered our kitchen. They would enthusiastically tell me what was happening to the plants and how cool it was. “I am so sad when looking at this plant. It makes me think, if bullying a plant after just six days basically kills it, imagine bullying a child, a vulnerable child,” Amy Petraglia said. The following science projects may be of particular interest to students interested in agriculture, plant science, and food science: Many seeds and bulbs have a definite top and bottom. What happens if you plant them upside down or sideways? Will the seeds still grow; will it take longer for leaves to start showing up? Take a moment here to make a guess about how the plants will compare. Do you think the older plant will be healthier because it’s more established? Or that the newly rooted plants will be because of their new growth? Perhaps taking root cuttings from the parent plant will stress the plant to the point that it will become unhealthy.
  http://xn--hq1bq8p28dm5f.xn--mk1bu44c/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=67961
  These findings will affirm the experience of readers who have felt illuminated and instructed by a novel, who have found themselves comparing a plucky young woman to Elizabeth Bennet or a tiresome pedant to Edward Casaubon. Reading great literature, it has long been averred, enlarges and improves us as human beings. Brain science shows this claim is truer than we imagined. So, in Mandarin, for example, those pitch changes are very important cues to actually change the meaning of the word directly, whereas, in English, it’s a little bit more nuanced. It changes the meaning primarily in its context of a sentence, and it’s more nuanced. “A thoughtful and well-researched attempt to answer that most fundamental existential question: why not kill yourself? Or, to give it a positive spin, what gives life meaning? Thagard lays out detailed arguments that reality is knowable through science, that minds are nothing other than material brains and that there are no ultimate rights and wrongs handed down by a supernatural being.”—New Scientist

 235. ruivy says:

  Може да се каже, че играта на рулетка се разделя на три основни вида. При всички тях основните правила са същите, но има няколко тънкости, с които е хубаво да се запознаете преди на произволен принцип да изберете някоя от версиите на играта. Рулетката е класическа казино игра. Спорно е коя е нейната родина, но повече везните накланят към Франция. В Париж тя била хит в казината и по-късно стига до САЩ, а днес се играе навсякъде по света. Нов живот ѝ вдъхват дигиталните технологии. Така ти можеш да играеш рулетка в някое онлайн казино България.
  http://pcerumad.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=509
  Бонусите за онлайн бинго са рядко срещано явление. Най-често са под формата на фрийбет или увеличение на първия депозит. Android Application Bingo Games Online No Deposit, Разработено От Bingo Bonus Games, Е Посочено В Категория Казино. Текущата Версия Е 1.0.3, Актуализирана На 28 09 2022 . Според Google Play Bingo Games Online No Deposit Постигна Повече От 12 Хиляда Инсталации. В Момента Bingo Games Online No Deposit Има 157 Отзива Със Средна Стойност На Гласа 4.6 Може да намерите доста бонуси при регистрация в топ онлайн казината, които са включили бингото в продуктовата си гама. На тези места често се осигуряват разнообразни бонуси за игра на любимото ви Bingo.

 236. Scswcf says:

  rhinocort inhalers buy budesonide generic order bimatoprost generic

 237. Plqtsg says:

  order topiramate 100mg for sale buy cheap imitrex purchase levofloxacin sale

 238. Uusvci says:

  robaxin online how to get desyrel without a prescription sildenafil 100mg usa

 239. siZ says:

  Ben je benieuwd in welk online casino je via je telefoon geld kan storten? Wij hebben een aantal casino’s voor je op een rijtje gezet. Zo heb je een beeld bij welke sites je wel of niet via je telefoon kan betalen. Binnen een paar klikken kan je een account bij deze casino’s aanmaken. Je krijgt als nieuwe speler dan meestal ook meteen een welkomstbonus. Nu kan je direct aan de slag om een gokje met echt geld te wagen. In onze lijst kom je ook nog eens enkel betrouwbare online casino’s tegen. Je kan zo zonder problemen veilig een gokje wagen op het internet. De eerste stap is meteen één van de moeilijkste in dit geval. Er zijn nog weinig online casino’s die het aanbieden om via je telefoon het casino te betalen. Je zult dus ten eerste op zoek moeten naar één van deze spaarzame online casino’s en vervolgens ook nog hopen dat dit online casino aansluit bij jouw wensen en eisen. Zo moet het casino wel de spellen aanbieden die jij graag wilt spelen, anders heb je nog niks aan het casino betalen via telefoonrekening.
  http://raon.tium.co.kr/gb/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=24775
  Dat betekent dat je tegenwoordig gewoon online een gokje mag wagen, mits het desbetreffende casino beschikt over een licentie. Ben je altijd al nieuwsgierig geweest naar deze tot voorheen onbekende wereld? Nestel je dan lekker op de bank met een kop thee en verdiep je aan de hand van dit artikel eens in legale Nederlandse goksites online. Een bezoekje aan het casino is nog altijd een bijzonder uitje. De ambiance, de indrukken en de opwinding van het spelen van verschillende spellen. Is eens iets anders dan een avondje op de bank hangen. Het is dan ook een populair avondje uit voor zowel jong, als oud. Sinds 1 oktober 2021 is online gokken in Nederland gelegaliseerd. Dit heeft te maken met de Wet Kansspelen op Afstand (KOA) welke toeziet op kansspelen in Nederland. Online casino’s mogen nu Nederlandse spelers aannemen wanneer zij in het bezit zijn van een gokvergunning verschaft door de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA).

 240. Wdvmrw says:

  avodart for sale online avodart 0.5mg oral meloxicam 15mg usa

 241. Hhxzee says:

  aurogra 100mg pill order sildenafil without prescription estrace 2mg canada

 242. Nydcbf says:

  oral celecoxib 100mg tamsulosin us order ondansetron 4mg sale

 243. Sailm says:

  Won playing Buffalo Cash Express Luxury Line! Genius Sports Limited and the National Football League are teaming up for this fresh project with the companies seeking to elicit a stronger response from American football fanbases around the world. As a result, the companies have agreed to launch a new free-to-play game suite which will be rolled out in select international markets and seek to increase engagement and promote the NFL and the sport in general. The five reels on the games are all back-lit, and the lighting changes colors according to different events in the primary game. The multi-colored LEDs can display up to 256 colors. Even the colors in the etched-glass belly of the slot change according to different jackpot events in the game. In the middle of the top box is a 19-inch color video screen.
  https://likeitisonline.com/community/profile/1748dccix1273dc/
  Moba4D Slot Demo menyediakan situs permainan game gratis dari Pragmatic Play tanpa deposit juga mengetahui RTP bagus dan terbaik. Situs Moba4D juga menyediakan akun demo slot gratis yang tentunya sangat cocok buat kalian para pemain Indonesia yang ingin mengetahui seberapa bagus taruhan yang menggunakan uang sungguhan. Bagaimana dengan sisanya 12% tersebut ? Tentu nilai 12% itu akan diambil oleh pengembang yang menyediakan game slot online. Hal tersebut bertujuan untuk membiayai semua biaya perawatan server dari setiap permainan slot online agar bisa tetap terawat dan berjalan dengan semestinya. To the right of the grid of the slot Gems Bonanza is the progressive meter “Gold Fever”, which always fills up with consecutive wins during the same Tumble feature. If you collect 114 wins, the meter will be filled, and the bonus game “Gold Fever” will be activated.

 244. Sailm says:

  Physical characteristics and specifications of two digital mammography systems. Updated: fixed to release build Aristocrat Leisure is not leaving Japan completely. Their subsidiary KK Spiky will continue to provide field support and service for game releases like Black Lagoon 2. “How you prioritize patients with multiple myeloma for CAR T cells is taking a toll on providers. We want to do the right thing. There are only so many slots. We need a better crystal ball to select which patients are more likely to attain durable remissions. This is a topic for research. We need to be smarter about selecting patients for CAR T-cell therapy,” Dr. Lin commented. Try to place your betting and on slot machine in amazing locations around the world: Jarkarta, Kuala lampur, Manila. Singapore, Macau, Sydney and Las Vegas casinos. We will also provide you UNLIMITED FREE CHIPS when your balance becomes zero. Download now and get your unlimited FREE coins for free for unlimited play! This game is intended for an adult audience for entertainment purposes only. Success at social casino gambling does not reward real money prizes, nor does it guarantee success at real money gambling.
  https://claytonrvtp306396.shotblogs.com/poker-stars-free-in-india-32905034
  Slots.lv has existed since 2013 and remains one of the best real-money slot casinos in the game. Like other slots bonus online casinos, it offers a fantastic welcome package that depends on your mode of deposit. There are several reasons why Slots.lv is one of our top 10 online slots. Gambling Problem? Call 1-800-Gambler. With only 97 slots games, the casino section doesn’t have much going on compared to other real money online slots sites. However, Bovada still lists some of the most popular titles like Fa Fa Fa. As somebody looking for casino slots online that deal with real money, you may wonder if they are rigged. However, every regulated online slot machine is entirely fair. Furthermore, the outcomes are always random, implying that nothing in the game is manipulated. You will see games that you can play for free at a lot of online casinos. When players play for free, they can test out how efficient the game is in terms of software and strategy. They could also familiarize themselves with it that way. This is a great way for online casinos to promote their sites. With some casinos, you can only take part of practice mode before using real money to play.

 245. Immjbj says:

  aldactone ca order aldactone 100mg pills valtrex price

 246. Rckyyv says:

  buy lamictal generic vermox 100mg ca order minipress 2mg online

 247. Edubs says:

    Again, this is a little more complex of an example, but even without knowing the references, you can still see that there are clear similarities between the two texts. With this list of information, you could easily write multiple pages for an essay comparing these two texts. Fremont and Gerf have some significant differences that set them apart in both goals and personalities. Fremont is a musical toad with big show business aspirations. In contrast, Gerf is an ogre with a self-imposed isolationist view. Fremont’s aspirations mean that he is constantly in interaction with others, from strangers to friends, as a means of learning and making connections to further his dreams. On the other hand, Gerf possesses no such dreams and instead prefers keeping others away as both a safety measure and defense mechanism.
  https://tiny-wiki.win/index.php?title=Example_for_compare_and_contrast_essay
  Why are They Getting Nil for Their NIL? Argumentative essays are only as good as their argument, and structuring good arguments requires a little more than just being stubborn (even if it helps!). Below, we run through the most useful techniques for writing the perfect argumentative essay. But don’t take our word for it—our evidence speaks for itself! Argumentative Essay Topics (General) The Rogerian argument has a more complex structure. You begin with a discussion of what opposing sides do right and the validity of their arguments. This is effective because it allows you to piece apart your opponent’s argument. The next section contains your position on the questions. In this section, it is important to list problems with your opponent’s argument that your argument fixes. This way, your position feels much stronger. Your essay ends with suggesting a possible compromise between the two sides. A combination of the two sides could be the most effective solution.

 248. Pcixxe says:

  purchase finasteride generic sildenafil over counter order viagra 100mg for sale

 249. Hmqhyl says:

  buy cheap retin buy tretinoin cream online avanafil 100mg tablet

 250. zon says:

  Las probabilidades de ganar en el blackjack varían en gran medida dependiendo de tus decisiones. Es por ello que te recomendamos que hagas uso de los Bonos ofrecidos por los casinos, así como de los consejos blackjack facilitados en esta guía. KAYAK busca en cientos de webs de viajes a la vez y encuentra las mejores ofertas de vuelos, hoteles baratos, paquetes y autos de alquiler. ‘ + (tmpl.i18n(‘playtech.mobile.system.footer.deportes.title’)) + ‘ Esto no es todo, ya que en muchos operadores tendrás la posibilidad de disfrutar de promociones exclusivas para los juegos de casino y casino en vivo. Por otra parte, en la mayoría de los casinos en ínea USA podrás acceder tanto desde tu dispositivo móvil, ya que los operadores ofecen app o una versión compatible y optimiazada para ellos, como desde la versión escritorio, desde tu PC.
  http://luckji.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=52062
  5. Seguridad y legalidad: Este es un punto que como te imaginas, tiene mucha importancia a la hora de elegir un casino online. Imagina que vas a una tienda, compras y debes pasar por una calle muy oscura de regreso. Automáticamente estarás alerta, y si puedes evitar pasar por allí, preferirás hacerlo. Te diremos detalladamente cuán seguro es el sitio que estás a punto de probar. Podrás enterarte de las leyes que rigen y regulan al sitio web y en qué países es aplicable. Cosa que será muy ventajosa dependiendo del sitio donde te encuentres. Recuerda que te ofrecemos este análisis para que puedas saber más antes de tomar tu decisión. Sin duda, uno de los aspectos necesarios para poner en práctica estas estrategias de ruleta en el casino online es la de jugar con responsabilidad, de una forma sana y siendo consciente de que es una actividad lúdica. Para ganar dinero en la ruleta del casino o su versión online, deberás elegir una estrategia y seguirla con éxito, pero siempre siguiendo algunos consejos de juego responsable son:

 251. Akbiwm says:

  cialis brand cialis 10mg sildenafil over the counter

 252. zon says:

  El plan del grupo fue aprobado por el 80% de los acreedores preferenciales, los primeros que serían remunerados en caso de liquidación, afirmó el grupo. Caesars Casino es un casino online bueno. Le hemos dado esta valoración porque a pesar de que hace muchas cosas bien, hay algo que nos impide darle una reputación muy buena o perfecta. No obstante, es una buena opción para jugar. Servicios Para un relax sin igual, nada como una visita al spa, que ofrece masajes, tratamientos corporales y tratamientos faciales. Podrás pasarlo en grande con instalaciones recreativas como una sauna y un gimnasio antes de ir a jugar al casino. Otros servicios de este complejo incluyen servicios de conserjería, una tienda de recuerdos y una peluquería. Ubicación del establecimiento Caesars Atlantic City Resort & Casino se encuentra en Midtown South (Atlantic City), a diez minutos a pie de Pier Shops at Caesars y Boardwalk Hall. Además, este complejo de 4 estrellas se encuentra a 1,4 km de Museo de Historia de Atlantic City y a 2,6 km de Faro de Absecon.
  http://rafaelbeow820.almoheet-travel.com/casino-plainville
  De hecho, el hombre se moverá nivel por nivel. Ese no es el caso cuando visita BetPhoenix Casino, ascenderá por la torre de vapor y se acercará a la princesa. Recuerde que estas apuestas tienen una ventaja alta de la casa, los impuestos especiales y los impuestos de la industria del juego irlandesa. Es por eso que debes escuchar a un gurú de Internet que conoce todos los secretos, experimentarás la misma increíble jugabilidad en HD que obtienes en tu escritorio. Política de reembolso Nombre* Los juegos de casino Magic Castle son máquinas tragaperras gratis que fácilmente pueden encontrarse en los mejores casinos online, diríjase a nuestra revisión completa de Bovada. En otros lugares, que contiene instrucciones de registro reales para comenzar en este sitio de la manera correcta.

 253. Hemcgt says:

  buy tadalafil online tadalafil price order indomethacin 75mg generic

 254. Mohhsz says:

  buy cialis 5mg for sale buy cialis 5mg generic ed pills that work quickly

 255. Jkoqry says:

  buy generic terbinafine cefixime sale amoxicillin 500mg uk

 256. Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thanks a ton!

 257. Rgkdfm says:

  azulfidine 500 mg over the counter purchase olmesartan online calan where to buy

 258. Hfmljk says:

  order arimidex pills order anastrozole 1mg generic catapres 0.1mg oral

 259. Lywndz says:

  order depakote online buy imdur online cheap order imdur 40mg online cheap

 260. gat says:

  In questo gioco la ruota della roulette online o live presenta 37 spazi numerati da 0 a 36. Lo scopo del gioco è tentare di indovinare dove si fermerà la pallina quando la ruota smetterà di girare. Ha le scritte in francese appunto, e una disposizione delle zone di puntata disposta sui due lati del tabellone dei numeri. Le puntate previste nelle roulette online di Giochi24 sono indicate nelle regole e sono. La pratica porta alla perfezione: ma fare pratica con soldi reali può essere costoso. Prima di restare bloccato con grandi perdite, gioca qui alla roulette gratis. Una demo della roulette ti da la possibilità di migliorare le tue tecniche di scommessa ed imparare ogni differente opzione di scommessa al tavolo, il tutto senza spendere un euro. La cosa più bella è che potrai giocare alle nostre roulette gratuite online senza registrazione e senza bisogno di scaricare alcun programma.
  https://quebeck-wiki.win/index.php?title=Soldi_senza_deposito
  Sphinx è una slot machine online formata di 5 rulli e 9 linee di puntata fisse. Il valore minimo di giocata è di 0,01 euro. Le slot online gratis possono offrire un’esperienza di gioco davvero coinvolgente ed emozionante. Consentono di sperimentare la stessa eccitazione e adrenalina delle slot reali senza alcun costo. Mentre si gioca, è importante ricordare che le slot machine sono solo un modo per divertirsi e non devono essere considerate come un modo per guadagnare soldi. Inoltre, le slot online possono offrire una varietà di opzioni per le scommesse, che vanno da quelle più basse fino a quelle più alte. Ciò consente agli utenti di adattare il loro stile di gioco a seconda delle proprie preferenze. GIOCA GRATIS Scegli le slot giuste: Una volta che hai chiaro quali sono le condizioni del bonus, cerca le slot machine che sono valide per giocare con il bonus. Assicurati di scegliere le slot che ti piacciono e che sono compatibili con il bonus che hai ricevuto.

 261. Skxfpf says:

  imuran generic cheap digoxin buy telmisartan 20mg without prescription

 262. daachka.ru says:

  Wow, this article is pleasant, my sister is analyzing these things, so I am going to let know her.

 263. Ygtzfg says:

  antivert 25mg for sale minocycline 50mg pills purchase minocycline for sale

 264. Wonderful goods from you, man. I’ve take note your stuff prior to and you’re simply too great. I really like what you’ve received here, really like what you’re stating and the best way in which you are saying it. You make it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a terrific website.

 265. Dmfudk says:

  purchase molnupiravir online purchase molnupiravir sale buy cefdinir 300 mg without prescription

 266. nadachee.ru says:

  Greate pieces. Keep writing such kind of information on your page. Im really impressed by your site.

 267. Yzvzdd says:

  buy pills for erectile dysfunction viagra 100mg uk viagra 100mg tablet

 268. Zweksb says:

  order generic prevacid 30mg purchase albuterol generic order protonix 20mg without prescription

 269. zen says:

  Ruletka Z Krupierem Na Żywo – Jak Zagrać I Wygrać  by Anubis888 Sro 17 Maj – 16:02 Те kаsуnа nаlеżą dо ореrаtоrów оfеrująсусh nаjnіższą z mоżlіwусh wрłаt nа stаrt. Wуstаrсzу złоtówkа, аbу zасząć grę w tаkіm kаsуnіе, zуskująс dоstęр dо аutоmаtów і gіеr z kruріеrеm nа żуwо. Wуbrаlіśmу tu dlа wаs najlepsze kasyno wpłata od 1 zł. Jakie Są Szanse Na Wygraną W Grach Kasynowych W 2023 Roku Gry Hazardowe Do Pobrania. Jeśli masz zamiar zrobić dużo pieniędzy z affiliate reklamy i marketingu, trzeba zaoferować coś, co można kupić sobie. Kasyno gry darmowe sloty online w roku 2023 skrill to metoda Bankowa używana przez wiele kasyn online w Australii, której żałujemy. Po uruchomieniu funkcji tłumu masz trzy szanse na rundę, jednak nie jesteśmy w stanie omówić Twojego konta za pośrednictwem tego forum. Zazwyczaj są trzy szanse na wygraną w 90 ball bingo, który ma Wolf Hunters przez Yggdrasil. Kasyno online z szybkimi wypłatami wygranych wyciągając średnią ze wszystkich gier oferowanych przez ZetCasino, które zapewniają niewielkie ilości. Ponadto każdy symbol scatter, Green prawie uśrednił triple-double z 13,6 punktów.
  http://dpmall.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=298281
  Kasyno z depozytem 10 euro to kasyno online z minimalną kwotą depozytu 10 euro. Możesz zacząć grać w gry kasynowe online, gdy wpłacisz 10 euro lub więcej w tych kasynach. Instadebit, electronic casino bonus no deposit poland when you will get 3 lotuses on the same line. Before we even consider putting a poker site on our list, then. To elektroniczna metoda płatności, która powstała w 2000 roku i popularnie jest nazywana PSC. Opiera się na systemie pre-paid, czyli na zakupie przedpłaconej karty i późniejszym jej wykorzystanie np. do doładowania konta w kasynie online. Do wykonania płatności wymagany jest 16-cyfrowy kod PIN, który trzeba wprowadzić podczas składania depozytu. Oznacza to, że możesz cieszyć się grą w casino 5€ deposit w swoje ulubione tytuły przy minimalnym depozycie niezależnie od tego gdzie jesteś i na praktycznie dowolnym urządzeniu. Co najważniejsze, kasyna mobilne wcale nie tracą na atrakcyjności i funkcjonalności, a czasami możesz nawet otrzymać dodatkowe bonusy tylko dlatego, że korzystasz z kasyna mobilnego! Niektóre online casino deposit 5 minimum oferują nawet profesjonalną obsługę stołów z prawdziwymi krupierami, aby dodać w ten sposób dodatkowy element interakcji i autentyczności.

 270. slers says:

    ルーレットコントローラ同梱、ルーレット赤黒 最高どんだけ同じ Copyright (C) 2019 ワイルドジャングルでの勝利はこのゲームを狙え All Rights Reserved. ルーレット 無料 カジノ 福岡県朝倉市 龍 が 如く 極 カジノ 換金 運営側には交際説も流れたことがある元俳優小橋賢児氏がおり、沢尻の所属事務所であるエイベックス関係者はULTRA JAPANを接待等の場としても頻繁に利用していた 石岡市 フランクフルト カジノ 「独ソ戦は日本人にはあまり馴染みがない題材ですが、人類にとって重要な経験であり、その実像は広く知られるべきものだと考えていました。 神奈川県相模原市 ベラ ジョン カジノ レビュー そこで質問なのですが、自分の選んだ答えを正解にまどマギ きゅうべえルーレット 激アツするには、どのような考え方や行動が必要だと思いますか   ロックマン11 ドロップ ルーレット、ルーレット チップ 11 北海道岩見沢市 コイン チェック 取引 所 アプリ ない 人生百年にも満たないのだから、未知の世界への挑戦を続けたいとおもいます」きむらただかず/1953年、香川県高松市生まれ,岐阜県 exileカジノ 0419 ワシは「これ(自殺)なんか考えちゃいけんよ」っていう余計なことは一切、言わんかった,兵庫県洲本市 バイナンス 登録 日本 各章、打者の年齢順に対決エピソードを語るが、サボハニ メーカー敬意を表して「トップバッター」だけは、「世界の本塁打王」王貞治さん(巨人)だ.
  https://www.mediredox.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=264698
  国旗で神経衰弱!カードをめくって同じ国旗を当てよう! 制限時間内に出来るだけコインやお宝を落として、ハイスコアを目指そう! ルーレット カジノの女王と呼ばれ、300年以上の歴史を持つもっとも古いカジノゲームの一つ そんなブラックジャックで誰が一番チップを増やせるのか勝負する大会を開催します! ブラックジャックも人気の定番トランプゲームです。ディーラーとプレイヤーがそれぞれカードを引き、その合計値を21に近づけて競います。相手より21に近づかなかった場合や、合計値が21を超えると負けです。「スタンド(次のカードを引かずそのまま勝負)」「ヒット(次のカードを引く)」「ダブルダウン(ベットを倍にしてカードを引く)」など複数の手を選択でき、スキルと判断力の問われるやり応えのあるゲームです。 スーパーブラックジャック2 相手よりも素早くトランプのカードを置いていこう。スピード命! ちなみに、ブラックジャックでは、「この手札ではこうすると一番期待値が高い!」という最良の行動が分析されています。これを「ベーシックストラテジー」と言うので、カジノにチャレンジする前には、ぜひ調べてみてください。 ポーカー1時間やり続けて114万コインから一向に増えないんだが

 271. hycLe says:

  Cash Frenzy Casino offers the most popular selection of free Vegas slot machine games with bonuses, straight from your favorite casino slots! Portrait mode gives you an immersive Las Vegas experience! Download now and start enjoying amazing casino games in Las Vegas for free, exclusively at Cash Frenzy Casino. No, You might have installed an older version of Cash Frenzy™ – Casino Slots Mod Apk. So please install the latest apk file from this website. Cash Frenzy Casino Mod and Unlimited Money is amazing app which you can use to gather resources. It is 100% free and every fan of the game will really enjoy in it. Accelerated up to 200% with dFast Torrent Cloud™ Enjoy the fastest download service with dFast. Download Now DOWNLOAD CASH FRENZY MOD APK
  https://www.bookmarking-jet.win/poker-sites-for-australian-players
  How much are poker chips worth in poker tournaments? The value is shown right on the circle in the center of the chip. Most establishments will print chips especially for a particular tournament series, like the WSOP or WPT. Casinos like the Venetian also print special tournament chips for their signature series. Your cart is empty How much are poker chips worth in poker tournaments? The value is shown right on the circle in the center of the chip. Most establishments will print chips especially for a particular tournament series, like the WSOP or WPT. Casinos like the Venetian also print special tournament chips for their signature series. A tile that has the same pips-value on each end is called a double or doublet, and is typically referred to as double-zero рџЂ±, double-one рџЂ№, and so on. Conversely, a tile bearing different values is called a single.

 272. hycLe says:

  Must be 21. While supplies last.  Management reserves all rights. Visit the Poker Room for more information. The brand-new Bonita Springs Poker Room offers the hottest promotions in the area. Check out our finely appointed facility, which will be your new favorite place to play – guaranteed. Play any “live action” Texas Hold’em poker game on Saturdays and qualify to win our Straight Flush pot! Check Poker Calendar for times We conduct a variety of fun tournaments to choose from. With 14 tables, thirteen 65’’ LCD TVs and cash games daily, Sandia Poker Room is sure to have something just for you! We are Smoke-free. Room Reservations ” rel=”home”> A dazzling selection of casino games in  spacious and open surroundings.  Tired? On-site masseuses can offer a shoulder massage while you play, so you don’t have to miss a hand. And if your phone battery fades, just plug it into the charging ports built right into the tables. On-site masseuses are currently available on Saturdays and Sundays.
  https://waylongxhs900023.onesmablog.com/online-casino-slots-paypal-59035876
  (T&Cs apply) Calling all New Jersey poker players! The 888poker app for Android has arrived, and it’s loaded up with fantastic features. Enjoy Cash Games, Sit & Go Tournaments, and Scheduled Tournaments at the click of a button. Play for real, or in practice mode – it’s your call. The mobile apps of 888casino make it exceptionally easy and hassle-free to conduct payments to and from your account. You are facing plenty of alternatives when it comes to instant deposits on the go, including secure options like Visa, Mastercard, Diners Club International, Entropay, ApplePay, ecoPayz, Skrill, Neteller, PayPal, Nordea, Yandex, WebMoney, InstaDebit, PostePay, AstroPay, iDebit, Citadel, Eps, Boleto, Todito Cash, Trustly, Multibanco, and standard bank transfers.

 273. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 274. Cpkora says:

  buy pyridium 200mg online cheap singulair price buy symmetrel 100mg sale

 275. Npidas says:

  buy ed medications sildenafil 50mg drug cheap tadalafil 40mg

 276. hycLe says:

  Zynga Pokerzyngapoker If you are a poker fan and want to enjoy crowded rooms, Poker Heat is an app where you will find rooms open twenty-four hours a day where more than half a million users gather. WSOP Poker: Texas Holdem Game Installing the Poker Heat™ – Free Texas Holdem Poker Games app on your Windows 10 or 11 computer requires the use of an Android emulator software. Follow the steps below to download and install the Poker Heat™ – Free Texas Holdem Poker Games app for your desktop: 1.Download and Install MuMu Player Android Emulator.Click “Download MuMu Player” to download. If you are a poker fan and want to enjoy crowded rooms, Poker Heat ™: Texas Holdem Poker is an application where you will find rooms open twenty-four hours a day where more than half a million users gather.
  http://iso-base.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=20568
  While with free slot machines you can hone your skills and perfect your strategy, there is one big drawback: you can’t win any money! Real money slot machines can sometimes offer life-changing sums of money to players, and even the smaller winnings can intensify the excitement. If you’re unsure whether you’d like to try real money slot machines or stick with playing free casino slot games, we’ve detailed the benefits of both in the table below: It is very easy to find a suitable one for you among hundreds of Vegas-styled instant play online slot games for fun with no download because all are introduced in our unique collection. Moreover, you do not need to install or register: choose a game, click on the “play free” button, and start playing from your browser in a few minutes:

 277. It’s difficult to find well-informed people for this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 278. aspiz says:

  El staking de $BETH no se verá afectada durante la actualización. El staking de $BETH no se verá afectada durante la actualización. Binance también dijo que si BETH se ofrece en el futuro para el comercio, los usuarios podrán comerciar entre BETH y ETH sin cargos ni tarifas. Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con * Como tal, BETH tiene diferentes implicaciones que ETH. El hecho de que esté siendo tradeada a un precio diferente significa que el mercado está tasando esas cualidades de manera diferente a ETH. BETH actualmente no se puede canjear por ETH, lo que significa que tiene menos flexibilidad que ETH. Al mismo tiempo, da derecho a los holders respecto a las recompensas de staking.
  http://www.kiyangmetal.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=155533
  En noviembre de 2022 se anunció la asociación entre Google Cloud y el ecosistema de Solana, que permitirá a Google construir un validador de Solana para participar y validar la red.Si sientes curiosidad por conocer más acerca de las DApps, proyectos DeFi o NFTs creados sobre Solana puedes consultar este enlace donde podrás informarte de todos los proyectos existentes en la actualidad. Se prevé que el precio de Solana valga aproximadamente 24.303 $ a principios de 2024 (enero). En los años siguientes – 2025, 2026, 2027 , se prevé que el precio de SOL valga en enero aproximadamente 32.084 $, 41.626 $, 49.804 $, respectivamente. Detrás del entusiasmo inicial por XMU hay una creciente creencia en sus perspectivas a largo plazo. En lugar de centrarse únicamente en la infame naturaleza volátil del mercado de las criptomonedas, XMU servirá como medio de intercambio central para un ecosistema que combina sin problemas las transacciones en moneda fiduciaria y en criptomoneda.

 279. sab says:

  Editor’s note: This article was originally published on January 14, 2021. It has been updated to reflect new information. okcupid is the only online dating app that matches you on what really matters to you—and it’s free! download it today to connect with real people. Traditionally, the free trial experience with online dating apps consists of the new user being able to access all of the premium features of membership for a short window of time, and all that’s required of them is to provide their payment information. If the new user didn’t cancel the free trial before it expired, the account would become a premium membership plan, and the customer would be charged the cost.   One of the most daunting aspects of online dating can be reaching out to matches, as the old adage goes, you can’t make a second first impression so it’s essential to get it right.
  http://mk365.ipdisk.co.kr:8088/apps/gnuboard54/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=11340
  The glory days of Craigslist hookups are dead. But adult personals are alive and well on Free Date Hookups. Depending on the energy you feel, and the type of site it is, you may want to be more or less forward with your approach. On many hookup sites, people are there for just that—a hookup. Ideally, people will be straightforward on their profile and how they message you so you know exactly where you stand and what to expect. If you’re looking to find casual hookups near where you live this is where you should start: There are countless hookup sites, and their numbers have constantly been growing since the start of the pandemic. So, that makes it difficult to choose a reputable or trustworthy hookup site, especially if it’s your first time using such services. Whenever you’re in doubt, select a platform from those we’ve recommended to you. We’ve tried all of them, and we were very satisfied with the results, so we have no doubts that you’ll enjoy them too.

 280. Lib says:

  Before we come down to how to start the introduction and what to include, you have to understand why this part is so important for the success of the whole paper. The intro and conclusion are not the additional parts, they are the frame that holds the essay structure together and lets readers dive deeper into the topic and take something out of it. The AMT program blends classroom instruction with on-site manufacturing experience at various West Tennessee industry consortium partners. More about AMT… A good introduction paragraph is an essential part of any academic essay. It sets up your argument and tells the reader what to expect. Argumentative essay assignments generally call for extensive research of literature or previously published material. Argumentative assignments may also require empirical research where the student collects data through interviews, surveys, observations, or experiments. Detailed research allows the student to learn about the topic and to understand different points of view regarding the topic so that she he may choose a position and support it with the evidence collected during research. Regardless of the amount or type of research involved, argumentative essays must establish a clear thesis and follow sound reasoning.
  http://tmarket.gomt.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=526016
  In this section, you can find free samples of some of the most popular essay topics. Finding the best essay writing websites in the USA is critical in getting a quality paper on time and earning a top grade. However, with hundreds of websites to choose from, analyzing the best can be a challenging process. We have taken on the responsibility of researching numerous websites and developing a list of the most trusted essay writing services in the market. There are dozens, if not more essay writing websites that you might have heard of or come across by now. Some website that writes essays might be cheaper, some might look better to you. The bottom line is, you need the best paper writing services – BestEssays. Not only do you need them, but you deserve them. After all, you’re paying to get your paper written, and it is our job to make this happen for you – and do it well.

 281. odola says:

  Kassu is a part of Genesis Global LTD, a company with many well-known online casinos under its belt. The brand complies with the regulatory framework of the UK, which is proven by the UK Gambling Commission license, meaning you can safely enjoy online casino games at Kassu. When an online casino features our stamp of approval, you can rest assured we have evaluated it from all angles. We use a set of systematic criteria to examine the best online casino houses for gambling enthusiasts to enjoy a variety of casino games and activities. If you’re ready to start online gambling here, you can take advantage of a 100% up to £100 welcome offer with 300 bonus spins on top. Indeed, that’s the most extra spins you can get from any UK casino site on this list, but you do have to keep note of the 35x wagering requirements.
  https://israelhirw637852.actoblog.com/24382529/top-casino-sites-real-money-casinos
  However, proposed law changes could change the face of the UK gambling industry, and the availability of no deposit bonuses as a result. In 2020, the government announced it was considering legislation that would clamp down on promotions that might encourage problem gambling, with bonuses deemed to be one of those. Under the proposals, gambling firms would have to comply with stricter advertising standards, including reducing gambling perks such as ‘free bets’, and also implement maximum stakes of £2 on online casino games. The changes would be enforced by the UK’s Gambling Commission (GC), the government’s gambling regulator. PocketWin shined in our expert assessments, although it’s quite similar to mFortune and other £10 no deposit bonus casinos on our list. After registering and testing the two £10 no deposit bonuses, we were glad to find quick mobile loading times and an excellent slots gaming experience on both platforms. No matter where you choose to register, your bonus funds available for all InTouch games. That means you should decide between the two platforms based on different criteria, such as design or performance on your particular mobile device.

 282. odola says:

  Min deposit £ € $10 • A qualifying bet is a ‘real money’ stake of at least £ € $10 • Min odds 1 2 (1.50) • Free Bets credited upon qualifying bet settlement and expire after 7 days • Free Bet stakes not included in returns • Casino Bonus must be claimed within 7 days • To withdraw bonus related wins, wager the bonus amount 40 times within 14 days • Casino Bonus expires after 60 days • Withdrawal restrictions, payment methods, country & Full T&C’s apply. Min deposit £ € $10 • A qualifying bet is a ‘real money’ stake of at least £ € $10 • Min odds 1 2 (1.50) • Free Bets credited upon qualifying bet settlement and expire after 7 days • Free Bet stakes not included in returns • Casino Bonus must be claimed within 7 days • To withdraw bonus related wins, wager the bonus amount 40 times within 14 days • Casino Bonus expires after 60 days • Withdrawal restrictions, payment methods, country & Full T&C’s apply.
  https://doodleordie.com/profile/topmobilecasino
  Games available are provided by software developers. The list of available options s extremely long and you can even find some rare and forgotten names. In a nutshell, games available include slots, live games, lotteries, tournaments and so much more. There are plenty of options and many of the games are paired with high bonuses available on a regular basis. Copyright © 2008-2023 Software Company SOFTSWISS. All Rights Reserved. SOFTSWISS is a registered brand and trademark of SOFTSWISS Group. New UK online casino sites are always launching, so tracking the best offers can be hard. Not all of the latest online casinos are suitable for UK players. That’s why we compiled a list of the best UK online casinos based on criteria including a valid UK Gambling Commission licence, secure payment methods, responsible gambling, casino game selection, and more.

 283. daachka.ru says:

  Thank you for another magnificent article. Where else may anyone get that kind of information in such a perfect method of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 284. Cvpsij says:

  order dapsone 100mg buy dapsone 100mg perindopril 8mg canada

 285. laf says:

  I would like to set the expectations about NDBS: the best use you can give to a no deposit bonus is to test new casino brands. But by no means they are a way to make money or profit, because usually this type of bonuses have a max cashout and require a deposit in order to cash out. 👉 Roulette. Mobile bonuses for Roulette also depend on a mobile casino’s type or app. Not many online casinos offer this type of promotion, let alone mobile casinos. Some casino promotions may offer a desirable no deposit bonus of $200, but checking through the terms and conditions, you may notice that this bonus money is not withdrawable. Players often term this a “Sticky Bonus” or, in some cases, a “Phantom Bonus” and generally termed a Non-Cashable bonus. With this type of non-cashable bonus, once the wagering requirements have been completed, you will be allowed to withdraw any money that exceeds the original bonus money you were awarded.
  http://jawsair.com/gb/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=39631
  At 888sport, we’re passionate about all kinds of sports betting, from odds on premier league football, to racing and tennis. Live dealer roulette is a great way to enjoy the thrill of roulette from the comfort of your home. There are some sites with very poor ratings that our reviewers suggest you avoid, you’ll find them blacklisted here. Take comfort that the other sites we suggest for Live Dealer Roulette Online will provide you with the best Canadian casinos have to offer. Live dealer casino games As the content editor and writer for Live Casinos, Luka is responsible for most of the site’s live dealer expertise. Whether you need game reviews, guides, or strategies – he’s the one to call. Click the “Claim” button at the top of this page to be directed to 888 Casino, where you can register a new account. Ensure all the details you enter are correct and up to date so you can receive information about all the latest bonuses, daily bonuses, and extra incentives 888 Casino offers players.

 286. laf says:

  In 2021, Caesars purchased William Hill in a multibillion-dollar deal, turning it into a gambling heavyweight, including for online casino gaming. It has launched real money casino games in several states, including at New Jersey online casinos, Pennsylvania casinos and Michigan online casinos, and it is poised to expand across the country in the years ahead. Some online casinos may have separate bonus terms and conditions or may include them in the general T&Cs. The best online gambling sites will also ensure that their terms and conditions comply with the guidelines set by the licensing regulator. If some terms sound unfair, it would be better to find another casino. These are the most common points a reliable casino will include in its bonus T&Cs: 888 Online Casino OntarioA prominent name in the iGaming industry, 888casino offers more than two decades of experience to the Ontario online casino industry. Their Ontario online casino games include slots, jackpot slots, table games, live casino, exclusive games and a VIP club for frequent players.
  http://xn--vb0bz3m2skjtak7or4x.com/server/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=23052
  Interestingly, Idaho’s minimum is 18 for all activities. On the other hand, Hawaii doesn’t accept any form of gambling and betting, and hence, has no need to define casino ages. In general, the casino age spans between 18-21, with some rare exceptions. Read MoreFrom wherever you are on our California hotel and casino property, whether you are sunbathing with a cocktail at Oasis Pool or enjoying a glass of red from the cellar in Cielo, enjoy the limitless views of Morongo’s surrounding canyons while you take in the power and beauty of this unrivaled oasis in Southern California. Welcome to the good life. Book your getaway today. NOTE: In Indiana, if you happen to win a jackpot consisting of $1,200 or more, the casino will have to withhold 3.4% of your winnings. This 3.4% will be taken by the Indiana Department of Revenue, you may be eligible to get some of it back but filing out a state income tax retune form. Keep in mind this $1,200 threshold is applied to any cash prizes that are won in tournaments or casino drawings.

 287. yes-dacha.ru says:

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thank you

 288. Iaqlgr says:

  natural ed pills cialis dosage 40 mg tadalafil otc

 289. Aeatoo says:

  buy allegra without a prescription buy cheap generic fexofenadine glimepiride where to buy

 290. Good info. Lucky me I found your site by accident (stumbleupon). I have book marked it for later!

 291. Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!

 292. Twrbdx says:

  buy etoricoxib generic buy generic asacol over the counter order astelin 10 ml generic

 293. Lypgfz says:

  buy generic terazosin leflunomide sale cialis australia

 294. This web site definitely has all of the information I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 295. Ougwtq says:

  buy generic irbesartan 300mg buy buspirone pills for sale order buspirone generic

 296. geoni says:

  Live lightning roulette online spelen kan je doen bij live casino’s die aangedreven worden door de software van Evolution Gaming. Elk casino dat deze software ondersteund zal dit spel beschikbaar hebben gesteld. Het is een echte trekpleister onder de liefhebbers van live roulette, en daarom erg belangrijk voor een casino om dit spel in het spellenassortiment aanwezig te hebben. Vandaag de dag bieden bijna alle online casino’s een live casino sectie en als het live casino beschikbaar is gesteld, vind je vrijwel altijd Evolution Gaming terug. Dit komt doordat zij op dit moment marktleider zijn op het gebied van live casino oplossingen. Hier op Casino777.nl zijn we er trots op om in de wereld van online casino Nederland de beste casinospellen aan te bieden die er zijn. Bij ons vind je enorm veel online spellen zoals online gokkasten en zowel virtuele als live versies van klassieke tafelspellen als blackjack, roulette en baccarat zoals je ze nog nooit gezien hebt. Mis ook de spannende promoties, bonussen en gratis spins niet waarvan je als speler in ons casino profiteert – soms zelfs gratis! Kortom, wij bieden de ultieme online casino-ervaring van Nederland!
  https://lima-wiki.win/index.php?title=Holland_casino_spelen_op_internet
  ✓ GRATIS VERZENDING VANAF €99 ✓ GRATIS PROEVEN & OPHALEN IN HILVERSUM De spanning van het casino gewoon bij jou thuis. In een online casino zijn er geen kledingvoorschriften of dure drankjes, je kunt direct spelen én winnen! Of verliezen want het blijft natuurlijk een kansspel en daar zijn risico’s aan verbonden. Wat een online casino precies is, wat er mogelijk is én hoe je de kans op winst verhoogt leggen we uit op deze pagina. Weet jij bijvoorbeeld al wat RNG betekent? En dat je zelfs kunt beginnen bij een casino online met bonus speelgeld? Lees snel verder en word binnen no-time een online gok expert! Controleer of het casino een licentie heeft van een gerenommeerde autoriteit. In ons geval in Nederland gaat het om een licentie van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Deze licentie garandeert dat het casino voldoet aan strikte normen op het gebied van eerlijkheid, veiligheid en verantwoord gokken.

 297. What’s up mates, its great post concerning tutoringand fully explained, keep it up all the time.

 298. Yvozxk says:

  order albendazole pills abilify 30mg cost order provera 5mg

 299. order says:

  2017年にイギリスで設立され、現在では世界で大人気のオンラインカジノプレイオジョがついに2022年に日本語サイトをオープンしました。「単純明快」「プレイヤー目線に」を運営方針としているプレイオジョでは、なんと獲得できるボーナスに賭け条件は一切なし! しかも出金上限額などもないので純粋な現金チップとしてボーナスを獲得できます。 オンラインカジノには、本場カジノや公営ギャンブルには無い要素「プロモーション」「ボーナス」が用意されています。これは、オンラインカジノに投資する上で非常に重要な要素です。 【2020年版】オンラインカジノのASP一覧 | ゲーミングアフィリエイトで登録すべき10社(15,707 view) オンラインカジノで生活したい方は、レート額として軍資金を100万円以上は用意する必要があります。 日本国内ではオンラインカジノに接続して賭博を行うことは犯罪です(951KB) また、プロモーションやイベントがたくさんあるため、常に新鮮なオンラインカジノライフを楽しむことができます。 また、実際にサイトを作るにあたって作成するコンテンツはオンラインカジノに関係するものになります。 サイト等で紹介されている有名どころのオンラインカジノでは、ほぼどのオンラインカジノでも《初回入金ボーナス》が用意されています。これは入金額に応じて何%分かがプラスして入金されるものです。
  https://wiki-burner.win/index.php?title=オンラインカジノ_ポイントカップ_入金_paypal
  詐欺師は有名ブランドを悪用してフィッシング攻撃を行うケースが増えている。世界で多くのユーザーに使われているPayPalもその格好の対象とされており、MailGuardの新たな調査によりPayPalを使った新たなフィッシング攻撃が確認された。 パーソナル(個人)アカウントにおける銀行口座への出金・引き出し方法 このライターの記事一覧へ(16) 入力内容を確認して「継続」ボタンを押してください。 PayPal.Meを使用して支払いを行う方法は以下のとおりです。 クレジットカードや銀行口座情報を、利用するオンラインショッピングなどのサイトに直接入力することに抵抗感を感じる人にもPaypalはおすすめです。 確認画面で送金金額、および[友達・家族への支払い]を選択しているか、銀行口座または残高からの支払いに設定されているかをご確認のうえ、送金を完了してください。 これでPayPal残高にあるお金が自分の銀行口座に振り込まれるわけです。実際に振り込まれるのは日数にして3~6営業日がかかります。 Discover Thomson Reuters .css-geb0bj-screenReaderloading ■継続中のサービス アプリを使用して支払いを行う方法は以下のとおりです。 送金する側はリンクをタップし、ペイパルにログインをして支払います。 〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-12-2 ミズホビル6階 PayPalをよくご利用になるお客様には、アカウント認証を受けておくことがおすすめです。

 300. Õigusabi says:

  Ridiculous quest there. What occurred after? Good luck!

 301. Pzatif says:

  order praziquantel 600 mg generic praziquantel 600mg price periactin uk

 302. Ufufds says:

  order ditropan 2.5mg buy alendronate online cheap buy fosamax online cheap

 303. quade says:

  All tasks and rewards in the Dreamlight Park Community Challenge. Simba Slots has a fun theme that will remind you of The Lion King with a lion theme and an overall African theme and feel. The site is easy to use, with a search bar at the top that makes it easy to see “Hot Slots” and “All Games”, and then there is a search bar that will allow you to search by name or by type game. The simplicity of the site makes it very easy to navigate. Simba Slots Casino employs KYC (Know Your Customer), a one-time-only procedure that must be completed before you can withdraw your winnings. Register a new player account and then upload proof of I.D, proof of your address, and proof of your payment method. For further clarification, contact the support team via the live chat box, who will be only too happy to assist you in completing KYC.
  https://www.flamepy.com/forums/users/736dcxliv8486cc/
  With 3 rows and 5 reels, 88 Fortunes plays mostly like any other 5-reel online slot – but there are some differences. The standard 243 ways-to-win set up with symbols appearing left to right will feel familiar, as will the competitive RTP of 96%. However, the free spins bonus round and special symbols set it apart, but more on that later. 88 Fortunes uses a unique feature called All Up. The more credits you bet; the more gold symbols will appear in your game. This will maximize your odds of landing a big jackpot later. 88 Fortunes is a Chinese-themed casino game where the goal is to win real money. You can enjoy the 88 Fortunes free slots right here at CasinoTalk, but we would like to point you to BetMGM Online Casino if you want to try the Chinese lucky numbers. They have a great selection of the best online slots and many other casino games available to play.

 304. I got this web site from my pal who informed me regarding this site and now this time I am visiting this website and reading very informative posts at this place.

 305. What’s up friends, how is everything, and what you desire to say regarding this post, in my view its really awesome in favor of me.

 306. Mbqteu says:

  luvox 100mg price buy cheap nizoral duloxetine for sale online

 307. Obbsex says:

  nitrofurantoin 100mg tablet pamelor price buy pamelor 25 mg sale

 308. cax says:

  Your casino site can offer no-deposit free spins on popular slot games. Moreover, you can get promotions from your casino account to spend free rounds on other games. Here, we’ll highlight the most popular providers, top-tier games to play with bonuses, collections of top titles by themes, and everything else Canadian gamblers should keep in mind. When you are aiming to play without investing any money initially, you have to look for big-dollar casino bonus codes. Some sites, such as Ignition Casino, will offer you rewards of $20 to $30, while others, such as Bovada, are a 100-dollar free no-deposit casino. Moreover, some other casinos, such as 7Bit Casino, will give you free spins.  This is a fair question that will likely cross your minds. After all, if you’re there to claim the free spins and you’re not expecting or expected to make a deposit to do so, then why add your card details? It’s a bit of a hassle, isn’t it?
  https://kameronyzxu528529.blogsvirals.com/22406397/online-payid-casinos-australia-sign-up-bonus
  Check out the sites No Deposit Casino and Bonus Amount section for Canadians and claim one of the many offerings using the specified Bonus Codes. There are also all the Canadian-friendly casinos with set No Deposit Bonuses, and the software providers players will have access to with deposits as low as $1.00. In addition, playing free slots can also sometimes mean enjoying the best free spins casino sites that also offer free spins with no deposit. These are quite rare, as they offer the chance to play several games with real money – however, they are becoming increasingly popular with new casino sites. Crypto casinos are becoming increasingly popular in Canada as they offer a wide range of benefits to players. Crypto casinos provide the same gaming experience as regular online casinos, with the added benefit of using cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, Litecoin and more. These digital currencies allow for faster transactions and lower fees than traditional payment methods. In addition, crypto casinos often offer free spins no deposit bonuses for Canadians , which can be a great way to get started. Finally, if you’re interested in using digital currencies such as Bitcoin, check out crypto casinos for a more secure gaming experience.

 309. It’s not my first time to pay a visit this site, i am visiting this site dailly and take good information from here daily.

 310. Vwhian says:

  buy glucotrol 5mg without prescription piracetam 800mg usa order betamethasone 20gm creams

 311. I’ve read some good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to create this kind of great informative web site.

 312. Blyruk says:

  purchase clomipramine order clomipramine 50mg online cheap buy progesterone 100mg sale

 313. Tthxbh says:

  panadol canada order pepcid 40mg online cheap order pepcid sale

 314. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this information for my mission.

 315. I was able to find good information from your blog posts.

 316. Srduea says:

  buy tinidazole medication tinidazole 300mg cost order bystolic without prescription

 317. Eygvnx says:

  prograf 5mg cheap buy generic remeron buy ropinirole sale

 318. Doawlm says:

  diovan 80mg tablet purchase diovan sale ipratropium usa

 319. Nsvtoq says:

  calcitriol 0.25 mg cheap purchase tricor pill fenofibrate 200mg ca

 320. muddy says:

  You can also use the pay-by-phone-bill payment method on your laptop. At this point, you will need a mobile phone to complete the transaction. Yes, we have various other payments besides pay by phone, such as Maestro, PaySafeCards, Visa & MasterCard, as well as PayPal. What is pay by phone bill?In the UK, players have the option to gamble at mobile phone deposit casinos. This is a quick and easy way to fund your account without handing over any of your personal financial information such as a debit card number to the casino. When you pay using phone bill, the deposit amount will be added to your next phone bill and you can pay it alongside your monthly mobile phone bill. Another benefit of pay by phone bill slots is that you have to give out relatively less personal information from the users. This might appeal to many punters who are not comfortable about sharing data online. As the payments are going to be added to the bull, you don’t have to give out a bank account or a credit card number to the casino or third party. Rather all billing can be taken care of by the punter with the carrier later on through a secure method you choose.
  http://xn--vb0bz3m2skjtak7or4x.com/server/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=23194
  The following applies to HP systems with Intel Skylake or next-generation silicon chip-based system shipping with Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10 Pro systems downgraded to Windows 7 Professional, Windows 8 Pro, or Windows 8.1: This version of Windows running with the processor or chipsets used in this system has limited support from Microsoft. For more information about Microsoft’s support, please see Microsoft’s Support Lifecycle FAQ at support.microsoft lifecycle You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page. These can be redeemed online through our website and are the perfect present if you’re stuck for ideas whilst shopping.

 321. boart says:

  ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА БОНУСА Считано за едно от водещите онлайн казина днес, Казиното на Betway България поставя високо летвата за други сайтове за онлайн хазарт, които се стремят да дублират неговия международен успех. В такова реномирано казино като това очаквате големи ползи и техните бонуси за добре дошли и промоции отразяват това. Трудно е да си представим някой да има нещо друго освен блестящо изживяване в Betway.
  http://dcelec.co.kr/uni/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=240036
  Moбилнo кaзинo. Пpи cтapтиpaнeтo нa caйтa в бpayзъpa Chrome, щe ви бъдe пpeдлoжeнo дa изтeглитe пpилoжeниeтo зa iPhone, iPad, Android. Coфтyepът ce oбнoвявa aвтoмaтичнo. Палмс Бет предлага казино игри онлайн (включително и безплатни казино игри в своет casino bg), като само слотовете са около 400. Освен това, в казиното на Палмс Бет ще намерите най-голямо разнообразие от доставчици на казино софтуер – CT Interactive, Isoftbet, Pragmatic Play, Amatic, EGT, Egypt Quest, Spribe, Microgaming, Gameart, Wizard Games, Playson.

 322. Hello there! This article couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he’ll have a good read. Many thanks for sharing!

 323. Agede says:

  Δοκιμάστε δωρεάν τυχερά παιχνίδια προτού αποφασίσετε να παίξετε με πραγματικά χρήματα ή παίξτε απλώς τα αγαπημένα σας online παιχνίδια καζίνο σε δοκιμαστική λειτουργία, χωρίς κανένα ρίσκο και χωρίς να χρειάζεται να εγγραφείτε ή να κατεβάσετε λογισμικό. Ενας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους διασκέδασης, όταν πρόκειται για καζίνο, είναι αδιαμφισβήτητα τα φρουτάκια. Κάθε καζίνο, επίγειο ή online που σέβεται τον εαυτό του δεν γίνεται να μην διαθέτει φρουτάκια με πραγματικά χρήματα.
  https://hectornhzw963962.blog2freedom.com/20687169/τα-καλυτερα-καζινο-paysafecard
  Τα εφτάρια και τα φρούτα δεν θα μπορούσαν να έλειπαν από εδώ, ενώ αν θές να ξεκινήσεις να παίζεις το ελάχιστο ποντάρισμα είναι 1 ευρώ και μεγαλύτερο φτάνει τα 10 ευρώ. Ο κουλοχέρης αυτός έχει ειδική λειτουργία που λέγεται Supermeter, ενώ για να μπεις πρέπει να κάνεις νίκη πάνω από 2000 νομίσματα. Στο Casinowinners από την πρώτη μέρα προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε έγκαιρα και έγκυρα για όλα τα τεκταινόμενα στον χώρο των τυχερών παιγνίων και ειδικότερα σε ότι αφορά τα online και…Αναλυτικά »

 324. daachnik.ru says:

  Fantastic beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a appropriate deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided bright transparent concept

 325. Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 326. amurl says:

  Ko so osnovni napravi, ki jo je ustvaril Fey, dodali še dodatno funkcijo, je bila odprta pot za ustvarjanje naprav za video poker. Gre za funkcijo, ki omogoča, da vstavimo kovanec, potegnemo ročico in spremljamo vrtenje kolutov, ki na koncu razkrije dobitek. Prva prava naprava za video poker je bila narejena leta 1975, ko je podjetje Fortune Bell začelo ustvarjati igralne avtomate. Če ste v svetu video pokra novi in se še vedno učite vseh izrazov, smo za vas pripravili slovarček z vso terminologijo video pokra, ki jo morate poznati. Slovarček za video poker vam bo pomagal, da se naučite vseh izrazov. Kaj hitro boste zveneli kot pravi profesionalec za video poker. Že nekaj časa lahko beremo in poslušamo, kako dobro je pri vladajoči stranki Gibanje Svoboda (GS) zapisan direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, ki da ima tudi polno podporo predsednika vlade.
  http://richmill.co.kr/kor/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=145113
  Dobrodošli na spletni-casino vodilni spletni strani za primerjavo spletnih igralnic. Naša ekipa si neutrudno prizadeva, da bi vam olajšala iskanje kakovostnega spletnega mesta za najboljše spletne igralnice. To želimo doseči s strokovnimi, nepristranskimi pregledi, redno posodobljenimi razvrstitvami in poglobljenimi pojasnili za vse, kar se tiče spletnih casinojev. V naših priporočenih spletnih igralnicah lahko zaslužite neverjetne bonuse in igrate veliko različnih igralnih aparatov in namiznih iger za pravi denar. Ne glede na vašo izbiro boste z izbiro ene od naših najbolje ocenjenih spletnih igralnic zagotovo doživeli prijetno online igralno izkušnjo. Duration:00:04:30 Igre v igralnici Cookie Casino redno testirajo poštenost s strani revizijskih podjetij tretjih oseb, kot sta iTech Labs ali eCOGRA, da bi zagotovili enake pogoje za vse vpletene igralce. Te revizije ne zagotavljajo samo poštenih izidov iger, temveč tudi preverjajo točnost odstotkov izplačil, tako da stranke natančno vedo, kakšne donose lahko pričakujejo od vsake igre, ki jo izberejo igrati v tej spletni igralnici!

 327. Puche says:

  Playing slots for real money is a popular pastime for many people. It can be fun and exciting. However, real money slots can also be risky, so it’s essential to understand how they work before you start playing. In this article, we’ll discuss the basics of slots, including how to choose a game, how to place bets, and what the odds are of winning. Now that you have the list of the real money slots to play with no deposit needed and with deposit bonuses, I would like to spend a few more words to discuss whether it is possible or not to win money online by playing games. You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
  https://wiishlist.com/story15452826/all-aboard-slot-machine-south-african
  Stay on this page and we will help you become more featured in the amazing and high-quality Double Diamond slot. The gameplay procedure of slot games is their most attractive feature due to its simplicity. The traditional nature of the slot makes it even simpler to operate. The only requirements are the selection of the desired stake and spinning the reels. Since only one win line is used, no adjustment can be made in that regard. Gamblers can switch up the spin button for that of autoplay if they would like to enjoy faster gaming sessions. This procedure is constant in both the free and real money versions of the game. The only difference is the use of actual cash in the latter, which is deposited into IGT casinos. The Double Diamond logo is the highest paying symbol in this Vegas styled slot machine and can pay up to 2500 coins if it appears thrice on the winning payline. Rewards are paid out even if you get one or combination of the symbols on the payline. The slot can be played in multiple denominations and has a second highest payout of 1600 coins. In spite of being a simple 3-reel slot, Double Diamond offers the player 27 unique ways to win, through various combinations of the symbols on the reels.

 328. Non says:

  1win is relatively new in the Indian online gaming market, but the 1win website has positively impacted Indian players. The website is very well designed and has many features that Indians like. The navigation through 1win is effortless, as each page flows naturally, and the overall user experience is intuitive and user-friendly. The 1win online casino and sportsbook is also available in 18 languages and has a wide variety of international and local deposit and withdrawal methods. Here you can find exciting video games from the top vendors of our planet. In 1Win Mobile App you can find all the features that can be found in the same sections via the website version. The app allows you to place your bets on soccer remotely, as well as check the odds for upcoming events and track the results of your winning directly from the portable device! 1Win football betting app can be installed directly from the 1Win official website both for Android and iOS devices. The app is 100% free. Here, you will find a huge betting section for football, cricket, tennis and basketball among others. 
  http://jcec.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=3320
  The orange-and-blue website makes it easy for first-time visitors and longtime members to scroll through the betting areas, especially with two deposit bonuses. GTBets is a sportsbook that offers both online and mobile betting, as well as live in-play betting. They are licensed by the Kahnawake Gaming Commission (KGC) which means that all bets placed on this site will be covered under KGC’s strict rules. ProsNice promotionsCustomer reps in Spanish or EnglishNew website designConNo poker room in the casino It’s quite a popular betting site mainly due to the extensively diverse sportsbook it provides with more than 35 options to choose from. A variety of betting options, payment methods and customer support, is undoubtedly the best option for online betting. It even has a mobile application that works equally well. With live betting especially for sports like tennis and cricket, it has all other options like poker, casino and many others.

 329. twitch.tv says:

  Heya! I realize this is kind of off-topic but I had to ask. Does operating a well-established blog like yours take a massive amount work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 330. I think the admin of this web site is actually working hard in favor of his website, because here every stuff is quality based data.

 331. We stumbled over here different web page and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking at your web page again.

 332. After looking over a few of the blog articles on your web page, I truly like your way of blogging. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know how you feel.

 333. daachkaru says:

  Hey very interesting blog!

 334. I am regular reader, how are you everybody? This article posted at this site is truly nice.

 335. My brother suggested I would possibly like this website. He used to be totally right. This post actually made my day. You cann’t consider just how so much time I had spent for this information! Thank you!

 336. Zbvhbu says:

  frumil for sale online buy clindac a paypal acivir online order

 337. Bevtqk says:

  prozac 40mg ca prozac pills buy generic femara 2.5mg

 338. Thanks for finally writing about > %blog_title% < Liked it!

 339. sadounik.ru says:

  I am curious to find out what blog system you are working with? I’m experiencing some minor security problems with my latest site and I would like to find something more safe. Do you have any solutions?

 340. Wdibvt says:

  zebeta 10mg without prescription buy zebeta cheap order terramycin 250mg

 341. Lyukyj says:

  buy valaciclovir 500mg valaciclovir 1000mg without prescription floxin 400mg canada

 342. daachka.ru says:

  With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any methods to help protect against content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

 343. daa4a.ru says:

  Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 344. Элитный мужской эромассаж Москва с джакузи

 345. secured porn says:

  I for all time emailed this webpage post page to all my friends, because if like to read it next my friends will too.

 346. Shlfnc says:

  tadalafil 10mg generic tadalafil 5mg brand sildenafil 100 mg

 347. Vevnds says:

  buy ketotifen pills for sale order doxepin online order tofranil without prescription

 348. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Regards!

 349. Whats up very nice website!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also? I am satisfied to find so many useful information here in the publish, we’d like develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 350. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 351. I feel this is one of the so much important information for me. And i’m satisfied reading your article. However want to remark on few common things, The website taste is perfect, the articles is in reality excellent : D. Just right activity, cheers

 352. Ayaqco says:

  buy aspirin 75 mg without prescription buy aspirin 75mg sale zovirax sale

 353. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 354. Jzvkmy says:

  order acarbose 25mg without prescription purchase acarbose pills fulvicin 250mg pills

 355. Hi, i think that i saw you visited my website so i came to return the favor.I am trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 356. daachka.ru says:

  I visited many sites except the audio quality for audio songs current at this site is actually wonderful.

 357. It’s an remarkable article designed for all the internet users; they will take benefit from it I am sure.

 358. Kegqut says:

  brand melatonin 3 mg buy desogestrel no prescription order danazol 100 mg for sale

 359. Xnharb says:

  purchase dipyridamole online buy gemfibrozil 300 mg pills pravastatin 10mg usa

 360. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are wonderful! Thanks!

 361. Aaqkht says:

  dydrogesterone 10 mg brand purchase forxiga generic order empagliflozin online

 362. js加固 says:

  js加固 hello my website is js加固

 363. rasel says:

  rasel hello my website is rasel

 364. offerup says:

  offerup hello my website is offerup

 365. Dababy says:

  Dababy hello my website is Dababy

 366. bongos says:

  bongos hello my website is bongos

 367. okepb says:

  okepb hello my website is okepb

 368. spvtoto says:

  spvtoto hello my website is spvtoto

 369. tonyam says:

  tonyam hello my website is tonyam

 370. Outfit7 says:

  Outfit7 hello my website is Outfit7

 371. I don’t even understand how I stopped up here, however I thought this post used to be good. I don’t realize who you are however definitely you are going to a famous blogger in case you are not already. Cheers!

 372. Llioon says:

  fludrocortisone 100 mcg us buy dulcolax 5 mg sale buy cheap generic imodium

 373. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 374. Zzoanh says:

  prasugrel medication order prasugrel 10 mg online cheap generic tolterodine 2mg

 375. Empib says:

  Yes. As long as you play at a certified offshore-based online casino, you can bet on poker and other casino games for real money in Canada. PokerUP is the leading games to play with friends online. It has a table for three players at a time. Although it does not include gambling with real money, it is played amongst the adults only. It allows to access the contact and invites up to 3 three people from your contact and initiate the game. The other benefits that are the highlights of the match include message while playing, applying night theme and simple settings. After more than a year with just one poker option (PokerStars PA), the state now has four sites and room for more. The newest PA online poker site is WSOP, a welcome addition that brings with it their popular Online Circuit and WSOP Online Bracelet tournament series.
  http://fit-girl.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=38571
  Get 15 free spins no deposit bonus at WildCoins Casino using the bonus code: HOT15. You can also claim a 1BTC bonus and 300 more free spins when you make your first deposit. That wraps up our complete guide to the best free spins bonuses in Canada. We’ve explained how free spins work, the terms and conditions to look out for and where to find the best deals. To claim your 100% welcome bonus and 200 free spins, you’ll need to make a deposit. Head over to the cashier and choose from one of several secure and convenient payment methods. Enter your desired amount and the deposit bonus will be applied automatically. Free spins no deposit bonuses are some of the most coveted bonuses in the world. That’s because they don’t require you to deposit your own money in the first place. All you have to do is register at a casino, and the free spins will be credited to your account, potentially leaving you with some free cash to play with.

 376. Ojdjzj says:

  mestinon 60 mg pills buy piroxicam medication maxalt 10mg without prescription

 377. Hi my family member! I want to say that this article is awesome, great written and come with almost all important infos. I’d like to peer more posts like this .

 378. I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A number of my blog audience have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any suggestions to help fix this issue?

 379. Zzgfho says:

  buy ferrous sulfate 100mg online cheap purchase sotalol without prescription buy betapace

 380. Margarito says:

  It’s really a nice and useful piece of information.
  I am happy that you just shared this useful info with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 381. I am in fact happy to read this weblog posts which consists of lots of useful information, thanks for providing such information.

 382. Nukltx says:

  vasotec 5mg us vasotec over the counter purchase lactulose generic

 383. Ioyibz says:

  buy xalatan cheap generic capecitabine 500 mg purchase rivastigmine without prescription

 384. Hi, I check your new stuff daily. Your story-telling style is awesome, keep doing what you’re doing!

 385. I think this is one of the most important information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 386. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 387. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. thank you

 388. Gccxjn says:

  buy generic premarin 0.625mg dostinex 0.25mg usa viagra usa

 389. Lztpsq says:

  prilosec where to buy buy montelukast 5mg order metoprolol generic

 390. You can definitely see your enthusiasm in the article you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 391. Bhokhe says:

  micardis price molnupiravir 200mg usa purchase molnunat for sale

 392. Hi, i feel that i saw you visited my blog so i got here to go back the favor?.I am trying to in finding things to improve my site!I guess its good enough to use some of your ideas!!

 393. 6YIA0u3O4xRjFaHLUuQkaDGUQ2akfJPROOd6S

 394. Hello I am so glad I found your webpage, I really found you by accident, while
  I was looking on Digg for something else, Anyways I am here now and would just like to
  say thanks for a fantastic post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all
  at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read more, Please do keep
  up the excellent jo.

 395. Hi, I read your new stuff regularly. Your humoristic style
  is awesome, keep doing what you’re doing!

 396. Yavipa says:

  cenforce 50mg for sale buy generic cenforce 50mg buy aralen 250mg generic

 397. scholding says:

  Быстромонтируемые здания – это актуальные строения, которые отличаются громадной скоростью строительства и гибкостью. Они представляют собой конструкции, образующиеся из эскизно изготовленных составляющих или же блоков, которые могут быть быстрыми темпами смонтированы на пункте застройки.
  Стоимость строительства из сэндвич панелей отличаются гибкостью а также адаптируемостью, что позволяет просто изменять а также переделывать их в соответствии с интересами заказчика. Это экономически эффективное а также экологически устойчивое решение, которое в последние годы заполучило широкое распространение.

 398. Brqdac says:

  buy provigil 200mg online cheap buy provigil 200mg cost deltasone 10mg

 399. Excellent blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 400. Your means of describing everything in this article is in fact nice, all can without difficulty understand it, Thanks a lot.

 401. Quality articles or reviews is the important to be a focus for the users to go to see the site, that’s what this website is providing.

 402. It’s an awesome article in favor of all the internet viewers; they will get benefit from it I am sure.

 403. What i do not realize is in reality how you’re now not really a lot more well-appreciated than you may be right now. You are so intelligent. You understand therefore significantly in terms of this topic, produced me for my part consider it from so many numerous angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated unless it’s something to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always maintain it up!

 404. Qfuzql says:

  order generic accutane 20mg cheap accutane 10mg zithromax price

 405. Fpxlnp says:

  omnicef 300mg brand lansoprazole where to buy lansoprazole 15mg generic

 406. Eymclx says:

  azithromycin pill buy cheap generic azipro neurontin 800mg price

 407. I used to be able to find good advice from your blog posts.

 408. Rectum, This is a good website Rectum

 409. Vulva Steamy says:

  Vulva, This is a good website Vulva

 410. Intimate XXX says:

  Intimate, This is a good website Intimate

 411. Sex, This is a good website Sex

 412. Sildenafil, This is a good website Sildenafil

 413. Enhance, This is a good website Enhance

 414. Libido, This is a good website Libido

 415. Sex pill, This is a good website Sex pill

 416. Ynjlas says:

  order lipitor 10mg sale albuterol 100 mcg uk buy amlodipine 5mg pills

 417. Imxpvh says:

  slot casino play poker online for real money order lasix 100mg for sale

 418. Excellent web site you’ve got here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I seriously appreciate people like you! Take care!!

 419. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem solved soon. Many thanks

 420. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work!

 421. Viagra, This is a good website Viagra

 422. Cialis Sexy says:

  Cialis, This is a good website Cialis

 423. Sex pill, This is a good website Sex pill

 424. Dysfunction, This is a good website Dysfunction

 425. Vagina, This is a good website Vagina

 426. Fetish Racy says:

  Fetish, This is a good website Fetish

 427. Prostate, This is a good website Prostate

 428. Obscene, This is a good website Obscene

 429. Enhancer Sex says:

  Enhancer, This is a good website Enhancer

 430. Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Very useful information particularly the ultimate phase 🙂 I maintain such info a lot. I used to be seeking this particular info for a long timelong time. Thank you and good luck.

 431. Qnacqr says:

  online blackjack for real money usa buy generic ventolin inhalator purchase albuterol pills

 432. Ejjdto says:

  pantoprazole 20mg sale purchase prinivil pills phenazopyridine online buy

 433. Great web site. A lot of useful information here. I’m sending it to some buddies ans also sharing in delicious. And obviously, thank you in your effort!

 434. It’s an remarkable article for all the web people; they will get benefit from it I am sure.

 435. Uogllz says:

  wind creek casino online games free casino games no registration no download ivermectin gel

 436. It’s not my first time to visit this web site, i am visiting this website dailly and take pleasant data from here every day.

 437. Qcvuji says:

  free slot games no download augmentin 375mg pill buy levothroid without prescription

 438. Dxshsl says:

  buy amantadine sale dapsone pills order avlosulfon 100mg for sale

 439. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It seems like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Cheers

 440. Hiya! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem. If you have any suggestions, please share. Thanks!

 441. Gomyzz says:

  purchase serophene online cheap order isosorbide 40mg sale order azathioprine 50mg pills

 442. What’s up friends, pleasant article and fastidious urging commented at this
  place, I am really enjoying by these.

 443. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.

 444. В нашем онлайн казино вы найдете широкий спектр слотов и лайв игр, присоединяйтесь.

 445. Qfzmlh says:

  buy medrol pills how to buy triamcinolone aristocort 4mg usa

 446. Iippwr says:

  order vardenafil online buy zanaflex cheap order generic tizanidine

 447. Hi, constantly i used to check webpage posts here early in the break of day, because i love to gain knowledge of more and more.

 448. Онлайн казино радует своих посетителей более чем двумя тысячами увлекательных игр от ведущих разработчиков.

 449. Добро пожаловать на сайт онлайн казино, мы предлагаем уникальный опыт для любителей азартных игр.

 450. afagagag says:

  afafafafaf

 451. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.

 452. Yrynuh says:

  phenytoin order online oxytrol uk buy oxytrol no prescription

 453. Hi there, this weekend is pleasant for me, as this point in time i am reading this impressive informative post here at my house.

 454. Fjdcwc says:

  baclofen 10mg us elavil online order order toradol generic

 455. Howdy this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 456. Kvovsx says:

  generic claritin order priligy 30mg pills cost priligy

 457. I really like it when people come together and share views. Great blog, continue the good work!

 458. Douwoe says:

  alendronate us fosamax 35mg canada order nitrofurantoin generic

 459. Vejcxo says:

  propranolol sale clopidogrel 75mg for sale buy plavix 75mg for sale

 460. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless think about if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this website could undeniably be one of the most beneficial in its niche. Amazing blog!

 461. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my search for something relating to this.

 462. This is my first time go to see at here and i am in fact happy to read all at one place.

 463. Bcknxz says:

  pamelor 25 mg us buy acetaminophen tablets order acetaminophen without prescription

 464. Lezboy says:

  purchase amaryl pills arcoxia 60mg tablet arcoxia 60mg pill

 465. Good respond in return of this question with firm arguments and explaining all about that.

 466. This article is actually a pleasant one it helps new net people, who are wishing for blogging.

 467. Hi it’s me, I am also visiting this website daily, this website is in fact pleasant and the people are actually sharing nice thoughts.

 468. at rerum et ut rerum harum atque sapiente et velit aut. non facere aliquid in exercitationem sunt dignissimos tempore. accusamus aspernatur laudantium et molestiae et facere quis. praesentium incidunt voluptas rerum vel eligendi.

 469. Хотите заказать стяжку пола в Москве, но не знаете, где искать надежного подрядчика? Обратитесь к нам на сайт styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по устройству стяжки пола м2 по доступной стоимости, а также устройству стяжки пола под ключ.

 470. снабжение объектов строительства

 471. It comes with an Intel i5-8265U processor, 8GB of RAM, and a 256GB stable state drive.
  This laptop computer comes with fairly a couple of enhancements over
  the previous technology; it’s full of a tenth gen Intel Core -i5-1035G1 Processor,
  8GB of RAM, and a 512GB NVMe SSD. This is dangerous
  news in case your work depends on colour accuracy, contemplating that TN panels will not
  be that nice relating to shade reproduction. If you’re searching for an affordable 2-in-1 IPS laptop computer that gives nice
  value to your money, then right here is the Acer Spin three SP314-53N-53SH.
  Battery life is above common, and Acer claims up to 12 hours of use.
  This budget pleasant laptop computer is ideal if you’re
  on the lookout for an reasonably priced IPS laptop for home or
  workplace use. The one catch is you will need to have already got Xfinity house web.
  However, one main benefit of a cell hotspot is which you can typically connect multiple gadget to
  it for shared cell internet entry. For consumers, there’s
  another benefit offered by IPS shows , and it’s their wide viewing angles.
  The display is gorgeous and presents great viewing angles.

  This laptop is also nice for watching motion pictures, and has rotating sound bar with Dolby Atmos speaker system which helps direct
  the sound when you’re using the laptop computer in pill mode.

 472. What’s up, always i used to check weblog posts here early in the break of day, because i like to gain knowledge of more and more.

 473. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. A great read. I’ll definitely be back.

 474. Remember – cryptocurrency funding holds danger. These details can higher prepare you for making the most of your wallet – and conserving your investment secure.
  Using you pc wallet to purchase Bitcoin is simple, after
  you may have agreed the worth with the vendor.
  Make protected digital wallet transfers by way of this app.
  We could make and handle the application to make sure a simple incorporation process.

  The process is rather more straightforward, nevertheless, if you’re employed with BIZ.
  Crypto is a progress market in MENA, with once flawed perceptions slowly turning due to the laborious work of the BitOasis team to build a optimistic reputation for each cryptocurrencies and
  exchanges basically. So, not solely are Bitoasis led by a
  groundbreaking female entrepreneur, they’re tailored to be adapted only
  for the traders of our area. The most well-known cryptocurrency, Bitcoin, was worth just USD 0.08 back in 2008.
  Today is it value around USD 33,000. Naturally, this fast growth has led to a
  wave of crypto- and blockchain-related businesses launching around the globe.
  There was a serious hack in 2019 that led to the stealing of billions of dollars
  in cryptocurrency. Because these exchanges are so large, you’re more likely to discover a buyer or a vendor with a low price there.

 475. Ищете решение для ремонта? Механизированная штукатурка с mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru – это быстро, качественно и без пыли.

 476. Pajhjn says:

  buy nexium generic purchase mirtazapine purchase topiramate online

 477. Mkzftz says:

  astelin 10 ml oral irbesartan 300mg cost generic avalide

 478. nesciunt tempore numquam dignissimos mollitia quasi et dicta sed quia et beatae iusto. voluptatem voluptatum tempore aut officiis quia maxime.

 479. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 480. Habtbw says:

  order tamsulosin 0.4mg generic purchase zocor order zocor for sale

 481. I am extremely inspired together with your writing skills and alsowell as with the format in your blog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays..

 482. Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!

 483. Thank you for another fantastic article. Where else may just anyone get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 484. You really make it seem so easy with your presentation however I in finding this topic to be really something which I think I would never understand. It kind of feels too complicated and very large for me. I am taking a look forward on your next submit, I will try to get the grasp of it!

 485. Хотите заказать механизированную штукатурку стен в Москве, но не знаете, где искать надежного подрядчика? Обратитесь к нам на сайт mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru! Мы предоставляем услуги по оштукатуриванию стен механизированным способом, а также гарантируем качество и надежность.

 486. Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 487. autocad says:

  This post is in fact a good one it helps new net viewers, who are wishing for blogging.

 488. Ilwhjt says:

  ceftin online order buy careprost medication oral methocarbamol

 489. Etdesz says:

  tadalafil 10mg generic order indomethacin generic order indomethacin 50mg online cheap

 490. Jaasjm says:

  buy desyrel 50mg pill purchase clindamycin sale buy clindamycin online

 491. Hi, always i used to check blog posts here early in the break of day, because i like to gain knowledge of more and more.

 492. Hdsola says:

  buy lamisil pills recommended you read free blackjack online

 493. Mdzxkz says:

  generic aspirin casino real money roulette online real money

 494. I have been surfing online more than three hours lately, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty value enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will probably be much more useful than ever before.

 495. Fdhekd says:

  assignment website online slot machines casino slots free

 496. Cuejhn says:

  buy a term paper online literature writers cefixime canada

 497. Meyirp says:

  calcitriol 0.25mg usa cheap fenofibrate buy tricor 160mg without prescription

 498. Scuhih says:

  amoxicillin online buy brand clarithromycin buy macrobid pills

 499. Seewis says:

  best acne medication for men body acne causes in adults oxcarbazepine order

 500. Fbhmxq says:

  order clonidine 0.1 mg generic buy generic tiotropium online tiotropium bromide 9 mcg over the counter

 501. I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else
  encountering problems with your website. It appears as if some of the
  text on your content are running off the screen. Can someone else
  please comment and let me know if this is happening to them
  too? This may be a problem with my web browser
  because I’ve had this happen previously. Thank you

 502. Gkwehg says:

  buy sleeping pills online canada prescription appetite suppressant buy online virtual weight loss program

 503. I am truly thankful to the owner of this site who has shared this great post at here.

 504. Appreciate the recommendation. Will try it out.

 505. Wiuxzd says:

  buy generic letrozole online albendazole 400mg drug buy aripiprazole 20mg online

 506. This is very interesting, You are an overly professional blogger. I have joined your feed and sit up for seeking more of your great post. Also, I have shared your web site in my social networks

 507. Trvawc says:

  nicotine patches and lozenges together should you take osteoporosis medications strong painkillers online

 508. Your means of describing all in this piece of writing is truly good, all can effortlessly know it, Thanks a lot.

 509. Ubbawj says:

  buy provera 5mg online cheap medroxyprogesterone oral hydrochlorothiazide tablet

 510. Wonderful blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any ideas? Appreciate it!

 511. Ffhdvs says:

  medication that kills a virus best medication for hsv 2 expensive diabetes medicines names

 512. Dmexeh says:

  periactin generic buy nizoral 200 mg online order ketoconazole 200mg without prescription

 513. Skrabj says:

  supplements that kill fungus antiviral medication herpes simplex list of antihypertensives by class

 514. Hutkgi says:

  cheap cymbalta 20mg buy provigil tablets cheap modafinil

 515. Xwwkwv says:

  nhs diet for stomach ulcers antiarrhythmic therapy for atrial fibrillation gram positive bacilli in urine

 516. Hey I am so excited I found your blog page, I really found you by mistake, while I was searching on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a lot for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I dont have time to go through it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent b.

 517. My brother recommended I might like this blog. He was entirely right.

  This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info!

  Thanks!

 518. Vifoaj says:

  order promethazine online buy ed pill ivermectin tablets order

 519. Ghjhnb says:

  contraceptive pills online best prostate medicine list best drug for premature ejaculation

 520. Hi there, I enjoy reading all of your article. I like to write a little comment to support you.

 521. Gertrude says:

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker
  who had been conducting a little research on this. And he actually bought me lunch because I discovered it for him…
  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanx for spending some time to discuss
  this matter here on your internet site.

 522. Honltm says:

  buy prednisone 5mg pills amoxil oral amoxil cheap

 523. Npuxjl says:

  best pill for heartburn why do i feel like throwing up best rated gas bloating medicine

 524. Really no matter if someone doesn’t know after that its up to other viewers that they will help, so here it happens.

 525. Bot says:

  If we sparked your interest in Jumpman slots, you can choose the best Jumpman slot sites on our website. We offer the best bonuses for online casinos, and we are happy to help all players get started with gambling! On December 12, 2018, Clarkson scored 28 points in a 113–106 win over the New York Knicks. On February 13, 2019, Clarkson scored a career-high 42 points in a 148–139 triple-overtime loss to the Brooklyn Nets. So, whether you’re looking to play online slots and bingo, or would prefer to something a bit different such as a round or two of Slingo, join Mirror Bingo today and we’ll welcome you with the Mega Wheel on your first fund of £10, where you can win up to 500 free spins on 9 Pots of Gold! Online slot machines, video slots, slot games, whatever you want to call them, have become a staple of online casinos. And, here at Slots UK, they’re our speciality.
  https://cruzgryh332111.izrablog.com/23326814/shamans-dream-slot
  Pragmatic Play telah memiliki nama besar dan dikenal karena reputasinya di dalam industri slot online. Jika Anda mencari penyedia game slot terlengkap dan terbaik maka Pragmatic Play bisa menjadi pilihan utama Anda. Dengan permainan-permainan slot fantastis gampang maxwin, Pragmatic Play sering menghadirkan jackpot kepada para pemain. Berikut adalah bocoran situs slot gacor hari ini di Pragmatic Play: Salah satu keunggulan dari nexus slot adalah menyediakan permainan slot wild west gold. Kegacoran dari wild west gold tidak diragukan lagi sebab RTP selalu tinggi dan berada pada kisaran 94.5% – 96%. Kapuas88 Situs Slot Terpercaya @Copyright 2023. All Right Reserved. Hari ini begitu banyak link daftar situs judi slot88 online di Indonesia yang beredar pada Google. Namun cukup dengan bergabung bersama OLYMPUS88 untuk bisa menikmati segala jenis game slot online super gacor. Ingin santai mengerjakan kegiatan sehari-hari sembari mengejar jackpot? Tentu bisa! Buktikan sendiri kemenangan yang sudah dirasakan oleh para pemain lainnya dengan fitur auto-spin dari provider slot88 gacor dan Pragmatic Play.

 526. Yxllbw says:

  buy zithromax 250mg for sale omnacortil 10mg for sale order neurontin 800mg online

 527. Lnxncc says:

  oral ursodiol 150mg ursodiol 300mg uk generic cetirizine 5mg

 528. Chiquita says:

  Hi! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the excellent work!

 529. Etsvhg says:

  order strattera 25mg online cheap order sertraline 100mg online cheap buy sertraline 50mg generic

 530. Nice answer back in return of this issue with solid arguments and explaining everything about that.

 531. Pxyyzf says:

  lexapro 10mg oral escitalopram 10mg pill buy naltrexone 50 mg pill

 532. Symzan says:

  lasix 40mg price buy furosemide generic diuretic albuterol 4mg pill

 533. Wnsktj says:

  generic ipratropium 100mcg decadron online order zyvox 600mg usa

 534. Nice blog here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 535. Jaectt says:

  order starlix without prescription buy candesartan generic order atacand 8mg

 536. Ynafgv says:

  buy augmentin cheap clomiphene 100mg drug clomiphene sale

 537. Tmvjsk says:

  order nateglinide 120mg buy capoten 25 mg generic atacand 8mg pills

 538. hello banana says:

  Hello! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Cheers

 539. Akcwrl says:

  order levitra 20mg online cheap order levitra 20mg pills buy plaquenil for sale

 540. Uqiybo says:

  tegretol buy online buy generic ciprofloxacin order generic lincocin

 541. Agxjnq says:

  brand cenforce aralen generic glycomet online order

 542. Klphqw says:

  buy cheap generic cefadroxil ascorbic acid for sale online lamivudine tablet

 543. This piece of writing is truly a nice one it helps new web users, who are wishing for blogging.

 544. Yswsud says:

  lipitor 20mg for sale order atorvastatin 40mg pill order prinivil online

 545. Dxolrk says:

  prilosec 10mg drug order atenolol 100mg sale atenolol 50mg ca

 546. Fywufo says:

  cabergoline usa cabergoline 0.5mg tablet cheap priligy 60mg

 547. Tfilrc says:

  medrol 4 mg for sale triamcinolone generic clarinex 5mg canada

 548. Tfgdeh says:

  order cytotec 200mcg for sale order misoprostol brand diltiazem

 549. Icjkeo says:

  nootropil over the counter buy betnovate cream anafranil 50mg generic

 550. Jzlyzz says:

  cheap zovirax 400mg zyloprim 300mg us buy rosuvastatin 20mg generic

 551. Mpipcq says:

  sporanox 100mg us where can i buy progesterone tindamax cheap

 552. Owtgaw says:

  order zetia generic tetracycline online buy tetracycline for sale online

 553. Rthpsi says:

  zyprexa 10mg pills valsartan cost valsartan 80mg oral

 554. Sxevba says:

  buy cyclobenzaprine 15mg baclofen for sale buy toradol cheap

 555. Urbbzd says:

  colcrys 0.5mg canada buy inderal 10mg for sale methotrexate generic

 556. Qyucfo says:

  benzoyl peroxide prescription strength lists buy betnovate paypal best dermatologist acne medication

 557. Tqcpme says:

  tablet for allergy on skin buy medrol best off counter seasonal allergy

 558. TimothyAtons says:

  can i purchase prednisone without a prescription: average cost of generic prednisone – can i buy prednisone online without a prescription

 559. Danielsuist says:

  https://amoxil.icu/# amoxicillin 1000 mg capsule

 560. Ashley Bazel says:

  Congratulations on your incredible gift for writing! Your article is an engaging and enlightening read. Wishing you a New Year full of achievements and happiness!

 561. Michaelcic says:

  can you buy generic clomid price buying clomid without dr prescription – get clomid no prescription

 562. AntonioCeale says:

  https://ciprofloxacin.life/# buy cipro online

 563. MichaelPlace says:

  where to get clomid now: can i get generic clomid price – where can i buy generic clomid without dr prescription

 564. Impressive article! I’m a writer as well and would be delighted to offer my skills

 565. Michaelfer says:

  http://amoxil.icu/# buy cheap amoxicillin online

 566. Mhovoc says:

  can aspirin give you heartburn glucophage 1000mg price

 567. Bobbyflody says:

  https://zithromaxbestprice.icu/# zithromax canadian pharmacy

 568. DavidOffes says:

  zithromax 500mg price in india: zithromax 500 price – buy zithromax online fast shipping

 569. JamesFup says:

  http://lisinoprilbestprice.store/# lisinopril 40 mg tablets

 570. Qzpxgq says:

  buy sleeping meds online top 10 strongest sleeping pills

 571. Bobbyflody says:

  https://lisinoprilbestprice.store/# lisinopril 20 mg canadian pharmacy

 572. Bruceunast says:

  Misoprostol 200 mg buy online: buy cytotec pills online cheap – buy cytotec pills online cheap

 573. DavidOffes says:

  buy misoprostol over the counter: order cytotec online – buy cytotec

 574. BrandonTiz says:

  buy cheap doxycycline online doxycycline generic doxycycline mono

 575. Stevensmarm says:

  buy doxycycline monohydrate: doxylin – buy doxycycline monohydrate

 576. DavidOffes says:

  zithromax 500 mg lowest price drugstore online: buy generic zithromax no prescription – zithromax for sale usa

 577. Bobbyflody says:
 578. JamesFup says:

  https://nolvadex.fun/# tamoxifen cancer

 579. DavidOffes says:

  buy doxycycline monohydrate: doxycycline hydrochloride 100mg – how to order doxycycline

 580. Bruceunast says:

  tamoxifen breast cancer prevention: tamoxifen bone density – nolvadex for sale

 581. BrandonTiz says:

  lisinopril buy online lisinopril otc lisinopril sale

 582. DavidOffes says:

  buy lisinopril 20 mg online usa: 25 mg lisinopril – lisinopril 20 mg discount

 583. Bobbyflody says:

  https://cytotec.icu/# buy cytotec pills

 584. Stevensmarm says:

  purchase doxycycline online: generic doxycycline – doxycycline 500mg

 585. DavidOffes says:

  how to lose weight on tamoxifen: low dose tamoxifen – tamoxifen and ovarian cancer

 586. JamesFup says:
 587. Bobbyflody says:

  https://doxycyclinebestprice.pro/# buy doxycycline online uk

 588. BrandonTiz says:

  lisinopril 50 mg tablet lisinopril 50 mg lisinopril price without insurance

 589. Bruceunast says:

  п»їcytotec pills online: Misoprostol 200 mg buy online – cytotec abortion pill

 590. DavidOffes says:

  lisinopril 20: lisinopril 3972 – zestril 5 mg india

 591. Bobbyflody says:
 592. ErickGog says:

  https://canadapharm.life/# canadian compounding pharmacy canadapharm.life

 593. Marcohal says:

  trustworthy canadian pharmacy: Pharmacies in Canada that ship to the US – pharmacy canadian superstore canadapharm.life

 594. Andrewamink says:

  canadian pharmacy meds reviews: Canadian pharmacy best prices – onlinecanadianpharmacy 24 canadapharm.life

 595. HenryTom says:

  medicine in mexico pharmacies Purple Pharmacy online ordering mexican drugstore online mexicopharm.com

 596. Marcohal says:

  mexican rx online: Mexico pharmacy online – mexico pharmacy mexicopharm.com

 597. ErickGog says:

  https://canadapharm.life/# my canadian pharmacy review canadapharm.life

 598. DavidRiz says:

  pharmacy in canada: Canadian pharmacy best prices – reputable canadian pharmacy canadapharm.life

 599. MatthewTip says:

  https://canadapharm.life/# canadian pharmacy price checker canadapharm.life

 600. Marcohal says:

  mexican rx online: Medicines Mexico – reputable mexican pharmacies online mexicopharm.com

 601. ErickGog says:

  http://indiapharm.llc/# buy medicines online in india indiapharm.llc

 602. Marcohal says:

  online pharmacy canada: Canada pharmacy online – best canadian pharmacy to order from canadapharm.life

 603. Andrewamink says:

  best canadian pharmacy online: canadian pharmacy phone number – safe online pharmacies in canada canadapharm.life

 604. ErickGog says:

  https://mexicopharm.com/# mexico drug stores pharmacies mexicopharm.com

 605. HenryTom says:

  india pharmacy mail order India pharmacy of the world Online medicine home delivery indiapharm.llc

 606. Marcohal says:

  canadian pharmacy victoza: Canadian online pharmacy – online pharmacy canada canadapharm.life

 607. DavidRiz says:

  top online pharmacy india: Online India pharmacy – online shopping pharmacy india indiapharm.llc

 608. MatthewTip says:

  http://indiapharm.llc/# buy prescription drugs from india indiapharm.llc

 609. ErickGog says:

  https://mexicopharm.com/# reputable mexican pharmacies online mexicopharm.com

 610. Marcohal says:

  best online canadian pharmacy: Canadian online pharmacy – canada drugstore pharmacy rx canadapharm.life

 611. Iderxc says:

  buy prednisone 10mg generic prednisone 5mg drug

 612. Andrewamink says:

  medicine in mexico pharmacies: Mexico pharmacy online – mexico pharmacies prescription drugs mexicopharm.com

 613. Marcohal says:

  legitimate canadian mail order pharmacy: Canadian online pharmacy – canada drug pharmacy canadapharm.life

 614. ErickGog says:

  https://mexicopharm.com/# mexican pharmacy mexicopharm.com

 615. Не упускай возможности испытать свою удачу с Lucky Jet – самой популярной игрой на 1win.Получай максимум удовольствия и выигрывай великолепные призы с Lucky Jet – выбор профессионалов в мире азарта.

 616. Marcohal says:

  best india pharmacy: Medicines from India to USA online – indian pharmacies safe indiapharm.llc

 617. DavidRiz says:

  best online pharmacies in mexico: Purple Pharmacy online ordering – best online pharmacies in mexico mexicopharm.com

 618. HenryTom says:

  medication from mexico pharmacy Purple Pharmacy online ordering medication from mexico pharmacy mexicopharm.com

 619. ErickGog says:

  https://canadapharm.life/# canadian online drugs canadapharm.life

 620. Andrewamink says:

  pharmacies in mexico that ship to usa: Mexico pharmacy online – mexico drug stores pharmacies mexicopharm.com

 621. Marcohal says:

  canadian pharmacy meds: Canadian online pharmacy – best mail order pharmacy canada canadapharm.life

 622. CharlesLiere says:

  https://kamagradelivery.pro/# Kamagra Oral Jelly

 623. MatthewDueli says:

  where can you buy sildenafil: Cheapest Sildenafil online – where to buy generic sildenafil

 624. CharlesLiere says:

  https://levitradelivery.pro/# Levitra 20 mg for sale

 625. CharlesFeeds says:

  cheap sildenafil canada sildenafil online pharmacy india sildenafil tabs 50mg

 626. MatthewDueli says:

  Kamagra 100mg price: kamagra oral jelly – super kamagra

 627. Jamespaw says:

  sildenafil tablets 100mg for sale: Buy generic 100mg Sildenafil online – sildenafil 100 canada

 628. CharlesLiere says:
 629. PeterSuist says:

  http://levitradelivery.pro/# Cheap Levitra online

 630. MatthewDueli says:

  non prescription erection pills: cheapest ed pills – cures for ed

 631. CharlesLiere says:

  https://sildenafildelivery.pro/# sildenafil 50 mg tablet price in india

 632. MatthewDueli says:

  sildenafil 85: sildenafil without a doctor prescription Canada – where can i buy sildenafil online

 633. CharlesLiere says:

  https://levitradelivery.pro/# Levitra generic best price

 634. CharlesFeeds says:

  tadalafil free shipping Buy tadalafil online tadalafil best price uk

 635. MatthewDueli says:

  buy tadalafil india: buy tadalafil 5mg online – tadalafil uk generic

 636. Jamespaw says:

  gnc ed pills: medications for ed – ed medication online

 637. CharlesLiere says:

  https://edpillsdelivery.pro/# cheap erectile dysfunction pills online

 638. MatthewDueli says:

  Generic Levitra 20mg: Buy Vardenafil 20mg – Buy Vardenafil 20mg

 639. PeterSuist says:
 640. Tswomd says:

  can taking pills cause heartburn buy allopurinol 300mg online cheap

 641. CharlesLiere says:
 642. MatthewDueli says:

  mens erection pills: cheapest ed pills – male ed pills

 643. MatthewDueli says:

  ed pills that really work: erection pills over the counter – new ed pills

 644. Jamespaw says:

  online ed medications: erection pills over the counter – ed treatments

 645. DavidShusE says:

  buy paxlovid online buy paxlovid online paxlovid price

 646. my response says:

  It is perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this post and if I may I wish to recommend you few fascinating things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things approximately it!

 647. RobertTop says:

  http://clomid.auction/# can i buy generic clomid

 648. GreggTum says:

  amoxicillin capsules 250mg: cheap amoxicillin – buy amoxicillin 250mg

 649. Jeffreyvop says:

  http://prednisone.auction/# prednisone 20mg by mail order

 650. Enriqueblews says:

  https://stromectol.guru/# ivermectin 10 ml

 651. DavidShusE says:

  paxlovid india paxlovid price without insurance paxlovid buy

 652. Enriqueblews says:

  http://prednisone.auction/# order prednisone 10 mg tablet

 653. GreggTum says:

  ivermectin 3mg tablets: cheapest stromectol – order minocycline 100 mg online

 654. RobertTop says:

  https://clomid.auction/# buying clomid prices

 655. Enriqueblews says:

  http://clomid.auction/# how can i get clomid price

 656. Jeffreyvop says:

  http://amoxil.guru/# order amoxicillin no prescription

 657. DavidShusE says:

  paxlovid generic paxlovid price without insurance paxlovid generic

 658. Tmtalh says:

  acne medication pills names order benzoyl peroxide without prescription popular prescription acne medication

 659. GreggTum says:

  where to buy generic clomid without a prescription: Buy Clomid online – where to get generic clomid without prescription

 660. Enriqueblews says:

  http://amoxil.guru/# can i buy amoxicillin over the counter

 661. RobertTop says:

  http://paxlovid.guru/# paxlovid india

 662. Jeffreyvop says:

  https://clomid.auction/# how can i get generic clomid online

 663. Enriqueblews says:

  http://paxlovid.guru/# paxlovid

 664. RobertFeafe says:

  cost of propecia without dr prescription Best place to buy propecia cost of propecia price

 665. Keithpuh says:

  https://lisinopril.fun/# where can i get lisinopril

 666. MichaelReeWs says:

  zithromax azithromycin: cheapest azithromycin – zithromax azithromycin

 667. Charliecew says:

  http://azithromycin.store/# zithromax price south africa

 668. Simply want to say your article is as amazing. The clarity in your post is
  simply cool and i can assume you are an expert on this
  subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.

  Thanks a million and please continue the gratifying work.

 669. MichaelReeWs says:

  order cytotec online: Misoprostol best price in pharmacy – cytotec pills buy online

 670. WilliamJeali says:

  https://misoprostol.shop/# buy cytotec in usa

 671. ivistroy.ru says:

  Post writing is also a fun, if you be acquainted with after that you can write or else it is difficult to write.

 672. Charliecew says:

  http://furosemide.pro/# lasix furosemide 40 mg

 673. RobertOxype says:

  buy cytotec in usa: cytotec online – buy cytotec pills online cheap

 674. MichaelReeWs says:

  п»їcytotec pills online: buy cytotec online – cytotec online

 675. RobertFeafe says:

  lasix 40mg Buy Furosemide furosemide 100 mg

 676. Keithpuh says:
 677. Charliecew says:

  https://misoprostol.shop/# buy cytotec over the counter

 678. MichaelReeWs says:

  10 mg lisinopril cost: High Blood Pressure – can you buy lisinopril

 679. WilliamJeali says:

  http://furosemide.pro/# lasix generic

 680. Charliecew says:

  https://azithromycin.store/# zithromax 500mg price

 681. MichaelReeWs says:

  generic propecia without rx: propecia brand name – buy generic propecia prices

 682. Adlkip says:

  major brand allergy pills order albuterol generic alternatives to allergy medication

 683. RobertOxype says:

  lisinopril 20 mg tablet cost: buy lisinopril canada – lisinopril prescription cost

 684. RobertFeafe says:

  buy furosemide online Buy Lasix No Prescription lasix 100 mg

 685. daa4a.ru says:

  What’s up to every one, since I am truly keen of reading this website’s post to be updated daily. It contains good stuff.

 686. MichaelReeWs says:

  buy cytotec: buy misoprostol – buy cytotec

 687. Charliecew says:

  http://azithromycin.store/# generic zithromax 500mg india

 688. MichaelReeWs says:

  purchase cytotec: buy cytotec online – Abortion pills online

 689. Charliecew says:

  https://finasteride.men/# cost of propecia

 690. daa4a.ru says:

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 691. MichaelReeWs says:

  lisinopril 10mg tabs: buy lisinopril canada – discount zestril

 692. Qvasmx says:

  daily heartburn relief cost coversyl

 693. RobertFeafe says:

  zithromax z-pak price without insurance buy zithromax over the counter average cost of generic zithromax

 694. RobertOxype says:

  propecia tablet: buying propecia without rx – order propecia no prescription

 695. WilliamJeali says:

  http://finasteride.men/# buying propecia without rx

 696. Charliecew says:

  http://finasteride.men/# cheap propecia online

 697. MichaelReeWs says:

  buy cytotec pills: buy cytotec online – cytotec pills buy online

 698. MichaelReeWs says:

  buy cheap propecia for sale: buy propecia – cost of propecia without a prescription

 699. Charliecew says:

  https://lisinopril.fun/# lisinopril 5mg prices

 700. Keithpuh says:

  https://finasteride.men/# cost of generic propecia price

 701. RobertFeafe says:

  buy cytotec over the counter cytotec buy online usa buy cytotec pills

 702. MichaelReeWs says:

  zithromax 500mg: Azithromycin 250 buy online – zithromax

 703. RobertOxype says:

  lisinopril 25mg tablets: lisinopril 420 – lisinopril oral

 704. Charliecew says:

  http://lisinopril.fun/# lisinopril price uk

 705. WilliamJeali says:

  http://misoprostol.shop/# п»їcytotec pills online

 706. Pyqamp says:

  absorica price buy accutane paypal isotretinoin oral

 707. MichaelReeWs says:

  order cheap propecia prices: Buy Finasteride 5mg – get propecia pills

 708. Charliecew says:

  https://finasteride.men/# buying propecia pill

 709. MichaelReeWs says:

  Cytotec 200mcg price: Abortion pills online – buy cytotec over the counter

 710. RobertFeafe says:

  where can i buy zithromax in canada Azithromycin 250 buy online zithromax 250 price

 711. Charliecew says:

  http://furosemide.pro/# lasix generic name

 712. MichaelGremo says:

  acquistare farmaci senza ricetta: cialis generico – farmacia online

 713. WendellBrict says:

  http://tadalafilitalia.pro/# farmacia online migliore

 714. MichaelGremo says:

  farmacia online migliore: comprare avanafil senza ricetta – farmacia online piГ№ conveniente

 715. Waltercix says:

  http://sildenafilitalia.men/# viagra originale in 24 ore contrassegno

 716. ForrestNaill says:

  acquistare farmaci senza ricetta Tadalafil generico migliori farmacie online 2023

 717. MichaelGremo says:

  pillole per erezioni fortissime: pillole per erezione in farmacia senza ricetta – viagra online spedizione gratuita

 718. WendellBrict says:

  https://tadalafilitalia.pro/# farmacia online migliore

 719. MichaelGremo says:

  п»їfarmacia online migliore: cialis prezzo – farmacie on line spedizione gratuita

 720. Robertovuh says:

  https://kamagraitalia.shop/# farmacie online sicure

 721. WendellBrict says:

  http://farmaciaitalia.store/# farmacie online autorizzate elenco

 722. ForrestNaill says:

  farmacie on line spedizione gratuita dove acquistare cialis online sicuro acquistare farmaci senza ricetta

 723. MichaelGremo says:

  farmacia online miglior prezzo: farmaci senza ricetta elenco – top farmacia online

 724. WendellBrict says:

  https://avanafilitalia.online/# farmacia online miglior prezzo

 725. Williamblori says:

  miglior sito per comprare viagra online: sildenafil prezzo – cerco viagra a buon prezzo

 726. Ftvoct says:

  virtual visit online physician belsomra provigil 200mg canada

 727. MichaelGremo says:

  farmacie online affidabili: farmacia online – farmacia online miglior prezzo

 728. WendellBrict says:

  https://kamagraitalia.shop/# comprare farmaci online con ricetta

 729. MichaelGremo says:

  farmacia online: kamagra – farmacia online senza ricetta

 730. ForrestNaill says:

  acquistare farmaci senza ricetta Farmacie a roma che vendono cialis senza ricetta п»їfarmacia online migliore

 731. WendellBrict says:

  http://avanafilitalia.online/# comprare farmaci online all’estero

 732. Robertovuh says:

  http://tadalafilitalia.pro/# farmacia online migliore

 733. MichaelGremo says:

  farmacia online senza ricetta: Tadalafil prezzo – farmacia online senza ricetta

 734. Obpuek says:

  amoxil 250mg ca cheap amoxil pill amoxicillin 500mg tablet

 735. WendellBrict says:

  https://avanafilitalia.online/# farmacia online senza ricetta

 736. Waltercix says:

  http://tadalafilitalia.pro/# farmacia online migliore

 737. MichaelGremo says:

  viagra originale in 24 ore contrassegno: viagra generico – viagra 50 mg prezzo in farmacia

 738. WendellBrict says:

  http://sildenafilitalia.men/# cialis farmacia senza ricetta

 739. ForrestNaill says:

  migliori farmacie online 2023 avanafil prezzo acquisto farmaci con ricetta

 740. MichaelGremo says:

  viagra generico prezzo piГ№ basso: alternativa al viagra senza ricetta in farmacia – cialis farmacia senza ricetta

 741. Williamblori says:

  comprare farmaci online all’estero: cialis prezzo – farmacie online sicure

 742. JamesBus says:

  https://mexicanpharm.store/# medication from mexico pharmacy

 743. Philipdep says:

  https://mexicanpharm.store/# mexican mail order pharmacies

 744. JaimeGet says:

  canadian pharmacy ltd: online canadian pharmacy review – canadian pharmacy prices

 745. JamesBus says:

  https://mexicanpharm.store/# mexican mail order pharmacies

 746. JaimeGet says:

  indian pharmacies safe: indianpharmacy com – indian pharmacies safe

 747. RobertmuM says:

  reputable canadian online pharmacies: canada drugs online reviews – canadian pharmacy

 748. JamesBus says:

  http://canadapharm.shop/# canadian pharmacy checker

 749. Stevengoact says:

  reputable mexican pharmacies online: mexico pharmacies prescription drugs – mexico drug stores pharmacies

 750. CharlesFub says:

  cheapest online pharmacy india buy medicines online in india indianpharmacy com

 751. JaimeGet says:

  mexico drug stores pharmacies: mexican online pharmacies prescription drugs – mexican rx online

 752. Philipdep says:

  https://mexicanpharm.store/# mexico drug stores pharmacies

 753. JamesBus says:

  https://canadapharm.shop/# canada drugs reviews

 754. JaimeGet says:

  mexican pharmacy: reputable mexican pharmacies online – buying from online mexican pharmacy

 755. JamesBus says:

  https://canadapharm.shop/# canadian pharmacy in canada

 756. JaimeGet says:

  canadian pharmacy: canadianpharmacyworld com – canada drugs online

 757. Stevengoact says:

  buy medicines online in india: indian pharmacy online – indian pharmacy paypal

 758. JamesBus says:

  http://canadapharm.shop/# online canadian drugstore

 759. ¿Qué debo hacer si tengo dudas sobre mi pareja, como monitorear el teléfono móvil de la pareja? Con la popularidad de los teléfonos inteligentes, ahora existen formas más convenientes. A través del software de monitoreo de teléfonos móviles, puede tomar fotografías, monitorear, grabar, tomar capturas de pantalla en tiempo real, voz en tiempo real y ver pantallas de teléfonos móviles de forma remota. https://www.xtmove.com/es/how-to-monitor-my-partner-cell-phone-without-target-phone/

 760. JaimeGet says:

  indian pharmacy: best india pharmacy – top 10 pharmacies in india

 761. CharlesFub says:

  online pharmacy india top 10 pharmacies in india best online pharmacy india

 762. RobertmuM says:

  buying prescription drugs in mexico: mexican drugstore online – medicine in mexico pharmacies

 763. JamesBus says:

  https://mexicanpharm.store/# mexican pharmacy

 764. JaimeGet says:

  recommended canadian pharmacies: pharmacy com canada – the canadian pharmacy

 765. Anevwy says:

  buy cheap generic azithromycin cheap zithromax 250mg brand zithromax

 766. Philipdep says:

  https://canadapharm.shop/# canadian pharmacy phone number

 767. Qszhrx says:

  order gabapentin 100mg pill cheap neurontin 800mg

 768. JamesBus says:

  https://indiapharm.life/# buy medicines online in india

 769. JaimeGet says:

  medicine in mexico pharmacies: mexican online pharmacies prescription drugs – buying from online mexican pharmacy

 770. Stevengoact says:

  buying prescription drugs in mexico: mexican mail order pharmacies – pharmacies in mexico that ship to usa

 771. JamesBus says:

  http://canadapharm.shop/# canadian pharmacy 365

 772. JaimeGet says:

  best online pharmacy india: reputable indian pharmacies – reputable indian pharmacies

 773. JamesBus says:

  https://indiapharm.life/# indian pharmacy

 774. JaimeGet says:

  buy prescription drugs from india: indian pharmacies safe – top 10 pharmacies in india

 775. CharlesFub says:

  buy medicines online in india india online pharmacy online pharmacy india

 776. Philipdep says:

  https://canadapharm.shop/# online canadian pharmacy reviews

 777. RobertmuM says:

  best online pharmacies in mexico: mexico drug stores pharmacies – п»їbest mexican online pharmacies

 778. Stevengoact says:

  canadian pharmacy tampa: canadian pharmacy world – canadian drug stores

 779. JamesBus says:

  https://canadapharm.shop/# canadian pharmacy online ship to usa

 780. JaimeGet says:

  india pharmacy mail order: indianpharmacy com – best india pharmacy

 781. JaimeGet says:

  canadianpharmacymeds: safe canadian pharmacy – canadian pharmacy uk delivery

 782. JamesBus says:

  https://canadapharm.shop/# canadian pharmacy sarasota

 783. JaimeGet says:

  india pharmacy mail order: top online pharmacy india – cheapest online pharmacy india

 784. JamesBus says:

  http://canadapharm.shop/# canadian pharmacy checker

 785. BrentSar says:

  prednisone 2.5 tablet 50 mg prednisone tablet buy prednisone from india

 786. NormanSmuse says:

  https://zithromaxpharm.online/# zithromax online no prescription

 787. FrankHoumb says:

  zithromax 500 mg for sale: where to get zithromax – zithromax over the counter canada

 788. Larryunuby says:

  I’m grateful for their around-the-clock service http://nolvadex.pro/# tamoxifen citrate

 789. Ymffyn says:

  azithromycin 500mg pill azithromycin 500mg price buy generic azipro over the counter

 790. NormanSmuse says:

  https://clomidpharm.shop/# where to buy cheap clomid without rx

 791. Larryunuby says:

  The staff exudes professionalism and care https://prednisonepharm.store/# order prednisone 100g online without prescription

 792. Anthonyslege says:

  https://zithromaxpharm.online/# zithromax for sale cheap

 793. FrankHoumb says:

  where can i buy clomid without rx: buy clomid without rx – can i order generic clomid without dr prescription

 794. Pehauq says:

  buy generic furosemide for sale furosemide 40mg pill

 795. NormanSmuse says:

  https://cytotec.directory/# buy cytotec over the counter

 796. BrentSar says:

  nolvadex steroids hysterectomy after breast cancer tamoxifen should i take tamoxifen

 797. Larryunuby says:

  Efficient, reliable, and internationally acclaimed http://cytotec.directory/# buy cytotec in usa

 798. FrankHoumb says:

  cytotec pills buy online: purchase cytotec – cytotec pills buy online

 799. Larryunuby says:

  A pharmacy that feels like family http://zithromaxpharm.online/# can i buy zithromax online

 800. NormanSmuse says:

  http://prednisonepharm.store/# can you buy prednisone without a prescription

 801. FrankHoumb says:

  how can i get generic clomid online: where buy cheap clomid without rx – buying generic clomid without dr prescription

 802. Larryunuby says:

  They’re globally renowned for their impeccable service https://prednisonepharm.store/# how to purchase prednisone online

 803. NormanSmuse says:

  http://prednisonepharm.store/# prednisone over the counter cost

 804. Anthonyslege says:

  http://nolvadex.pro/# nolvadex pills

 805. Larryunuby says:

  Their global pharmacists’ network is commendable http://clomidpharm.shop/# where can i get clomid prices

 806. FrankHoumb says:

  tamoxifen hair loss: tamoxifen joint pain – tamoxifen for breast cancer prevention

 807. NormanSmuse says:

  https://cytotec.directory/# buy cytotec in usa

 808. BrentSar says:

  prednisone prescription drug prednisone 10 mg tablet cost prednisone 20mg

 809. Larryunuby says:

  Their global medical liaisons ensure top-quality care https://nolvadex.pro/# tamoxifen warning

 810. FrankHoumb says:

  how to get generic clomid for sale: can you get clomid no prescription – can i buy cheap clomid price

 811. NormanSmuse says:

  https://nolvadex.pro/# does tamoxifen cause joint pain

 812. Larryunuby says:

  Medscape Drugs & Diseases https://clomidpharm.shop/# order cheap clomid no prescription

 813. Eqwwsl says:

  buy omnacortil pills for sale order prednisolone 20mg generic buy prednisolone 5mg for sale

 814. FrankHoumb says:

  Abortion pills online: cytotec online – buy cytotec

 815. NormanSmuse says:

  https://zithromaxpharm.online/# buy cheap zithromax online

 816. Larryunuby says:

  They keep a broad spectrum of rare medications https://zithromaxpharm.online/# generic zithromax over the counter

 817. With 2 issue authentication, person data could be fully
  secured, as user with the linked cellphone number can only
  have the ability to entry the account on the time. There’ll even be
  a green tick subsequent to the business name on WhatsApp to level out that the
  phone quantity has been authorised. Find out all you
  must find out about making use of for a WhatsApp Business green tick verification. Pizza Hut Malaysia modified its logo from crimson to green on 6 September 2020.
  They wanted to announce to their customers that they will now be able
  to order pizza by means of WhatsApp. Customer details akin to lead stage and
  order historical past could be considered proper next to the chatbox.

  Then, an auto reply chatbot will enable you to order
  food from Pizza Hut all the way till payment.

  We are able to help you by following alternative ways to amplify your enterprise promotion! Businesses can also use the WhatsApp Business
  API to combine WhatsApp with their existing methods, together with
  CRM software reminiscent of Salesforce and HubSpot and e-commerce platforms comparable to Shopify.

 818. MichaelKeeme says:

  http://reputablepharmacies.online/# canadian pharmacies recommended by aarp

 819. LeslieNiz says:

  erection pills viagra online: cheap erectile dysfunction pill – ed remedies

 820. RobertBiomy says:

  п»їprescription drugs: buy prescription drugs online – prescription drugs canada buy online

 821. JamesDop says:

  canadian prescription drugstore http://edpills.bid/# best otc ed pills
  licensed canadian pharmacies

 822. Michaelnus says:

  real cialis without a doctor’s prescription viagra without doctor prescription legal to buy prescription drugs without prescription

 823. StevenKip says:

  http://edpills.bid/# best male enhancement pills

 824. MichaelKeeme says:

  https://edpills.bid/# best ed pill

 825. RobertBiomy says:

  cialis without doctor prescription: viagra without a doctor prescription – viagra without a doctor prescription

 826. Michaelnus says:

  prescription drugs without doctor approval tadalafil without a doctor’s prescription real viagra without a doctor prescription

 827. Michaelnus says:

  legitimate canadian pharmacy online medicin without prescription discount drugs online pharmacy

 828. RobertBiomy says:

  prescription drugs without prior prescription: real cialis without a doctor’s prescription – prescription drugs without doctor approval

 829. MichaelKeeme says:

  http://edpills.bid/# buy erection pills

 830. Hi there to all, since I am really keen of reading this weblog’s post to be updated daily. It contains nice data.

 831. JamesDop says:

  list of canada online pharmacies https://edpills.bid/# compare ed drugs
  no 1 canadian pharcharmy online

 832. LeslieNiz says:

  ed pills comparison: ed medication – otc ed pills

 833. Michaelnus says:

  cures for ed best male ed pills cheapest ed pills online

 834. RobertBiomy says:

  overseas online pharmacies: mail order pharmacy – online pharmacy review

 835. StevenKip says:

  https://edwithoutdoctorprescription.store/# sildenafil without a doctor’s prescription

 836. MichaelKeeme says:

  http://edwithoutdoctorprescription.store/# viagra without doctor prescription

 837. Michaelnus says:

  best non prescription ed pills best ed pills non prescription buy prescription drugs online

 838. RobertBiomy says:

  buy prescription drugs without doctor: ed meds online without doctor prescription – best ed pills non prescription

 839. Michaelnus says:

  ed pills for sale mens erection pills male ed pills

 840. MichaelKeeme says:

  http://edwithoutdoctorprescription.store/# prescription meds without the prescriptions

 841. RobertBiomy says:

  cheap erectile dysfunction pills: medication for ed – ed dysfunction treatment

 842. Michaelnus says:

  canadian pharcharmy reviews canadian pharmacy cheap canadian pharmacy

 843. MichaelKeeme says:

  https://edpills.bid/# over the counter erectile dysfunction pills

 844. LeslieNiz says:

  buy prescription drugs from india: ed prescription drugs – buy prescription drugs online legally

 845. Pnuqtt says:

  amoxicillin 500mg cheap amoxicillin 500mg pills buy amoxicillin 250mg pill

 846. RobertBiomy says:

  100mg viagra without a doctor prescription: prescription without a doctor’s prescription – generic viagra without a doctor prescription

 847. Oukihu says:

  order generic doxycycline 200mg acticlate order

 848. Michaelnus says:

  best rated canadian pharmacy certified canadian pharmacies legit canadian pharmacy online

 849. MichaelKeeme says:

  http://edpills.bid/# ed treatment drugs

 850. StevenKip says:

  https://reputablepharmacies.online/# canadian pharmacy online ship to usa

 851. Michaelnus says:

  buy prescription drugs without doctor prescription drugs online online prescription for ed meds

 852. Michealtom says:

  http://mexicanpharmacy.win/# buying prescription drugs in mexico mexicanpharmacy.win

 853. CharlesGasty says:

  canadian pharmacy scam: Pharmacies in Canada that ship to the US – canadian pharmacy online canadianpharmacy.pro

 854. Timothydiela says:

  mexican mail order pharmacies Medicines Mexico mexico drug stores pharmacies mexicanpharmacy.win

 855. Michealtom says:

  http://canadianpharmacy.pro/# canadian pharmacy 365 canadianpharmacy.pro

 856. RonaldDiuts says:

  http://indianpharmacy.shop/# п»їlegitimate online pharmacies india indianpharmacy.shop

 857. CharlesGasty says: